Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1039

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osady ściekowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
PL
Gatunek ludzki od początku swojej egzystencji na Ziemi nieustannie zwiększa presję, z jaką oddziałuje na środowisko naturalne. Obecnie największe znaczenie mają wydobycie oraz spalanie paliw kopalnych, grabieżcza gospodarka obszarami naturalnymi, w tym lasami, a także wzrost standardów życia oraz populacji ludzi na świcie.
PL
W przeprowadzonych badaniach zaproponowano zastosowanie niskotemperaturowej obróbki wstępnej z wykorzystaniem zestalonego ditlenku węgla (SCO2 ) w celu przezwyciężenia trudności związanych z dwuskładnikową fermentacją odpadów odpadów cytrusowych (OPW) i komunalnych osadów ściekowych (SS). Przeprowadzono dwa eksperymenty, w pierwszym zbadano wpływ zastosowania SCO2 na właściwości mieszaniny OPW i SS. W drugim przeprowadzono fermentację mezofilową w układzie porcjowym. Uzyskane wyniki wykazały, że zastosowanie SCO2 spowodowało wzrost zawartości rozpuszczonej materii organicznej wyrażonej jako sChZT i DOC oraz spadek zawartości limonenu. Uzyskany korzystny efekt w obecności SCO2 spowodował poprawę produkcji zarówno biogazu, jak i metanu. W tym przypadku uzyskano również korzystny wpływ na kinetykę produkcji metanu. Wydajność produkcji biogazu i metanu wyniosła odpowiednio 576±17,8 i 358±19,1 mL/ g smo. Z kolei, w reaktorze kontrolnym, w którym przeprowadzono fermentację osadów ściekowych wskaźniki te osiągnęły wartości odpowiednio 496±11,4 i 317±13,4 mL/ g smo. Dodatkowo, w przypadku zastosowania SCO2 uzyskano wyższy stopień przefermentowania oraz stabilny przebieg procesu. Z kolei, w przypadku fermentacji dwuskładnikowej OPW i SS nie poddanej wstępnej obróbce w porównaniu do próby kontrolnej odnotowano zmniejszoną produkcję metanu oraz negatywny wpływ na stabilność procesu. Zaproponowana niskotemperaturowa obróbka wstępna z wykorzystaniem zestalonego ditlenku węgla stanowi przełom w badaniach w zakresie zastosowania odpadów cytrusów w procesach beztlenowych, umożliwiając ich efektywne zagospodarowanie z produkcją energii.
PL
Fosfor jest mineralnym składnikiem odżywczym koniecznym zarówno dla wzrostu roślin, jak i właściwego funkcjonowania człowieka. Przewiduje się, że złoża fosforytu mogą zostać zużyte w ciągu 100 lat, a duże zasoby fosforu występują jako typowe zanieczyszczenia w zbiornikach wodnych i glebach. W 2014 r. fosfor został zamieszczony w wykazie surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Dlatego niezwykle ważne jest odzyskanie fosforu w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym iremediacji środowiska. Jednym z możliwych źródeł dużej dostępności są komunalne osady ściekowe. W pracy przedstawiono najważniejsze techniki stosowane do odzysku fosforu z odcieków, osadów ściekowych oraz popiołu z osadu ściekowego. Zestawiono również wyniki zawartości fosforu w ściekach pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. Stwierdzono, że w osadach ściekowych i w odciekach znajdują się fosforany w śladowych ilościach. Istnieje możliwość odzysku fosforu z odcieków, osadów ściekowych oraz z popiołów osadów ściekowych.
EN
The test results for the content of total P, orthophosphates, as well as BOD₅ and COD parameters in raw and biol. treated municipal and domestic sewage were obtained from annual reports for 2020-2021 provided by the sewage treatment plant. The content of orthophosphates and total P in raw sewage and sewage after the biological dephosphatation process was analyzed and the degree of P reduction was calculated in the studied time periods. The effectiveness of biological removal of P compounds was assessed based on indicators such as the ratio of BOD₅ :total P, COD:total P and COD:BOD₅.
PL
Poferment z fermentacji biomasy (DR) i popiół lotny (FA) zmieszano z biowęglem z osadów ściekowych (SSC) w stosunku 10:10:80 i spiekano w temp. 1050°C. Produkt został zgranulowany z przeznaczeniem na materiały budowlane i przetestowany zgodnie z chińskimi normami krajowymi. Wszystkie wskaźniki jakości granulatu spełniły wymagania chińskich norm krajowych dla granulatu budowlanego. Wskaźnik potencjalnego ryzyka ekologicznego związanego z obecnością metali ciężkich był niski, a produkt był bezpieczny.
EN
Biomass fermentation digestate and fly ash were mixed with sludge biochar in the ratio of 10:10:80 and sintered at 1050°C. The product was pelletized to building materials and tested according to China national stds. All the qual. indicators of the pellets met the requirements of the China national stds. for construction pellets. The potential ecol. risk index of heavy metals was low, and the product was safe.
PL
Zestaw przepisów dotyczących tytułowego zagadnienia jest złożony, wieloaspektowy. Szczegółowych rozwiązań szukać należy w licznych aktach prawnych.
PL
Biologiczna stabilizacja beztlenowa, zwana inaczej fermentacją beztlenową, jest jednym z najważniejszych procesów przeróbki osadów stasowanych w oczyszczalniach ścieków. Proces ten umożliwia redukcję masy osadów przeznaczonych do zagospodarowania, zmniejsza udział patogenów oraz eliminuje odory. W procesie tym powstaje biogaz, który stanowi cenne źródło energii odnawialnej. Celem stabilizacji beztlenowej jest generowanie bezpiecznego dla środowiska odpadu, który może być wykorzystany, np. do celów rolniczych lub do rekultywacji. Stabilizacji beztlenowej poddawane są głównie osady nadmierne. Niestety stosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków oraz zagęszczanie osadów z dodatkiem polielektrolitu powodują, że znaczna część materii organicznej zawartej w tych osadach staje się niedostępna i trudno biodegradowalna w procesie fermentacji metanowej, co wpływa negatywnie na przebieg fazy hydrolitycznej limitującej szybkość stabilizacji. W związku z powyższym konieczne jest stosowanie metod mających na celu wstępną obróbkę osadów nadmiernych przed procesem stabilizacji beztlenowej, która pozwoli na przyspieszenie fazy hydrolitycznej oraz poprawi uzyskiwane w procesie efekty. Jedną z takich metod jest dezintegracja ultradźwiękowa.
EN
Anaerobic biological stabilization, known as anaerobic digestion, is one of the most important sewage sludge treatment processes used in wastewater treatments plants. This process enables reducing the mass of sludge intended for management, reduces the share of pathogens and eliminates odours. In this process, a biogas is produced, which is a valuable source of renewable energy. The purpose of anaerobic stabilization is to generate environmentally safe waste that can be used, for example, for agricultural purposes or for reclamation. Excess sludge is mainly subjected to anaerobic stabilization. Unfortunately, the use of advanced wastewater treatment technologies and sludge thickening with the addition of polyelectrolyte makes a significant part of the organic matter contained in the sludge unavailable and difficult to biodegrade in the process of methane fermentation, which negatively affects the course of the hydrolytic phase, limiting the rate of stabilization. Therefore, it is necessary to use methods aimed at the pre-treatment of excess sludge before the anaerobic stabilization, which will allow for the acceleration of the hydrolytic phase and improve the effects obtained in the process. One of such methods is ultrasonic disintegration.
PL
Procesy stosowane w oczyszczalniach ścieków nie gwarantują usuwania metali ciężkich, a jedynie sprawiają, że zanieczyszczenia te kumulują się w osadach ściekowych. Dlatego też zawartość metali w osadach ściekowych stanowi jedno z głównych kryteriów ograniczających wykorzystanie tej grupy odpadów do kondycjonowania i nawożenia gleb, jak również do rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka. Obecność metali w osadach ściekowych wiąże się z potencjalnym zagrożeniem, zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i zdrowotnym. Dlatego też, tak ważne jest monitorowanie zarówno ogólnej zawartości tych zanieczyszczeń w osadach ściekowych, jak również ich form chemicznych (specjacyjnych) występowania. Narzędziem ułatwiającym podjęcie decyzji o tym, czy dany osad ściekowy może być stosowany na cele przyrodnicze, w szczególności w rolnictwie, jest analiza potencjalnego ryzyka ekologicznego.
EN
The processes used in wastewater treatment plants do not guarantee the removal of heavy metals, but only make these pollutants accumulate in the sewage sludge. Therefore, the content of metals in sewage sludge is one of the main criteria limiting the use of sewage sludge for soil conditioning and fertilization, as well as for the reclamation and revitalization of areas degraded by human activity. The presence of metals in sewage sludge is associated with a potential threat, both in terms of ecology and health. Therefore, it is so important to monitor both the total content of these pollutants in sewage sludge, as well as their chemical (speciation) forms of occurrence. A tool facilitating the decision on whether a given sewage sludge can be used for natural purposes, in particular in agriculture, is the analysis of potential ecological risk.
PL
W niniejszym artykule zestawiono najważniejsze parametry fermentacji metanowej, prowadzonej na dwóch oczyszczalniach ścieków należących do poznańskiej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej Aquanet S.A. - Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Przeanalizowano skład i jakość produkowanego biogazu oraz przedstawiono sposoby jego wykorzystania. Opracowanie obejmuje lata 2017-2022.
EN
This article summarizes the most important parameters of methane fermentation carried out at two wastewater treatment plants belonging to the Poznan water and sewage company Aquanet S.A. - The Central Wastewater Treatment Plant in Koziegłowy and the Left Bank Wastewater Treatment Plant in Poznan. The composition and quality of the biogas produced were analyzed, and ways to use it were presented. The study covers the years 2017-2022.
EN
The purpose of the article is to demonstrate practices used to supervise the use of sewage sludge for agricultural purposes. The presented research and conclusions are a trend analysis and are not to be used to penalise entities. Sewage sludge, which comes from the illegal dumping of wastewa-ter into municipal wastewater by industrial plants, contains large amounts of heavy metals. Treatment plants transfer the sludge for agricultural use. Regulations specifically restrict the mode and condi-tions for such use of sludge. Methods: the research was carried out using a proprietary questionnaire, which is a supplement to the reporting questionnaire of the National Urban Wastewater Treatment Program implemented by the State Water Company "Wody Polskie". Results: The survey was con-ducted at 208 wastewater treatment plants in Poland. The results show that the majority of wastewater treatment plants do not properly supervise the process of introducing sewage sludge into the soil. They also lack supervision of how much heavy metals from wastewater are introduced into the soil. This means that there is a very high risk of contamination of agricultural soils. The results obtained could initiate a detailed analysis of this phenomenon in Poland. A comprehensive study of the scale of the practice and its current effects is required to determine the actual condition of soil treated with sewage sludge.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktyk stosowanych w ramach nadzoru nad rolniczym wykorzystaniem osadów ściekowych. Przedstawione badania i wnioski mają charakter analizy trendów i nie powinny być wykorzystywane do karania podmiotów. Osady ściekowe, pochodzące z nielegalnego zrzutu ścieków komunalnych przez zakłady przemysłowe, zawierają duże ilości metali ciężkich. Oczyszczalnie przekazują osad do wykorzystania w rolnictwie. Przepisy wyraźnie ograniczają tryb i warunki takiego wykorzystania osadów ściekowych. Metody: badania przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiej ankiety, będącej uzupełnieniem ankiety sprawozdawczej Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Wyniki: Badanie przeprowadzono w 208 oczyszczalniach ścieków w Polsce. Wyniki pokazują, że większość oczyszczalni ścieków nie prowadzi właściwego nadzoru nad procesem wprowadzania osadów ściekowych do gleby. Brakuje również nadzoru nad ilością metali ciężkich ze ścieków wprowadzanych do gleby. Oznacza to, że istnieje bardzo duże ryzyko skażenia gleb uprawnych. Uzyskane wyniki mogłyby zapoczątkować szczegółową analizę tego zjawiska w Polsce. Konieczne jest kompleksowe zbadanie skali takich praktyk i ich skutków, aby określić rzeczywisty stan gleby poddanej działaniu osadów ściekowych.
EN
The article focuses on the research conducted on sewage sludge in Ternopil City, Ukraine, with a specific emphasis on its microelement composition and implications for disposal and utilisation. Bacterial contamination in both old and new sludge storage facilities is revealed by the study. It is found that the sludge holds potential as a fertiliser due to its nutrient content and organic matter, although adjustments may be necessary for specific soil conditions. However, it is determined that the permissible limits for agricultural use are exceeded by heavy metal concentrations, indicating pollution resulting from landfills, old pipes, and intensive agriculture. According to existing regulations, the sludge is considered suitable only for composting. The importance of sludge monitoring, treatment, and management is underscored by the findings, as they are crucial for ensuring safe disposal, mitigating environmental risks, and addressing potential health hazards.
PL
Artykuł koncentruje się na badaniach przeprowadzonych na osadach ściekowych w Tarnopolu na Ukrainie, ze szczególnym naciskiem na ich skład mikroelementowy oraz implikacje dla ich usuwania i wykorzystania. Badanie ujawniło zanieczyszczenie bakteryjne zarówno w starych, jak i nowych obiektach składowania osadów ściekowych. Stwierdzono, że osad ma potencjał jako nawóz ze względu na zawartość składników odżywczych i materii organicznej, chociaż może być konieczne dostosowanie do określonych warunków glebowych. Ustalono jednak, że dopuszczalne limity dla zastosowań rolniczych są przekraczane przez stężenia metali ciężkich, co wskazuje na zanieczyszczenie wynikające ze składowisk odpadów, starych rur i intensywnego rolnictwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osad jest uważany za odpowiedni tylko do kompostowania. Wyniki badań podkreślają znaczenie monitorowania, przetwarzania i zarządzania osadami ściekowymi, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej utylizacji, łagodzenia zagrożeń dla środowiska i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia.
EN
The aim of the research was to investigate the effect of ultrasound waves on the recovery of heavy metals (HMs) from sewage sludge. For this purpose, we conducted a three-step sequential extraction process proposed by the Community Bureau of Reference (BCR; presently the Standards, Measurements and Testing Programme). In the experiment use was made of certified reference material ERM-CC144 SEWAGE SLUDGE (Joint Research Centre; JRC). The content of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn) in certified material was determined by atomic absorption spectrometry using the Avio 200 ICP-OES apparatus (PerkinElmer Inc.). To reduce the sequential extraction time, ultrasound treatment was used instead of long hours of shaking. Sonication was conducted in an ultrasonic bath (Sonic-5; Polsonic). The sonication time was set at 20, 40 and 70 minutes. The frequency, power and temperature during the ultrasound treatment were kept constant. The recovery values of heavy metals obtained by the modified sequential extraction method were at similar levels to those achieved by the conventional one. Moreover, it has also been shown that after only 20 minutes of sonication, the recovery values can be obtained similarly as for the conventional method. In order to check whether the ultrasound waves have a significant impact on the distribution of heavy metals in the chemical fractions of sewage sludge, the percentage share for each element was calculated and the potential ecological risk analysis was conducted. This was possible thanks to the fact that the material used for production of ERM-CC144 (JRC) is sewage sludge of domestic origin. The obtained results revealed that ultrasound treatment does not significantly influence the distribution of analysed heavy metals in the chemical fractions of sewage sludge, with one exception, i.e., Zn. The assessment of the ecological risk was performed using Risk Assessment Code (RAC) index, which includes the content of metals in the most mobile fraction, i.e., bound to carbonates. The calculated values of RAC indicated that Zn posed the highest ecological risk. However, it can be also confirmed that the application of ultrasound treatment in the sequential extraction procedure does not have a significant impact on the interpretation of results of the ecological risk assessment. What is more, it confirms the legitimacy of using the discussed modification in the sequential extraction of heavy metals from sewage sludge.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu oddziaływania fali ultradźwiękowych na wielkość odzysku metali ciężkich z osadów ściekowych. W tym celu przeprowadzono proces trzystopniowej ekstrakcji sekwencyjnej zaproponowanej przez Community Bureau of Reference (BCR; aktualnie Standards, Measurements and Testing Programme). W badaniach wykorzystano certyfikowany materiał odniesienia ERM-CC144 SEWAGE SLUDGE (Joint Research Centre; JRC). Zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) oznaczono przy użyciu spektrometru absorpcji atomowej Avio 200 ICP-OES (PerkinElmer Inc.). Aby skrócić czas ekstrakcji sekwencyjnej, w miejsce wielogodzinnego wytrząsania zastosowano obróbkę ultradźwiękami. Proces nadźwiękawiania prowadzono w łaźni ultradźwiękowej (Sonic-5; Polsonic). Czas nadźwiękawiania wynosił: 20, 40 i 70 minut. Częstotliwość, moc oraz temperaturę podczas obróbki ultradźwiękowej utrzymywano na stałym poziomie. Wartości odzysków dla metali ciężkich uzyskane z zastosowaniem zmodyfikowanej metody ekstrakcji sekwencyjnej były zbliżone do tych otrzymanych dzięki metodzie konwencjonalnej. Ponadto wykazano również, że już po 20 minutach nadźwiękawiania można uzyskać wartości odzysków jak dla metody konwencjonalnej. W celu zbadania, czy fale ultradźwiękowe wpływają istotnie na zawartość metali ciężkich w poszczególnych frakcjach chemicznych osadów ściekowych, obliczono udział procentowy dla każdego z pierwiastków, a następnie przeprowadzono ocenę potencjalnego ryzyka ekologicznego. Ocena ta była możliwa dzięki temu, że w skład materiału ERM-CC144 (JRC) wchodzą osady ściekowe pochodzenia komunalnego. Uzyskane wyniki wskazują, że obróbka ultradźwiękowa nie wpływa istotnie na udział analizowanych metali ciężkich we frakcjach chemicznych osadów ściekowych, za wyjątkiem cynku. Ocenę ryzyka ekologicznego przeprowadzono przy pomocy wskaźnika Risk Assessment Code (RAC), który uwzględnia zawartość metali w najbardziej mobilnej frakcji, czyli tej związanej z węglanami. Obliczone wartości RAC wskazują, że największe ryzyko ekologiczne powoduje cynk. Można również stwierdzić, że zastosowanie ultradźwięków w procedurze ekstrakcji sekwencyjnej nie wpływa istotnie na interpretację wyników oceny ryzyka ekologicznego. Jednocześnie potwierdza to zasadność stosowania omawianej modyfikacji w procesie ekstrakcji sekwencyjnej metali ciężkich z osadów ściekowych.
PL
W ciągu najbliższych kilku lat przemysł ciepłowniczy ma stopniowo odejść od węgla kamiennego na rzecz alternatywnych źródeł energii. Powodem transformacji energetycznej jest w głównym stopniu rosnąca cena węgla kamiennego oraz polityka klimatyczna Unii Europejskiej i powiązany z nią system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS). Polskie ciepłownie muszą dokonywać zakupu uprawnień do emisji CO2 po coraz wyższych cenach, co wiąże się z dużymi obciążeniami finansowymi dla tych zakładów.
PL
Problem opłacalnej energetycznie i ekonomicznie utylizacji biomasy odpadowej – w szczególności osadów ściekowych oraz innych zanieczyszczonych typów biomasy jest przedmiotem wielu analiz i badań. W przypadku porządku prawnego, panującego w Polsce, szczególne znaczenie ma fakt uznania osadu ściekowego za biomasę, potwierdzony przez nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Ponadto, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16/07/2015 w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach zabrania składowania ustabilizowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05) o wartości opałowej większej niż 6 MJ/kg - w praktyce uniemożliwia to ich składowanie.
PL
Obecność metali ciężkich w wodach ściekowych może stanowić ograniczenie w stosowaniu ich do celów przyrodniczych. Dzieje się tak dlatego, że zawartość metali ciężkich jest jednym z głównych kryteriów ograniczających wykorzystanie osadów ściekowych do kondycjonowania i nawożenia gleb, jak również do rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka. Należy również nadmienić, że procesy stosowane w oczyszczalniach ścieków nie gwarantują usuwania metali ciężkich, a jedynie sprawiają, że zanieczyszczenia te kumulują się w osadach ściekowych. Ze względu na fakt, że osady ściekowe stanowią cenne źródło materii organicznej oraz azotu, fosforu i potasu, niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin oraz poprawiających właściwości fizykochemiczne gleby, z powodzeniem stosowane są one w celach przyrodniczych. Jednakże należy pamiętać, że obecność metali ciężkich w osadach ściekowych wiąże się również z potencjalnym zagrożeniem, zarówno w aspekcie ekologicznym (wtórne zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego), jak i zdrowotnym (toksyczne oddziaływanie na ludzi poprzez różne drogi wchłaniania). Biorąc pod uwagę możliwe zdrowotne skutki narażenia na toksyczne działanie metali ciężkich, zagadnienie to ma znaczenie priorytetowe.
EN
The presence of heavy metals in sewage sludge may limit their use for natural purposes. This is because the content of heavy metals is one of the main criteria limiting the use of sewage sludge for soil conditioning and fertilization, as well as for the reclamation and revitalization of areas degraded by human activity. It should also be mentioned that the processes used in wastewater treatment plants do not guarantee the removal of heavy metals, but only make these pollutants accumulate In the sewage sludge. Due to the fact that sewage sludge is a valuable source of organic matter as well as nitrogen, phosphorus and potassium, which are necessary for the proper growth of plants and improving the physicochemical properties of soil, they are successfully used for natural purposes. However, it should be remembered that the presence of heavy metals in sewage sludge is also associated with a potential threat, both in terms of ecology (secondary pollution of the water-soil environment) and human health (toxic effects on humans through various paths). Considering the possible health consequences of exposure to the toxic effects of heavy metals, this is priority issue.
PL
Działania inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. od lat są planowane i prowadzone z myślą o środowisku - stąd tak duży nacisk spółki na realizację przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem i gospodarką obiegu zamkniętego. MPWiK modernizuje właśnie linię technologiczną oczyszczalni ścieków Zakładu „Południe” tak, by z osadów ściekowych odzyskiwać wartościowe substancje nawozowe - fosfor i azot. Jest to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w kraju, realizowanych przez spółkę wod-kan.
17
Content available remote Przegląd metod identyfikacji mikroplastików w ściekach komunalnych
PL
Zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi to obecnie jeden z czołowych problemów ochrony środowiska na całym świecie. Ogromnym problemem, do tej pory nie uregulowanym prawnie, jest obecność mikroplastików w ściekach miejskich. Mikroplastiki to drobiny tworzyw sztucznych, które swoją wielkością nie przekraczają 5 mm. W artykule omówiono ogólnie dostępne metody identyfikacji mikroplastików wyizolowanych z próbek pochodzących z oczyszczalni ścieków, uwzględniając podział na metody chemiczne i metody fizyczne. Charakterystykę przedstawionych metod opracowano na podstawie przeglądu źródeł literaturowych. Analiza fizyczna w dużej mierze opiera się na określeniu rozmiaru i liczby oraz na określeniu innych właściwości fizycznych, tj. kolor lub kształt. W tym celu stosuje się mikroskopy, w szczególności mikroskopy optyczne. Ponadto, żeby ocenić, czy obserwowane cząstki są wykonane z tworzywa sztucznego, przeprowadza się test topnienia i test gorącej igły. Chemiczna analiza mikroplastików opiera się na określeniu polimeru z jakiego składa się badany mikroplastik. Wśród powszechnie stosowanych analiz największą popularnością wyróżnia się spektroskopia w podczerwieni z transformacją fourierowską (FTIR), która wykorzystuje trzy metody optymalizujące: spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia wewnętrznego (ATR), detektor płaszczyzny ogniskowej (FPA) oraz mikro-FTIR. Niniejsza praca skupia się na przeglądzie aktualnych badań dotyczących identyfikacji i charakteryzacji mikroplastików w oczyszczalniach ścieków. Pomimo, że dotychczasowe badania skupiające się na mikroplastikach niewątpliwie podniosły poziom zrozumienia tego tematu, jasne jest, że nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a tym samym kluczowa staje się standaryzacja metod identyfikacji mikroplastików.
EN
Pollution of the environment with plastic waste is currently one of the leading global environmental problems. A huge concern, not yet legally regulated, is the presence of microplastic in municipal wastewater treatment plants. Microplastic is plastic particles that do not exceed 5 mm in size. The article discusses generally available identification methods of microplastic isolated from wastewater treatment plants samples, taking into account the division into chemical and physical methods. The characteristics of the presented methods have been developed based on a review of literature sources. A physical analysis involves the evaluation of size and number or other physical properties such as color and shape. For this purpose, microscopes are used, in particular optical microscopes. In addition, a melt test and a hot needle test are performed to confirm that the observed particles are made of plastic. Chemical analysis of microplastics is based on the determination of polymer composition. Among the commonly used analyzes, the most popular is Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy, which uses three optimization methods: Attenuated Total Reflectance (ATR), Focal Plane Array (FPA) and micro-FTIR. This work focuses on a review of current research on the identification and characterization of microplastics in wastewater treatment plants. Although the research focused on microplastics to date has undoubtedly raised the level of understanding of the topic, but it is clear that many questions remain unanswered and thus the standardization of methods for identifying microplastics becomes crucial.
18
Content available remote Gospodarka osadami ściekowymi w miejskiej oczyszczalni ścieków
PL
W artykule przedstawiono bilans ilościowy osadów ściekowych oraz bilans energetyczny w miejskiej oczyszczalni ścieków Kraków-Płaszów. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że 85% osadów poddawanych jest termicznej utylizacji, a pozostała część jest wywożona poza teren oczyszczalni. Popioły po spalaniu osadów są zagospodarowywane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne (głównie budowlane). Głównym kierunkiem zagospodarowania biogazu jest wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki produkowanej energii możliwe jest 100% pokrycie własnych potrzeb na ciepło i ok. 40 % na energię elektryczną. Dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków, w roku 2021, średnia wartość wskaźnika określającego ilość zużytej energii elektrycznej, na 1 m3 ścieków oczyszczonych, wyniosła 0,34 kWh/m3.
EN
The article presents the quantitative balance of sewage sludge and the energy balance at the municipal sewage treatment plant Kraków-Płaszów. As a result of the analyzes, it was shown that 85% of the sludge is subjected to thermal treatment, and the remaining part is transported outside the treatment plant. After burning the sludge, the ashes are managed by specialized external companies (mainly construction ones). The main direction of biogas management is its use for the production of heat and electricity. Thanks to the produced own energy, it is possible to cover 100% of the demand for heat and about 40% for electricity. For the Kraków-Płaszów WWTP, in 2021, the average value of the indicator specifying the amount of electricity consumed, per 1 m3 of treated sewage, was 0.34 kWh/m3.
EN
Bioleaching research considers both the bio- and anthroposphere in the search for novel ways to recover resources and elements, which is important to the concept of sustainable development. Since the efficient, cost-effective and simple recovery of resources is of increasing importance in the circular economy model, the bioleaching of metals is a method currently gaining interest. The process is also of importance considering the need for the neutralization of waste materials/resources that allow for their safe storage and use. In this study, Acidithiobacillus thiooxidans bacteria, which is commonly found and widely utilized in the bioleaching process due to its high tolerance to heavy metals, was used in a twenty-eight-day experiment. The manner in which bacteria inhabit incineration residues was observed using fluorescence optical microscopy and scanning electron microscopy. The concentration of elements in incineration residues and in the post-reaction solutions was measured using inductively coupled plasma mass spectrometry and the efficiency of element recovery was calculated based on the results. Municipal waste incineration bottom ash and sewage sludge incineration fly ash were considered in the experiment. The extraction rates were far from satisfactory, with the average 20 and 50% for bottom ash and sewage sludge ash, respectively. The obtained results were consistent with microscopic observations where the relative number of bacteria increased only slightly over time in the sewage-sludge fly ash and was barely observed in the bottom ash of municipal-waste incineration.
PL
Badania procesów bioługowania to analiza przenikania się bio- i antroposfery, w poszukiwaniu nowych sposobów na odzyskiwanie zasobów i pierwiastków. Granica tych sfer ma duży potencjał dla wdrażania modelu zrównoważonego rozwoju. Ze względu na fakt, że efektywne, tanie oraz proste metody odzyskiwania surowców mają rosnące znaczenie w gospodarce o obiegu zamkniętym, bioługowanie metali jest metodą, która obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest to również proces istotny w kontekście neutralizacji surowców odpadowych umożliwiającej ich bezpieczne magazynowania i zastosowanie. W przeprowadzonym badaniu powszechnie występujące bakterie Acidithiobacillus thiooxidans, które są często używane w procesach bioługowania ze względu na fakt ich wysokiej tolerancji na metale ciężkie, zostały wykorzystane w 28-dniowym eksperymencie. Sposób i zmienność w czasie, w jaki bakterie zasiedlają osad po spalaniu, został zaobserwowany przy pomocy fluorescencyjnej mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Stężenie pierwiastków w osadach po spalaniu i w poreakcyjnych roztworach zostało zmierzone przy użyciu indukcyjnie sparowanej plazmowej spektrometrii mas, a efektywność odzyskiwania pierwiastków została obliczona na podstawie uzyskanych wyników. Popioły po spalaniu odpadów komunalnych oraz popioły lotne ze spalania osadów ściekowych zostały ujęte w eksperymencie. Stosunki ekstrakcji pierwiastków były dalekie od zadowalających ze średnią 20 oraz 50% dla popiołów po spalaniu odpadów komunalnych oraz popiołu z osadów ściekowych. Pozyskane wyniki są w zgodzie z obserwacjami dokonanymi przy pomocy mikroskopii, gdzie relatywna liczba bakterii wzrosła niewiele we wspomnianym czasie w przypadku popiołów ściekowych i była w zasadzie niedostrzegalna w przypadku popiołów dennych.
EN
Sewage sludge is a residue of wastewater processing, and consists of high moisture content which should be decreased before gasification from the fuel, to obtain valuable synthetic gas. In Poland the interest is strengthened by the fact that since 1st of January 2016 it is not allowed to landfill stabilized sewage sludge with a heating value exceeding 6 MJ/kg. Since sewage sludge contains significant amounts of inorganics, on dry basis, thermal processing at high temperatures becomes increasingly interesting. The paper presents the results of conceptual design of gasification reactor with induction heating where the gasification process under high temperature of dry sewage sludge could be obtained. Also temperature parameter in the reactor measurement were performed in a prototype induction heating batch reactor where there is perspective of the state of the art of high temperature reactors for conversion of sewage sludge into combustible gas. Set-up induction reactor is consisted of graphite crucible, high frequency (about 80 kHz) power source – power regulation up to 4.5 kVA, induction coil, thermal insulation, feeding system of sewage sludge and delivering of CO2.
PL
Osady ściekowe są produktem ubocznym po oczyszczaniu ścieków i charakteryzują się dużą zawartością wilgoci, którą należy usunąć przed zgazowaniem paliwa, aby uzyskać wartościowy gaz syntetyczny. W Polsce zainteresowanie wzrasta z uwagi na fakt, że od 1 stycznia 2016 r. nie można składować na składowiskach osadów ściekowych stabilizowanych o wartości opałowej przekraczającej 6 MJ/kg. Ponieważ osady ściekowe zawierają znaczne ilości związków nieorganicznych w suchej masie, coraz bardziej interesująca staje się obróbka termiczna w wysokich temperaturach. W artykule przedstawiono wynik koncepcyjnego projektu reaktora zgazowania z nagrzewaniem indukcyjnym, w którym możliwe jest uzyskanie procesu zgazowania suchych osadów ściekowych w wysokiej temperaturze. Przeprowadzono również badania rozkładu temperatury w prototypowym reaktorze z nagrzewaniem indukcyjnym, gdzie przewiduje się perspektywicznie zastosowanie tego typu reaktorów do konwersji osadów ściekowych na gaz palny. Zestaw składa się z transformatora sprzęgającego wraz z cewką indukcyjną i tygla grafitowego, źródła zasilania wysokiej częstotliwości (około 80 kHz) - układu regulacji mocy do 4,5 kVA, izolacji termicznej, układu podawania osadów ściekowych i dostarczania CO2.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.