Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cięcie tlenowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano wpływ procesu cięcia strumieniem tlenu, plazmą powietrzną HD oraz wiązką laserową na jakość powierzchni i zmiany strukturalne stali obrobionej termomechanicznie S 700MC oraz stali ulepszonej cieplnie S 690QL o grubości 10 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości zachodzące przy powierzchni cięcia.
2
Content available remote Gazy niepalne do cięcia termicznego
PL
W artykule wymieniono metody cięcia, które przebiegają z zastosowaniem gazów niepalnych. Omówiono rodzaj i skład gazów używanych w poszczególnych metodach cięcia, jak również ich wpływ na wydajność i jakość cięcia w zależności od rodzaju materiału ciętego.
EN
Methods of cutting which use non-flammable gases are presented. The type and composition of gases used in various methods of cutting, as well as their effect on the efficiency and quality of cutting depending on the type of material to be cut are discussed.
3
Content available remote Azot kontra tlen. O opłacalności technologii cięcia laserem
PL
Obecnie na rynku pracuje coraz więcej laserów, które były kupowane od wielu lat przez przedsiębiorców świadczących usługi cięcia, gięcia, spawania itp. W działalności usługowej koszty wytworzenia detalu to kwestia kluczowa, a dobór technologii cięcia często decyduje o przyszłości całej firmy.
4
Content available remote Z historii cięcia termicznego
PL
Cięcie termiczne jest jedną z najistotniejszych i najpowszechniej stosowanych technologii spawalniczych. Jego rozwój postępował wraz z ewolucją technologii spawania, poczynając od przełomu XIX i XX wieku. Jako pierwsze zastosowano w praktyce cięcie płomieniowe przez spalanie metalu z użyciem tlenu, a jako gazy palne stosowano wodór i acetylen. Inaczej niż technologie spawania, cięcie tlenowe niemal natychmiast zyskało uznanie i popularność. Znacznie wolniej rozwijało się cięcie łukowe. Dopiero zastosowanie cięcia łukowo-plazmowego doprowadziło do wzrostu praktycznego znaczenia tej grupy technologii. Po relatywnie długim okresie doskonalenia urządzeń i technologii ogromną popularność zdobyło cięcie laserowe, które intensywnie rozwija się do dziś.
EN
Thermal cutting is one of most important and popular welding technologies. Its development progressed in parallel to evolution of welding starting from last years of XIX th century. The fuel gas cutting by burning of metal in oxygen was introduced first and hydrogen and acetylene were used as the fuel gases. Different to pure welding the oxygen cutting was recognized very fast and became very popular. Much slower was progress in arc cutting. Only introduction of arc-plasma cutting has led to growth of practical role of this group of technologies. After relatively protracted period of polishing of equipment and technologies huge popularity was gained by laser cutting which still grows and develops very fast.
5
Content available remote Porównanie metod cięcia termicznego stali
PL
Przedstawiono wyniki badań materiałów po procesie cięcia termicznego tlenowego, laserowego i plazmowego. Przeprowadzono ocenę powierzchni i krawędzi cięcia, badania metalograficzne oraz pomiary twardości. Porównano uzyskane wyniki badań cięcia termicznego.
EN
Presents the research results of material after the process of thermic oxygen, laser and plasma cutting. Conduct an assessment of the surface and cutting edge, metallographic tests and hardness measurements. Compared and evaluated the research results of thermic cutting.
6
Content available remote Historia cięcia tlenem
PL
W artykule przedstawiono historię cięcia wodorowo–tlenowego i acetylenowo-tlenowego. Opisano sposób pozyskiwania tlenu oraz gazów palnych do cięcia. Przedstawiono również pierwsze palniki, w tym palniki do cięcia pod wodą, a także metody mechanizacji procesu i pierwsze maszyny do cięcia.
EN
The paper presents the history of hydrogen-oxygen and acetylene-oxygen cutting. The metod of obtaining the oxygen and fuel gases was described. The first blowpipes, including the underwater cutting blowpipes and the methods of mechanization of process and the first thermal cutting machines was also presented.
7
Content available remote Charakterystyka cięcia termicznego
PL
Przedstawiono ogólne charakterystyki poszczególnych metod cięcia termicznego materiałów inżynierskich stosowanych do wytwarzania konstrukcji i części maszyn. Charakterystyki oparto na aktualnych osiągnięciach techniki i obejmują powszechnie stosowane procesy cięcia tlenowego, laserowego i plazmowego.
EN
Presents general characteristics of individual thermic cutting methods of engineering materials used for the production of constructions and machine parts. The characteristics are based on current technology achievements and include commonly used processes as oxygen, laser and plasma cutting.
8
Content available remote Poprawa efektywności wybranych procesów termicznych
PL
W artykule przedstawiono propozycje firmy Linde pozwalające w znaczący sposób zoptymalizować procesy termiczne powszechnie stosowane w produkcji spawalniczej. Opisane rozwiązania dotyczą procesów, takich jak cięcie, prostowanie płomieniowe i podgrzewanie. Poprawę efektywności procesów termicznych będących tematem artykułu, uzyskuje się przez odpowiednie połączenia trzech elementów, jakimi są wiedza, narzędzie (palnik) i acetylen jako gaz palny. Tekst zawiera parametry z wdrożeń przemysłowych, co pozwala ocenić skuteczność proponowanych rozwiązań.
9
Content available remote Cost comparison between oxyfuel and plasma cutting low alloy steel
EN
Purpose of this paper: This paper presents a comparison of the oxyfuel flame cutting and plasma cutting in economic terms. The cutting method you can choose depends on the type, thickness and amount of metal you need to cut as well as the cut quality you require. The cost estimation is also critical. In order to obtain maximum of technical and economical efficiency, in these cases, very important is to estimate the production cost and the production rates. Knowledge of investment and operating cost represents a base for investment in cutting machine. For different cutting machines typical investment costs and operating costs depend from the power of the cutting machine and important. To determine the cost of cutting 1 m it should be specify the type of cutting material, cut quality and used parameters. In this paper economic analysis of the cutting processes has been performed for low alloy steels with thicknesses of 2, 5, 10, 15, 25 and 50 mm. In this economic analysis were calculated the direct costs (electric energy, gases, depreciation and consumables), without the labour cost. The analysis shows that the cheapest cutting process for 10-15 mm thick is plasma cutting, for a thicker plates more economical process is the oxyfuel flame cutting. Plasma cutting provides a good balance in terms of capital costs and a optimal mix of cut quality, productivity and operating cost. It offers a significant thickness range and material flexibility and provides the highest cutting speed. Design/methodology/approach: Different measures of cost may be appropriate, depending upon the context in which the comparison is being made. In this paper used the most common measures (cost per unit time, cost per unit length) Findings: In this economic analysis were calculated the direct costs (electric energy, gases, depreciation and consumables), without the labour cost. Cost estimation of cutting methods and assessment of the most cost effective process for a given type of parts manufacture is quite an involve process. It depends on many factors related with the quality that must be obtained. Research limitations/implications: All cutting technologies have stable long term industrial application and differ distinctively by technological parameters, economics and quality of cut edges. Knowledge of a cutting system’s investment and operating costs should form the basis for evaluating its profitability. The investment and operating cost must be justified according to economic criteria with corresponding financial advantages. Practical implications: In addition to the technical aspect, which has a significant impact on the choice of cutting technology is a very important to know the economic aspect. To see the competitiveness of the method, it is important to know the actual cost of cutting 1 meter in length. Comprehensive analysis of the technical and economic aspects of cutting technology allows to avoid wrong decisions. Originality/value: In this paper economic analysis of the cutting processes has been performed for low alloy steels with thicknesses of 2, 5, 10, 15, 25 and 50 mm. In this economic analysis calculated the direct costs (electric energy, gases, depreciation and consumables), without the labour cost.
EN
The influence of cutting technologies on the quality, mechanical properties and microstructure of the cut edges of steel is presented. The cutting technologies cover: plasma, laser beam, water jet and oxyfuel flame cutting. During investigation the measurements of perpendicularity tolerance, hardness, mean high of the profile Rz5 and metallographic examination were carry out. The results revealed that the lowest hardness was achieved by water jet cutting, whereas the highest was obtained by plasma cutting under the water surface. The lowest perpendicularity was obtained by plasma cutting under the water surface but the highest was achieved by laser and HD plasma cutting. The conducted experiments revealed moreover that the lowest roughness was achieved by means of plasma cutting over the water surface, whereas the highest by laser beam cutting.
PL
W pracy przedstawiono wpływ technologii cięcia na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę i jakość warstwy wierzchniej. Technologie cięcia obejmowały cięcie: plazmą, wiązką laserową, strumieniem wody oraz tlenem. Prowadzono pomiary tolerancji prostopadłości, twardości, średniej wysokości profilu Rz5. Wykonano również badania metalograficzne. Najmniejsza twardość powierzchni po cięciu zapewnia cięcie strumieniem wody, natomiast największe cięcie plazmą pod lustrem wody. Najmniejszą tolerancję prostopadłości zapewnia cięcie plazmą pod lustrem wody, natomiast największą cięcie wiązką laserową i plazmą HD. Najmniejszą chropowatość powierzchni zapewnia technologia cięcia plazmą nad lustrem wody, natomiast największą wiązką laserową.
11
Content available Zrobotyzowane spawanie czerpaków koparek
PL
Czerpaki koparek są elementami ulegającymi szybkiemu zużyciu. Każdy czerpak przed ponownym zamontowaniu na koparce podlega regeneracji. Na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym w czasie procesu regeneracji operacje wycięcia zużytych części czerpaka, napawanie oraz spawanie wykonywane są automatycznie. Jest to możliwe, ponieważ stanowisko składa się z robota serii ROMAT 320, pozycjonera przechylno-obrotowego o nośności 75000 N oraz urządzeń spawalniczych wykonujących następujące procesy: - wysokowydajne spawanie MAG/MIG metodą TANDEM, - cięcie tlenem, - cięcie plazmowe, - napawanie drutami rdzeniowymi samoosłonowymi. Wykonanie powtarzalnych operacji w procesie regeneracji czerpaków na zrobotyzowanym stanowisku spowodowało zwiększenie wydajności pracy, poprawę jakości oraz wyeliminowanie najbardziej uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia pracowników operacji wykonywanych dotychczas ręcznie.
EN
Excavator buckets are fast moving elements. Each bucket is subject for rebuilding before renewed assembly on the excavator. On the robotized welding stand, during rebuilding process, operations of bucket wear parts cutting out, facing by welding, and welding are automatically executed. This is possible since this stand is composed of ROMAT 320 series robot, tilling-rotary positioner witch load capacity 75000 N and welding installation currying following processes: - high-duty MAG-MIG TANDEM method welding, - oxy cutting, - plasma cutting, - facing by core self-guard wires. Reproducible operations execution during bucket rebuilding process with robotized stand caused more efficiency increasing, quality improvement and most noxious and harmful operations elimination for workers health, which were manually by them executed as yet.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.