Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strata
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano wyniki badań ankietowych dotyczących identyfikacji przyczyn strat w przedsięwzięciach budowlanych wśród wykonawców działających w branży drogowej. Badania zostały przeprowadzone w celu wspomagania zarządzania ryzykiem w podejmowaniu się realizacji kontraktów budowlanych. Wyniki badań są istotne dla przedsiębiorców, którym mogą ułatwić podejmowanie działań zapobiegawczych zmniejszających ryzyko powstawania strat oraz będą wykorzystane do budowy komputerowego systemu doradczego wspomagającego ocenę postępowań na roboty budowlane.
EN
The paper analyses the results of research conducted among contractors operating in the road engineering regarding risk factors for losses. The research was conducted to support the identification of risk factors in managing the implementation of construction contracts in the road industry. Getting to know them can help to prevent the risk of loss.
2
Content available remote Analiza objętości wody nie sprzedanej na skutek awarii przewodów wodociągowych
PL
Awarie przewodów wodociągowych powodują szereg strat, zarówno dla dostawcy jak również dla odbiorców wody. Dla producenta wody najbardziej kosztowne są naprawy uszkodzonych rurociągów. Wśród pozostałych szkód można wymienić straty wynikające z objętości wody nie sprzedanej konsumentom, których analiza jest przedmiotem niniejszej pracy. W opracowaniu przedstawiono analizę objętości wody nie sprzedanej odbiorcom. Podstawą opracowania są dane eksploatacyjne zebrane podczas 298 awarii w średniej wielkości mieście położonym w południowej Polsce. W niespełna 9% przypadków naprawa nie była przeprowadzona na pracującym pod ciśnieniem przewodzie, w pozostałych przypadkach wiązała się z przerwaniem dostawy wody do odbiorców. Przedstawione awarie dotyczą zakresu średnic nominalnych przewodów DN25-DN800. Średnia liczba odbiorców (podłączeń wodociągowych) dotkniętych skutkami awarii wyniosła 19,5 a średnia liczba mieszkańców 117,1. Określono średnią objętość wody nie sprzedanej na skutek awarii dla 259 zdarzeń, uzyskano średnią objętość wody nie sprzedanej 6,4 m3 na awarię. Łączna zanotowana objętość wody nie sprzedanej wynosiła zaledwie około 6% przeciętnej dobowej produkcji wody, można zatem określić powstałe straty jako znikome.
EN
Failures of water pipes cause a number of losses, both for the supplier and for water consumers. For the water producer repairs of damaged pipelines are the most expensive. Other losses include losses resulting from the volume of water not sold to consumers. The study presents an analysis of the volume of these losses. The basis of the study are operational data taken for 298 failures in a medium-sized city located in southern Poland. In less than 9% of cases the repair was not carried out on the pipe under pressure, in other cases it was related to interruption of water supply to recipients. The failures presented concern the range of nominal diameters of 25-800 mm wires. The average number of recipients (water supply connections) affected by failure amounted to 19.5 and the average number of residents 117.1. The average volume of water not sold as a result of failure for 259 events was determined, 6.4 m3 for failure was obtained. The total volume of water not sold was only about 6% of average daily water production, so the losses can be determined as negligible.
3
Content available remote Prognozowanie strat techniki wojsk lądowych
PL
Cele artykułu jest zaproponowanie metody prognozowania strat techniki wojsk lądowych z wykorzystaniem aparatu analitycznego rachunku prawdopodobieństwa. Przedstawiono analizę strat technicznych wojsk lądowych w działaniach bojowych, istotę prognozowania strat technicznych oraz zastosowanie rozkładu Weibulla do prognozowania strat technicznych w działaniach bojowych wojsk lądowych.
EN
The goal of the article is to propose a method for predicting losses of land forces techniques using the probability theory analytical device. The analysis of technical losses of land forces in combat operations, the essence of forecasting technical losses and the use of the Weibull distribution to forecast technical losses in combat operations of ground troops are presented.
5
Content available remote Matryca strat w produkcji klasy światowej
PL
W artykule przybliżono problematykę analizy strat identyfikowalnych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Analizę oparto na przykładach strat przedsiębiorstwa produkcyjnego branży hutniczej. Przygotowana analiza jest oparta na ograniczonej liczbie strat identyfikowalnych w wybranych procesach wewnętrznych badanego przedsiębiorstwa. Poszczególne komponenty matrycy analizy strat są użyteczne w identyfikacji i klasyfikacji strat według metodologii World Class Manufacturing (WCM).
EN
The article analyzes the problem of identifiable losses in the operations of the company. The analysis is based on examples of losses in manufacturing company in steel industry. Prepared analysis is based on a limited number of identifiable losses in selected internal processes of the metallurgical company. Particular components of the matrix of losses analysis are useful for the identification and classification losses in World Class Manufacturing (WCM).
PL
Łagodne przełączanie tranzystorów w falownikach napięcia wymaga najczęściej stosowania kondensatorów i dławików indukcyjnych. W proponowanym układzie łagodnego przełączania, w odróżnieniu od istniejących rozwiązań, nie występuje niebezpieczeństwo udarowego rozładowania kondensatora przez tranzystor główny falownika oraz nie ma ryzyka przerwania prądu dławika, co grozi uszkodzeniem tranzystorów. Przedstawiono zasady pracy układu, wytyczne doboru elementów oraz wyniki badań laboratoryjnych.
EN
Soft switching systems in voltage source inverters usually require the use of additional transistors, capacitors and induction chokes. Contrary to existing solutions, in the proposed system there is no danger of abrupt discharge of the capacitors through the conductive transistor. Moreover, there is no risk of interruption of the induction choke current which usually causes damage of transistors. The principles of the system operation, rules of components selection, and laboratory test results are presented in this paper.
EN
The strata of lacustrine, deltaic and alluvial sequences of the southeastern Danube Basin (SE DB) deposited during the Pannonian were reached by numerous boreholes. Even though the large amount of available data there are inconsistencies in recent knowledge, concerning distribution of different formations in the basin fill as well as the interpretation of their surficial occurrences. The purpose of this study is to utilize the full strength of available borehole data to characterize the spatial distribution and internal architecture of each penetrated sedimentary formation defined by Kováč et al. (2011). The used database contains more than 700 boreholes reaching average depth of 300 m, which lithological logs were digitalized according to main grain size in each described stratum and considering the origin of the layer. The resulting database comprises up to 16,000 documented layers. For purposes of the statistical analysis were created (1) pie charts of percentual share of each described lithotype (clays, fine sands, medium and coarse sands, gravels) for individual stratigraphic unit; (2) histograms of the percentual content of coarse (medium to coarse sandy and gravely) layers in a lithological column for each stratigraphic unit; (3) histograms of single unit/stratum thickness for each lithotype in each stratigraphic unit; and (4) interpolated maps of spatial distribution of coarse layers (percentual content) in each stratigraphic unit. Area of the SE DB, bordered by the Transdanubian Range Mts. (TR), represented before the regression of the Lake Pannon a submerged basement high. Specific depositional conditions occurred, because main input of sediment from the Western Carpathians on the northeast and from the paleo-Danube delta on the northwest fell into the offshore depocenter in the central depression of the DB. Lacustrine strata of the Ivanka Fm. deposited there mainly in a shallow offshore environment contain therefore highly bioturbated clays and silts, while sand or coarser sediment is almost absent. This succession described only from core material and well-logs of deep boreholes is comparable to the Szák Fm. described in the Hungarian part of the basin. Subsequent regression of the Lake Pannon took place through mentioned deltaic systems prograding from the north. The shelf slope prograded to studied area across the basin floor environment of the central depression at ~9.0 Ma. The deltaic sequence, considered as the Beladice Fm., is widely documented by studied boreholes. It is typical with alternating occurrence of brackish and freshwater to terrestrial mollusk fauna and common layers of 141lignite. Lithological composition of the sequence is highly fine grained: 88% clays, 6% silts/very fine sands, 6% sands. Layers coarser than clays form usually 3–18% of a lithological column. Majority of both described sandy classes form units 1–9 m thick with mean thickness of 2–6 m. A single rhythm of lithological change, which could be assumed as parasequence according to Sztanó & Magyar (2007), reaches thickness 10–35 m with most frequent value of ca. 25 m. Based on observed situation we can expect that mouth bars, beach ridges and channels representing the thickest sandy bodies form a minor part of the volume, while the main part of upward coarsening cycles were formed by filling of interdistributary bays and lagoons on a delta plain. On the basis of used data was identified a distinct sedimentary unit, which underlies the deltaic Beladice Fm. in the transitional zone between the SE DB and the TR, named the complex of shelfal sands. The strata consist of sublittoral Congeria czjzeki mollusk alternated with littoral fauna. Average lithology of the complex consists of 57% clays, 16% fine sands, 22% medium and coarse sands and 5% gravels. However, the complex is laterally variable and single borehole may consist of up to 90% of sandy and gravely layers. The thickness of individual sandy unit is unclear due to amalgamation. Described lithology is interpreted as a result of sedimentary trap formed between deltaic lobes on the north and partially subaerial exposed islands of the TR on the south. While the deltaic Beladice Fm. contains almost no gravely layers, the gravel described in the complex was probably derived from the TR. Distinguishing the alluvial Volkovce Fm. from the underlying deltaic Beladice Fm. could be concluded by absence of the brackish mollusk fauna, but it is difficult to exclude the possibility of missing information. The alluvial sequence consists of significantly lower portion of coal layers. Clays form 79%, fine sands 6.5%, medium and coarse sands 14%, 0.5% gravels. Individual well profile usually consists of 5–30% sandy and gravely layers. Medium and coarse sandy bodies reach thickness 3–15 m with mean thickness of 5–11 m and fine sands form bodies 1-8 m thick. We can assume that the main portion of the medium and coarse sandy deposits in studied alluvial sequence is bound to meandering channel belts ca. 8 m thick, which are occasionally amalgamated. The few meters thick sandy units represent levees and crevasse splays. These defined alluvial facies associations could be distinguished on outcrops while trend analysis of several well-logs indicates their occurrence in a sedimentary column. Spatial correlation of sedimentary units in wells indicates prevailing orientation of sandy bodies in NW-SE direction, while paleocurrent analysis from field denotes direction from N and NW. The majority of documented sandy bodies are located in the western part of the studied area. The boundary between deltaic and alluvial sequences is despite the wealth of data not easy to correlate. The similarity of depositional processes and resulting lithofacies of both successions lead to conclusion that interpreting an outcrop assignment to formation based on lithofacies without precise paleontological analysis and control by boreholes could be dubious.
EN
The paper analyzes the influence of humidity of combusted wood biomass on the flue gas losses. A mathematical relation between flue gas losses of the boiler on wood biomass humidity is presented as well as temperature of flue gas emitted from the boiler into the atmosphere. The limits of model application for the humidity of wood biomass falls into the interval 10–60% whereas the range of temperatures of flue gases emitted from the boiler to the atmosphere is 120–200°C. The influence of the humidity of wood biomass has an adverse effect on increasing the extent of the boiler flue gas losses and thus inefficiency of the heat production. The increase of the wood biomass humidity from the value of 10% to 60% with the outlet temperature of flue gases from the boiler 120°C causes an increase in flue gas loss of the boiler from the value 8.37% to 12.43%, similarly the increase of flue gas loss by 200°C from 15.19% to 22.55%, or the increase of the flue gas loss by 7.36%.
PL
Przedstawiono rodzaje zacisków stosowanych w aparatach kompaktowych oraz problematykę strat mocy na zestykach aparatów kompaktowych.
EN
The paper presents types of terminals used in compact apparatus and issues of power losses on compact apparatus contacts.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa odbiorców wody wodociągowej jest jednym z zadań wodociągów publicznych. Celem niniejszej pracy jest ocena ryzyka dostawy wody niespełniającej standardów jakościowych. Przyjęto klasyczną definicję ryzyka rozumianego jako wartość oczekiwaną strat. Jako miarę strat przyjęto względny ładunek zanieczyszczenia pobrany do organizmu człowieka z wody wodociągowej. Zaproponowano metodę estymacji ryzyka opartą o analizę propagacji zanieczyszczeń w przypadku skażenia wody uzdatnionej. Poddano analizie rozprzestrzenianie się w sieci wodociągowej wody skażonej w przypadku skażenia wody w zbiorniku wody uzdatnionej dla rzeczywistego systemu zaopatrzenia w wodę. Analizowany wodociąg jest wodociągiem grupowym, zaopatrującym w wodę około 15 tys. mieszkańców. Analiza hydrauliczna wykonana została z wykorzystaniem programu Epanet na podstawie zweryfikowanego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Określono rozkład stężeń zanieczyszczenia w sieci wodociągowej w czasie i na jego podstawie wyliczono masę zanieczyszczenia pobraną do organizmu przez statystycznego konsumenta wody. wodociągowej. Podstawowe znaczenie dla ryzyka zdrowotnego konsumenta ma rodzaj i toksyczność zanieczyszczenia oraz jego stężenie początkowe, ale jak wykazała przedstawiona analiza istotne parametry to również konfiguracja przestrzenna sieci wodociągowej i wielkość rozbioru. Podczas symulacji 24-ro godzinnej symulacji rozprzestrzeniania zanieczyszczenia w sieci wodociągowej woda skażona dotarła do 86,7% konsumentów wody, ponad 30% mieszkańców mogło spożyć wodę skażoną już po trzech godzinach od momentu wystąpienia skażenia. To pokazuje, jak istotnym czynnikiem jest czas reakcji operatora systemu w sytuacjach kryzysowych związanych z dostawą wody skażonej.
EN
Ensuring the safety of tap water customers is one of the tasks of the public water supply. The purpose of this study is to evaluate the risk of the water supply which does not meet quality standards. The classic definition of risk was adopted and defined as the expected value of losses. As a measure of the relative losses pollution load downloaded to the human body from the water supply was assumed. Estimation method is proposed based on the analysis of the risk of propagation solution in the case of treated water contamination. The spread of the water supply of contaminated water in case of water contamination in the water tank for the actual treated water supply system was analyzed. The examined water system is a group water network, supplying water for about 15 thousand residents. Hydraulic analysis was performed using the program Epanet under the revised hydraulic model of water supply network. Distribution of concentrations of pollution in the water supply system at the time and on the basis of calculated mass of pollutant taken into the body through the water consumer statistics. Water supply system was determined. Essential for consumer health risk is the nature and toxicity of the pollution and its initial concentration, but as shown by the analysis of the relevant parameters is also the spatial configuration of the water supply and partition volume. During the 24-hour simulation of the spread of contamination, the contaminated water supply network reached to about 86.7% of water consumers, more than 30% of the population could consume contaminated water after three hours of the onset of contamination. This shows how important factor is the response time of the system operator in the crisis of supply contaminated water.
PL
„Ustawa śmieciowa” zwróciła uwagę na zawartość bioodpadów, które powstają w gospodarstwach domowych. Należą do nich różnorodne odpady żywnościowe, takie, jak surowe oraz przetworzone owoce i warzywa, mięso, wędliny, czy sery. Komisja Europejska alarmuje, że ilość żywności marnowanej przez konsumentów oraz branżę spożywczą w 2020 r. w Europie wzrośnie z 89 mln do 126 mln t. Nie pozostanie to bez wpływu na środowisko, gdyż produkcja żywności obciąża zużycie zasobów naturalnych. Tymczasem marnując żywność, marnujemy wodę i energię. Produkcja 1 t żywności powoduje, że do środowiska emitowane jest 4,2 t dwutlenku węgla. Natomiast zapobieganie składowaniu odpadów żywnościowych należy rozpocząć od zapobiegania ich powstawaniu, przez redukcję strat, do przekazywania żywności na cele społeczne lub do przetworzenia na pasze.
EN
The act called „junk act” drew attention of Poles to content of wastes that arise in households. These include a biowaste, which is a variety of food wastes such as raw and processed fruit and vegetables, meat, meat or cheese, etc. The European Commission warns that the amount of food wasted by consumers and food industry in 2020 in Europe will increase from 89 million to 126 million tones. It has a significant impact on environment, because food production uses a lot of natural resources. Meanwhile, food waste means also water and energy waste. Production of 1 t of food products causes the release of 4.2 t CO2 into the atmosphere. However, food waste prevention should begin from preventing their production, via reduction of losses in food industry and households, donation of food to charity or for processing into animal feed.
12
Content available remote Wprowadzenie do metod prognozowania ryzyka awarii w środkach transportu
PL
W artykule podjęto próbę prognozowania ryzyka szkód w wyniku awarii w środkach transportu. Przyjęto, że do szacowania ryzyka wykorzystuje się iloczyn prawdopodobieństwa powstania uszkodzenia (awarii) i miar jego skutków. Przedstawione zależności na ryzyko szkód bazują na intensywności uszkodzeń. Na podstawie literatury dokonano wstępnego opisu prawdopodobieństwa uszkodzenia (awarii) i wysokości strat. W pracy podano zależności na prognozę ryzyka w krótkim oraz dłuższym przedziale czasu. Do określenia zależności na prognozę prawdopodobieństwa awarii wykorzystano intensywność uszkodzenia (awarii).
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą zjawisk dynamicznych w obudowie zmechanizowanej spowodowanych wstrząsami górotworu. Opisano zjawiska dynamiczne w górotworze podczas eksploatacji pokładów węglowych. Przeanalizowano przykładowe skutki uszkodzenia powstałe w wyniku wysokoenergetycznego wstrząsu górotworu w zmechanizowanej obudowie ścianowej. Omówiono sposób zabezpieczenia obudowy zmechanizowanej, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji systemu ścianowego.
EN
The article presents problems concerning dynamic phenomena in a powered support caused by the shakes of the strata. It describes the dynamic phenomena in the strata during exploitation of coal seams. Sample effects of damage of powered support caused by high energy shocks of the strata were analyzed. The manner of a powered support's protection was discussed, which has a significant impact on the exploitation safety using the longwall system.
PL
System zbiorowego transportu miejskiego realizuje swoje zadania w wyznaczonym obszarze terytorialnym granic miasta lecz również terenach mu podległych, spełniających analogiczne funkcje jak dzielnice miasta. Wymagania stawiane tego typu systemom jest bezpieczne i niezawodne realizowanie zadania przez 24 godziny na dobę. Systemy tego typu poddane są oddziaływaniom niepożądanych czynników wymuszających mających wpływ na powstawanie zdarzeń niepożądanych. W pracy dokonano analizy kosztów napraw pojazdów eksploatowanych w analizowanym systemie, zaistniałych na skutek zdarzeń niepożądanych.
EN
Systems of public transport carry out their tasks on the territory of a given town and in the suburbs performing the same functions as in towns. A distinctive feature of this type of system is performance of its task for twenty four hours, in different traffic intensity conditions over an assigned administrative area. This type of variables have a large influence on occurrence of undesirable events (failure of vehicles and their devastation, collision and accidents). In the work, an attempt of identification of undesirable events occurring in the analyzed transport system has been made.
PL
Celem pracy było określenie wpływu rodzaju zespołu młócącego (palcowego, cepowego i tarczowego) na stopień omłotu i straty niedomłotu kolb kukurydzy pastewnej. Badania przeprowadzono dla trzech odmianach (Birko, Borun i Piorun). Najwyższe wartości stopnia omłotu i zarazem najniższe wartości strat niedomłotu kolb uzyskano dla palcowego zespołu młócącego. Natomiast najniższe wartości stopnia omłotu i zarazem najwyższe wartości strat niedomłotu kolb uzyskano dla tarczowego zespołu młócącego.
EN
The objective of this work was to determine the impact ofstrip-type, beater-type, and disctype threshing units on separation rate and losses in unthreshed fodder maize. The study was carried out using cobs of sweet maize of cultivars Birko, Borun and Piorun The highest separation rate values and lowest values for kernels unthreshed from the cobs were achieved by the strip-type threshing unit. The lowest separation rate values and the highest values for kernels unthreshed from the cobs were achieved by the disc-type threshing unit.
PL
Przedstawiono zakres badań statystycznych parametrów geomechanicznych górotworu. Podstawę badań stanowią wyniki pomiarów laboratoryjnych w zakresie parametrów skał w punktach informacyjnych. Celem tych badań jest określenie charakterystyk rozkładu empirycznego poszczególnych parametrów górotworu. Omówiono sposób wyznaczania wytrzymałości na ściskanie górotworu jako wartości charakterystycznej rozważanego profilu (zakresu głębokościowego) w miejscu badania. Opisano sposób wykorzystania jednoczynnikowej analizy wariancji w celu wykazania zasadności osobnej analizy skał stropowych i spągowych.
EN
The article presents a range of statistical investigations of geomechanical parameters of the strata. The results of laboratory measurements make up the basis of investigations with regard parameters of rock at informative points. The objective of theses investigations consists in determination of characteristics of an empirical distribution of individual parameters of the strata. The author discusses the manner of determi.nation of strata's compression strength as a characteristic value of the profile under consideration (depth range) at a site of investigations. The manner of utilization was described of a single factor analysis of differentiation in order to justify a legitimacy of separate analysis of roof and floor rocks.
PL
Górotwór jest ośrodkiem niejednorodnym, wyraźnie różniącym się zarówno pod względem budowy jak i właściwości. W stanie nienaruszonym znajduje się w równowadze, która zostaje zburzona prowadzonymi robotami górniczymi. Utrata równowagi związana jest z zachodzącymi w górotworze procesami naprężeniowo-deformacyjnymi. W pierwszej części artykułu przedstawiono główne czynniki powodujące niepewność informacji w projektowaniu eksploatacji górniczej. Niepewność informacji wynika głównie ze zmienności w budowie masywu skalnego, technologii i przebiegu robót górniczych, dokładności rozpoznania geologicznego, złożoności warunków górniczych, warunków rynkowych itp. W dalszej części artykułu rozpatrzono możliwości zastosowania probabilistycznych metod rozwiązania zadań optymalizacyjnych.
EN
The strata are a heterogeneous formation, clearly differing both with regard to its structure and proprieties. In an intact state it is in the equilibrium which becomes destroyed by conducted mining operations. The loss of equilibrium is connected with occurring stress-deformation processes in the strata. The first part of the article presents main factors causing the uncertainty of information in projecting of mining exploitation. The uncertainty of information results mainly from changeability in the structure of rocky massif, technology and the course of mining works, exactness of geological exploration, complexity of mining conditions, market conditions etc. The sequent parts of the article discuss the possibility of use of probability methods for solving of optimization tasks.
18
Content available remote Analiza strat jakościowych w produkcji profilu stalowego płasko–owalnego
PL
W artykule dokonano charakterystyki profilu stalowego płasko-owalnego oraz przedstawiono główny proces technologiczny w badanym przedsiębiorstwie. Dokonano analizy strat w tym przedsiębiorstwie, dodatkowo wyodrębniając straty jakościowe jako grupę najważniejszą. Za pomocą diagramu Ishikawy i diagramu Pareto-Lorenza dokonano analizy niezgodności, które są głównym elementem strat jakościowych.
EN
In this paper characteristic of steel flat – oval profile and main technological process in research company were presented. Analysis of wastes in this company was also made, with extra separation of quality wastes as the most important group. With the aid of Ishikawa diagram and Pareto-Lorenz diagram, analysis of the incompatibilities, which is the main element of quality wastes, was made.
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem warunków kondycjonowania surowców roślinnych i ich mieszanin na straty wydajności procesu granulowania wyrażone zawartością cząstek rozkruszonych w granulacie. Stwierdzono, iż kondycjono-wanie parowe, w przypadku większości badanych surowców, zapewnia uzyskanie granulatu o niższej zawartości cząstek rozkruszonych aniżeli kondycjonowanie z dodatkiem wody. Uzyskane średnie wartości zawierają się w przedziale od 2,03 do 4,12% dla kondycjonowania parowego i od 1,2 do 19,82% dla kondycjonowania z dodatkiem wody. Jednocześnie zaobserwowano, iż najniższa wartość analizowanego parametru odnosi się do lucerny, a najwyższa do owsa.
EN
The paper presents results of studies on the conditioning treatments of plant materials and their mixctures upon the capacity losses, represented by the amount of fines in pellets. It was confirmed for the majority of materials under the study, that steam conditioning in comparison to the simple conditioning with water addition, decreased amounts offines. The averages values ranged from 2,03 to 4,12% for steam conditioning, and from 1,2 to 19,8% for water addition. The lowest percentage of fines was noticed for lucerne and the highest for oats.
PL
Już od dłuższego czasu w Zakładzie Rolnym w Slatinach prowadzone są badania odmian buraka cukrowego. W badaniach wykorzystuje się średnio 35 odmian. Co roku w badanych odmianach mierzony jest plon korzenia i liści buraka cukrowego, liczba korzeni na hektar, zawartość cukru, plon przy zbiorze kombajnem HOLMER Terra Dos, plon cukru, straty przy zbiorze związane z gubieniem i niewyorywaniem korzeni oraz straty całkowite, a także dochód z jednego hektara. W artykule tym przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2005-2007.
EN
For quite a long time now Agricultural Plant in Slatiny has been carrying out a research on sugar beet varieties. On average, 35 sugar beet varieties are used in the research. The following parameters are measured every year in analysed varieties: crop of sugar beet root and leaves, number of roots per hectare, sugar content, crop for harvest using HOLMER Terra Dos combine harvester, sugar crop, losses during harvest involved in loosing and failing to pick roots from ground, and total losses, and income per one hectare. The article presents results of research carried out in years 2005-2007.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.