Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 507

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odporność korozyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
EN
The effects of gossypol resin and NDP-6 reagents, as well as the Z-1 composition prepared in the ratio of NDP-6 + + gossypol resin = 9:1 on the corrosion aggressiveness of formation water and freezing temperature of high-paraffin model oil were investigated for the first time in laboratory conditions. During the experiments, a model oil sample prepared in a 2:1 ratio of commercial oil from Narimanov and Absheron fields of SOCAR was used as a research object. The electrochemical corrosion medium was a formation water sample taken from well No. 1082 of “Bibiheybatneft” OGPI, SOCAR. It was determined that compared to individual reagents, the new composition has a more effective impact on the corrosion rate in H2S formation water and the freezing temperature of high-paraffin oil sample. As a result of the conducted research, it was found out that as the concentration of reagents increases, the efficiency of the effect also increases. Thus, the highest protection efficiency for gossypol resin was observed at a concentration of 110 mg/l, resulting in the corrosion rate of 0.09 g/m2 ·h (98% corrosion protection efficiency). The most effective indicator for NDP-6 depressant additive was at 1000 g/t, reducing the freezing temperature of high-paraffin model oil from +16°С to –2°С. However, the strongest effect was observed in Z-1 composition. At a concentration of 700 g/t, it reduced the corrosion rate in the formation water from 4.30 g/m2 ·h to 0.04 g/m2 ·h (99% corrosion protection efficiency) and the freezing temperature of model oil from +16°С to –9°C, respectively (163% of the effect on freezing temperature). Thus, based on the results obtained from the experiments, the efficiency of individual reagents and the composition based on both reagents was calculated. The highest efficiency was observed at a concentration of 700 g/t for the composition “NDP-6 + gossypol resin = 9:1” (conditional name – Z-1).
PL
Po raz pierwszy w warunkach laboratoryjnych zbadano wpływ żywicy gossypolowej, odczynników NDP-6 oraz kompozycji Z-1 przygotowanej w proporcji NDP-6 + żywica gossypolowa w stosunku 9:1, na szybkość korozji wody złożowej oraz temperaturę krzepnięcia modelowej ropy o wysokiej zawartości parafin. Jako obiekt badawczy wykorzystano modelową próbkę ropy naftowej przygotowaną w stosunku 2:1 ropy handlowej ze złóż Narimanov i Absheron firmy SOCAR. Jako elektrochemiczne medium korozyjne użyto próbki wody złożowej, pobranej z odwiertu nr 1082 OGPI „Bibiheybatneft”, SOCAR. Stwierdzono, że w porównaniu do poszczególnych odczynników zastosowana nowa kompozycja skuteczniej wpływa na szybkość korozji w wodzie złożowej z H2S oraz na temperaturę krzepnięcia próbki ropy wysokoparafinowej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia odczynników wzrasta także skuteczność działania. Największą skuteczność żywicy gossypolowej zaobserwowano przy stężeniu 110 mg/l, gdy szybkość korozji wynosi 0,09 g/m2 · h (skuteczność ochrony przed korozją 98%). Najskuteczniejszym wskaźnikiem dla depresatora NDP-6 było stężenie 1000 g/t i w tym czasie zaobserwowano spadek temperatury krzepnięcia modelowej ropy o wysokiej zawartości parafin z +16°С do –2°С. Jednak najsilniejszy efekt zaobserwowano dla kompozycji Z-1. Tym samym kompozycja o stężeniu 700 g/t zmniejsza szybkość korozji w wodzie złożowej z 4,30 g/m2 · h do 0,04 g/m2 · h (skuteczność ochrony przed korozją 99%) oraz temperaturę krzepnięcia modelowej ropy odpowiednio od +16°С do –9°C (163% wpływu na temperaturę krzepnięcia). Zatem na podstawie uzyskanych wyników obliczono skuteczność poszczególnych odczynników oraz skład oparty na obu odczynnikach. Największą wydajność zaobserwowano przy stężeniu 700 g/t kompozycji NDP-6 + żywica gossypolowa w stosunku 9:1 (nazwanej Z-1).
2
Content available remote Struktura stali S304H po 20 000 godzin starzenia
PL
Zaprezentowane w artykule wyniki badań stanowią element charakterystyk materiałowych stali nowej generacji, które wykorzystane są w pracach projektowych urządzeń ciśnieniowych kotłów parowych oraz w pracach diagnostycznych podczas eksploatacji.
3
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem metody bezkontaktowo-gazowej do wytwarzania powłok cynkowych na śrubach klasy 10.9. Powłoki wytwarzano w temperaturze 500°C i czasie wygrzewania 4 h w mieszaninie proszkowej zawierającej proszek cyn- ku (69%), wypełniacz Al2O3 (30%) oraz aktywator NH4Cl (1%). Ujawniono mikrostrukturę powłok (SEM) oraz określono skład chemiczny w mikroobszarach z wykorzystaniem mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Powłoki wytworzone metodą bezkontaktowo-gazową mają budowę warstwową. Przy podłożu powstaje zwarta warstwa fazy Γ1 (Fe11Zn40), którą pokrywa warstwa fazy δ1 (FeZn10) oraz na zewnątrz warstwa fazy ζ (FeZn13). Badania korozyjne w obojętnej mgle solnej potwierdziły bardzo dobrą odporność korozyjną powłok.
EN
The article presents the results of research study on the use of the non-contact gas method to apply zinc coatings on high-strength grade 10.9 bolts. The coatings were created at 500°C and heat soaking time of 4 hours in a powder mixture containing 69% of zinc powder, 30% of Al2O3 as a filler and 1% of NH4Cl as an activator. Coating microstructure (SEM) was exposed and chemical composition in microsites using X-ray microanalysis (EDS) was defined. Coatings obtained using non-contact gas method had a layered structure. At the substrate, a compact layer of phase Γ1 (Fe11Zn40) was created, which was covered with a layer of phase δ1 (FeZn10) and the outer phase ζ (FeZn13). Corrosion testing in neutral salt spray confirmed very good corrosion resistance of coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków Al, Ni, Pb, Bi i Sn do kąpieli cynkowej na mikrostrukturę i odporność na korozję powłok cynkowych. Obserwowano mikrostrukturę w dużych powiększeniach (SEM) na powierzchni i przekroju poprzecznym powłok oraz określono skład chemiczny w mikroobszarach. Odporność powłok na korozję została zbadana porównawczo w obojętnej mgle solnej (PN EN ISO 9227) i wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki (PN EN ISO 6988). Określono parametry elektrochemiczne korozji powłok. Stwierdzono, że powłoki otrzymane w kąpielach zawierających dodatki Pb, Bi oraz BiSn wykazują niższą odporność na korozję w porównaniu z powłokami otrzymanymi w kąpieli Zn-AlNi. Badania strukturalne ujawniły występowanie w powłoce wydzieleń Pb, Bi oraz stopu BiSn. Stwierdzono, że wydzielenia te mają bardziej elektrododatni potencjał niż cynk, co sprzyja powstawaniu dodatkowych ogniw korozyjnych.
EN
The article presents the results of research on the influence of Al, Ni, Pb, Bi and Sn additives in a zinc bath on the microstructure and corrosion resistance of zinc coatings. The microstructure at high magnifications (SEM) was revealed on the surface and cross-section of the coatings, and the chemical composition in micro-regions was determined. The corrosion resistance of the coatings was tested comparatively in neutral salt spray (PN EN ISO 9227) and in a humid atmosphere containing sulfur compounds (PN EN ISO 6988). The electrochemical corrosion parameters of the coatings were determined. It was found that the coatings obtained in the baths containing Pb, Bi and BiSn additives showed lower corrosion resistance compared to the coatings obtained in the Zn-AlNi bath. The microstructural tests showed the occurrence of Pb, Bi and BiSn alloy precipitates in the coating. These precipitates have a more electropositive potential in relation to zinc, which favors the formation of additional corrosion cells.
5
Content available remote Wpływ cyklicznych obciążeń mechanicznych na odporność korozyjną aluminium
PL
W artykule zaprezentowano wpływ zmęczeniowych obciążeń mechanicznych na odporność korozyjną profili okiennych i drzwiowych wykonanych ze stopu aluminium EN AW-6063 z powłoką poliestrową. W badaniach zastosowano własną metodę oceny, polegającą na cyklicznych obciążeniach skupionych działających na próbkę metodą trójpunktowego zginania. Efektem tych obciążeń było powstanie w obrębie struktury aluminium trwałego odkształcenia plastycznego, podczas gdy w przypadku powłoki pokrywającej profile aluminiowe nastąpiło niewielkie zmniejszenie odporności korozyjnej, niepowodujące jednak utraty właściwości barierowych. Stwierdzono również, że gdy obciążeniom mechanicznym towarzyszy działanie kwaśnej mgły solnej, pojawiają się mikrouszkodzenia w strukturze powłok, w istotny sposób zmniejszając ich właściwości barierowe, co potwierdzono wynikami badań spektroskopii impedancyjnej.
EN
The article presents the effect of mechanical load fatigue on corrosion resistance of profiles made of EN AW-6063 aluminium alloy with polyester coating. In test, own research methodology was used, consisting in cyclical application of concentrated load to the tested sample with the three-point bending method. The effect of these loads was the formation of a permanent plastic deformation within the aluminium structure, while in the case of the coating covering aluminium profiles, there is a slight reduction in corrosion resistance, without the loss of barrier properties, however. It was also found that when in addition to mechanical load, salt spray test was applied, microdamage in the coatings’ structure appeared, significantly reducing their barrier properties, which was confirmed by the results of impedance spectroscopy.
EN
Magnesium alloys have recently become increasingly popular in many sectors of the industry due to their unique properties, such as low density, high specific strength, vibration damping ability along with their recyclability and excellent machinability. Nowadays, thin films have been attracting more attention in applications that improve mechanical and corrosion properties. The following alloys were used for the coated Mg-Al-RE and the ultra-light magnesium-lithium alloy of the Mg-Li-Al-RE type. A single layer of TiO2 was deposited using the atomic layer deposition ALD method. Multiple layers of the Ti/TiO₂ and Ti/TiO₂/Ti/TiO₂ type were obtained by the MS-PVD magnetron sputtering technique. Samples were investigated by scanning and a transmission electron microscope (SEM, TEM) and their morphology was studied by an atomic forces microscope (AFM). Further examinations, including electrochemical corrosion, roughness and tribology, were also carried out. As a result of the research, it was found that the best electrochemical properties are exhibited by single TiO2 layers obtained by the ALD method. Moreover, it was found that the Ti/TiO₂/Ti/TiO₂ double film has better properties than the Ti/TiO₂ film.
EN
The article presents the results of experimental studies of the influence of granite dust on the properties and durability of concrete. The use of industrial waste - granite dust, in the processing of granite into crushed stone, at the same time allows the rational use of natural resources and solve environmental problems. The possibility of improving the construction and technical properties of concrete filled with granite dust is considered. Experimental-statistical models of technological and physical-mechanical properties of concretes are presented and analyzed, ways of their improvement are shown. The complex of strength properties, water absorption, frost resistance, and durability of such concrete have been studied. The studied concrete are characterized by a more intensive set of strength and obtaining mixtures of “sticky” consistency. Due to the partial replacement of sand by granite dust, the microstructure of the cement matrix is compacted, which is the main reason for reducing porosity and increasing the durability of structures based on the proposed concrete.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu pyłu granitowego na właściwości i trwałość betonu. Badano betony wykonane z użyciem: cementu portladzkiego CEM I 42,5N, kruszywa grubego granitowego i pyłu granitowego, piasku i superplastyfikatora na bazie estrów polikarboksylowych. Badania eksperymentalne, których wyniki podano w pracy, przeprowadzono z wykorzystaniem matematycznego planowania eksperymentu, co pozwoliło na algorytmizację wykonania eksperymentów według schematu, który jest optymalny zarówno z punktu widzenia zakresu pracy eksperymentalnej, jak i wymagań statystycznych. Czynnikami zmiennymi był wskaźnik W/C (od 0,48 do 0,60) oraz zawartość pyłu granitowego (od 0 do 200 kg/m3). Zwiększenie zawartości pyłu granitowego (PG) od 0 kg/m3 do 200 kg/m3 spowodowało wzrost wytrzymałości wcześnej o 15%, 30% i 50% przy W/C, odpowiednio: 0,48, 0,54 i 0,60. W wieku 28 dni wpływ dodatku pyłu granitowego jest bardziej znaczący przy wysokich wartościach stosunku W/C. Wzrost zawartości pyłu granitowego od 0 kg/m3 do 200 kg/m3 spowodował wzrost wytrzymałości odpowiednio o 8-12% przy W/C = 0,48, o 28-32% - przy W/C = 0,54 i do 50% przy W/C = 0,48. Dodatek pyłu granitowego ma także znaczący wpływ na nasiąkliwość betonu. Zwiększenie zawartości pyłu do 200 kg/m3 spowodowało znaczne zmniejszenie nasiąkliwości z 4,8% do 3,8%, z 4,2% do 3,5% i z 3,4% do 3,0% przy wskaźnikach W/C, wynoszących odpowiednio 0,48; 0,54 i 0.60, Dodatek pyłu granitowego znacznie ogranicza (ale nie eliminuje) porowatość kapilarną strefy kontaktowej, w skutek gwałtownej zmiany całkowitej zawartosci Ca(OH)2. Dodatkowo, efekt “mikrowypełniacza”, który działa jak centrum krystalizacji, przyśpiesza początkowy etap chemicznego utwardzania. Produkty hydratacji są osadzane na małych cząsteczkach pyłu, które tworzą centra krystalizacji. Betony z dodatkiem pyłu granitowego charakteryzują się dość dużą odpornością na korozję w różnych środowiskach agresywnych, w tym na działanie kwasów. Na podstawie wyników badań wykazano, że odporność korozyjna betonu wzrasta wraz ze wzrostem dodatku pyłu granitowego. W szczególności odporność na korozję magnezową w próbkach bez pyłu po 90 dniach wynosi 0,75, natomiast z pyłem - 0,8. Niski współczynnik W/C oraz poprawa parametrów struktury porowej betonów z dodatkiem pyłu granitowego przyczynia się do wzrostu ich mrozoodporności. Dla badanych struktur betonowych mrozoodporność wynosi F200-F300. W skutek częściowego zastąpienia piasku pyłem granitowym w mieszance, następuje zagęszczenie mikrostruktury matrycy cementowej, co jest główną przyczyną zmniejszenia porowatości i zwiększenia trwałości konstrukcji wykonanych z tego betonu.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej (X20Cr13) za pomocą powłok silanowych. Powłoki składające się z winylotrójmetoksysilanu (WTMS), etanolu oraz kwasu octowego o różnym stężeniu WTMS w roztworze osadzano metodą zanurzeniową i poddano procesowi starzenia w powietrzu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych (pH=2) zawierających i nie zawierających jony chlorkowe. Wykazano, że badane powłoki skutecznie chronią stal przed korozją w obydwu środowiskach. Otrzymane powłoki scharakteryzowano pod kątem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża.
EN
The paper presents the results of research on the protection of stainless steel (X20Cr13) with silane coatings. Coatings consisting of vinyltrimethoxysilane (VTMS), ethanol and acetic acid with various concentrations of components were deposited by immersion and subjected to an aging process in air. The protective properties of the coatings were assessed in acidified sulphate environments (pH = 2) with and without chloride ions. It was proved that the tested coatings effectively protect steel against corrosion in both environments. The obtained coatings were characterized in terms of corrosion resistance, surface morphology and adhesion to the substrate.
PL
Podstawowym zadaniem powłok cynkowych jest ochrona przed korozją podłoża stalowego lub żeliwnego, natomiast zagadnienia estetyki i cech dekoracyjnych są drugorzędne. Powłoki cynkowe wytworzone w warunkach przemysłowych mogą charakteryzować się wieloma potencjalnymi defektami wyglądu, które jednak nie mają decydującego wpływu na ochronę podłoża przed korozją. Wady powłok cynkowych wynikają z reguły z niewłaściwego przygotowania powierzchni wyrobów stalowych do cynkowania ogniowego. Wywiera to jednak pewien wpływ na ich odporność korozyjną. Celem pracy było określenie wpływu usuwania defektów powłok cynkowych na odporność korozyjną powłoki cynkowej. Badania przeprowadzono na ocynkowanych zanurzeniowo (ogniowo) próbkach stali gat. S235 z defektami powłoki cynkowej, tj. z miejscami nieocynkowanymi w wyniku użycia antyspawu, pisaka olejowego lub śladów po naklejkach. Do naprawy powłoki cynkowej użyto farby zaprawkowej na bazie cynku oraz powszechnie stosowanego w zakładach cynkowniczych korektora „cynku w sprayu”. Wykonano analizę metalograficzną celem oceny mikrostruktury powłoki cynkowej. Grubość powłoki mierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 1463. Odporność korozyjną powłok cynkowych po naprawie oceniono na podstawie wyników testu NSS wg PN-EN ISO 9227. Praca ma charakter aplikacyjny. Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują, że użycie korektora, tzw. „cynku w sprayu” nie zapewnia dobrej odporności korozyjnej zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
EN
The primary purpose of the galvanized coating is to protect the iron or steelwork against corrosion, while considerations related to aesthetics or decorative features should be secondary. Zinc coatings manufactured in industrial conditions may have many potential appearance defects, which, do not have a decisive impact on the protection of the substrate against corrosion. The post-galvanizing defects are usually the result of improper surface preparation of steel products before HDG (hot dip galvanizing). However, this has some influence on their corrosion resistance. The aim of the work was was to determine the effect of removing zinc coatings defects on their corrosion resistance. The tests were carried out on hot-dip galvanized samples of S235 steel with zinc coating defects, i.e. with non-galvanized places as a result of using an anti-weld, an oil marker or traces of stickers. Zinc paint and a corrector commonly used in Galvanizing Plants: „zinc spray” were used to repair the zinc coating. Metallographic analysis was performed to assess the microstructure of the zinc coatings. The coating thickness was measured in acc. with PN-EN ISO 1463. Corrosion resistance of the zinc coatings after repair was assessed on the basis of NSS test results acc. to PN-EN ISO 9227. This work is practical. The presented test results clearly indicate that the use of the „zinc spray” corrector does not provide good corrosion resistance in accordance with PN-EN ISO 1461.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku Bi i Sn do kąpieli cynkowej na odporność korozyjną powłok otrzymanych na stali zbrojeniowej. Powłoki do badań wytworzono na stali B500SP w kąpieli cynkowej zawierającej dodatki AlBi i AlBiSn. Odporność korozyjną powłok porównywano z odpornością korozyjną powłoki otrzymanej w kąpieli Zn-Al. Ujawniono mikrostrukturę oraz określono grubość powłok. Odporność korozyjną powłok określono porównawczo w standardowym teście korozyjnym w obojętnej mgle solnej. Badania w komorze solnej prowadzono zgodnie z normą PN- EN ISO 9227. Stwierdzono, że dodatek Bi oraz BiSn powodują obniżenieodporności korozyjnej powłok na stali zbrojeniowej B500SP.
EN
The article presents the results of research determining the effect of the bismuth and tin addition to the zinc bath on the corrosion resistance of coatings obtained on reinforcing steel. Coatings for research were made on B500SP steel in a zinc bath containing AlBi and AlBiSn additions. The corrosion resistance of the coatings was compared with the corrosion resistance of the coating obtained in the Zn-Al bath. The microstructure was revealed as well as the thickness of the coatings was determined. The corrosion resistance of the coatings was determined comparatively in a standard corrosion test in neutral salt spray. The tests in the salt chamber were carried out in accordance with the PN-EN ISO 9227 standard. It was found that the addition of bismuth and BiSn decrease the corrosion resistance of coatings on B500SP reinforcing steel.
12
Content available remote Problemy z myciem ekranów przeciwdźwiękowych
PL
Właściwa konserwacja ekranów przeciwdźwiękowych ma na celu nie tylko poprawę ich estetyki, ale przede wszystkim utrzymanie trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych. Dobór metody usuwania zanieczyszczeń z konstrukcji ekranów przeciwdźwiękowych powinien uwzględniać wiele różnorodnych czynników, które przedstawiono w opracowaniu. Plan prac konserwacyjnych dotyczący mycia ekranów przeciwdźwiękowych musi opierać się na wiedzy o odporności korozyjnej materiałów użytych do konstrukcji ekranów, rodzaju usuwanych zanieczyszczeń i oddziaływaniu środków czyszczących na myte powierzchnie i środowisko. Częstotliwość prac konserwacyjnych zależy głównie od środowiska korozyjnego w jakim znajdują się ekrany i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. W artykule przedstawiono podział ekranów przeciwdźwiękowych ze względu na konstrukcję i zastosowane materiały, klasyfikację zanieczyszczeń ekranów, rodzaje środków czyszczących oraz podsumowano przegląd literatury pod kątem ogólnych zaleceń dotyczących doboru metod czyszczenia do materiału stosowanego na ekrany przeciwdźwiękowe.
EN
Proper maintenance of noise barriers improves their aesthetics and, above all, maintains the durability of anti-corrosion protection. The selection of the method of removing contaminants from the construction of noise barriers should take into account many different factors presented in the study. The maintenance plan for cleaning noise barriers must be based on the knowledge about the corrosion resistance of materials used for the construction of barriers, the type of removed contaminants and the impact of cleaning agents on the cleaned surfaces and environment. The frequency of maintenance work depends mainly on the corrosive environment in which the screens are located and the type of corrosion protection applied. The article presents the types of noise barriers by construction and materials used, classification of barriers’ contamination, types of cleaning agents and summarizes the literature review in terms of general recommendations for the selection of cleaning methods for the material used for noise barriers.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań nad obróbką cieplną (OC) cynkowej powłoki zanurzeniowej, naniesionej na stal i żeliwo szare. Obróbka ta powoduje zmiany w strukturze powłoki, co bezposrednio przekłada się na jej właściwości mechaniczne i użytkowe. W poprzednich publikacjach analizowano wpływ OC w zakresie temperatur: 390 ÷ 530ºC. Obróbka ta spowodowała istotne zwiększenie twardości powłoki cynkowej, jednak wiązało się to także z niekorzystnym efektem - znacznym zmniejszeniem odporności korozyjnej w stosunku do próbek bazowych, których nie poddano OC [9]. Zmiana odporności korozyjnej była skutkiem nieciągłości – pękniec, które pojawiły sie w powłoce w następstwie zbyt wysokiej temperatury OC. Obróbka w zakresie niższych temperatur, tj. 270 ÷ 350ºC nie powoduje tak istotnego obniżenia odporności korozyjnej, weryfikowanej za pomocą przyspieszonych badań w komorze solnej wg ISO 9227 (solanka obojętna). Oprócz odporności na korozję mierzono także wpływ OC na inne właściwości powłoki cynkowej, tj.: odporność na ścieranie – przy zastosowaniu testera T-11 oraz zmianę twardosci, mierzoną metodą Vickersa -HV 0,02, dedykowaną do cienkich powłok. Przeprowadzone badania dowiodły korzystnego wpływu przeprowadzonej niskotemperaturowej obróbki cieplnej w odniesieniu do otrzymanych wartości badanych właściwosci mechanicznych powłoki cynkowej.
EN
This paper contains a continuation of research on the heat treatment (OC) of a hot-dip zinc coating applied to steel and cast iron. This treatment causes changes in the structure of the coating, which directly influences its mechanical and functional properties. In previous publications, the influence of OC in the range of 390 ÷ 530ºC was analyzed. The above-mentioned treatment resulted in a significant increase in the hardness of the zinc coating, but it was also associated with an adverse effect – a significant reduction in corrosion resistance compared to the base samples [9]. The decrease in corrosion resistance is the result of discontinuities in the coating resulting from treatment at too high temperature. Machining at lower temperatures, i.e. 270-350ºC, does not cause such a significant reduction in corrosion resistance, verified by accelerated corrosion tests in a salt chamber according to ISO 9227 (NSS Test). In addition to corrosion resistance, the impact of OC on other properties of the zinc coating, i.e. abrasion resistance using the T-11 tester and analysis of hardness changes, carried out using the Vickers -HV 0.02 method, dedicated to thin coatings. The tests proved the beneficial effect of the low-temperature heat treatment carried out in relation to the obtained values of the tested mechanical properties of the zinc coating.
14
Content available remote Czy pasywacja powłoki Zn jest gwarancją jej odporności korozyjnej?
PL
Często wymagane jest, aby oprócz skutecznej ochrony przed korozją konstrukcje miały także estetyczny wygląd nałożonych powłok. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne, zwłaszcza, gdy wyroby po cynkowaniu narażone są na oddziaływanie czynników atmosferycznych tj. wilgoci czy opadów deszczu. Pomimo faktu, że srebrno błyszcząca powłoka cynkowa z czasem blaknie i staje się szara po kilku miesiącach, naturalne produkty korozji cynku tzw. „biała korozja” są nieakceptowalne przez klientów finalnych. Jednym ze sposobów zabezpieczenia cynkowanych wyrobów przed pojawieniem się pierwszych produktów korozji cynku jest użycie pasywacji. Celem pracy było porównanie efektów zastosowania pasywacji chemicznej i polimerowej oraz wdrożenie najlepszego rozwiązania. Odporność korozyjną powłoki cynkowej oceniono na podstawie testu NSS wg PN-EN ISO 9227 oraz badań w warunkach terenowych (polowych). W celu oceny mikrostruktury powłoki cynkowej oraz pomiaru jej grubości wykonano analizę metalograficzną nałożonych powłok. Nie stwierdzono różnic pomiędzy pasywacją chemiczną i polimerową pod kątem odporności korozyjnej powłoki cynkowej. Z uwagi na aspekt ekonomiczny bardziej zasadnym jest wykorzystanie pasywacji chemicznej do zabezpieczania wyrobów przed tworzeniem się białej korozji.
EN
It is often required that, in addition to effective protection against corrosion, the structures should also have an aesthetic appearance of the applied coatings. It is difficult, especially when products after hot dip galvanizing (HDG) are exposed to weather conditions i.e. moisture or rainfall. Despite the fact, that the silver shiny zinc coating fades with time and becomes gray after a few months, natural zinc corrosion products, so-called „white corrosion”, is unacceptable to final customers. One of the way to protect galvanized products against the appearance of the first zinc corrosion products is passivation. The aim of this work was to compare the effects of chemical and polymer passivation and to implement the best solution. The corrosion resistance of the zinc coating was evaluated on the basis of the NSS test according to PN-EN ISO 9227 and tests in field conditions. The metallographic analysis was performed by assessing the microstructure of the zinc coating and measuring its thickness. There were no differences between chemical and polymer passivation in terms of corrosion resistance of the zinc coating. Due to the economic aspect, it is more reasonable to use chemical passivation to protect products against the formation of white corrosion.
15
Content available remote Badania nad otrzymywaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu (Al2TiO5). Badania obejmowały dwa sposoby wprowadzenia tialitu do składu betonu ogniotrwałego: 1. – syntezę proszku tialitu i wprowadzenie go do składu korundowego betonu nisko – i ultranisko-cementowego w ilości 10%, 2. – syntezę tialitu in-situ w korundowym betonie nisko-, ultranisko– i bezcementowym. Wykonano próbki betonów oraz oznaczono ich wytrzymałość na zginanie i na ściskanie oraz porowatość otwartą i gęstość pozorną zgodnie z normą PN-EN ISO 1927-6. Wykonano również badania własności wysokotemperaturowych próbek: odporności na wstrząs cieplny przez ogrzewanie w 950 °C i chłodzenie w wodzie, ogniotrwałości pod obciążeniem oraz wtórnej rozszerzalności i skurczliwości cieplnej. Przeprowadzono badania odporności materiałów na korozyjne działanie ciekłego aluminium. Własności otrzymanych betonów z dodatkiem tialitu porównano z własnościami betonów bez tego dodatku. Badania wykazały, że sposób otrzymania betonu tialitowego (wprowadzenie gotowego tialitu lub otrzymanie in-situ) wpływało na jego własności mechaniczne i fizyczne. Betony z dodatkiem gotowego tialitu charakteryzowały się lepszymi własnościami w porównaniu do betonów z tialitem powstałym in-situ. Na własności betonów miała również wpływ zawartość cementu: zwiększenie zawartości cementu prowadziło do poprawy wytrzymałości mechanicznej, zwiększenia gęstości pozornej i obniżenia porowatości otwartej. Można zatem stwierdzić, że zwiększenie dodatku cementu wywierało korzystny wpływ na własności betonu w temperaturze otoczenia. W przypadku własności wysokotemperaturowych badania wykazały, że ogniotrwałość pod obciążeniem i rozszerzalność cieplna betonów z gotowym tialitem były nieco gorsze w porównaniu do betonów referencyjnych (bez dodatku tialitu). Z kolei porównując odporność na wstrząs cieplny betonów ultraniskocementowych, beton z dodatkiem tialitu charakteryzował się nieco większą odpornością. Różnice we własnościach wysokotemperaturowych pomiędzy betonami z tialitem i betonami bez dodatku nie były znaczące prawdopodobnie z powodu małego udziału tialitu w składzie. Być może większy udział tialitu prowadziłby do bardziej wyraźnej poprawy własności wysokotemperaturowych betonów. Betony zawierające tialit były odporne na działanie ciekłego aluminium, co pozwala na ich stosowanie w kontakcie z tym metalem.
EN
Investigation was carried out on the possibility of obtaining a castable with thialite (Al2TiO5) addition. The research involved two ways of introducing tialite into the composition of castable: i. the synthesis of tialite powder and its introduction into the high-alumina low- and ultra-low-cement castable in an amount of 10%, ii. in-situ tialite synthesis in high-alumina low-, ultra-low– and zero-cement castable. Castable samples were prepared and their bending and compressive strength as well as open porosity and bulk density were determined in accordance with standard PN-EN ISO 1927-6. High-temperature properties of samples such as resistance to thermal shock by heating at 950 °C and cooling in water, refractoriness under load and thermal expansion were investigated. Tests of the corrosive resistance to the liquid aluminium were carried out. The properties of castables containing the addition of thialite were compared with the properties of the reference castable. Studies have shown that the method of obtaining thialite castable (introduction of ready-made thialite or prepared in-situ) affected its mechanical and physical properties. Castables with the addition of ready-made thialite had better properties compared to castables with thialite formed in-situ. The alumina cement content also influenced the castable properties: increasing the cement content led to an improvement in mechanical strength, an increase in apparent density and a decrease in open porosity. It can therefore be concluded that increasing the cement addition had a beneficial effect on the concrete properties at ambient temperature. In the case of high temperature properties, studies have shown that refractoriness under load and thermal expansion of castables with ready-made thialite were slightly worse compared to reference castables (without the addition of thialite). In turn, comparing the resistance to thermal shock of ultra-low-cement castables, material with the addition of thialite was slightly more resistant. Differences in high temperature properties between castables with thialite and reference castables were not significant, probably due to the relatively low content of thialite in the composition. Perhaps a larger content of thialite would lead to a more pronounced improvement in the high-temperature properties of castables. Thialite containing castables were resistant to liquid aluminium, which allows their use in contact with this metal.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej powłok stopowych poddanych obróbce cieplnej (Zn-Ni-W/320°C oraz Zn-Ni-P-W/320°C). Wyznaczono morfologię powierzchni oraz skład fazowy otrzymanych powłok. Odporność na korozję elektrochemiczną badano w 5% roztworze NaCl. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że odporność korozyjna powłoki Zn-Ni-P-W/320°C jest większa niż powłoki Zn-Ni-W/320°C.
EN
The paper presents results of research concerning the evaluation of corrosion resistance of heat-treated alloy coatings (Zn-Ni-W/320°C and Zn-Ni-P-W/320°C). The surface morphology and phase composition of the obtained coatings were determined. Electrochemical corrosion resistance was studied in 5% NaCl solution. On the basis of these studies it was found that the corrosion resistance of Zn-Ni-P-W/320°C coating is higher than Zn-Ni-W/320°C coating.
17
Content available remote Odporność korozyjna złączy blach ze stali austenitycznej spawanych laserowo
PL
W artykule opisano wyniki badań odporności korozyjnej złączy doczołowych blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm, spawanych laserem dyskowym bez użycia materiału dodatkowego. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm.
PL
Na Dolnym Śląsku zbudowano pod koniec XIX wieku wiele stalowych zbiorników wieżowych dla potrzeb sieci wodociągowych. W artykule zaprezentowano jeden z nich, który jest nadal eksploatowany – od 135 lat – i jest jednym z najstarszych obiektów stalowych o konstrukcji powłokowej w Europie. Kolejne stalowe konstrukcje powłokowe, powstałe na Dolnym Śląsku na początku lat 30. XX wieku, to 4 duże baterie silosów do magazynowania zboża, które są pierwszymi stalowymi silosami na świecie eksploatowanymi do tej pory bez zakłóceń. Opisano nowatorskie konstrukcje tych silosów oraz oceniono ich trwałość eksploatacyjną. Oprócz niezwykłej wartości historycznej prezentowane konstrukcje zbiorników i silosów mają swoją wartość jako poligon doświadczalny do analiz odporności korozyjnej i trwałości eksploatacyjnej stalowych konstrukcji budowlanych. Losy tych konstrukcji zależą przede wszystkim od jakości projektu i wykonawstwa oraz warunków eksploatacji, co wykazano na przykładzie zaprezentowanych zbiorników i silosów.
EN
In Lower Silesia, many steel tower reservoirs were built at the end of the 19th century for water supply networks. The article presents one of them, which is still in operation for 135 years and is one of the oldest steel buildings having a steel shell structure in Europe. Another steel shell structures, created in Lower Silesia at the early thirties of the 20th century, are 4 large grain storage silo batteries, which are the first steel silos in the world and have been operated without disturbances so far. Innovative constructions of these silos were described and their service life evaluated. In addition to their extraordinary historical value, the presented tank and silo constructions have their value as an experimental base for the analysis of corrosion resistance and service life of steel building structures. The fate of these structures depends primarily on the quality of design and workmanship and operating conditions, as shown by the example of the tanks and silos presented.
19
Content available remote Odporność korozyjna złączy blach ze stali austenitycznej spawanych laserowo
PL
W artykule opisano wyniki badań odporności korozyjnej złączy doczołowych blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm spawanych laserem dyskowym bez użycia materiału dodatkowego. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm. Przeprowadzone testy korozyjne w wodnym roztworze 5% NaCl wykazały, że proces spawania laserowego z uwagi na zmianę składu chemicznego spoiny oraz zmiany struktury w poszczególnych strefach złączy blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm, jak również na zmianę stanu powierzchni spoiny i strefy przyległej do spoiny wpływa negatywnie na odporność korozyjną w środowisku wodnego roztworu 5% NaCl.
EN
The article describes the results of the corrosion resistance analysis of the butt joints of 316L 3.0 mm thick steel sheets welded with a disc laser without additional material. The tests of welding have been conducted by using a disc laser of the maximum output power of 3.3 kW and the beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique. The corrosion tests have demonstrated that, due to the changes of the chemical composition of the weld metal and of the structure of the individual zones of the joint of the 316L 3.0 mm thick steel sheets, and also of the condition of the weld surface, the welding process has a negative influence on corrosion resistance in the environment of the 5% NaCl aqueous solution.
20
Content available remote Zanurzeniowe powłoki aluminiowe na stali zbrojeniowej B500SP
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem zanurzeniowych powłok aluminiowych na stali zbrojeniowej. Powłoki wytworzono w kąpieli aluminiowej na prętach ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości posiadającej certyfikat EPSTAL. Określono kinetykę wzrostu powłok w zakresie temperatury 690-730°C. Ujawniono strukturę oraz określono skład chemiczny w mikroobszarach powłok. Stwierdzono, że otrzymanie ciągłych powłok na badanej stali jest możliwe poprzez dobór odpowiednich parametrów aluminiowania. Powłoki są zbudowane z faz międzymetalicznych Fe2Al5 i FeAl3 oraz warstwy zewnętrznej aluminium zawierającej cząstki faz międzymetalicznych Fe-Al. Odporność korozyjną powłok aluminiowych otrzymanych na stali B500SP określono porównawczo z powłokami cynkowymi w teście korozyjnym w obojętnej mgle solnej. Stwierdzono, że powłoka aluminiowa nie uległa przebiciu do podłoża po zakończeniu testu korozyjnego. Zużycie korozyjne powłoki cynkowej i korozja podłoża stalowego występowała na natomiast znacznej powierzchni pręta zbrojeniowego.
EN
In the paper the results of research on obtaining hot dip aluminized coatings on reinforcing steel are presented. The coatings were obtained in a aluminum bath on B500SP rebars with increased ductility and having EPSTAL certificate. The growth kinetics of coatings obtained at the temperature range of 690-730°C were determined. The structure of coatings and the chemical composition in micro-areas of the coating has been established. It was found that the obtained continuous coatings on the tested steel are possible by selecting the appropriate aluminizing parameters. The coatings are composed of intermetallic phases Fe2Al5 and FeAl3 and an outer layer of aluminum containing Fe-Al intermetallic phases. Corrosion resistance of aluminum coatings obtained on B500SP steel in comparison with zinc coatings in a neutral salt spray corrosion test was determined. It was found that the aluminum coating did not break into the substrate after the corrosion test. Corrosive wear of the zinc coating and corrosion of the steel substrate occurred on a large area of the rebar.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.