Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy pasażerskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Celem artykułu było zbadanie obciążenia sieci kolejowej w Polsce ruchem pociągów pasażerskich, według stanu na początku 2020 r. i jego porównanie z początkiem 2010 r. Lata 2010-2020 to okres intensywnych inwestycji kolejowych i rozwoju rynku przewoźników regionalnych. Jednocześnie długość sieci kolejowej została skrócona. Nastąpił jednak wzrost wielkości przewozów pasażerskich i natężenia ruchu pociągów, szczególnie w ruchu regionalnym. Inwestycje infrastrukturalne i zaangażowanie samorządów wpłynęły na poprawę oferty kolei. Poprawa ta nie dotyczyła jednak obszaru całego kraju. Najbardziej widoczna była ona na terenie aglomeracji warszawskiej, wrocławskiej i poznańskiej, zaś najsłabiej w północno-wschodniej Polsce. Niekorzystnie pod tym względem wypada również pogranicze województw śląskiego i małopolskiego.
EN
The aim of the article was to examine the load on the railway network in Poland with passenger train traffic as at the beginning of 2020 and its comparison with the beginning of 2010. The years 2010-2020 are a period of intense railway investments and the development of regional carriers market. At the same time, the length of the railway network has been shortened. However, the volume of passenger transport and the intensity of train traffic increased, especially in regional traffic. Infrastructural investments and the involvement of local governments improved the railway offers. However, this improvement did not apply to the entire country. It was most visible in the areas of the Warsaw, Wrocław, and Poznań agglomerations, and the weakest in north-eastern Poland. The border of the voivodeship is also unfavorable in this respect. Silesia and Lesser Poland.
PL
Regionalizacja kolejowych przewozów pasażerskich jest jednym z filarów reformy kolei Unii Europejskiej, której celem jest znaczące zwiększenie roli kolei w obsłudze potrzeb przewozowych. Istotą regionalizacji jest przeniesienie odpowiedzialności za organizację i finansowanie pasażerskich przewozów regionalnych na szczebel władz regionu. Skuteczność regionalizacji wymaga zastosowania takich rozwiązań, które pogodziłyby wprowadzenie mechanizmów konkurencji z jednoczesnym zapewnieniem właściwej oferty przewozowej, odpowiadającej potrzebom ludności. W artykule przedstawiono podstawowe zasady regionalizacji pasażerskich przewozów kolejowych i przykładowe rozwiązania w tym obszarze, przyjęte w niektórych państwach UE oraz w Polsce. Celem artykułu jest analiza, czy zasady regionalizacji, obowiązujące w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych, umożliwiają realizację celów reform kolei. Brak określonych elementów reform kolei, takich jak modernizacja infrastruktury, zapewnienie odpowiedniego finansowania, kształtowanie spójnej oferty odpowiadającej potrzebom ludności, utrudnia osiągnięcie zakładanych efektów regionalizacji.
EN
The regionalization of rail passenger transport is one of the pillars of railway reform in the European Union, which aims to significantly increase the role of rail in handling transport needs. The essence of regionalization is the transfer of responsibility for the organization and financing of passenger rail regional transport to the level of regional administration. The effectiveness of regionalization requires the use of solutions that would reconcile the introduction of competitive mechanisms while ensuring an appropriate offer of services that meets the requirements of passengers. The article presents the basic principles of regionalization of passenger rail transport and exemplary solutions in this area, adopted in some EU countries and in Poland. The aim of the article is to analyse whether the currently legal regulations of regionalization in Poland enable the achievement of the rail reform objectives. The lack of important elements of railway reforms, such as modernization of infrastructure, ensuring adequate financing of services, shaping a coherent offer corresponding to the needs of the passengers, make it difficult to achieve the assumed effects.
PL
O znaczeniu kolei jako środka transportu decyduje jej oferta przewozowa. W artykule przeanalizowano długookresowe zmiany ilościowe i jakościowe oferty przewozowej w dwóch bardzo istotnych segmentach rynku przewozowego: pasażerskich przewozach regionalnych i aglomeracyjnych. Okres analizy to lata 1990–2017. Obejmuje ona charakterystykę ilościową i jakościową połączeń kolejowych pomiędzy miastami wojewódzkimi a głównymi ośrodkami subregionalnymi w poszczególnych województwach. Wynika z niej znaczące skrócenie czasów przejazdów w większości badanych relacji, które nastąpiło w ostatnich latach (po roku 2010). Jest ono związane z poprawą stanu infrastruktury kolejowej, a także z wprowadzeniem do eksploatacji nowoczesnego taboru. Przeprowadzone analizy wskazują, że występuje wyraźna zależność pomiędzy rozwojem ofert przewozowych a wzrostem liczby pasażerów korzystających z kolei w poszczególnych regionach.
EN
The main factor defining the role of the rail transport is its transport offer. The article presents long term quantitative and qualitative changes of the transport offer in two important segments of the market: passenger regional and agglomeration services. The analysis covers the 1990–2017 years. It includes quantitative and qualitative characteristics of direct railway connections between the capitals of Voivodships and sub-regional centres. It shows that journey times for majority of analysed traffic relations have been reduced recently (after the year 2010). It can be attributed to the improvement of railway infrastructure condition and to the implementation of modern rolling stock. Moreover, the analyses show clear dependence between development of transport offer and the utilization of rail transport in particular regions.
4
PL
W artykule przedstawiono analizę trendów w regionalnych i aglomeracyjnych przewozach kolejowych w poszczególnych województwach w latach 2010–2016. Dokonano krótkiej charakterystyki struktury przewozów pasażerskich w województwach dzięki zbadaniu procentowego udziału przewozów regionalnych i aglomeracyjnych na tle przewozów dalekobieżnych oraz trendów w zakresie liczby pasażerów przewożonych w kolejnych latach w poszczególnych województwach. Następnie szczegółowej analizie poddano dwa parametry: znormalizowaną wartość wskaźnika nasycenia samochodami osobowymi dla wartości średnich dotyczących całego kraju oraz znormalizowane wartości średniej liczby przejazdów na mieszkańca w ruchu regionalnym dla poszczególnych województw. Rezultatem analizy jest podział województw na trzy grupy ze względu na różne zachowanie poszczególnych wskaźników.
EN
In the article an analysis of trends in regional and metropolitan rail passenger transport in respective voivodships was carried out for the period 2010–2016. A short characteristics of the passenger transport structures in voivodships was made by examining the percentage share of regional and metropolitan railway transport on long-distance railway transport values as well as by trends in passenger numbers being transported in subsequent years of analysis in individual voivodships. Afterwards two parameters were thoroughly analyzed: the normalized value of the car passenger saturation index for the country-wide average values, and the normalized values of the average number of rail trips per capita in the regional traffic for individual provinces. The result of the analysis is the division of voivodships into three groups due to different behavior of individual indicators.
PL
Referat obrazuje sposób kształtowania się stanu transportu wodnego śródlądowego w Polsce, a także charakterystykę obecnej sytuacji żeglugi śródlądowej. W referacie ujęto przyczyny wystąpienia utrudnień w rozwoju. W tekście ujęto również perspektywy rozbudowy oraz modernizacji szlaków wodnych z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych aspektów planowanych działań. Celem referatu jest przedstawienie kierunków, w których według Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej będzie rozwijać się polska żegluga śródlądowa na przestrzeni najbliższych jedenastu lat. W referacie podane zostały przykłady zadań inwestycyjnych oraz udogodnień dla armatorów, które muszą zostać zrealizowane, by ta gałąź transportu mogła rozwijać się zgodnie z obraną koncepcją. Dodatkowo pokazano potencjalne źródła i mechanizmy finansowania planowanych inwestycji.
EN
The lecture shows how the situation of inland waterway transport in Poland is shaped as well as the characteristics of the current situation of inland navigation. The lecture shows also the reasons for development difficulties and proscpects for the extension and modernization of waterways regarding the positive and negative aspects of planned actions. The aim of the lecture is to present the directions in which, according to the Ministry of Water Management and Inland Navigation, Polish inland navigation will develop over the next eleven years. The examples of investment tasks and facilities for shipowners that must be carried out in order for this branch of transport to develop due to the the chosen concept are also given. In addition, potencial sources and financing mechanisms for planned investments are shown as well.
PL
W artykule omówione zostały wybrane elementy infrastruktury transportu lotniczego. Charakterystyce poddano podstawowe strefy portów lotniczych oraz terminale. W artykule wyjaśniono również dlaczego ważna jest identyfikacja portów lotniczych i jak tego typu obiekty można klasyfikować. Opracowano analizę zrealizowanych w latach 2016-2017 usług transportowych w polskich portach lotniczych, wymieniono najważniejsze ze względu na liczbę obsłużonych pasażerów lotniska funkcjonujące w naszym kraju oraz przedstawiono najpopularniejszych przewoźników realizujących przewozy osób za pomocą samolotów.
EN
Selected elements of the air transport infrastructure have been discussed in the article. Basic zones of airports and terminals have been characterised. The article also explains why identification of airports is important and how these types of structures can be classified. An analysis of transport services delivered in 2016-2017 at Polish airports was conducted, the most important airports, as for the number of passengers served in our country, were mentioned as well as the most popular carriers providing the transport of people by means of airplanes were presented.
PL
Na treść artykułu składają się informacje na temat transportu kolejowego wykorzystywanego do przemieszczania pasażerów oraz różnorodnych ładunków. Wymieniono i opisano rodzaje pasażerskich przewozów kolejowych oraz scharakteryzowano pracowników odpowiedzialnych za zorganizowanie i wykonanie procesu transportowego, którego celem jest dostarczenie ładunku do jego finalnego odbiorcy. Opracowano także analizę zrealizowanych usług przez transportowych kolejowych przewoźników funkcjonujących w Polsce w latach 2016-2018. Przedstawiono wyniki dotyczące liczby przetransportowanych koleją osób i ładunków oraz zaprezentowano dane na temat wykonanej pracy przewozowej. Treścią niniejszego artykułu były także informacje o asortymencie najczęściej przemieszczanym środkami transportu kolejowego.
EN
The content of the article consists of information on the rail transport used for passenger relocation and various loads. Types of passenger rail transport have been listed and described and the personnel in charge of organizing and executing the transport process, meant to deliver the cargo to the final recipient, have been characterised. An analysis of the completed services by railway transport carriers in Poland in the years 2016-2018 has also been presented. Results pertaining to the number of passengers and cargo transported by rail and data on the performed transport work have been presented. The content of this article has also included information about the assortment most often transported by rail means of transport.
PL
W artykule omówiony został transport kolejowy zajmujący się przewozem pasażerów w Polsce na przestrzeni lat 2015-2017. Przedstawiono zapotrzebowanie na tego typu usługi w naszym kraju oraz zaprezentowano informacje dotyczące wykonanej pracy przewozowej, za pomocą kolejowych środków transportowych, w ostatnich latach. Celem artykułu było także porównanie liczby przewiezionych pasażerów w Polsce koleją i innymi dostępnymi gałęziami transportowymi. Treścią artykułu były również dane na temat wypadkowości w transporcie kolejowym.
EN
This article describes the rail transport engaged in passenger carriage in Poland over the years 2015-2017. The demand for this type of services in our country is presented along with the information about transport performance by means of rail transport in the recent years. The aim of the articles is also to compare the number of passengers carried in Poland by rail and by other available modes of transport. Moreover, the article contains data about the accident rate in rail transport.
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie flotą autobusów. Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku jest dla firm transportowych priorytetem. Nie jest jednak możliwe bez świadczenia wysokiej jakości usług, sprawnej komunikacji, redukcji kosztów i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie te obszary muszą być wspomagane przez system informatyczny. W artykule przedstawiono wymagania jakie musi spełnić taki system oraz zaproponowano jego koncepcję. Szczególny nacisk położono na aspekt bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
EN
Paper discusses a project of a system to support bus fleet management. Such a system is necessary to keep high position on market. A lack of complex solution available made us to design a new safe system from scratch. The paper analyses the transport firms needs and defines system functionality necessary to support efficiently a fleet of buses. The design is focused on IT system security and reliability.
PL
Technologia HyperLoop (HL) rozwijana jest intensywnie w USA od 2013 roku. Polska jest jednym z kilku krajów na świecie, które są również zainteresowane jej opracowywaniem i wdrożeniem. W związku z projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada się, że część podróżnych będzie w przyszłości dowożona w tym systemie. W artykule przeanalizowano podstawowe aspekty techniczne i organizacyjne związane z wdrożeniem HL do przewozu pasażerów. Dokonano również wstępnej oceny zdolności przewozowej takiego systemu oraz jego perspektywicznego udziału w rynku z wykorzystaniem doświadczeń autora w zakresie modelowania podróży i prognozowania ruchu.
EN
HyperLoop (HL) technology has been developed extensively in the US since 2013. Poland is one of several countries in the world that is also interested in development and implementation of this technology. In connection with the project of the construction of the Central Transportation Port, it is assumed that some of the visitors will be transported by this system in the future. The article analyses the basic technical and organizational aspects related to the implementation of HL for passenger transport. An initial assessment of the transport capacity for such a system and its prospective market share has been also made using the author’s experience in travel modelling and traffic forecasting.
EN
The article discusses the development of the Italian railways between 2002 and 2015, taking into account the investment expenditure allocated to the growth of this transport mode in the period under investigation, as well as within a time horizon extending until 2026. The research has been complemented by an analysis of economic conditions. The paper describes the organizational structure of the Italian national railways, namely, the FS Group and its subsidiary companies, which manage the different sectors of the supply chain, rendering various services and supporting the activities undertaken across the group. Specific trends observed in passenger and cargo transport are analysed, with highspeed railway services given special consideration.
12
PL
W sektorze transportu kolejowego, niemal wszędzie na świecie, rządy współfinansują krajowe kolejowe przewozy pasażerskie. Usługi te zazwyczaj nie są komercyjnie opłacalne, są jednak bardzo istotne ze względów społecznych. Wsparcie finansowe usług użyteczności publicznej jest szczegółowo regulowane w prawodawstwie Unii Europejskiej. Udzielana pomoc nie powinna bowiem prowadzić do zakłócania konkurencji na rynku transportowym. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
The operation and organisation of public service transport differs greatly throughout the European Union due to the various needs and social backgrounds. Despite the existence of a general definition of the notion of public service obligation for rail transport, in practice, there is a wide variation of nuanced conceptual aspects. Depending on the regional, geographic and socioeconomic specificities of each particular member states, one can come across different types of public service obligations ranging from purely quantitative ones to overwhelmingly qualitative ones, from under-compensated services to services less reliant on subsidies.
PL
Transport stanowi fundament rozwoju gospodarczego i społecznego. Mobilność jest niezwykle istotna dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz dla jakości życia obywateli. W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów kolejowych. Analizie poddano także rozwój przewozów pociągami dużej prędkości, będący czynnikiem poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym.
EN
Transport is the foundation of our economy and society. Mobility is extremely important for the internal market and for the quality of life of citizens who can travel freely. Transport enables economic growth and job creation. This article was taken size analysis of effective demand for passenger transport market in the European Union on the basis of the annual statistics published by Eurostat containing data for 2014.
PL
Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło istotny postęp w skracaniu czasów przejazdów pomiędzy miastami Europy Środkowo-Wschodniej. Są one krótsze średnio o około 27,5% w porównaniu z czasami przejazdu z 1989 r. Jednak pomimo tego postępu kolej w ruchu międzynarodowym w tej części Europy systematycznie traci udziały rynkowe na korzyść lotnictwa i przewozów autobusowych czy indywidualnych podróży samochodem. Postęp w budowie autostrad i dróg był szybszy i na większą skalę jakościową niż zrealizowane programy modernizacji linii kolejowych. W dalszej części artykułu przedstawione zostały plany budowy linii dużych prędkości w krajach regionu. Następnie zostały przeanalizowane potencjalne skutki rozwoju sieci linii dużych prędkości dla radykalnej poprawy czasów przejazdu z Polski do krajów regionu. Wyniki analizy wskazują, że Polska może być ważnym beneficjentem tych inwestycji.
EN
The last quarter of a century gave the relevant progress in shortening the transfer time between cities of Centre-Eastern Europe. They are shorter, on average by 27.5% in comparison with transfer times in 1989. However in spite of this progress railways in the international routes in this part of Europe have been systematically losing market shares to the benefit of aviation and bus transport or individual travels by car. Progress of construction the motorways and roads was faster and on a quality larger scale than covered railway lines modernization programs. Next part of the article presents plans of building the high speed line in countries of the region. Subsequently potential effects of the high speed network development remained for the radical improvement in transfer times from Poland to countries of the region were analyzed. Analysis results show that Poland can be an important beneficiary of these investments.
PL
Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym pierwszym z dwóch publikacji dotyczących konkurencji na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wyniki analizy ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy Północnej i Zachodniej. Porównano przewozy realizowane indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod uwagę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży oraz cenę.
EN
Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the first of two publications on international competition passenger transport, results are presented analysis of transport offers from Warsaw to the capitals of the countries of Northern and Western Europe. Comparisons were made with individualized transport and public transport. Considered taken availability of the means of transport, travel time and price.
PL
Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wyniki analizy ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy Centralnej. Porównano przewozy realizowane indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod uwagę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży oraz cenę.
EN
Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the next in a series of publications on international competition passenger transport, results are presented analysis of transport offers from Warsaw to the capitals of the countries of Central Europe. Comparisons were made with individualized transport and public transport. Considered taken availability of the means of transport, travel time and price.
PL
Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wyniki analizy ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy Wschodniej. Porównano przewozy realizowane indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod uwagę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży oraz cenę.
EN
Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the next in a series of publications on international competition passenger transport, results are presented analysis of transport offers from Warsaw to the capitals of the countries of Eastern Europe. Comparisons were made with individualized transport and public transport. Considered taken availability of the means of transport, travel time and price.
PL
W artykule przedstawiono metodykę prognozowania przewozów pasażerskich zastosowana dla systemu kolei dużych prędkości w Polsce i w relacjach międzynarodowych do Berlina i Pragi. Analizy te są podstawą do porównaniu spodziewanych kosztów i korzyści. Korzyści w inwestycjach transportowych wynikają przede wszystkim z przychodów z działalności przewozowej. Przyjęta metodyka i wybór narzędzi dla prognoz przewozowych mają kluczowe znaczenie dla oceny efektywności inwestycji i możliwości jej sfinansowania ze środków unijnych. Na potrzeby analiz wykonany został schematyczny model uwzględniający miasta, w których przewidziano zatrzymywanie się pociągów dużej prędkości na liniach dużej prędkości oraz uwzględniono obszary ciążeń, z których możliwym będzie podróżowanie tymi pociągami poprzez łatwy dojazd do tych linii. Wykonane analizy wykazały efektywność planowanych inwestycji wynikającą z prognozowania dostatecznie dużej ilości pasażerów mogących skorzystać z nowej jakości usługi przewozowej.
EN
In the article a methodology of forecasting passenger transports used for the high speed railway system in Poland and in international connections to Berlin and Prague was described. These analyses are a base for comparing expected costs and benefits. Benefits in transport investments result mainly from the income from transit activity. Accepted methodology and tools choice for transit forecasts have a key importance for the evaluation of the investment effectiveness and possibility of its financing from EU funds. For the purposes of analyses a schematic model taking into account cities, where stopping the high speed trains on the high speed railway lines was predicted and catchment area was included, from which travelling by these trains thanks to easy connection to these lines will be possible were taken into account. Performed analyses showed effectiveness of planned investments resulting from projecting sufficient amount of passengers being able to use the new quality of transport service.
PL
Organizacja publicznych przewozów pasażerskich w systemie transportu miejskiego jest zagadnieniem złożonym. Najważniejszym problemem jest dostosowanie oferty transportowej do popytu na ten rodzaj przewozu osób. W tym celu należy dokonać podziału miasta na rejony komunikacyjne, wskazać cele i kierunki podróży mieszkańców oraz zaproponować układ linii komunikacyjnych. Następnie należy określić wartości parametrów do wykonania projektu organizacji transportu publicznego. W artykule przedstawiono sposób organizacji publicznych przewozów pasażerskich na przykładzie Starogardu Gdańskiego.
EN
The organization of public passenger transport in the urban transport system is complex. The most important problem is to adapt the transport offer to the demand for this type of passenger transport. For this purpose it is necessary to divide the city into transport areas, to indicate the purposes and travel directions of the inhabitants and to propose a layout of communication lines. Then the parameter values were determined to carry out the public transport organization project. The article presents the method of organization of public passenger transport on the example of Starogard Gdański.
PL
W artykule poruszono problematykę rozwoju zaplecza technicznego przewoźnika kolejowego, na podstawie przykładu budowy hali napraw taboru trakcyjnego dla oddziału zachodniopomorskiego spółki Przewozy Regionalne, która to inwestycja została zrealizowana. Dokonano analizy ekonomicznej, która wykazała, że w analizowanym przypadku rozwój zaplecza technicznego taboru (a nie jego ograniczenie) jest korzystne. Pozwala to z jednej strony zmniejszyć koszty utrzymania taboru, a z drugiej zapewnić odpowiednią jakość jego utrzymania. Oprócz wymiernych korzyści ekonomicznych realizacja analizowanej inwestycji dała również korzyści niewymierne korzyści dla przewoźnika.
EN
The paper addresses the issues of technical support development for the railway transport based on the example of the construction and operation of the rolling stock repair shop of “Przewozy Regionalne”, West Pomeranian branch in Szczecin. The economic analysis has shown that in the considered case the development (and not the reduction) of technical facilities is favourable. On the one hand this allows to cut the costs of rolling stock maintenance and on the other hand to ensure its maintenance quality. In addition to the measurable economic benefits the analysed investment will also provide immeasurable benefits for the carrier.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.