Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present work concerns analysis of the possibilities of synthesis of Ni-TiO2 composite coatings from electrolytes containing formate nickel complexes. A magnetic field was applied as an additional factor enabling modification of properties of the synthesized coatings through its influence on electrode processes. The presented data describes the effect of electrode potential, TiO2 concentration in the electrolyte as well as the value of the magnetic field induction vector on the deposition rate, composition, current efficiency, structure, surface states and morphology of synthesized coatings. The studies were preceded by thermodynamic analysis of the electrolyte. The obtained results indicated possibilities of synthesis of composites containing up to 0.97wt.% of TiO2. Depending on applied electrolysis conditions current efficiency amounted to from 61.2 to 75.1%.
2
EN
The electrodeposition of Mo-Se thin films from a sulfate solution containing Na2MoO4 and H2SeO3 was studied. The process of deposition was conducted under potentiostatic conditions on a copper electrode. The effect of potential value, pH, and time of deposition were examined. The deposits were characterized by X-ray diffraction, X-ray fluorescence, and scanning electron microscopy. The obtained results have shown the possibility of co-deposition of molybdenum and selenium with different stoichiometric ratios.
PL
Przeprowadzono badania dotyczące procesu elektrochemicznego osadzania molibdenu z selenem z roztworów siarczanowych zawierających Na2Mo4 i H2SeO3. Proces osadzania przeprowadzono w warunkach potencjostatycznych na elektrodach miedzianych. Zbadano wpływ potencjału, pH elektrolitu oraz długości czasu osadzania na jakość otrzymanych powłok. Otrzymane warstwy były badane z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej, spektrofluorymetrii rentgenowskiej oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Wykazano możliwość otrzymania powłok o różnym stosunku molibdenu do selenu
EN
Present work describes the influence of silver nanoparticles precursor form as well as the impact of graphene oxide initial concentration on deposition of the silver nanoparticles onto graphene oxide. Borane dimethylamine complex (DMAB) was used as the reducing agent. It was observed that application of silver ammonia complexes as the silver nanoparticles precursor as well as alkaline solution effect in higher quantity of deposited AgNPs in comparison to deposition process with the use of silver(I) nitrate in acidic solution.
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem wybranych parametrów na proces syntezy i osadzania nanocząstek srebra na powierzchni tlenku grafenu. W badaniach uwzględniono wpływ następujących czynników: stężenie początkowe tlenku grafenu, stężenie początkowe prekursora oraz jego rodzaju. Jako reduktor jonów Ag(I) zastosowano dimetyloamino boran (DMAB). Stwierdzono, iż zastosowanie kompleksu amoniakalnego srebra jako prekursora, jak również zastosowanieśrodowiska alkaicznego skutkuje wyższą efektywnością procesu osadzania AgNPs na powierzchni tlenku grafenu w porównaniu do procesu prowadzonego z zastosowaniem azotanu(V) srebra(I) w środowisku kwaśnym.
4
Content available Electrowinning Of Tellurium From Acidic Solutions
EN
The process of electrochemical deposition of tellurium was studied. Preliminary researches embrace the voltammetry and microgravimetric measurements. According to the results the electrolysis of tellurium was conducted under potentiostatic conditions. There was no deposition of tellurium above potential −0.1 vs. Ag/AgCl electrode in 25°C. The process of deposition is observed in the range of potentials −0.1 to −0.3 V vs. Ag/AgCl. The presence of tellurium was confirmed by XRF and XRD. The obtained deposits were homogenous and compact. Below potential −0.3 V vs. Ag/AgCl the Faradaic efficiency of the tellurium deposition decreased due to reduction of Te to H2Te and hydrogen evolution.
PL
Przeprowadzono badania obejmujące możliwość otrzymywania telluru z roztworów kwaśnych metodą elektrochemiczną. Badania wstępne obejmowały analizę mechanizmu osadzania telluru z wykorzystaniem cyklicznej woltamperometrii oraz elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej. Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzono proces elektrolizy w warunkach potencjostatycznych. W temperaturze 25°C powyżej potencjału −0.1 V względem elektrody chlorosrebrowej nie zachodzi proces osadzania telluru. W zakresie potencjałów od −0.1 do −0.3 V względem elektrody chlorosrebrowej następuje jego osadzanie na katodzie. Obecność tellury była potwierdzona metodami XRD i XRF. Osady otrzymane w omawianym zakresie parametrów charakteryzowały się zwartą i jednorodną budową. Poniżej potencjału −0.3 V względem elektrody chlorosrebrowej wydajność oraz szybkość procesu osadzania telluru ulegają obniżeniu w wyniku występowania reakcji konkurencyjnych: redukcji Te do H2Te oraz wydzielania wodoru.
EN
Anthraquinone derivatives chemisorbed at nanocrystalline TiO2 present a new type of photoactive hybrid materials. These systems consist of organic chromophores anchored to the semiconductor surface via oxygen atoms of hydroxyl or carbonyl group. The bond between the chromophore and the titanium atom at the semiconductor surface reveals strong covalent character which makes the material stable in wide spectrum of electric potential and in an acidic environment. In alkaline solutions hydrolysis can be observed. The electrodes made of a modified TiO2 generate photocurrents within 300-700 nm, compared, with 300-400 nm for unmodified TiO2. Such an efficient photosensitization is a result of mutual arrangement of energy levels of the molecule and energy bands of the semiconductor.
PL
Zaadsorbowane na powierzchni nanokrystalicznego dwutlenku tytanu pochodne antrachinonu tworzą nowy rodzaj fotoaktywnych materiałów hybrydowych. Układy te są zbudowane z organicznych barwników zakotwiczonych na powierzchni półprzewodnika poprzez atomy tlenu grup hydroksylowych lub karbonylowych. Wiązanie pomiędzy barwnikiem a atomem tytanu na powierzchni półprzewodnika wykazuje silny charakter kowalencyjny, co czyni materiał stabilnym w szerokim zakresie potencjałów, a także w srodowisku kwasnym. W srodowisku zasadowym materiał ulega hydrolizie. Elektrody na bazie modyfikowanego TiO2 generuja fotoprady w zakresie 300-700 nm, podczas gdy elektrody z czystego TiO2 daja fotoprady w zakresie 300-400 nm. Tak wydajną fotosensybilizacją jest wynikiem wzajemnego położenie poziomów energetycznych cząsteczki oraz pasmami półprzewodnika.
6
EN
The work presents results of researches over the deposition of Ni-Mo alloys through the electrolysis conducted in galvanostatic conditions. In order to improve adhesion and aesthetic properties of the deposited alloys, SLS was added to the bath as a surface active agent. The influence of electrolyte pH was tested as well as concentrations of particular components on the composition, structure, cathodic current efficiency of the electrolysis process and catalytic activity of alloys in the process of hydrogen evolution. A positive influence of addition of molybdenum on catalytic activity was observed occurring in lowering the Tafel’s slope within the activation control range from 122 mV/dec (Ni) to 21 mV/dec (Ni-28.5Mo) for a reaction of water molecules reduction in 8 M NaOH at 90°C.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad otrzymywaniem stopów Ni-Mo na drodze elektrolizy prowadzonej w warunkach galwanostatycznych. Celem poprawy przyczepności oraz walorów estetycznych otrzymywanych stopów do kąpieli dodano SLS w roli środka powierzchniowo czynnego. Przebadano wpływ pH elektrolitu oraz stężenia poszczególnych składników na skład, strukturę, katodową wydajność prądowa procesu elektrolizy oraz właściwości katalityczne stopów w procesie wydzielania wodoru. Zaobserwowano pozytywny wpływ dodatku molibdenu na aktywność katalityczną przejawiający się w spadku nachylenia Tafela w zakresie kontroli aktywacyjnej z 122mV/dec (Ni) do 21 mV/dec (Ni-28.5Mo) dla reakcji redukcji cząsteczek wody w 8 M NaOH w 90 C.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących procesu osadzania siarczku kadmu metodą elektrochemiczną na podkładkach miedzianych. Celem pomiarów było dobranie odpowiednich parametrów procesu osadzania półprzewodnika. Doświadczenie przeprowadzono używając roztworu chlorku kadmu oraz tiosiarczanu sodu o pH = 3. Proces elektrolizy przeprowadzano w warunkach potencjostatycznych oraz stosując metodę impulsową. Pierwszy sposób nie przyniósł oczekiwanich rezultatów, natomiast zastosowanie drugiej metody zakończyło się powodzeniem. Uzyskany osad poddano analizie pierwiastkowej i fazowej, które potwierdziły obecność siarczku kadmu na podkładce miedzianej. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje morfologii uzyskanych osadów za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego.
EN
This article presents results of research concerning deposition of cadmium sulfide on copper by an electrochemical method. This study was primarily designed to determine proper parameters of deposition the semiconductor. Experiment was carried out using acid aqueous solutions containing cadmium chloride and sodium thiosulfate with pH = 3. Process of electrolysis was carried out by a potentiostatic and pulse methods. The first one hasn't provided expected results whereas second one has terminated with success. The deposited coatings were investigated by phase and elementary analysis which confirmed presence of cadmium sulfide on copper. The morphology of the CdS thin films were analyzed using scanning electron microscopy.
EN
The article presents results of tests on electrodeposition in a magnetic field of Co-Mo and Co-Mo-C alloys characterised by low overvoltage of hydrogen evolution. Addition of molybdenum and carbon was to lower the values of overvoltage of hydrogen evolution on cobalt. The influence of a magnetic field of high intensity (1 - 12 T) on the deposits composition, structure and morphology was determined. The deposition was conducted in a magnetic field of parallel orientation of the magnetic field forces lines in relation to the working electrode. Electrocatalytic properties of the obtained alloy coatings within the range of hydrogen evolution were tested in a concentrated solution of NaOH. The obtained alloys were analysed with the XRD method, their composition was tested with the WDXRF technique and they underwent observation applying scanning electron microscopy (SEM). The comparison of electrocatalytic properties of Co-Mo alloys with properties of Co-Mo-C ones enabled determining the influence of carbon presence in cathodic deposits on the overvoltage value of hydrogen evolution on them.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad elektroosadzaniem w polu magnetycznym stopów Co-Mo oraz Co-Mo-C charakteryzujących się niskim nadnapięciem wydzielania wodoru. Dodatek molibdenu oraz węgla miałna celu obniżenie wartości nadnapięcia wydzielania wodoru na kobalcie. Określony zostałwpływ pola magnetycznego o wysokim natężeniu (1 - 12 T) na skład, strukturę oraz morfologię osadów. Osadzanie prowadzone było w polu magnetycznym o równoległej orientacji linii siłpola magnetycznego względem elektrody pracującej. Właściwości elektrokatalityczne otrzymanych powłok stopowych w zakresie wydzielania wodoru badano w gorącym stężonym roztworze NaOH. Otrzymane stopy poddano analizie XRD, analizie składu z wykorzystaniem techniki WDXRF oraz obserwacjom z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Porównanie właściwości elektrokatalitycznych stopów Co-Mo z właściwościami stopów Co-Mo-C pozwoliło na określenie wpływu obecności węgla w osadach katodowych na wartość nadnapięcia wydzielania na nich wodoru.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad elektroosadzaniem w polu magnetycznym stopów Co-Mo-C charakteryzujących się niskim nadnapięciem wydzielania wodoru. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie powłok stopowych o strukturze amorficznej. Dodatek molibdenu oraz węgla miał na celu obniżenie wartości nadnapięcia wydzielania wodoru na kobalcie. Określony został wpływ pola magnetycznego na skład, strukturę oraz morfologię osadów. Osadzanie prowadzone było w polu magnetycznym o równoległej orientacji linii sił pola magnetycznego względem elektrody pracującej. Właściwości elektrokatalityczne otrzymanych powłok stopowych w zakresie wydzielania wodoru badane były w gorącym stężonym roztworze NaOH. Otrzymane stopy poddane były analizie XRD, analizie składu z wykorzystaniem techniki WDXRF oraz obserwacjom z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Właściwości uzyskanych stopów Co-Mo-C zostały porównane z omówionymi w numerze 6 (2011) właściwościami stopów Co-Mo. Pozwoliło to na określenie wpływu obecności węgla w osadach katodowych na ich właściwości katalityczne. Określony został również wpływ dodatku argininy (źródła węgla) do elektrolitu na zawartość Mo w powłokach oraz katodową wydajność prądową procesu elektrolizy.
EN
In this work the results of studies on the electrodeposition of amorphous Co-Mo-C in the parallel magnetic field were presented. The main aim of led studies was to obtain the alloys of low overpotential of hydrogen evolution for potential application as the electrodes in the fuel cells. Mo-addition and C-addition had to improve the electrocatalytic properties of Co. The influence of parallel magnetic field on deposit's composition, structure and morphology was determined. The overpotential of hydrogen evolution was measured in hot concentrated NaOH using galvanostatic conditions. Obtained deposits were analyzed by the XRD and WXRF techniques. To morphology observation SEM microscope was used. The parameters of resulted Co-Mo-C alloys were compared to properties of Co-Mo alloys discussed in issue 6 (2011). It allowed on the determining of the arginine presence in the electrolyte influence on Mo - content in deposited alloys and cathodic current efficiency coefficient of the electrolysis process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących elektroosadzania w polu magnetycznym stopów o niskim nadnapięciu wydzielania wodoru. Celem było otrzymanie stopów Co-Mo o strukturze amorficznej. Molibden jako dodatek stopowy miał na celu poprawę własności elektrokatalitycznych kobaltu. Stopy osadzane były w polu magnetycznym o równoległej orientacji sił pola względem katody. Zastosowane pole magnetyczne wpłynęło na strukturę oraz morfologię stopów poprzez efekt magnetohydrodynamiczny (MHD). Własności elektrokatalityczne otrzymanych stopów w procesie wydzielania wodoru badane były w gorącym stężonym roztworze wodorotlenku sodu. Otrzymane stopy poddane były analizie rentgenowskiej oraz analizie składu z wykorzystaniem spektrofluorymetru z dyspersją długości fali (WDXRF). Obserwacje morfologii uzyskanych osadów prowadzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
EN
In this work the results of studies on the electrodeposition of amorphous Co-Mo alloys in the parallel magnetic field were presented. The main aim of Mo-addition was to improve the electrocatalytic properties of Co. The alloys were deposited using the external magnetic field with parallel orientation of the magnetic field lines vs. the surface of the working electrode. Applied magnetic field was used to influence on the structure and morphology of deposited alloys by the magneto-hydrodynamic effect (MHD). The electro catalytic properties for hydrogen evolution were measured in hot concentrated NaOH solution. The resulted alloys were analyzed by the XRD technique. To elemental quantitative analysis the WDXRF spectrofluorimeter was used. The morphology observations were conducted with the use of SEM microscope Hitachi SU-70.
11
Content available Electrochemical synthesis of tetragonal SnO2 phase
EN
The main aim of this research was to determine parameters of deposition of tetragonal SnO2 phase by electrochemical method. The influence of different parameters like potential of a working electrode, the electrolyte composition and time of deposition on the morphology of the electrodeposited SnO2 was determined by LSV and QCM techniques. The mechanism of the oxide formation is also discussed. The morphology and structure of films was characterized by AFM and XRD technique.
PL
Celem badań było określenie parametrów osadzania SnO2 o strukturze tetragonalnej metodą elektrochemiczną. Określony został wpływ parametrów takich jak: potencjał elektrody pracującej, skład elektrolitu oraz czas trwania elektrolizy na morfologię osadzonego SnO2. Badania prowadzono z wykorzystaniem technik LSV oraz QCM. W artykule omówiony został również mechanizm tworzenia się SnO2. Do charakterystyki morfologii uzyskanych cienkich warstw wykorzystano mikroskop AFM. Badania strukturalne wykonano metodą XRD.
EN
The results of the DC magnetron sputtering of copper thin films with different parameters of deposition are presented. The main aim of studies was to determine the influence of current value, time of deposition and target-substrate distance on morphology and grain size of obtained copper thin films. The effects of film's thickness on the resistivity of copper thin films were investigated. The influence of parameters on the rate of deposition was also determined. The possibility of application of resulting films for contact surface in electronic components was discussed. The morphology was characterized by AFM method, the size of Cu deposited grains was calculated using Scherrer's method. The WDXRF method was used for estimate of thickness of sputtered films. The resistivity of obtained films was measured using four probe method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan nad wpływem parametrów napylania magnetronowego cienkich warstw Cu na ich własnosci. Głównym celem przeprowadzonych badan było okreslenie wpływu natezenia pradu, czasu osadzania, odległosci pomiedzy targetem a napylana powierzchnia na wielkosc ziarna oraz morfologie cienkich warstw. Przeprowadzono równiez badania nad wpływem grubosci warstwy na jej opór własciwy. Omówiona została mozliwosc stosowania warstw nanoszonych ta metoda w przemysle elektronicznym. Morfologie otrzymanych warstw charakteryzowano przy uzyciu mikroskopu AFM. Wielkosc ziarna oszacowana została na podstawie wzoru Scherrera. Grubosc warstw wyznaczono technika WDXRF. Do pomiarów oporu własciwego wykorzystano metode pomiaru czteropunktowego.
13
PL
Przedstawiono wyniki badań izolacyjności akustycznej ścian tworzących kabinę okrętową. Zaprezentowano sposób diagnozowania dróg przenikania energii akustycznej do wnętrza kabiny. Na podstawie diagnostyki akustycznej z wykorzystaniem pomiaru natężenia dźwięku zaproponowano środki w postaci technicznej modyfikacji poprawiające izolacyjność akustyczną badanej przegrody. Oprócz standardowych charakterystyk izolacyjności akustycznej przegród, w referacie przedstawiono wizualizację wektorowych efektów w polu akustycznym za przegrodą.
EN
The article presents the application of the classical and sound intensity method of measuring the acoustic characteristics if ship partitions. The aim of the paper is to show the estimation of sound intensity technique applied for in-situ measurement of airborne sound insulation of inhomogeneous ship bulkheads and vector analysis of acoustic power radiated from these partitions.
PL
W artykule przedstawiono w sposób graficzny obrazy promieniowania energii akustycznej wytworzonej w rejonie pola bliskiego przez niejednorodne przegrody kabiny okrętowej (podłogę, ścianę, ściankę z oknem i ściankę z drzwiami). Badania rozkładu falowego prowadzono w pobliżu drgających przegród poszukując lokalnych źródeł i miejsc, przez które energia akustyczna przenika w formie hałasu ocenianego przez pomiar natężenia dźwięku przenoszonego do wnętrza kabiny. Wygenerowane przez drgające przegrody rozkłady natężenia dźwięku pozwalają wyjaśnić mechanizm promieniowania i rozproszenia fal we wnętrzu kabin okrętowych. Informacje o energetycznych skutkach promieniowania hałasu uzyskane w warunkach rzeczywistych mają zasadnicze znaczenie w doborze metod ochrony akustycznej na statkach.
EN
This paper graphically described the acoustics energy radiation in a near field occur around the various ship cabin partitions as a flat non-homogeneous structures (floor, bulkheads with windows and doors). Experimental studies were carried out to examine a wave in the air, close to the vibrating partitions, looking for the local noise sources and flanking transmission paths, from which the acoustic energy will be transmitted to inside the enclosure as the noise measured with acoustic intensity method. On the example of measurements of intensity distribution in crew cabin, the have been shown scattering effects and influence of the vibrating partitions on the space waves being radiated by. Information about energy radiated by vibration partitions obtained in this way in real working condition have the important practical aspects in noise abatement on ships.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.