Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
DC-DC converters are crucial components in various electrical systems, as they are responsible for converting direct current (DC) from one voltage level to another. These converters are widely used in various applications, including renewable energy systems, electric vehicles, aerospace. DC motors will feature a similar system. The buck-boost converter is unique in that it can operate in both buck and boost modes, making it an ideal choice for a wide range of applications that require voltage regulation. In this work the attempt to build a DC-DC buck-boost converter were presented. Paper covers different topologies and approaches to accomplishing goal of varying the output voltage above and below input. An appropriate topology was chosen to build the model constructed using available components. Explanation of usage of some components over other was added. Prototype build process followed by stress tests will be written. Problems encountered during building were described and explained. Solution for this problems will be implemented and further tests will be conducted.
PL
Przetwornice DC-DC są istotnymi elementami wyposażenia różnych urządzeń elektrycznych, ponieważ odpowiadają za przetwarzanie napięcia stałego (DC) o zróżnicowanych wartościach. Przetwornice te są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach energii odnawialnej, pojazdach elektrycznych, przemyśle lotniczym. Silniki prądu stałego są również wyposażone w podobne rozwiązania. Przetwornica buck-boost jest wyjątkowa, ponieważ może pracować zarówno w trybie buck, jak i boost, co czyni ją idealnym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań wymagających regulacji napięcia. W pracy przedstawiono budowę przetwornicy buck-boost DC-DC. Artykuł opisuje różne topologie układów pozwalających na zmianę napięcia wyjściowego powyżej i poniżej wejścia. Wybrano rozwiązania odpowiednie do budowy autorskiego modelu. Opisano proces budowy prototypu, po którym scharakteryzowano jego testy. Opisano i wyjaśniono problemy napotkane podczas budowy.
2
Content available remote Test system to verify thermal shock resistance
EN
The article presents the method and the prototype system to verify the resistance of technological objects to environmental impacts in the form of increased or decreased temperatures or sudden temperature changes (i.e. thermal shocks), developed in accordance with the following PN-EN 60068 standard requirements as regards environmental testing: PN-EN 60068-2-1:2009 - Test A: Cold [7]; PN-EN 60068-2-2:2009 - Test B: Dry heat [8]; and PN-EN 60068-2-14:2009 - Test N: Change of temperature [9]. The developed solution is also aligned with the testing procedure requirements applicable to military equipment tests [12]. The system is mainly designed for testing prototype technological devices subject to significant changes in the temperature of the environment in which they operate, including thermal shocks; it also enables periodic quality checks of manufactured goods [1, 2]. With the developed system the following may be tested: the operation of individual mechanisms; the shape stability and resistance [10]; the resistance to damage; as well as the operability of electronic systems [3]. The flexible method of programming tests used in the system enables the performance of both normative and non-standard tests, depending on the requirements of the research to be carried out. The article describes the system design process, its architecture, structure, and operation, as well as the prototype verification test results. The validated prototype test system was incorporated into the structure of the laboratory for the identification and verification of technical safety of industrial and special-purpose applications under environmental conditions established at the Łukasiewicz Research Network - Institute for Sustainable Technologies (Łukasiewicz-ITEE).
PL
W artykule przedstawiono metodę i prototypowy system do badania odporności obiektów technicznych na narażenia środowiskowe w postaci znacznie obniżonej lub podwyższonej temperatury otoczenia oraz szybkich zmian temperatury - szoków termicznych. System opracowano na podstawie wymagań następujących norm dotyczących badań środowiskowych: PN-EN 60068-2-1 - "próba A - zimno" [7], PN-EN 60068-2-2 - "próba B - suche gorąco" [8] i PN-EN 60068-2-14 "próba N - zmiany temperatury" [9]. Opracowane rozwiązanie przystosowano również do wymagań procedur testowych stosowanych w badaniach sprzętu wojskowego [12]. System jest przeznaczony przede wszystkim do testowania prototypowych rozwiązań technicznych, które podczas eksploatacji są narażone na znaczne różnice temperatury środowiska pracy, w tym na szybkie zmiany temperatury (szoki termiczne) oraz do okresowej kontroli jakości produkowanych wyrobów [1, 2]. Testowaniu podlegają między innymi: działanie mechanizmów, stabilność kształtu i wytrzymałość [10], odporność na uszkodzenia i sprawność układów elektronicznych [3]. Zastosowany w systemie elastyczny sposób programowania przebiegów testu umożliwia nie tylko realizację badań normatywnych, ale również niestandardowych procedur wynikających ze szczególnych wymagań realizowanych prac badawczych. W pracy opisano proces projektowania systemu, jego strukturę, budowę, zasadę działania oraz wyniki badań weryfikacyjnych prototypu. Zweryfikowany, prototypowy system testowy został włączony w strukturę utworzonego w Łukasiewicz ITEE laboratorium identyfikacji i weryfikacji bezpieczeństwa technicznego aplikacji gospodarczych i specjalnych w warunkach środowiskowych.
3
Content available remote Badania pożarów strumieniowych propanu przeprowadzone w dużej skali
PL
Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów temperatury i promieniowania cieplnego w czasie pożaru strumieniowego propanu wydobywającego się pod ciśnieniem z instalacji gazowej. Badania pożaru strumieniowego w dużej skali przeprowadzono na poligonowym stanowisku badawczym zbudowanym na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
EN
A test of propane jet fire was performed in an outdoor test stand built in the fire brigade training center. A propane jet with a flow rate of about 196.1 m3/h for 110 s was continuously released from pressurized liquid propane tank. The values of temp. and thermal radiation were recorded at 20 and 4 measuring points, resp. A significant effect of even low wind speeds on the values of the recorded parameters was obsd. The results of measurements of temp., thermal radiation and flame dimensions allowed to estimate the effects of jet fire.
PL
W artykule opisano podziemny obiekt historyczny z dachem pokrytym roślinnością. Jest to murowany z cegły pełnej osiemnastowieczny budynek, który do II wojny światowej pełnił rolę lodowni browaru, po 1945 r. funkcję magazynową, a przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie był użytkowany i został zasiedlony przez nietoperze. W obiekcie tym przeprowadzono badania wilgotności masowej murów oraz sklepień ceramicznych. Badania wykonano za pomocą metody suszarkowo-wagowej dielektrycznej nieniszczącej. Zamieszczono również wyniki badań rodzaju i stężenia soli w murach. Na podstawie analizy oceniono stopień zawilgocenia i zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane na etapie projektowania do określenia funkcji poszczególnych części obiektu (biorąc pod uwagę występowanie nietoperzy) oraz zaprojektowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
EN
The article contains a description of a underground historical object, with a roof covered with vegetation. It is a solid brick eighteenth-century building, which until World War II served as an ice house, after 1945 a storage place and for the last few decades it has not been used and has been inhabited by bats. In the building mass moisture tests of walls and ceramic vaults were carried out. The tests were carried out using the dryer-weighing method, the method using a moisture analyzer and the non-destructive dielectric method. The results of studies of the type and concentration of salt in the walls were also included. Based on the analysis of the obtained results, the degree of dampness and salinity of the walls was assessed. The obtained research results were used at the design stage to determine the function of individual parts of the object (taking into account the presence of bats) and to design appropriate moisture protection.
EN
The paper generally discusses Whirl Tower research stands. Whirl Tower stands are used to test, among others, rotorcrafts main rotors in hovering. The work presents an overview of similar solutions of test stand presented in the available literature and online data. Beyond these solutions the paper also contains test stands used so far at the Institute of Aviation, these solutions were prepared for testing onetype of rotor (for example: only for gyroplane rotors). The article provides information about new (Whirl Tower) test stand fully designed and manufactured in Łukasiewicz Research Network ‒ Institute of Aviation (Ł-ILOT). One of the basic assumptions is that it will be a universal test stand, giving the possibility to test different types of rotors. Moreover, the article discusses the types of tests and research that can be carried out on this type of test stand, tests that are performed to ensure the safety of the rotor design.
PL
W artykule omówiono ogólnie stanowiska badawcze typu Whirl Tower. Stanowiska Whirl Tower służą do badania m.in. wirników głównych wiropłatów w zawisie. W pracy przedstawiono przegląd podobnych rozwiązań stanowisk badawczych prezentowanych w dostępnej literaturze i danych internetowych. Poza tymi rozwiązaniami w pracy przedstawiono również stanowiska dotychczas stosowane w Instytucie Lotnictwa, które były przygotowane do badania jednego typu wirnika (np. tylko dla wirników żyrokopterów). W artykule podano informacje o nowym stanowisku (Whirl Tower) w całości zaprojektowanym i wykonanym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Jednym z podstawowych założeń jest to, że będzie to stanowisko uniwersalne, dające możliwość badania różnych typów wirników. Ponadto w artykule omówiono rodzaje testów i badań, które mogą być prowadzone na tego typu stanowisku, testów, które wykonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji wirnika.
EN
Aim: The aim of the article is to indicate the essential technical and operational parameters of mobile fans and to present the proposed testing methodologies (as well as dedicated infrastructure) allowing to confirm the indicated features. Project and methods: In many places around the world, scientists conduct tests related to the use of mechanical tactical ventilation with the use of mobile positive pressure ventilation fans. These devices are used by fire protection units, among others, for the removal of thermal decomposition products resulting from fires, posing a threat to people staying in construction facilities during events and hindering rescue operations. Achieving the expected effects through the use of mechanical tactical ventilation depends on many factors, among others, on the appropriate technical parameters and the ability to use the fan. Describing the essential features that should be characterized by the devices in question, attention in particular should be paid to: mobility, durability, reliability and effectiveness. To confirm these features, mobile fans should be tested using properly validated test methodologies. This publication presents a draft of the test program that allows to confirm the effectiveness of mobile fans, i.e. aerodynamic efficiency (flow rate), stream shape (area of the effective speed distribution), operating time, noise, weight and dimensions. Conclusions: Mobile fans used by fire protection units are an important tool supporting the effectiveness of rescue operations. However, in order for them to be used in an optimal way, it is necessary to comprehensively examine the technical parameters, and then – adequately to these parameters – to develop appropriate procedures for their use. In the context of the aforementioned testing, despite the large scientific achievements in this field, there are still areas that require improvement, with particular emphasis on standardized testing methodologies and the measurement infrastructure dedicated to them. For this reason, the authors indicated important technical and functional features that determine the effectiveness of mobile fans and recommended selected methods on the basis of which these features can be verified. The intention of the project is to provide rescuers with greater comfort when choosing and using the devices in question. The basis for this comfort is to be aware of the availability of equipment with confirmed functional characteristics and the possibility of referring to the developed guidelines for the proper use of fans in accordance with their parameters.
PL
Cel: Celem artykułu jest wskazanie istotnych parametrów techniczno-użytkowych mobilnych wentylatorów oraz przedstawienie propozycji metodyk badawczych (a także dedykowanej infrastruktury) pozwalających potwierdzić wskazane cechy. Projekt i metody: W wielu miejscach na świecie naukowcy prowadzą badania związane ze stosowaniem mechanicznej wentylacji taktycznej z wykorzystaniem mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych. Urządzenia te są wykorzystywane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej m.in. do usuwania powstałych w wyniku pożarów produktów rozkładu termicznego, stanowiących zagrożenie dla osób przebywających w trakcie zdarzeń w obiektach budowlanych oraz utrudniających działania ratownicze. Osiągnięcie oczekiwanych efektów poprzez zastosowanie mechanicznej wentylacji taktycznej zależy od wielu czynników, m.in. od odpowiednich parametrów technicznych oraz umiejętności zastosowania wentylatora. Opisując istotne cechy, jakimi powinny charakteryzować się przedmiotowe urządzenia, w szczególności należy zwrócić uwagę na: mobilność, trwałość, niezawodność oraz skuteczność działania. Aby potwierdzić te cechy, mobilne wentylatory powinny zostać poddane badaniom z wykorzystaniem odpowiednio zwalidowanych metodyk badawczych. W niniejszej publikacji przedstawiono projekt programu badań, pozwalający uwierzytelnić efektywność działania mobilnych wentylatorów, tj.: wydajność aerodynamiczną (wielkość przepływu), kształt strugi (powierzchnię efektywnego rozkładu prędkości), czas pracy, hałas, masę oraz wymiary. Wnioski: Mobilne wentylatory, stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, stanowią ważne narzędzie wspomagające efektywność prowadzonych działań ratowniczych. Jednak, aby mogły być one wykorzystywane w sposób optymalny, konieczne jest wszechstronne zbadanie parametrów technicznych, a następnie – adekwatne do tych parametrów – opracowanie odpowiednich procedur ich użycia. W kontekście wspomnianych badań, pomimo dużego dorobku naukowego w tej dziedzinie, nadal można dostrzec obszary wymagające doskonalenia, ze szczególnym uwzględnieniem znormalizowanych metodyk badawczych oraz dedykowanej im infrastruktury pomiarowej. Z tego względu zespół autorski wskazał istotne cechy techniczno-użytkowe warunkujące efektywność działania mobilnych wentylatorów oraz zarekomendował wybrane metody, na podstawie których cechy te mogą zostać zweryfikowane. Intencją przedsięwzięcia jest zapewnienie ratownikom większego komfortu przy wyborze oraz korzystaniu z omawianych urządzeń. Podstawą tego komfortu ma być świadomości dysponowania sprzętem o potwierdzonych cechach użytkowych oraz możliwość odwołania się do opracowanych wytycznych w zakresie prawidłowego użytkowania wentylatorów zgodnie z posiadanymi przez nie parametrami.
PL
W celu przyspieszenia procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w transporcie kolejowym, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej ich jakości, w niektórych krajach Europy i Świata wykorzystuje się poligony badawcze. W szczególności, do takich poligonów należą tory doświadczalne, a ich szczególną grupę stanowią okręgi doświadczalne. Zaletą wykorzystywania w badaniach specjalistycznej infrastruktury jest przede wszystkim możliwość uzyskania warunków analogicznych do panujących na liniach kolejowych bez wzajemnego wpływu badań na realizację zadań przewozowych, zapewnienia takich samych warunków dla badań porównawczych oraz zagwarantowania warunków do prowadzenia badań w sposób ciągły, co wydatnie skraca czas ich trwania i przyspiesza uzyskanie wyników. W artykule przedstawiono parametry eksploatowanych torów doświadczalnych, dokonano także ich porównania i klasyfikacji w kontekście możliwości prowadzenia różnego rodzaju badań.
EN
To speed up the deployment of innovative solutions in rail transport, while ensuring their required quality, dedicated testing grounds are used in some European and non-European countries. Such testing grounds include, in particular, experimental tracks and a special group of them are experimental loops districts. One advantage of such advanced infrastructure is the availability of conditions comparable to those on railway lines but with no impact on the performance of transport tasks, the availability of the same conditions for comparative tests and the continuity of tests, which considerably shortens their duration and accelerates the results. The article describes the parameters of the experimental tracks in use, and compares and classifies them in the context of the feasibility of different types of testing.
9
Content available remote Functional tests of the ETCS and rail traffic control systems
EN
The paper presents the issues of railway traffic control devices testing and focuses on European Train Control System (ETCS) devices widely implemented in railways. The functions of the ETCS system, principles of operation are described. The basic telegrams transmitted in the track-to-train relation are listed. The process of de-signing and verifying the implemented data and what parameters are checked at the stage of field tests using the locomotive is briefly described. The functional model of the SRK devices, including ETCS elements, was presented, and the close relationship between the base layer of the railway traffic control devices and the ETCS was shown. Equipment testing reduces the availability of the rail network, engages staff, and generates costs. A test generation method is presented to minimize the impact. Two indicators are proposed for reducing the set of checks, the cost of checking and the information effectiveness. The cost of checking due to the problematic estimate is generalized, divided into three groups taking into account the difficulty and resource consumption of bringing the devices to the initial state and their operation according to the test. Therefore, the obtained set of checks is suboptimal and ensures complete coverage of the functions with tests, which is essential when testing devices. The tests are carried out using avail-able setting commands and the implementation of tasks - entry and exit routes at the station. The proposed method is universal and can be applied to any railway traffic control device, regardless of the manufacturing technology. It is a non-invasive method in the structure of the tested devices and does not require additional hardware resources.
PL
W artykule przedstawiona została problematyka badania urządzeń srk. Skupiono się na urządzeniach ETCS szeroko wdrażanych w kolejnictwie. Opisano funkcje systemu ETCS, zasady działania oraz wymieniono podstawowe telegramy przekazywane w relacji tor-pojazd. Krótko opisano proces projektowania i weryfikacji implementowanych danych i jakie parametry są sprawdzane na etapie testów terenowych z wykorzystaniem loko-motywy. Przedstawiono model funkcjonalny urządzeń srk, zawierający elementy ETCS i przedstawiono ścisły związek warstwy podstawowej urządzeń srk z ETCS. Badanie urządzeń ogranicza dostępność sieci kolejowej, angażuje personel i generuje koszty. W celu zmniejszenia wpływu przedstawiono metodę generowania testów. Zaproponowano dwa wskaźniki do minimalizacji zbioru sprawdzeń, kosztu sprawdzenia oraz skuteczności informacyjnej. Koszt sprawdzenia ze względu na problematyczne oszacowanie przedstawiono ja-ko uogólnione podzielone na trzy grupy uwzględniające trudność i zasobochłonność doprowadzenia urządzeń do stanu początkowego oraz ich obsługi zgodnie z testem. Otrzymany zbiór sprawdzeń jest zatem zbiorem suboptymalnym i zapewniającym pełne pokrycie funkcji testami co jest istotne przy badaniu urządzeń. Realizacja testów odbywa się z wykorzystaniem dostępnych poleceń nastawczych i realizacją zadań - przebiegów wjazdowych i wyjazdowych na posterunku. Zaproponowana metoda jest uniwersalna i może zostać zastosowana do dowolnych urządzeń srk niezależnie od technologii wykonania. Jest metodą bezinwazyjną w strukturę urządzeń i niewymagającą dodatkowych zasobów sprzętowych.
PL
Podano przyczyny prowadzenia badań stateczności nadwozi koparek wielonaczyniowych kołowych. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Podano przykład wykonanych badań na koparce SRs 1200. Zaprezentowano uzyskane wyniki. Stwierdzono, że stateczność nadwozia koparki SRs 1200 według obowiązujących norm jest zachowana.
EN
The reasons for testing of the BWEs superstructures stability have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. Examples of studies made on BWE SRs 1200 have been given. The obtain tests results have been presented. It has been found that the BWE SRs 1200 superstructure stability has been maintained in accordance with the applicable standards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów urządzenia do akwizycji obrazów cyfrowych pobocznicy próbki walcowej. Zaprezentowano metody badań próbek walcowych oraz założenia do określenia krzywej uziarnienia. Dokonano także opisu samego urządzenia, a także sposobu jego działania. W podsumowaniu oceniono przydatność urządzenia do zastosowania w branży drogowej oraz wskazano możliwe kierunki rozwoju.
EN
The article presents tests of the facilities for a digital image acquisition of the side of cylindrical HMA samples. The methods of testing cylindrical samples and the assumptions for determining the graining curve are presented. The description of the device itself as well as the method of its operation was also made. At the end of the article, the usefulness of this device for use in the road industry was assessed and further directions of development were indicated.
12
Content available Functional testing of railway traffic control device
EN
The article presents the problems of functional tests of railway traffic control devices. The purpose and scope of the tests as well as the impact of testing on the SRK devices are presented. The methodology of selecting tests depending on the scope of research is proposed. For this purpose, the SRK devices were analyzed for functional and diagnostic properties.
EN
The impact of the addition of the nanofiller – halloysite – on the mechanical, physicochemical and biological properties of a nanocomposite, in which thermoplastic polyurethane fulfilled the role of the matrix was investigated. The nanocomposite was obtained by extrusion in three variants with 1, 2 and 3 wt % halloysite. The nanostructure of the obtained materials was confirmed using Atomic Force Microscopy (AFM). Based on the mechanical tests carried out, it was proven that the obtained nanocomposites were characterized by a tensile modulus greater than the polyurethane constituting the matrix. The density and hardness of the nanocomposites had changed within error limits compared to unmodified polyurethane. Biological tests showed no cytotoxicity of all the tested materials to normal human dermal fibroblasts (NHDF). Degradation tests were carried out in artificial plasma and showed that samples with 2 wt % halloysite addition had the best ratio of tensile strength and elongation at break to elasticity modulus.
PL
Zbadano wpływ naturalnego nanonapełniacza – haloizytu – na właściwości mechaniczne, fizykochemiczne oraz biologiczne kompozytu wytworzonego na bazie termoplastycznego poliuretanu. Nanokompozyt o zawartości 1, 2 i 3% mas. haloizytu otrzymywano na drodze wytłaczania. Nanostrukturę wytworzonych materiałów potwierdzono za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM). Na podstawie przeprowadzonych badań mechanicznych wykazano, że uzyskane nanokompozyty charakteryzują się modułem sprężystości większym niż poliuretan stanowiący osnowę. Zmiany gęstości i twardości niemodyfikowanego poliuretanu po dodaniu haloizytu mieściły się w granicach błędu pomiaru. Testy biologiczne nie wykazały cytotoksyczności wszystkich badanych materiałów wobec prawidłowych fibroblastów ludzkiej skóry (NHDF). Badania degradacji przeprowadzone w środowisku syntetycznego osocza wykazały, że próbki z dodatkiem 2% mas. haloizytu mają najlepszy stosunek wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu do modułu sprężystości.
PL
W artykule przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowiska badawcze i hamownie umożliwiające badanie maszyn elektrycznych. Wyposażenie pomiarowe stanowisk tworzą gotowe przyrządy pomiarowe, takie jak analizatory mocy, induktory lub cyfrowe mierniki rezystancji, przekładni transformatorów lub skonstruowane na potrzeby laboratorium badawczego, składające się z przetworników pomiarowych i kart akwizycji danych. Rzeczywiste przyrządy pomiarowe komunikują się z systemem pomiarowym za pomocą interfejsu komunikacyjnego (GPIB, RS232, RS485, USB itp.). System oparty na kartach pomiarowych ma zapewnioną komunikację poprzez odpowiednie umieszczenie karty pomiarowej w złączu PCI, PCIe, USB itp. i zainstalowanie sterowników. Stanowisko takie może pracować pod nadzorem oprogramowania pomiarowego dopasowanego do wymogów i nadzorującego proces pomiarowy, edycyjny i archiwizacyjny. Zastosowanie takiego oprogramowania umożliwia również zapis w chmurze czy publikowanie wyników w internecie lub sieci wewnętrznej.
EN
Designed and made teststands and dynamometers, which are used for testing of electrical machines are described. The measurement equipment of the teststands are traditional measuring instruments, such as power analyzers, inductors or digital resistance meters transformer turns ratio, or constructed for the needs of a research laboratory, consisting of measuring transducers and data acquisition device. The traditional measuring instruments communicate with the measurement system via a communication interface (GPIB, RS232, RS485, USB, etc.). The communication of system based on data acquisition cards is realized through the appropriate placement of a measurement card in a PCI or PCIe slot or through USB connector, etc. and installing corresponding drivers. Such a teststand can be operated under the supervision of measurement software tailored to the requirements and supervising the measurement, editing and archiving process. The use of such software also enables writing to the cloud or publishing results on the internet or internal network.
PL
W artykule omówione zostały badania laboratoryjne innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej, opracowanego w ramach realizacji projektu o akronimie HYDKOM 75, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania miały na celu zweryfikowanie przyjętych założeń technicznych oraz funkcjonalności opracowanego rozwiązania z uwzględnieniem możliwości zastosowania przedmiotowego układu zasilająco-sterującego w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej został opracowany i zbudowany w oparciu o baterię ogniw litowych, zwiększającą mobilność przedmiotowego rozwiązania. Ponadto po rozładowaniu baterii układ zasilająco-sterujący umożliwia pracę spągoładowarki przy zasilaniu przewodowym z sieci kopalnianej, kiedy to następuje proces ładowania baterii ogniw. Dzięki takiemu rozwiązaniu górnicza spągoładowarka może być eksploatowana praktycznie bez przerwy.
EN
The article discusses laboratory tests of an innovative power supply and control system for a roadheading mining machine, developed as part of the project on the acronym HYDKOM 75 co-financed by the National Center for Research and Development. The research was aimed at verifying the adopted technical assumptions and functionality of the developed solution, taking into account the possibility of using the power and control system in potentially explosive atmospheres. The innovative power supply and control system of the roadheading mining machine was developed and built based on the battery of lithium cells, increasing the mobility of the solution in question. In addition, after the battery has been discharged, the power supply and control system allows the charger to operate on the line power from the mine network, when the battery cells are being charged. Thanks to such a solution, the mining machine can be operated practically without interruption.
PL
Wskutek podziemnej eksploatacji złóż rury i studzienki, stanowiące podstawowe elementy sieci kanalizacyjnych, są poddawane oddziaływaniom deformacji przypowierzchniowej warstwy gruntu, w której są posadowione. Z tego powodu elementy służące do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach górniczych muszą spełniać wymagania związane z występowaniem dodatkowych obciążeń i przemieszczeń. W artykule przedstawiono opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa metody badań rur i studzienek kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wielkogabarytowych elementów. Wyniki tych badań są wykorzystywane do oceny przydatności rur i studzienek kanalizacyjnych do ich stosowania na terenach górniczych.
EN
As a result of underground deposit extraction, the pipes and manholes that constitute the basic elements of sewage systems are subjected to the influence of near-surface soil layer deformations at the place of their installation. For this reason, these elements intended for the construction of sewage systems in mining areas must fulfil special requirements related to the occurrence of additional loads and displacements. This article presents the pipe and manhole test methods developed at the Central Mining Institute, with a particular focus on elements of large sizes. The results of these tests are applied to assess the suitability of pipes and manholes for use in mining areas.
EN
As a result of underground deposit extraction, the pipes and manholes that constitute the basic elements of sewage systems are subjected to the influence of near-surface soil layer deformations at the place of their installation. For this reason, these elements intended for the construction of sewage systems in mining areas must fulfil special requirements related to the occurrence of additional loads and displacements. This article presents the pipe and manhole test methods developed at the Central Mining Institute, with a particular focus on elements of large sizes. The results of these tests are applied to assess the suitability of pipes and manholes for use in mining areas.
PL
Wskutek podziemnej eksploatacji złóż rury i studzienki, stanowiące podstawowe elementy sieci kanalizacyjnych, są poddawane oddziaływaniom deformacji przypowierzchniowej warstwy gruntu, w której są posadowione. Z tego powodu elementy służące do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach górniczych muszą spełniać wymagania związane z występowaniem dodatkowych obciążeń i przemieszczeń. W artykule przedstawiono opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa metody badań rur i studzienek kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wielkogabarytowych elementów. Wyniki tych badań są wykorzystywane do oceny przydatności rur i studzienek kanalizacyjnych do ich stosowania na terenach górniczych.
18
Content available remote Issues of railway traffic control devices availability in the exploitation process
EN
This article focuses exclusively on the issues of railway traffic control devices availability in traffic management. One of the factors affecting this availability are tests conducted during maintenance or repair works. A review of the literature in the field of test determination methods was conducted. Next, the railway traffic control system was described and the elements influencing availability were defined. Assumptions and an algorithm of the procedure were presented and the method of determining the tests was proposed.
PL
Artykuł skupia się wyłącznie na problematyce dostępności urządzeń sterowania ruchem kolejowym do prowadzenia ruchu. Jednym z czynników mającym wpływ na dostępność są testy realizowane w trakcie prac utrzymaniowych czy naprawach. Dokonano przeglądu literatury w zakresie istnienia metod wyznaczania testów. Następnie przedstawiono system sterowana ruchem kolejowym i zdefiniowano elementy wpływające na dostępność. Przedstawiono założenia i algorytm postępowania oraz zaproponowano metodę wyznaczania testów.
PL
Przedstawiono specyfikę budowy i użytkowania konstrukcji nośnych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Scharakteryzowano obciążenia statyczne i dynamiczne konstrukcji nośnych. Podano przyczyny prowadzenia badań stanu technicznego konstrukcji nośnych po długoletniej eksploatacji. Opisano badania diagnostyczne aktualnego stanu technicznego oraz wskazano na rosnącą rolę badań dotyczących prognozowania trwałości. Opisano szczegółowo „System mechatroniczny ciągłej diagnostyki wytężenia ustroju nośnego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego” jako skuteczne narzędzie do prognozowania trwałości konstrukcji nośnych. Zestawiono opisane powyżej badania formułując na ich podstawie metodę oceny stanu technicznego konstrukcji nośnych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego po długoletniej eksploatacji.
EN
Specificity of construction and use of load bearing structures in basic machines for open cast mining have been presented in the paper. The static and dynamic loads of load bearing structures have been characterized. The reasons for technical state testing of load bearing structures after many years of operation have been given. The diagnostic tests of the current technical state have been described. The growing importance of the tests aimed at predicting durability have been indicated. „The Mechatronic system for continuous effort diagnostics of load bearing structures in open cast mining machines” as an effective tool for predicting the load bearing structures durability has been described in detail. The tests described above have been set. On their basis the method of technical state assessment of load bearing structures in basic machines for open cast mining after many years of operation has been formulated
PL
Podano przyczyny prowadzenia badań i oceny stateczności układu: wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika załadowczego koparek łańcuchowych górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań. Omówiono zagadnienie korekty stateczności na podstawie uzyskanych wyników badań. Stwierdzono, że dla uzyskania położenia środka ciężkości układu wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika zrzutowego zgodnego z położeniem dokumentacyjnym należy na przeciwwadze układu umieścić dodatkowy ciężar. Wartość ciężaru dodatkowego wynosi 34,4 kN. Wskazano na konieczność prowadzenia badań stateczności układów: wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika załadowczego koparek łańcuchowych.
EN
The reasons for testing and assessing of the counterweight boom – discharge conveyor boom system of chain excavators for open cast mining have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. The obtain test results have been presented. The issue of stability correction based on obtain tests results has been discussed. It has been found that in order to obtain the center gravity position of the counterweight boom – discharge conveyor boom system in accordance with documentary position, an additional weight should be placed on the counterweight system. The value of additional weight is 34,4 kN. The necessity of testing stability of counterweight boom – discharge conveyor boom systems of chain excavators has been indicated.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.