Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 723

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
1
Content available Intelligent data analysis on an analytical platform
EN
hearticle discusses methods for processing unstructured data using an analytical platform. The authors analyze existing methodsand technologies used to implement data processing and propose new approaches to solving this problem. The possibilities of using analytical platformsto solve the problem of processing source data are considered. The purpose of the article is to explore the possibilities of data import, partial preprocessing, missing data recovery, anomaly removal, spectral processing and noise removal. The authors explored how analytics platformscan function without a data warehouse, obtaining information from any other sources, but the most optimal way is to use them together, and how big data and unstructured data can be processed using an analytics platform. The authors solved a specific problem related to processing problems and proposed ways to solve them using an analytical platform. Particular attention is paid to a complete set of mechanisms that allows youto obtain information from any data source, carry out the entire processing cycle and display the results. Overall, the paper represents an important contribution to the development of raw data processing technologies. The authors plan to continue research in the field of processing big unstructured data.
PL
W artykule omówiono metody przetwarzania surowych danych z wykorzystaniem platformy analitycznej. Autorzy analizują istniejące metody i technologie stosowane do realizacji przetwarzania danych i proponują nowe podejścia do rozwiązania tego problemu. Rozważanesą możliwości wykorzystania platform analitycznych do rozwiązania problemu przetwarzania surowych danych. Celem artykułu jest zbadanie możliwości importu danych, częściowego przetwarzania wstępnego, przywracania brakujących danych, usuwania anomalii, przetwarzania spektralnego i usuwania szumu. Autorzy sprawdzili, jak platformy analityczne mogąfunkcjonować bez hurtowni danych, otrzymując informacje z innych źródeł, jednak najbardziej optymalnym sposobem jest ich wspólne wykorzystanie oraz jak duże zbiory danych można przetwarzać za pomocą platformyanalitycznej. Autorzy omawiają możliwe problemy związane z problemami przetwarzania i sugerują sposoby ich rozwiązania. Szczególną uwagę zwrócono na kompletny zestaw mechanizmów, który pozwala na pozyskanie informacji z dowolnego źródła danych, przeprowadzenie całego cyklu przetwarzania i wyświetleniewyników. Ogólnie rzecz biorąc, artykuł stanowi ważny wkład w rozwój technologii przetwarzania surowych danych. Artykuł kończy się przyszłościowym planem dalszych badań w tym obszarze.
EN
Modern society is increasingly reliant on digital technologies, thus bringing with it not only opportunities but also threats. This is particularly relevant for the area of the public sector, which by definition serves citizens. This particularity is consists in citizens frequently optionally rather than obligatory entrusting their data via ICT systems. In this context, cyber security is becoming a key research area, and this research is essential for understanding and effectively responding to increasingly complex cyber threats. This study aims to conduct a quantitative and qualitative analysis (within a selected range) of cyber security data for the period of 2020–2024 for the data published in the Scopus repository database.
PL
Współczesne społeczeństwo coraz bardziej opiera się na cyfrowych technologiach, które niosą ze sobą nie tylko szanse, lecz także zagrożenia. Jest to ważne zwłaszcza dla sektora publicznego, który z założenia pełni funkcję szczególną – służebną wobec obywateli. Polega ona nie na fakultatywnym, a obligatoryjnym powierzaniu swoich danych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przez obywateli. W tym kontekście cyberbezpieczeństwo staje się głównym obszarem badawczym, a badania te są niezbędne do zrozumienia zagrożeń cybernetycznych oraz skutecznej reakcji na coraz bardziej złożone ich formy. Niniejsze badanie ma na celu przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej (w wybranym zakresie) danych z dziedziny cyberbezpieczeństwa w latach 2020–2024 opublikowanych w bazie repetytorium Scopus.
EN
One of the main problems of today’s automotive manufacturers are emission norms that are getting much stricter. According to these high demands, car manufacturers are developing new systems to keep exhaust emissions at the lowest possible level. The resonance expansion system for emissions reduction of internal combustion engines could decrease emissions production not only in modern vehicles but also in older vehicles by additional mounting on the exhaust system. This article shows the resonance expansion system technical solution and simulations of fluid flow done in flow simulation software. The resonance expansion system is also patented, and further experiments for design improvement are planned in the near future.
EN
Aim: The purpose of the article is to present the hypothesis that the use of discrepancies in audiovisual materials can significantly increase the effectiveness of detecting various types of deepfake and related threats. In order to verify this hypothesis, the authors proposed a new method that reveals inconsistencies in both multiple modalities simultaneously and within individual modalities separately, enabling them to effectively distinguish between authentic and altered public speaking videos. Project and methods: The proposed approach is to integrate audio and visual signals in a so-called fine-grained manner, and then carry out binary classification processes based on calculated adjustments to the classification results of each modality. The method has been tested using various network architectures, in particular Capsule networks – for deep anomaly detection and Swin Transformer – for image classification. Pre-processing included frame extraction and face detection using the MTCNN algorithm, as well as conversion of audio to mel spectrograms to better reflect human auditory perception. The proposed technique was tested on multimodal deepfake datasets, namely FakeAVCeleb and TMC, along with a custom dataset containing 4,700 recordings. The method has shown high performance in identifying deepfake threats in various test scenarios. Results: The method proposed by the authors achieved better AUC and accuracy compared to other reference methods, confirming its effectiveness in the analysis of multimodal artefacts. The test results confirm that it is effective in detecting modified videos in a variety of test scenarios which can be considered an advance over existing deepfake detection techniques. The results highlight the adaptability of the method in various architectures of feature extraction networks. Conclusions: The presented method of audiovisual deepfake detection uses fine inconsistencies of multimodal features to distinguish whether the material is authentic or synthetic. It is distinguished by its ability to point out inconsistencies in different types of deepfakes and, within each individual modality, can effectively distinguish authentic content from manipulated counterparts. The adaptability has been confirmed by the successful application of the method in various feature extraction network architectures. Moreover, its effectiveness has been proven in rigorous tests on two different audiovisual deepfake datasets.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie hipotezy, że wykorzystanie rozbieżności w materiałach audiowizualnych może znacznie zwiększyć skuteczność wykrywania różnych typów deepfake i związanych z nimi zagrożeń. W celu weryfikacji tej hipotezy autorzy zaproponowali nową metodę, która pozwala na ujawnienie niespójności zarówno w wielu modalnościach jednocześnie, jak i w obrębie poszczególnych modalności z osobna, umożliwiając skuteczne rozróżnienie autentycznych i zmienionych filmów z wystąpieniami publicznymi. Projekt i metody: Zaproponowane podejście polega na integracji sygnałów dźwiękowych i wizualnych w tzw. drobnoziarnisty sposób, a następnie przeprowadzeniu procesów klasyfikacji binarnej na podstawie obliczonych korekt wyników klasyfikacji każdej modalności. Metoda została przebadana z wykorzystaniem różnych architektur sieci, w szczególności sieci typu Capsule – do głębokiego wykrywania anomalii oraz Swin Transformer – do klasyfikacji obrazów. Przetwarzanie wstępne obejmowało ekstrakcję klatek i wykrywanie twarzy przy użyciu algorytmu MTCNN, a także konwersję audio na spektrogramy mel, aby lepiej odzwierciedlić ludzką percepcję słuchową. Zaproponowana technika została przetestowana na multimodalnych zbiorach danych deepfake, a mianowicie FakeAVCeleb i TMC, wraz z niestandardowym zbiorem zawierającym 4700 nagrań. Metoda wykazała wysoką skuteczność w rozpoznawaniu zagrożeń deepfake w różnych scenariuszach testowych. Wyniki: Metoda zaproponowana przez autorów osiągnęła lepsze AUC i dokładność w porównaniu z innymi metodami referencyjnymi, potwierdzając swoją skuteczność w analizie artefaktów multimodalnych. Rezultaty badań potwierdzają, że skutecznie pozwala wykryć zmodyfikowane filmy w różnych scenariuszach testowych – co można uznać za postęp w porównaniu z istniejącymi technikami wykrywania deepfake'ów. Wyniki podkreślają zdolność adaptacji metody w różnych architekturach sieci ekstrakcji cech. Wnioski: Przedstawiona metoda audiowizualnego wykrywania deepfake'ów wykorzystuje drobne niespójności cech wielomodalnych do rozróżniania, czy materiał jest autentyczny czy syntetyczny. Wyróżnia się ona zdolnością do wskazywania niespójności w różnych typach deepfake'ów i w ramach każdej indywidualnej modalności potrafi skutecznie odróżniać autentyczne treści od zmanipulowanych odpowiedników. Możliwość adaptacji została potwierdzona przez udane zastosowanie omawianej metody w różnych architekturach sieci ekstrakcji cech. Ponadto jej skuteczność została udowodniona w rygorystycznych testach na dwóch różnych audiowizualnych zbiorach danych typu deepfake.
5
Content available remote Place zabaw w krakowskich parkach
PL
Artykuł dotyczy analizy wybranych placów zabaw na terenie krakowskich parków. Skoncentrowano się na obszarach, których powierzchnia parku wynosiła powyżej 15 ha, a ich lokalizacja mieściła się w trzech sąsiadujących dzielnicach miasta. Badania oparte zostały na indywidualnej analizie stanu i funkcjonowania placów zabaw, których wytycznymi była użytkowość terenu, aranżacja, zieleń, zanieczyszczenie powietrza oraz potencjalne zagrożenia i wady.
EN
The article concerns the analysis of selected playgrounds in Krakow’s parks. The focus was on the areas for which selection criteria were set in the form of: a park area of more than 15 ha and their location in three neighboring districts of the city. The considerations were based on an individual analysis of the condition and functioning of playgrounds, the guidelines of which were land use, arrangement, greenery, air pollution and potential threats and defects.
EN
This publication delves into geomechanical processes encountered during sequential longwall mining of coal seams, with a unique focus on reusing the conveyor track of the prior longwall as the ventilation pathway for the subsequent longwall. An in-depth geomechanical rationale is provided for the reuse of excavations within jointed rock formations.To ascertain the critical roles played by various support and protective elements at each distinct mining stage, a comprehensive analysis is performed using finite element techniques to delineate thethree-dimensional stress-strain characteristics of the rock mass.Employing an innovative methodology integrating multifactorial analysis, contemporary structural identification algorithms, and a neuro-heuristic approach for predictive mathematical modeling, an integral stability metric for reusable mining excavations isintroduced. Specifically, this metric quantifies the relative preservation of theexcavation's cross-sectional area following its connection to thesecond longwall.Furthermore, the study tackles the challenge of nonlinear optimization through the application of the generalized reduced gradient method (Frank-Wolfe), ultimately deriving the optimal combination of factors that maximizes the preservation of the cross-sectional area for these reusable excavations.
EN
The geometric structure of mating surfaces has a crucial influence on the friction and resulting wear processes. This is particularly important in the case of injection pumps, where ensuring appropriate surface quality and tightness in a long-term operation process is extremely important in order to maintain nominal operating parameters. It is extremely important during variable pump operation conditions, start-up and shutdown, when there is a significant deterioration of cooperative conditions resulting from insufficient lubrication of the mating surfaces. The contact pressures on the mating surfaces are increasing and they are in contact with each, causing significant wear and high movement resistance. The technology of the application of special coatings is used in industrial scenarios for the deposition of thin layers to modify the surface layer in order to improve tribological properties, increase abrasive wear resistance, and improve the visual quality of the surface. The authors compared the current possibilities of the technique (ceramic coatings) with the commonly known methods for strengthening the cooperative surface (phosphating). As part of the work, several potentially applicable types of protective coatings were tested.
PL
Struktura geometryczna powierzchni współpracujących wywiera kluczowy wpływ na procesy tarcia i zużycia. Jest to istotne w przypadku pomp wtryskowych, w których zapewnienie odpowiedniej jakości powierzchni oraz szczelności w długotrwałym procesie eksploatacji jest niezwykle ważne dla utrzymania nominalnych parametrów pracy. Ma to ogromne znaczenie podczas zmiennych warunków pracy pompy, rozruchu i zatrzymania, gdy występuje znaczne pogorszenie warunków współpracy wynikające z niedostatecznego smarowania powierzchni współpracujących. Zwiększają się naciski kontaktowe na powierzchnie współpracujące, które stykają się ze sobą, powodując znaczne zużycie i duże opory ruchu. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia współpracujących elementów jest nałożenie powłok. Technologia nakładania specjalnych powłok jest stosowana w warunkach przemysłowych do osadzania cienkich warstw w celu modyfikacji warstwy wierzchniej, aby poprawić właściwości tribologiczne, zwiększyć odporność na zużycie cierne i polepszyć wizualnie jakość powierzchni. Autorzy porównali obecne możliwości techniki (powłoki ceramiczne) z powszechnie stosowanymi metodami wzmacniania powierzchni współpracy (fosforanowanie). Przetestowano kilka możliwych do aplikacji rodzajów powłok ochronnych.
EN
The northern part of the Carpathians covers the north-eastern area of the Western and north-western of the Eastern Carpathians. The basement of the Carpathians in this zone is of a transitional nature and is relatively poorly explored, which results from its deep burial, in particular under the so-called Outer Carpathians. The interpretation of the tectonics and geodynamics of the basement depends to a large extent on the analysis of large scale geophysical data. In this area, regional seismic surveys were carried out mainly using the so-called deep refraction and numerous geophysical works using gravity, magnetic, geomagnetic and magnetotelluric methods. The subject of the presented work is a review of the regional image of electromagnetic and gravity studies carried out in this area, with particular emphasis on the territory of Poland, within which the authors carried out numerous research works. Electromagnetic research allows for the construction of a regional model of basement resistivity distributions and the determination of general outlines of its geometry as well as the formulation or testing of the concept of its geodynamical interpretations. An auxiliary role in this aspect is played by gravity data allowing to recognize the density distribution of the basement and constituting a set of additional data for integrated interpretation. The area outside the territory of Poland was presented on the basis of literature data, creating an extensive regional background for the results of research related with the participation of the authors in Poland. Within the Polish Carpathians, there is a structural reconstruction of the Carpathian overthrust and its basement, as well as a clear change in the nature of geophysical fields, e.g. the system of gravity field anomalies. Due to the deep burial of the Carpathian overthrust in this area and the complex structure of the orogen, which hinder effective drilling penetration, its fragmentary and uncertain recognition is based mainly on geophysical surface studies. The complex structure of the orogen reduces the effectiveness of the use of the seismic reflection method, the participation of which is limited in practice to the recognition of the basement in the marginal zone of the Carpathian overthrust. In the remaining area, alternative methods of surface geophysics are used, i.e. the magnetotelluric and gravity method. An important role in recognizing the basement of the Eastern part of the Polish Carpathians was played by magnetotelluric soundings that cover the above mentioned area with a relatively dense network of several generations of measurement points. The results of the interpretation of the MT soundings were used to construct a resistivity model, which was verified by new results of regional processing of seismic data and magnetotelluric and gravity modelling. The visualization of resistivity distributions was presented through maps interpreted at selected depth levels and in the resistivity cross-sections form. Resistivity distributions are the basis for interpreting tectonic zones marked as resistivity contrasts. Forward modelling and inversion of gravity data were used to verify resistivity structural models.
PL
Od 2020 roku wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych muszą prowadzi ich selektywną zbiórkę. Podstawowe obowiązki obejmują wydzielenie papieru, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów. Inne kategorie odpadów, np. baterie, meble, lekarstwa, zbierane są w punktach selektywnej zbiórki, takich jak PSZOK czy MPSZOK. Szkło opakowaniowe może nieustannie krążyć w obiegu gospodarczym, o ile zostanie zebrane selektywnie lub odzyskane z innych strumieni odpadów. Według wyników analizy ogólnodostępnych raportów, prawie połowa odpadów szklanych trafia do odpadów zmieszanych.
PL
Pomimo silnego trendu związanego z budownictwem betonowym przęsła stalowe w dalszym ciągu znajdują zastosowanie w Europie i Polsce. W referacie przedstawiono wybrane przykłady historyczne i współcześnie zrealizowanych lub będących w budowie obiektów mostowych. Zwrócono uwagę na odejście od standardowych rozwiązań. Pokazano wybrane przykłady modelowania ostatnio realizowanych mostów. Zwrócono uwagę na nietypowe rozwiązania projektowe.
EN
The paper presents selected historical and present examples of steel bridges. Studying recent achievements a trend has been noted among some designers with the use of untypical design solutions. Such a procedure requires the use of complex calculation methods to assess bearing capacity. The paper presents examples of FEM modeling of recently constructed bridges. General comments and conclusions are included.
EN
The most serious problems to overcome for a successful operation of the HCCI engine are control of the combustion phase, limited operational range, cold start of engine and high noise level during engine operation. This study aims at describing the engine power output characteristics and emission characteristics of HCCI engines under different testing conditions and the various challenges associated with these engines. Furthermore, this study holds a potential guide for overcoming these challenges and improvement of the engine power output as well as the emission characteristics. Thus, it is possible to say, concerning the performed investigation work, that HCCI combustion can be applied in existing conventional engines after their modifications. The most significant result of the HCCI process application is the reduction of NOx emissions and soot emissions, keeping almost the same engine power output as the conventional combustion process.
EN
The paper presents the results of the examination of the heating up of the basic elements of the actuating system of a single-disc lapping machine with standard kinematics, intended for machining flat surfaces. The increase of the temperature of the drive assembly, rollers and separator guide ring, as well as the lapping disc and machined elements were analysed. Heating up of the machining system was examined during the machining of a cast iron tool and flat surface lapping. Lapping is one of the methods of abrasive machining applied during the individual fitting of elements in assembly or when a technological compensator is used. The increase of temperature in the machining system influences, among others, the dimensional accuracy of lapped metal elements.
PL
Przedstawiono wyniki badań nagrzewania się podstawowych elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej o standardowej kinematyce do obróbki powierzchni płaskich. Analizowano przyrost temperatury zespołu napędowego, rolek i pierścieni prowadzących separatory oraz tarczy docierającej i obrabianych elementów. Badano nagrzewanie się układu obróbkowego podczas wyrównywania żeliwnego narzędzia i docierania powierzchni płaskich. Docieranie jest jedną z metod obróbki ściernej stosowaną podczas indywidualnego dopasowywania elementów w montażu lub przy wykorzystaniu kompensatora technologicznego. Przyrost temperatury w układzie obróbkowym ma między innymi wpływ na dokładność wymiarową docieranych elementów metalowych.
14
Content available Labor market in Poland - analysis of diversity
EN
The main aim of below consideration is presentation Polish Labor Market and changes inside, along last years. Labor market considerations are extremely important and have a large impact on the daily behavior of entities in this market. The extent, to which we are able to analyze changes taking place in individual areas of the surveyed area will allow us to make appropriate decisions on both – the demand and supply side of this labor. Author would like to present base issues connected with supply and demand taking place at this field in Poland. Getting to know the directions of changes taking place on the Labor Market may allow for an appropriate approach to human resource management. The article consists of short introduction, theoretical part, empirical part and summary at the end. Theoretical part includes base information and definition about Labor Market. Empirical section shows data analyzing, methods, tables and graphs. In the summary author would like to recapitulate analyzing case and draw some conclusions.
EN
This article presents a comparative analysis of the properties of two boiler catalyst carriers made of two types of natural aluminosilicates. Both materials have been share by external companies, and daily are used for commercial purposes. In preparing the material for research, it was crushed, and then a grain size of 0.315-0.63 mm has been selected and dried in a laboratory dryer at 110℃ for 12 hours. Then, the water absorption of materials has been determined. The research also presents their porous structure by using the mercury porosimetry method. The manuscript also contains the results of measuring the content of individual elements (K, Na, Mg, Ca, P, Fe, Al, Zn, Cu, Ni, Cr, Ti, Si) in catalyst carriers made by the method of atomic emission spectrometry with induction plasma excitation conjugated (ICP-AES).
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę porównawczą właściwości wybranych nośników katalizatorów kotłowych wykonanych z dwóch rodzajów naturalnych glinokrzemianów. Oba materiały zostały udostępnione przez firmy zewnętrzne i na co dzień wykorzystywane są w celach komercyjnych. W procesie przygotowania materiału do badań dokonano jego rozdrobnienia, a następnie wyselekcjonowano ziarno o rozmiarze 0,315-0,63 mm, które to poddano suszeniu w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 110℃ przez 12h. Kolejno wyznaczono chłonność wodną obu materiałów. W badaniach określono także ich strukturę porowatą przy pomocy metody porozymetrii rtęciowej. W manuskrypcie przedstawiono takżę rezultaty pomiaru zawartości poszczególnych pierwiastków (K, Na, Mg, Ca, P, Fe, Al., Zn, Cu, Ni, Cr, Ti, Si) w nośnikach katalizatorów wykonanego metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICPAES).
16
Content available The air cargo market overview
EN
Measured by the value of goods, about one-third of all international trade is moved by air. It stands for a big chunk of the transport market and global GDP, playing a crucial role in moving products of high value in relation to their weight, but also the backbone of overnight shipping and enabling e-commerce growth. This places air cargo as very dependent on overall economic deviations. As the world slowly exits the global pandemic state, each part of the aviation industry should be subject to analyses that confirm or contradict previous forecasts, thus helping to make correct business decisions by the relevant entities in the aviation industry. The following article is devoted to the analysis of the air cargo market. As a starting point, the article shows a general overview of the world's economy by pointing out the main variables that impact demand for air cargo and presenting forecasts on some of those. General air cargo market overview is the next subject. This part shows the latest trends connected with the general aviation market and the cargo part, outlining the general look. An overview of forecasts for the aviation market, coming from aircraft manufacturers, is the last of the analytical parts of this article, describing each entity's market outlook. Presented analyses were later used to determine trends most likely to show in coming years. The accurate description of those allowed for creating a coherent forecast of the air cargo market, with the calculation of actual cargo tonne-kilometers for oncoming years using a simple, multivariate forecasting method based on creating a historical data-driven model. The article concludes with a summary that provides an overview of the covered subjects.
PL
Mierząc wartością towarów, około jedna trzecia całego handlu międzynarodowego odbywa się drogą powietrzną. Stanowi to dużą część całego rynku transportowego, jak również globalnego PKB, odgrywając kluczową rolę w przenoszeniu produktów o dużej wartości w stosunku do ich wagi, ale jest także podstawą wysyłki nocnej i jako taka umożliwia rozwój e-commerce. Plasuje to rynek transport towarów drogą lotniczą jako zależny od ogólnych odchyleń ekonomicznych. Gdy świat powoli wychodzi z globalnej pandemii, każda część branży lotniczej powinna zostać poddana analizom, które potwierdzają lub zaprzeczają wcześniejszym prognozom, pomagając w ten sposób podejmować prawidłowe decyzje biznesowe przez odpowiednie podmioty z branży lotniczej. Poniższy artykuł poświęcony jest analizie rynku lotniczego cargo. Jako punkt wyjścia artykuł przedstawia ogólny przegląd gospodarki światowej ze wskazaniem głównych zmiennych, które mają wpływ na popyt na przewóz ładunków drogą lotniczą, a także przedstawieniem prognoz dotyczących niektórych z nich. Kolejnym punktem jest ogólny przegląd rynku lotniczego cargo. W tej części przedstawione są najnowsze trendy związane z rynkiem lotniczym, a także z częścią cargo, nakreślając ogólny wygląd. Przegląd prognoz dla rynku lotniczego, pochodzących od producentów statków powietrznych, to ostatnia z analitycznych części artykułu, opisująca perspektywy rynkowe poszczególnych podmiotów. Przedstawione analizy posłużyły później do określenia rzeczywistych trendów, które z największym prawdopodobieństwem ujawnią się w nadchodzących latach. Właściwe ich opisanie pozwoliło na stworzenie spójnej prognozy rynku ładunków lotniczych, z wyliczeniem rzeczywistych tonokilometrów cargo na nadchodzące lata za pomocą prostej metody prognozowania na podstawie wielu zmiennych opartej na stworzeniu modelu opartego na danych historycznych. Artykuł kończy się podsumowaniem, które zawiera ogólny przegląd omawianych tematów.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie obciążeń cieplnych w zaworze wylotowym pokrytym warstwą nagaru w początkowej fazie pracy doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym. W obliczeniach wykorzystano dwustrefowy model procesu spalania, metodę elementów skończonych (MES). Modelowanie przeprowadzono przy użyciu warunków brzegowych III rodzaju. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano rozkłady temperatury, gradientów temperatury oraz naprężeń termicznych. Naprężenia te powodują wzrost mikropęknięć na powierzchni zaworu, które ostatecznie prowadzą do defektów materiału, uszkodzeń zaworu, a w konsekwencji nawet silnika.
EN
This paper presents the model ling of the heat loads in the exhaust valve with using the layer of carbon deposit in initial phase of work of the turbocharged Diesel engine. In calculations used the two-zone combustion model , finite elements method (FEM). Modelling was conducted by use of III kind of the boundary conditions. As a result of the calculations were obtained distributions of temperature, thermal gradients and thermal stresses. These stresses cause the growth of micro cracks in the area of the valve, which finally give occasion to the defect of material, the damage of the valve and engine failure.
PL
Zainteresowanie utworami węglanowymi górnej jury i dolnej kredy występującymi w podłożu zapadliska przedkarpackiego związane jest głównie z licznymi odkryciami złóż węglowodorów. Pułapki złożowe obecne w tym kompleksie charakteryzują się znacznym udziałem porowatości szczelinowej, związanej między innymi z różnymi formami krasowymi (takimi jak kawerny, brekcje krasowe czy szczeliny), rozpoznanymi na podstawie analiz rdzeni i pomiarów geofizyki otworowej. Istotną kwestią, zarówno dla rozwiercania tego typu złóż, jak i prowadzenia dalszych prac poszukiwawczych w tym rejonie, jest szczegółowe rozpoznanie przestrzennego zasięgu stref rozwoju paleokrasu. Zakres wykonanych badań obejmował identyfikację różnych form paleokrasu, przeprowadzoną na podstawie danych otworowych, uzyskanych zarówno podczas wiercenia, jak i eksploatacji złóż, a także na podstawie dostępnych wyników pomiarów upadomierzem sześcioramiennym, sondą akustyczną CAST i skanerem mikroopornościowym XRMI. Interpretację tę powiązano z analizą danych sejsmicznych 3D. Do analizy wykorzystano przede wszystkim atrybuty sejsmiczne, takie jak: RMS Amplitude, Instantaneous Frequency, Relative Acoustic Impedance, Variance, dla których uzyskane obrazy najlepiej korespondowały z wyznaczonymi na podstawie danych otworowych interwałami krasowymi. Obserwowane w zapisie sejsmicznym obniżenia częstotliwości, osłabienia amplitudy czy też nieciągłości i brak uporządkowania refleksów sejsmicznych w interwałach rozwoju paleokrasu powiązać można ze wzrostem absorbcji fali sejsmicznej w obrębie stref o zwiększonym zeszczelinowaniu. Przeprowadzona analiza wykazała, że poszczególne rejony obszaru badań cechuje dosyć zróżnicowany zapis atrybutowy, na co wpływ ma m.in. obecność zalegających powyżej ewaporatów miocenu czy też występowanie reaktywowanych dyslokacji. Na znacznej części obszaru badań anomalny zapis sejsmiczny związany ze wspomnianą serią ewaporatową maskuje rzeczywisty charakter przystropowej partii kompleksu węglanowego górnej jury – dolnej kredy, nie pozwalając na jej szczegółową interpretację. W takim przypadku w obrazie sejsmicznym rozpoznawalne są jedynie interwały krasowe występujące w nieco niższej części profilu utworów jury górnej, rozwinięte najczęściej w obrębie kompleksów biohermowych. Na analizowanym zdjęciu sejsmicznym 3D najwyraźniej zaznaczają się jednak strefy rozwoju paleokrasu rozwinięte w otoczeniu paleodolin, jak również formy paleokrasu ściśle związane ze strefami dyslokacji.
EN
Upper Jurassic and Lower Cretaceous carbonate formations in the Carpathian Foredeep basement are the subject of research mainly due to the numerous oil and gas discoveries. The traps identified to date are characterized by a significant share of fracture porosity, associated with various karst forms (caverns, karst breccias, dissolution fractures) recognized on the basis of core analysis and well-logging data. Recognition of the distribution of paleokarst zones is an important issue for locating production wells and further exploration in the study area. The scope of the research included the identification of various forms of the paleokarst based on well data obtained during drilling and exploitation phase, as well as available measurement results of measurements with 6-arm deepmeter, CAST (Circumferential Acoustic Scanning Tool) and XRMI micro-resistivity scanner integrated with 3D seismic data analysis. Seismic attributes such as RMS Amplitude, Instantaneous Frequency, Relative Acoustic Impedance, and Variance were primarily used for the analysis because they best correlate with the karst intervals determined from the well data. Observed seismic features, such as lowered frequency, amplitude weakening, discontinuities and lack of the seismic reflection structure in the paleokarst intervals, can be associated with an increase in seismic wave absorption within the fracture-cavity zones. The analysis showed that individual regions of the study area are characterized by fairly diverse attribute records, which is influenced by, among others, the presence of the Badenian evaporites located above in close proximity to the top of the carbonate complex, or existence of reactivated dislocations. In a considerable part of the study area an anomalous seismic record connected with the mentioned evaporite series conceals the real character of the seismic image for the topmost part of the Upper Jurassic – Lower Cretaceous carbonate complex and does not allow for its detailed interpretation. In this case, only those karst intervals which occur in a slightly lower part of the profile of the Upper Jurassic formations, developed most often within bioherm complexes, are recognizable in the seismic image. However, within the analysed 3D seismic survey the most clearly marked are the paleokarst zones developing in the surroundings of the paleovalleys, as well as the paleokarst forms closely related to the dislocation zones.
PL
Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie testów wydajności języka Swift w porównaniu z językiem C++ przy wykonywaniu obliczeń statystycznych. Analizowanymi zagadnieniami poza wydajnością są przejrzystość i składnia kodu, biblioteki dostępne dla tych języków oraz wykorzystanie zasobów sprzętowych urządzenia podczas przeprowadzania testów. W tym celu przeprowadzono analizę porównawczą dwóch wyżej wymienionych języków, opierającą się na wynikach uzyskanych z serii eksperymentów przeprowadzonych przy użyciu specjalnie utworzonych aplikacji testowych. Testy polegały na liczeniu odchylenia standardowego, mediany i średnich arytmetycznej, harmonicznej i geometrycznej a w trakcie testów rejestrowano czasy wykonania, użycie pamięci operacyjnej i obciążenie procesora. Na podstawie wyników badań ustalono, że język Swift nie jest zoptymalizowany pod kątem obliczeń statystycznych
EN
This paper aims to test Swift's performance against C++ in performing statistical calculations. The analyzed issues, apart from performance, are code transparency and syntax, libraries available for these languages and the use of device hardware resources during testing. For this purpose, a comparative analysis of the two above-mentioned languages was carried out, based on the results obtained from a series of experiments carried out with the use of specially developed test applications. The tests consisted in calculating the standard deviation, median and arithmetic, harmonic and geometric mean, and during the tests, execution times, operating memory usage and CPU load were recorded. Based on the results of the research, it was found that the Swift language is not optimized for statistical calculations.
20
Content available remote Modelowanie konstrukcji murowych z wykorzystaniem MES
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.