Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colour measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: Bleaching agents are commonly used to make the natural dentition look more attractive. Currently, in addition to products from reputable manufacturers, products of not fully known origin are available for purchase. The aim of the study was to investigate whether products of this type have a destructive influence on the mechanical and aesthetic properties of the dental restorative nanocomposite. Design/methodology/approach: Four bleaching agents were used, two recognized brands, and two products were purchased from Chinese websites (their manufacturer is unknown). Two gels and two types of whitening strips were used. One composite nanomaterial was used. Microhardness, diametral tensile strength,, compressive strength and colour measurements were tested. Findings: For some bleaching agents, studies have shown a relatively small effect on mechanical properties and an acceptable effect on colour changes. Regardless of the observed changes, the use of bleaching agents qualified for the experiment should be considered safe for composites. Research limitations/implications: The number of blenching agents used as well as dental composites in this study was limited. In future studies, increasing the number of cycles in the bleaching process should be considered. Practical implications: A popular method of improving the aesthetic properties of teeth is the use of a wide range of blenching agents. Most patients who use teeth whitening procedures are also users of composite fillings. The use of bleaching agents may have a different effect on the mechanical and aesthetic restorative composites. For economic reasons, many people decide to import cheap bleaching agents of unknown or dubious origin via Internet services to perform the bleaching process on their own. In this study, it was investigated whether products of this type have an influence on the mechanical and aesthetic properties of the dental restorative nanocomposite. Originality/value: Until now, no comparison of the safety of the use of bleaching agents of recognized manufacturers and of unknown origin in terms of the effect on composite materials has been presented, despite their high social importance.
2
Content available remote Jak wybierać barwę konstrukcji, aby była trwała
PL
Powłoka nawierzchniowa nie tylko pełni role zabezpieczenia antykorozyjnego, ale również odpowiada za estetykę obiektu. Ze wzgledu na degradację materiałów polimerowych oraz pigmentów pod wpływem agresywnych czynników, takich jak promieniowanie UV, wilgoć czy podwyższona temperatura, istotny jest dobór powłoki do spodziewanych warunków eksploatacji. Omówiono trwałość barwy powłoki nawierzchniowej oraz wskazano, które barwy pozwolą na dłuższe utrzymanie estetyki konstrukcji.
EN
The topcoat not only serves as an anti-corrosion protection, but is also responsible for the aesthetics of the building. Due to the degradation of polymeric materials and pigments under the influence of aggressive factors such as UV radiation, humidity or elevated temperature, it is important to select the coating to the expected exploitation conditions. The following article focuses on discussing the durability of the colour of the topcoat and indicates which colours will allow us to maintain the aesthetics of structure for a longer period of time.
EN
The aim of the work was to verify hypothesis that colour of longitudinal section of carrot root may be represented by a selected segment of root or a cross-section. An image analysis was based on image data obtained for longitudinal sections of carrot roots using flatbed scanner and graphics editing software. Colour images were acquired into sRGB colour space and converted to CIE Lab. Sixteen segments of equal height were separated over whole length of root image. The colour difference metric was determined to present how colour of each segment differs from the mean colour of whole root. The root section was considered to be representative for whole root if colour difference metric was the least. The analysis of results confirmed a research hypothesis and allowed for finding representative section which was located at 10⁄16 of total root length measuring from the carrot root head.
PL
W publikacji przedstawiono zjawisko powstawania barwy oraz sposoby jej instrumentalnego wyznaczania podczas analizy produktów żywnościowych.
EN
In this paper a phenomenon of colour vision and instrumental colour measurement In food analysis are discussed.
PL
Celem pracy było wykorzystanie pomiaru parametrów L*, a* i b* barwy do oceny zakresu zmian jakości jogurtu naturalnego. Badania prowadzono bezpośrednio po wytworzeniu jogurtu oraz podczas 3 tyg. jego przechowywania. Wykazano istotny wpływ czasu przechowywania na wzrost kwasowości potencjalnej i współczynnika różnicy barwy jogurtu wyliczonego na podstawie danych pomiarowych. Wyznaczone parametry linii regresji i współczynniki determinacji badanych cech dowodzą o wysokim stopniu przydatności pomiaru barwy w charakteryzowaniu jego jakości.
EN
The aim of the study was the usage colour measurement (parameters L*, a*, b*) for the evaluation of yoghurt quality changes. Measurements were carried out directly after manufacture of yoghurt as well as after 3 weeks of refrigerate storage. A statistically significant impact of storage time on the titratable acidity and the colour difference value (DeltaE) calculated from measured parameters L*, a*, b* was found. Calculated parameters of linear regression and the determination coefficient of analysed parameter prove the possibility of evaluating the quality of natural yoghurt during storage using instrumental colour measurement.
7
Content available remote Veneer coloration and matching using ultraviolet radiation
EN
The ultraviolet radiation is an alternative to staining which alternative does not use chemical products. This new method is able to provide an appearance similar to many stained surfaces by controlling the involved parameters (type and number of lamps, power and time). Another aim of this technique is to match the appearance of veneers belonging to different batches, thus improve consumer acceptability. This article deals with the procedure, colour measurement, and results achieved using the new process. This is all done by means of carrying out a comparison to the staining process and stained veneers with the use of different species. The Life Cycle Analysis (LCA) was used to evaluate the environmental impact of these two treatments.
PL
Autorzy przedstawili oryginalny sposób kolorowania (podbarwiania) oklein naturalnych za pomocą naświetlania powierzchni lampami UV (Hg i Ga). Proponowany sposób ma zastąpić w praktyce tradycyjne stosowanie barwników i pigmentów. Wykazano lepszą skuteczność naświetlania przy zastosowaniu lamp Hg zamiast lamp Ga w znacznie krótszym czasie, co dodatkowo umożliwia dłuższe wykorzystanie lamp. Skuteczność podbarwiania (przyciemniania) okleiny klonowej i bukowej wyrażono zmianami współrzędnych barwy w systemie L*, a* i b*. Wykazano tendencje zmian poszczególnych składowych barwy po określonych cyklach naświetlania. Stwierdzono, że naświetlanie powierzchni promieniami UV jest alternatywą barwienia drewna, zamiast używania tradycyjnych środków chemicznych. W celu oszacowania wpływu porównywalnych metod barwienia drewna na środowisko zastosowano parametry cyklu życia produktu (LCA).
PL
W pracy zbadano zależności pomiędzy zmianami zawartości i elastyczności glutenu w masie surowego ciasta pszennego wyrabianego w różnym czasie, a zachodzącymi w tym samym czasie zmianami barwy mierzonymi instrumentalnie w systemie L*a*b*. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na podstawie zmian barwy masy ciasta można wyliczyć zawartość i elastyczność glutenu na danym etapie miesienia.
EN
The study analyses dependencies between changes of content and elasticity of gluten in the weight of raw wheat dough knead at different times, and changes of the colour which take place at the same time, measured instrumentally under the L*a*b* system. In result of the research it was concluded that the content and elasticity of gluten at a given stage of kneading can be calculated on the basis of the changes of the weight of dough.
PL
W pracy zbadano zależności pomiędzy zmianami barwy powierzchni ekstrudatu kukurydzianego, a parametrami procesu: wilgotnością surowca, natężeniem przepływu materiału przez ekstruder i temperaturą. Badania polegały na analizie zdjęć próbek ekstrudatu uzyskanego w procesem o znanych wartościach parametrów sterujących. W badaniach wykorzystano program graficzny Adobe Photoshop® 6.0 CE. Na podstawie uzyskanych wyników badań wyliczono zależności pomiędzy parametrami barwy powierzchni ekstrudatu kukurydzianego, a wybranymi warunkami przebiegu procesu ekstruzji.
EN
The study involved research on relations between corn extrudate surface colour changes and process parameters: raw material moisture content, intensity of material flow through the extruder, and temperature. The research involved sample photo analysis of extrudate obtained in the process of known control parameter values. The Adobe Photoshop 6.0 CE graphic application was employed for research purposes. Obtained research results gave grounds to compute relations between corn extrudate surface colour parameters and selected extrusion process run conditions.
PL
Celem pracy była analiza parametrów barwy (L*a*b*) wybranych surowców i produktów obrabianych termicznie, co miało dać odpowiedź na pytanie jak liczebna powinna być próba, by można było powiedzieć o jednoznacznym określeniu badanych parametrów z dokładnością równą 98%. Materiałem do badań była marchew surowa rozdrobniona w kostkę i poddana obróbce termicznej. Kolejnym surowcem były 3 rodzaje mąk typ 450 i wyprodukowane z nich ciasto drożdżowe. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że do pomiaru barwy poszczególnych środków spożywczych należy opracowywać oddzielną metodykę. Publikując wyniki badań z pomiaru barwy żywności należy podawać dokładnie technikę postępowania (wielkość próby, sposób jej przygotowania i liczbę przeprowadzonych pomiarów).
EN
The studies were carried out to analyze the colour parameters (L*a*b*) of selected heated raw materials and products. The aim to answer the question how large (numerous) should be the sample, to get an univocal determination of tested parameters at the accuracy of 98%. The materials for experiments were: raw carrot roots cut into cubes and subjected to thermal treatment, as well as three kinds of meal and raised dough produced of them. The experiments showed that in order to measure the colour of particular products, separate methods ought to be developed in accordance to the kind, from and fineness degree of material tested. At publishing the results of measuring food colour, the technical procedure should be given in details (size of the sample, way of treatment and the number of measurement taken).
PL
W pracy zbadano zależności pomiędzy zmianami barwy powierzchni pieczywa pszennego wytwarzanego metodą jednofazową z dwóch rodzajów mąk, a siłą potrzebną do jej spenetrowania. Ciasto było wyrabiane w różnym czasie, po czym każdą z prób poddano obróbce termicznej. W gotowych produktach dokonywano instrumentalnego pomiaru barwy powierzchni w systemie L*a*b* oraz przeprowadzono test penetracji. Na podstawie uzyskanych wyników badań wyliczono zależności pomiędzy dynamiką zmianami barwy powierzchni pieczywa, a silą potrzebna do jest przebicia. Uzyskano wysokie wartości współczynników korelacji dla badanych parametrów. Na tej podstawie udowodniono, że z zależności matematycznych, znając czas wyrabiania masy ciasta surowego i rodzaj użytej maki, można wyliczyć siłę, jaka będzie charakterystyczna dla produktu o danej barwie powierzchni.
EN
The study investigates relations between surface colour changes of wheat bakery made using a single-phase method of two flour types, and force required to penetrate it. Dough was kneaded at different time, and then each sample was subject to thermal treatment. Surface colour was measured with instruments in system L*a*b* and penetration test was carried out for ready products. Obtained results allowed to compute relations between bakery surface colour change dynamics, and the force needed to puncture it. High correlation coefficient values were obtained for tested parameters. This gave grounds to prove that if we knew raw dough kneading time and used flour type, it would be possible to compute with mathematic relations the force, which would be characteristic force product possessing given surface colour.
PL
W referacie przedstawiono pojęcie barwy, wskaźniki, które ją opisują (tj. jasność, ton i nasycenie), opisano system L*a*b* oraz podano przykładowe wykorzystanie instrumentalnego pomiaru barwy do oceny jakości produktów żywnościowych na przykładzie tłuszczu smażalniczego.
EN
Colour definition, its indicators (e.g.: lightness, hue and saturation) and L*a*b* measuring system are described in the article. Possibilities of using instrumental colour measurement in the evaluation of food quality for frying process control are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.