Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A comprehensive evaluation of multifaceted R&D projects and their application potential should play a decisive role in the justification of research task continuation and a practical use of its results. It is therefore essential to use adequate, effective tools in directing these projects that allow assessing work progress and commercialization probability. This article describes a practical application of simulation methods for the assessment of implementation maturity, commercial potential, and innovation for supporting the management of project implementation, based on selected examples of innovative solutions of the Strategic Programme, “Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development”. The article presents the results of the evaluations and their interpretation, which facilitates taking appropriate corrective action. The examples of the application of assessment methods of the implementation maturity level (SDW), commercial potential (PK), and innovation potential presented in this article confirm the high suitability of the proposed methodology in the evaluation of R&D projects to rationalize product development processes. Moreover, a practical verification of assessment methods for innovative solutions facilitates the establishment of potential development directions of the methods themselves, and of the original, comprehensive assessment system of the efficiency and effectiveness of the research project implementation of innovative products as their result.
PL
Kompleksowa wieloaspektowa ocena realizacji projektów R&D oraz potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników powinny odgrywać decydującą rolę w odniesieniu do zasadności kontynuacji podjętych zadań badawczych oraz praktycznego wykorzystania ich rezultatów. Dlatego istotne jest zastosowanie w sterowaniu tymi projektami odpowiednich, skutecznych narzędzi pozwalających na ocenę stanu zaawansowania prac oraz urealnienie szans komercjalizacji. W artykule opisano praktyczne wykorzystanie autorskiej metody oceny dojrzałości wdrożeniowej, potencjału komercyjnego oraz innowacyjności do wspomagania zarządzania realizacją projektu na przykładzie wybranych, innowacyjnych rozwiązań stanowiących rezultat Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Zaprezentowano wyniki ocen oraz ich interpretację umożliwiającą podjęcie właściwych działań korygujących. Przykłady zastosowań metod oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), oceny potencjału komercyjnego (PK), a także potencjału innowacyjnego zaprezentowane w artykule potwierdzają wysoką przydatność proponowanej metodyki w ewaluacji projektów R&B do racjonalizacji procesów rozwoju produktu. Praktyczna weryfikacja metod oceny innowacyjnych rozwiązań pozwoliła także wyznaczyć potencjalne kierunki rozwoju samych metod i autorskiego systemu kompleksowej oceny skuteczności i efektywności realizacji projektów badawczych i innowacyjnych produktów stanowiących ich wynik.
EN
One of the key issues in the management of R&D projects is tracking the process of their implementation, and the PR of the development of created solutions. The information about the current progress of the project and the identification of risks in different spheres of its implementation provides the possibility to take appropriate corrective actions on a continuing basis. This article presents a systemic approach and a practical application of a complex assessment of the maturity level of implementation and commercial potential in tracking and predicting the development of innovative technological solutions developed through R&D projects. It presents prediction capabilities for the development of technological solutions based on the analysis of evaluations using the example of tracking research projects conducted within the framework of the Strategic Programme, „Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development”. The article proposes directions for further research, which, in the process of predicting the development of solutions, factors in various aspects occurring at the design stage, preparation for the implementation, and commercialization.
EN
The paper presents a supporting system for assessing the degree of implementation maturity (SDW) of innovative technical solutions, developed under the Strategic Programme: “Innovative technical support system for sustainable economic development.” The system was verified in the course of the assessment of more than 170 innovative solutions arising as a result of Strategic Plan: “Innovative technical support system for sustainable economic development” executed at the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom. The developed tool is an important element supporting the processes of the transformation of knowledge and transfer of advanced process and products technologies in the area of production and operation of machines and equipment. The verification confirmed the usefulness of the method and system for evaluating the application potential at various stages of the development of innovative solutions. The use of the method allows more effective control of the implementation of research results into practical applications contributing to a boost of innovation and competitiveness of the economy. The effectiveness of SDW assessment system was confirmed in subsequent applications, including an application for the assessment of innovative solutions for SMEs and innovative activities undertaken by industrial and technological parks.
PL
W artykule zaprezentowano system wspomagający ocenę stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW) innowacyjnych rozwiązań technicznych, opracowany w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Działanie systemu zweryfikowano w trakcie oceny ponad 170 innowacyjnych rozwiązań będących rezultatem Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” realizowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Opracowane narzędzie stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Weryfikacja potwierdziła przydatność metody i systemu do ewaluacji potencjału aplikacyjnego na poszczególnych etapach opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Wykorzystanie metody umożliwia bardziej efektywną kontrolę procesu wdrażania wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Walory systemu oceny SDW zostały potwierdzone w kolejnych aplikacjach, m.in. do oceny rozwiązań innowacyjnych MŚP oraz innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych w ramach parków przemysłowo-technologicznych.
EN
The article presents a method for the assessment of the implementation maturity of innovative technological solutions. The method in question constitutes a crucial support element for knowledge transformation and technology transfer processes. It can be used at different stages of innovation creation and enables a systemic evaluation of the implementation maturity and the practical application readiness of new technologies. When used for the evaluation of newly created innovative products, the method improves a country’s innovation performance and boosts the level of its competitiveness, because it constitutes an effective system for the monitoring of the implementation of the results of research into practice. The advantages of the method in question have been proved by numerous practical applications of products stemming from R&D undertakings.
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW) innowacyjnych rozwiązań technicznych opracowaną w ramach Programu Strategicznego pt. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Opracowane narzędzie stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Metoda SDW jest przydatna na różnych etapach powstawania innowacji, głównie poprzez ewaluację rozwiązań z ukierunkowaniem na ich dojrzałość wdrożeniową oraz potencjał aplikacyjny. Wykorzystanie metody do oceny powstających rozwiązań przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez bardziej efektywną kontrolę procesu wdrażania wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Walory metody SDW zostały po-twierdzone w kolejnych aplikacjach, m.in. do oceny rozwiązań innowacyjnych związanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii warstwy wierzchniej w przemyśle.
EN
The paper presents a commercial potential method to be used for the assessment of technical innovations. The method is an element of the evaluation system in the "Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy" Strategic Research Programme. The tool developed aims at the support of the management processes in the area of technical innovations. The commercial potential method can be used at all stages of the innovation development process, i.e. the concept stage, the development stage, and the final product stage, but also some years after the development of the solution. The use of the commercial potential method can contribute to the improved efficiency and effectiveness of the innovation implementation process.
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań technicznych, stanowiącą element systemu ewaluacji Programu Strategicznego pn. "Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki". Opracowane narzędzie wspomaga procesy zarządzania w odniesieniu do innowacji technicznych. Metoda oceny potencjału komercyjnego może być wykorzystana na wszystkich etapach powstawania innowacji, tj. na etapie koncepcji, w trakcie opracowania rozwiązania, w momencie uzyskania gotowego produktu, ale również w kilkuletnim okresie po zakończeniu prac nad rozwiązaniem. Wykorzystanie metody oceny potencjału komercyjnego może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności wdrożenia rozwiązań innowacyjnych do gospodarki.
PL
W funkcjonowaniu nowoczesnych, ekspansywnych gospodarek coraz większą rolę odgrywają usługi stanowiące kluczowe źródło dochodów budżetu. O jakości usług decyduje w zasadniczym stopniu udział innowacyjnych rozwiązań, w tym zaawansowanych technologii mechatronicznych, teleinformacyjnych i ekologicznych. Zgodnie z podejściem systemowym proces projektowania usługi ma charakter interdyscyplinarny i wymaga zastosowania odpowiednich metod modelowania, weryfikacji i oceny na kolejnych jego etapach, od opracowania koncepcji do wdrożenia. W artykule zaprezentowano opracowaną metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej usług ukierunkowanych głównie na obszary przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, technologii przemysłowych i technologii teleinformatycznych. W systemie oceny wykorzystywany jest algorytm identyfikacji zaawansowania rozwiązania, przeprowadzany na kolejnych poziomach. Otwarta struktura systemu umożliwia modyfikację zestawu kryteriów oceny na kolejnych poziomach oraz rozszerzanie bazy kategorii usług.
EN
In contemporary developing and expansive economies, the role and importance of services is significantly growing as they constitute one of the key income sources for the national budget. What decides on the quality of services is, to great extent, the level of contribution of innovative solutions, i.e. advanced mechatronic technologies, information and communication technologies, and environmental technologies. According to the systems approach, the services, the services design process is of interdisciplinary nature and requires appropriate modelling, verification and assessment methods to be applied at its consecutive stages, from the very idea to practical implementation. The article presents the developed method of implementation maturity assessment of service aiming particularly at R&D undertakings, industrial technologies and information and communication technologies. The algorithm for the identification of the advancement of the solution applying to the consecutive stages of the assessment is used in the original assessment system. The open structure of the system enables modification of the set of assessment criteria on consecutive levels of the assessment and also allows to expand the services category database.
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW) innowacyjnych rozwiązań technicznych, opracowaną w ramach Projektu Badawczego Zamawianego pn. "Rozwój metod transformacji wiedzy i transferu technologii". Metoda SDW została zweryfikowana w trakcie oceny 280 innowacyjnych rozwiązań, będących rezultatem Programu Wieloletniego PW-004 pn. "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008". Opracowane narzędzie stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Metoda SDW jest przydatna na różnych etapach powstawania innowacji, głównie poprzez ewaluację rozwiązań z ukierunkowaniem na ich dojrzałość wdrożeniową oraz potencjał aplikacyjny. Wykorzystanie metody do oceny powstających rozwiązań przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez bardziej efektywną kontrolę procesu wdrażania wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Walory metody SDW zostały potwierdzone w kolejnych aplikacjach, m.in. do oceny rozwiązań innowacyjnych związanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii warstwy wierzchniej w przemyśle.
EN
This article presents a method of conducting the implementation maturity assessment of innovative technological solutions, which has been devised within the Targeted Research Project 'Development of Knowledge Transformation and Technology Transfer Methods' and later verified through the evaluation of the 280 innovative solutions resulting from the PW-004 Multi-year Programme 'Development of Innovative Systems of Manufacturing and Maintenance 2004-2008. The method devised is a crucial support element of the knowledge transformation and transfer of advanced process and product technologies within the manufacturing and maintenance of the technological machines and devices. It can be used at different stages of innovation creation, mainly through systems evaluation focused on their implementation maturity and practical application potential. When used for the evaluation of newly created systems, the method results in the development of the innovation and competitiveness of economy, because it constitutes a more effective monitoring system over the implementation of the results of scientific research into practice. The advantages of the method of conducting technology implementation maturity assessment have been proven in practical applications, i.e. the evaluation of innovative systems connected with the use of the advanced surface engineering technologies in industry.
PL
W artykule opisano podstawowe cechy procesów zasilania przy realizacji prac badawczych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Przedstawiono znaczenie procesów informacyjnych dla prawidłowości funkcjonowania systemów zasilania. Zaprezentowano przykładowe rozwiązanie systemu bazodanowego, wspomagającego realizację procesów zasilania w modelowym instytucie technologicznym.
EN
The paper describes basic features of logistic processes supporting the research work in the area of machine engineering. Author emphasizes the importance of information processes in the logistic systems work and presents example of database system supporting execution of logistic processes.
PL
W artykule zaprezentowano najczęściej występujące modele danych i systemy baz danych oraz opisano nowe technologie w zakresie projektowania baz danych, które mogą być wykorzystane w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Przedstawiono także przykładowe rozwiązanie systemu obejmującego transformację i transfer wyników badań naukowych do praktyki.
EN
The paper presents the common models of data and of databases systems and describes new technologies of databases designing, which can be used in the area of machine engineering. It also shows the example of system which covering transformation and transfer of research results. The system is implemented in the research institute.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.