Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono usprawnienia i korzystne zmiany w technologii wykonania budowli ziemnych dróg wywołane wdrożeniem innowacji technik informatycznych IT. Przedstawiono też możliwości zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstw budowlanych realizujących duże i średnie przedsięwzięcia w zakresie budownictwa transportowego, jak również możliwości zmian w organizacji budów.
EN
Improvement and positive development of road earthwork technology induced by implementation of the computer IT technology innovations are the subject of description in this paper. There are also discussed visions of changes in organization and management of contractors having large and medium size contracts in transport infrastructure engineering and changes in organization of individual projects.
PL
Artykuł zawiera analizę w zakresie rozwiązań funkcjonalnych lokalizacji układu grup torów stanowiących podstawę modernizacji i rozbudowy terminalu kontenerowego w porcie Al Faw w Iraku. Przedstawione są diagramy i rysunki wariantów rozwiązań funkcjonalnych układu dróg szynowych i uzupełniającego układu dróg samochodowych. Forma i zakres rozwiązań wariantowych rozbudowy różnych terminali ładunkowych jest przedstawiony głównie w aspekcie technicznym. Przedstawiono również wyniki elementarnej analizy porównawczej cech funkcjonalnych poszczególnych wariantów bez potencjalnych kosztów realizacji tych wariantów. Decyzyjne zestawienia popytu na przewozy ładunków i wariantów form techniczno-funkcjonalnych będą miały kluczowe znaczenie dla podjęcia wybranego kierunku rozbudowy portu.
XX
The article contains an analysis of functional solutions for the different localizations of container terminal in the area of Al Faw Grand Port. It shows the diagrams and drawings of functional solutions for the rail and road network in the technical aspect. It also presents the results of comparative analysis of the functional characteristics for the different variants and without potential costs of implementing these variants. Statement of decision-making demand for cargo and options for technical and functional forms will be crucial for the development of the seaport.
PL
Rozwój komunikacji tramwajowej w wielu miastach Polski i związana z tym rozbudowa układów torów tramwajowych wymaga wymiany doświadczeń i informacji w tym zakresie. W artykule omówiono podstawowe zasady kształtowania pętli tramwajowych w dużych miastach obejmujące kryteria funkcjonalności i optymalnych kosztów budowy. Przykład układu podstawowego pętli tramwajowej o minimalistycznym wyposażeniu i najprostszej geometrii torów służy do wskazania ważnych kryteriów optymalizacji kosztów budowy o rozbudowanej strukturze. Przedstawiono kilka przykładów węzłów przesiadkowych projektowanych i zrealizowanych w dużych polskich miastach. Przykłady obejmują rozwiązania pętli tramwajowych w połączeniu z punktami przesiadkowymi komunikacji autobusowej. Porównawcze przedstawienie sposobów tworzenia obiektów węzłów przesiadkowych pozwoli na wykorzystanie skuteczniejszych kryteriów i form ukształtowania pętli tramwajowo-autobusowych z uwzględnieniem realnych warunków lokalizacyjnych.
EN
Development of tram transport in many Polish cities and the expansion of the tram tracks systems require the exchange of adequate experiences and information. The article presents basic principles of tram terminal development in big cities including the criteria of functionality and optimal construction costs. Example of the basic outline of tram terminal with minimalist equipment and simplest track geometry is used to indicate important criteria to optimize the construction costs of the extended structure. There are few examples of public transport hub realized in large Polish cities. Examples include tram terminal solutions connected with bus interchange. Comparative presentation of methods of hub’s development will contribute with using more effective criteria and forms of bus-tram interchangee with regard to the real local conditions.
PL
Artykuł przedstawia warianty sposobu modernizacji układu techniczno – funkcjonalnego terminala kontenerowego w Pruszkowie. Zaprezentowano dwa warianty umożliwiające zwiększenie możliwości przeładunkowych stacji. Przedstawiona została charakterystyka techniczna stacji Pruszków pod względem położenia i układu torowego. Wariant 1 zakłada rozbudowę istniejącej stacji, natomiast 2 budowę nowego terminala w miejscowości Parzniew. Alternatywa 1 Wariantu 1 zakłada likwidację trzech torów i budowę dwóch nowych. Alternatywa 2 Wariantu 1 zakłada utrzymanie istniejących dwóch torów i wydłużenie trzeciego do długości pozostałych. Dodatkowa alternatywa 2 wariantu 1 zakłada utrzymanie dwóch torów i likwidację jednego. Do każdej z propozycji przedstawiono schematyczny układ stacji i terminala, a także zestawienie danych z podziałem na najbardziej istotne kryteria. Ostatnia część artykułu zawiera porównanie wszystkich wariantów rozwiązania i wybór najkorzystniejszego wraz z uargumentowaniem punktowym.
EN
The article presents the variants of modernization of the system of technical - functional container terminal in Pruszkow. Two variants which allow to increase the possibility of reloading stations are presented. It is also presented the technical characteristics station in Pruszkow in terms of location and track system. Variant 1 involves expansion of the existing station, while the Variant 2 involves construction of a new terminal in Parzniew. Alternative 1 Variant 1 assumes the liquidation of the three tracks and build two new ones. Alternative 2 Variant 1 assumes the maintenance of the existing two tracks and extension third track to the length of the other. Additional alternative 2 variant 2 implies maintaining two tracks and liquidation the one. To each of the proposals shows a schematic layout of the station and the terminal as well as summary of the data with distribution to the most important criteria. The last part of the article includes a comparison of all options and choice the best solution together with engaging in argumentation point.
5
Content available Planarne zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych
PL
Artykuł przedstawia podstawowe mechanizmy wywołujące efekt wzmocnienia warstw gruntu zbrojonego geosyntetykami, a w szczególności geotekstyliami. Uzasadnia skuteczność wzmocnienia planarnego zbrojenia nośnych układów warstw gruntowych występujących w podłożach nawierzchni drogowych. Efekty wzmocnienia są specyfikowane na podstawie obserwacji i wyników pomiarów oraz obliczeń analitycznych podawanych w wielu publikacjach różnych ośrodków badawczych. W artykule są przedstawione również propozycje technicznego wykonywania planarnie zbrojonych gruntowych podłoży nawierzchni dróg samochodowych.
EN
The paper reports the basic mechanisms causing the effect of strengthening layers of soil reinforced geosynthetics, in particular with geotexstilies. These are the reasons for the effectiveness of bearing capacity planar reinforcement of ground layers found in subgrade of roads. Strengthening effects are identified on the base on the observations and the results of the measurements and analytical calculations to be made in a number of publications. On this basis, proposals are also performing technical applications of planar ground reinforcement with geosynthetics when ground substrates of road subgrade should be strengthen.
PL
Unifikacja techniczna interoperacyjności dróg szynowych oraz przystosowania podstawowych linii kolejowych do standardowo większych prędkości pociągów zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach wymaga analiz możliwych rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji podtorza. Szczegółowe ustalenia zawarte w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych budowy podtorza, w tym górnych warstw podtorza dla przedziałów prędkości pociągów 80 < vmax ≤250 odpowiadającym poszczególnym typom linii i natężenia przewozów mogą być uzupełnione w celu uzyskania odpowiednich zastosowań praktycznych. Możliwości zastosowania różnych rodzajów materiałów geosyntetycznych kreują warianty układów wielowarstwowych w podłożach rusztu torowego i reprofilowanych budowlach ziemnych. W artykule zawarte są wyniki dotychczasowych analiz odnośnie rodzajów materiałów geosyntetycznych, ilości oraz ich sposobów lokowania w przekrojach gruntowych warstw nośnych. Wnioski artykułu obejmują wskazania budowy struktur wielowarstwowych układów górnych warstw podtorza, które mogą być przydatne projektantom budowy oraz modernizacji poszczególnych linii kolejowych.
EN
Railroad interoperability of technical unification and basic adjustment of European railway lines to the standard of the higher speed trains requires the analysis of possible technical solutions in the construction of the railroad subgradel. The detailed arrangements contained in the current technical conditions for the track bed construction, including the upper layers of the track bed for the train speed of 80 to 250 km/h properly to individual types and intensity of movements may be supplemented in order to obtain the relevant practical applications. The possibility to use different types of geosynthetic materials creates variants of multilayer substrates in the sub base and track profile structures. In the paper The results of previous analyses on types of geosynthetic materials, quantities and their ways to install in ground layers have been presented in the paper. The conclusions and proposals include the construction of multilayer structures indication of the upper layers of the track bed, which can be useful for developing and modernization of railway lines.
7
Content available remote Diagnostyczna ocena stanu wadliwości nowego torowiska tramwajowego
PL
Na przykładzie nowego torowiska tramwajowego zbudowanego na moście trasy W-Z w Warszawie, szczegółowo analizowane są wszelkie defekty powstałe w wyniku technologii budowy systemu szyna w otulinie ERS. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stanem torowiska a etapami technologii jest wykazywany również na podstawie badań laboratoryjnych materiałów. Diagnostyczna ocena przyczyn braku szczelności torowiska pozwala na wskazanie odstępstw od etapowych warunków technicznej stosowalności. Konkluzje i wnioski artykułu pozwolą na uniknięcie błędów technologicznych stosowania sytemu ERS.
EN
On the example the new tramway bridge built on the WZ route in Warsaw, are analyzed in detail any defects resulting from rail system construction technology in coated the Edilon Resilient Strip (ERS) system. A causal relationship between the state track and stages of technology is also recognized on the basis of laboratory tests materials. Diagnostic evaluation of the causes of the lack of integrity track allows identifying deviations from the technical conditions of applicability of stages. Conclusions and article submissions will avoid technical errors of the applications ERS system.
PL
Egzemplifikacja popełnianych błędów w ocenie podłoża gruntowego w kilku przypadkach średniej wielkości obiektów, może być materiałem porównawczym dla innych podobnych realizacji budynków. Przytoczone tu przykłady mogą być niezwykle pomocne przy opracowywaniu charakterystyki warunków gruntowo-wodnych przy posadowieniu budynku.
EN
Exemplification of errors in the assessment of the ground in some cases medium-sized objects can be reference material for other similar construction of buildings. Weight problems, proper characteristics of the soil and water at the foundation pit building determines the relevance of information cited examples.
PL
Opracowanie jest relacją z przeprowadzonych własnych badań laboratoryjnych i poligonowych w zakresie identyfikacji własności gruntów wzmacnianych i zbrojonych geosyntetykami (geotekstylia i geofibry), jako modeli gruntowych podłoży nawierzchni dróg tak samochodowych, jak i szynowych w ostatnich kilku latach. Analizy prowadzonych badań i testów w różnych ośrodkach badawczych pozwoliły na uformowanie kierunku własnych badań i testów pomiarowych nad zastosowaniami geosyntetyków w ulepszeniach i wzmacnianiu gruntowych podłoży nawierzchni dróg lądowych. W badaniach przedstawionych w pracy skoncentrowano się na określeniu zakresu ulepszenia i efektu wzmocnienia gruntowego podłoża nawierzchni dróg lądowych poprzez zastosowanie dwóch różnych rodzajów geosyntetyków. Sprawozdawczą i skróconą formę uzyskiwanych wyników sukcesywnie prowadzonych badań zawierają wymienione w bibliografii recenzowane publikacje autora. Pierwsza część pracy obejmuje własne badania laboratoryjne próbek modelowych planarnego zbrojenia gruntowych podłoży nawierzchni drogowych, w której analizowane wyniki pomiarów pozwoliły na określenie ilości i form warstw zbrojenia geotekstylnego. Kolejna część pracy przedstawia badania wykonane na poligonowym modelu podłoża nawierzchni drogowej, które zmierzały do określenia efektu wzmocnienia zbrojeniem jednowarstwowym. Charakterystyki jakościowe fibrogruntów oraz porównania właściwości gruntów i fibrogruntów o różnej zawartości i kształcie geofibrów, a także potencjalnych zastosowań fibrogruntów w podłożach nawierzchni drogowych zawarte są w dalszych częściach pracy obejmujących także własne badania. W pracy nie podano wyników wielu badań wstępnych i sygnalnych, które były wykonywane w fazach rozpoznań. Pełne zastosowania techniczne rozwiązań konstrukcyjnych, opracowanych na podstawie przeprowadzonych testów i badań, wymagają praktycznej ich weryfikacji. Techniczny i praktyczny sposób wzmocnień podłoży nawierzchni dróg lądowych jest przedmiotem opracowania patentowego autora przedstawionym w części wnioskowej pracy.
EN
This paper refers to laboratory and field research conducted by the author on the identification of properties of ground reinforced with geosynthetics (geotextiles and geofibres), as models of ground subgrades of roads and railroads in the past few years. The direction of the research and measurement tests on geotextile application for improvement of surface and ground sub-basis of roads was based on previous analysis of research and testing provided by various research centres. Studies presented in the paper focus on defining the scope of improvements and strengthening of ground sub-basis of roads through the use of two different types of geosynthetics. The abridged method of reaching the results and subsequently conducted measurements that are listed in the bibliography include peer-reviewed publications of the autor. The first part contains the autor’s own laboratory tests of samples of model planar ground reiforcements of road pavement systems. The results of the tests analyzed allowed to determine the amount and form of layers of geotextile reinforcements. The following section presents the research work done on a field model of the road. Quality characteristics and comparative properties of groundfibre layers with different contents and shapes of fibres, as well as potential applications of groundfibres in roads are included in the subsequent parts of the work and also include the autor’s own research. The work does not include the results of preliminary tests and signaling, which were carried out in preliminary phases. It also presents full technical application of the design solutions developed on the basis of the presented tests and the required verifying studies, as well as practical verification of the construction method of road subgrade and subbing base ground reinforcements, patented by the author.
PL
Zamierzeniem niniejszego artykułu jest pokazanie kierunku tworzenia rozwiązań technicznych systemu konstrukcyjnego równi logistycznych. Są to przede wszystkim nawierzchnie i urządzenia odwodnień specyficzne dla tego rodzaju budowli inżynieryjnych. Sugestie pewnej selektywności w wyborze zestawów szerokiej oferty rynku w tym zakresie mogą pozwolić projektantom na skuteczniejsze optymalizowanie kosztów budowy i eksploatacji tych urządzeń w stosunku do ich skutecznej wydajności w kontroli spływu wód opadowych w obszarze budowli stanowiących równie logistyczne.
EN
The aim of this article is to show the direction of developing technological solutions of logistics plane's design system. These are mainly roads and drainage equipment specific to this type of civil engineering. Any suggestions helping in choosing the best system from these available in the market, may allow designers to minimize costs and improve their operation while controlling the rainwater runoff around a building which also is a logistics downward.
11
Content available remote Pakiet geosyntetyczny do wzmocnienia górnej części podłoża dróg szynowych
PL
Podłoża nawierzchni dróg szynowych powinny spełniać określone wymagania jakościowe zapewniające stosowną stateczność nawierzchni drogi szynowej. Cykl badań własnych nad właściwościami wielowarstwowych zbrojeń geotekstylnych gruntów oraz fibrogruntów pozwala na wskazanie technicznego sposobu wykonywania wzmocnień w strefie aktywnej podtorza i samego torowiska. Syntezy niektórych wyników badań wskazują na skuteczność proponowanych rozwiązań. Wymagane warunki techniczne konstrukcji proponowanych wzmocnień zintegrowanym pakietem gruntowo-geosyntetycznym mogą spełniać jednoczenie podwyższone warunki nośności i filtracji.
EN
Ground railroads sub grade should have necessary bearing capacity and stiffness according to quality standards. Application of two kinds of geosythethics in the track subbase gives improvement both properties. Same research of the quality parameters of multi layered grounds and fibre-ground mixtures aloud the chance. Recommended geosythetical package is a pro- ecologic way of railroad construction.
PL
W procesach zastosowań technicznych różnych form geosyntetyków rola doświadczeń wynikających z testów i badań modelowych, doświadczeń i pomiarów w laboratoriach staje się decydująca. Od kilkudziesięciu lat trwają w tym zakresie intensywne prace w celu udoskonalenia i efektywnego zastosowania różnego typu geosyntetyków, szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym.
EN
In the processes of technical applications of various forms of geosynthetics, the role of the experience from the tests and model tests, experiments and laboratory measurements, is of crucial importance. For decades, there have been intensive works to refine and use more effectively various types of geosynthetics, especially in infrastructural construction.
PL
Charakterystyka i badania fibrogruntów. Porównanie właściwości gruntów fibrogruntów o różnej zawartości i kształcie geofibrów. Metodyka, zakres i wyniki badań własnych właściwości fibrogruntów. Zastosowanie fibrogruntów w podłożach nawierzchni drogowych.
EN
Description and investigations of fibrosoil. Comparison of fibrosoil properties with various content and shape of geofibers. Methodology, scope and results of fibrosoil properties. Application of fibrosoil in pavement subgrde.
14
Content available Specyfika odwodnienia równi drogowych
PL
Artykuł prezentuje specyficzne zasady budowy i instalacji sytemu urządzeń odwodnienia powierzchniowego systemu kontroli spływu wód opadowych w obszarze równi drogowych. Pierwsza część artykułu referuje zasady ogólne obliczania zlewni wód opadowych na równiach drogowych. Wskazano też przykłady różnych urządzeń odwadniających równie oraz przykład odwodnienia parkingu samochodów osobowych.
EN
This paper presents general assumption to surface water float calculation for roads plains. Suggestions of right chose of the installation equipment of dewatering and ground water control systems are in the conclusions. Sam example of small road plains as parking lots are also done.
15
Content available remote Redukcja hałasu od środków lokomocji
PL
Znaczna część treści niniejszego artykułu zawierają tezy referatu [1]. Problem hałasu pochodzącego od środków lokomocji narażający ludność obszarów zurbanizowanych na znaczne uciążliwości dotyczy głównie dużych ośrodków miejskich. Głównymi emitentami hałasu w miastach są środki komunikacji miejskiej. W dużych aglomeracjach miejskich są to tramwaje i autobusy. Zarówno w odniesieniu do tramwajów jak i miejskiego transportu samochodowego stosuje się szereg rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych mających na celu ograniczenie natężenia i głośności dźwięku oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery powstających w wyniku ich ruchu. Jest to stały trend obowiązujący w budowie tych pojazdów zmierzający do eliminacji zagrożeń dla naturalnego środowiska również miejskiego.
EN
The problem noise coming from the means of locomotion exposing the population of urban areas to a significant nuisance concerns mainly the major urban centers. The main issuers of noise in cities is public transport. In large urban areas are the trams and buses. Regarding both the trams and the urban road transport is used a number of technical solutions and structural measures to reduce the intensity and volume and to reduce air pollutant emissions resulting from their movement.
PL
Omówiono sposób montażu studzienek rewizyjnych wbudowanych w jezdni. Zaproponowano zastosowanie owalnej płyty betonowej do układu konstrukcyjnego nawierzchni drogi w strefie instalowania studzienek rewizyjnych. Ten sposób zabezpieczenia przed deformacjami nawierzchni został opatentowany.
EN
This paper describes a way of protection of road pavement in surfacing base. The oval concrete plate installed on the top of controlling well made a flat street pavement. Such solution of a technical problem of pavement deformations is an subject of the patent.
PL
Materiały odpadowe, takie jak popioły i łupki przywęgłowe, mogą być z powodzeniem stosowane do budowy nasypów dróg, mimo zmienności i różnorodności ich parametrów oraz aktywności reakcji chemicznych. Przykładem zastosowania specjalnej konstrukcji nasypów jest budowa węzła na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 z zastosowaniem łupków nieprzepalonych.
EN
Waste materials such as ash and coal slate may be used with satisfaction for construction of road embankments in spite of variability and diversity of their parameters, as well as activity of chemical reactions. The example of special embankment structure is construction of interchange on the crossing of motorways A1 and A4 with use of non-blown slate.
18
Content available Bezpieczne konstrukcje wsporcze na drogach
PL
Tradycyjne konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów drogowych są niebezpieczne przy zderzeniach z nimi pojazdów. Bezpieczne konstrukcje wsporcze są tak projektowane, aby przy zderzeniu pochłaniały energię i niszczyły się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pasażerów.
EN
Traditional supporting structures for signs and signals are dangerous during vehicle collision. Safe supporting structures are designed in the way that they absorb energy and they are damaged in the manner which are not threaten the passenger safety.
19
Content available remote Sposoby częściowej redukcji hałasu transportu miejskiego
PL
Środki częściowego ograniczania wpływu hałasu na otoczenie (tłumiące przegrody z powierzchni trawiastych, roślinności, żywopłotów z krzewów, osłony podwozi, kół i silników pojazdów szynowych, para-ekrany z pryzm ziemnych).
EN
The means of partial noise impact limitation (reducing barrier of lawn, greenery, hedgerow, chassis, wheels and engines screens in rail vehicles, quasi screens of earth pile).
20
Content available remote Parkingi w aglomeracjach miejskich
PL
Zasady projektowania parkingów miejskich. Parametry parkingów miejskich dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów – szerokość, długość, kąt parkowania, szerokość jezdni manewrowej. Niekonwencjonalne rozwiązanie parkingu na przykładzie naziemno-podziemnego parkingu na Maderze.
EN
The rules of city parking lots designing. The parameters of city parking lots for private cars, trucks and busses – the width, the length, the angle parking, the width of the driving lane. The unconventional solution of parking lot on case of the ground and underground car park on Madera.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.