Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Technologia napawania laserowego polega na wykorzystaniu wiązki laserowej celem precyzyjnego nałożenia warstwy materiału o podwyższonych właściwościach na podłoże. Szczególne zainteresowanie budzi ona w branży lotniczej. Odpowiednie przygotowanie procesu wiąże się z wykonaniem testów symulacyjnych z wykorzystaniem modeli przepływu dwufazowego oraz interakcji wiązki laserowej z materiałem. Następnie zostają wyznaczone ścieżki ruchu głowicy przy użyciu dedykowanych narzędzi CAD/CAM. W ramach analizy technologii napawania laserowego dla zastosowań branży lotniczej przedstawiono nakładanie powłok funkcjonalnych, będących alternatywą dla chromu elektrolitycznego. Przeanalizowano również metodę regeneracji wierzchołka łopatki turbiny silnika odrzutowego. Zaprezentowano też możliwości obróbki hybrydowej w wytwarzaniu przyrostowym tytanowych komponentów lotniczych oraz metodę monitorowania temperatury celem jakościowej kontroli procesu.
EN
The laser cladding technology consists of the use of laser beam for precise deposition of a material layer with enhanced properties to the substrate. Therefore it finds special interest in the aviation industry. Appropriate preparation of the process involves performing simulation tests using two-phase flow models and laser beam interaction with material. Subsequently, the laser head movement paths are determined using dedicated CAD/CAM software. In the analysis of laser cladding technology applications for the aviation industry, the deposition of functional coatings, being an alternative to electrolytic chromium, was presented. Secondly, the repair of turbine blade tip was also analyzed. Moreover the capabilities of hybrid laser cladding technology with machining for the additive manufacturing aviation components made of titanium alloys were presented, as well as the method of temperature monitoring for the purpose of qualitative process control implementation.
2
Content available Porosity Detection by Computed Tomography
EN
Industrial computed tomography (CT) supports quality inspection of manufactured technical objects and product development thanks to its possibility of non-destructive detection of porosity. Application of computed tomography to porosity detection permits not only qualitative evaluation of internal structure of objects, but also quantitative evaluation of material porosity with representation of three-dimensional shape of pores and their spatial distribution. The paper presents a brief characteristic of the factors influencing effectiveness of porosity detection by CT. A technical example illustrates influence of the applied magnification on the possibility to detect porosity and represent shapes of pores. Next, the results of porosity evaluation obtained by CT and by standard microscopic examinations are compared. It was demonstrated that result of porosity detection is influenced by magnification and resolution of CT measurements.
PL
Techniczna tomografia komputerowa CT (ang. Computed Tomography) wspomaga kontrolę jakości wytwarzanych obiektów technicznych i rozwój produktu dzięki możliwości nieniszczącej detekcji porowatości. Wykorzystanie tomografii komputerowej w defektoskopii pozwala nie tylko na jakościową ocenę struktury wewnętrznej obiektów, ale i na ilościową ocenę porowatości ich materiału z odwzorowaniem trójwymiarowego kształtu porów i ich rozkładu przestrzennego. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę czynników wpływających na skuteczność detekcji porowatości z wykorzystaniem metody CT. Na przykładzie obiektu technicznego przedstawiono wpływ zastosowanego powiększenia na możliwości detekcji porowatości i odwzorowania kształtu porów. Następnie porównano wyniki porowatości uzyskanej z wykorzystaniem metody CT i standardowych badań mikroskopowych. Wykazano wpływ powiększenia i rozdzielczości pomiaru na możliwość detekcji porów z wykorzystaniem metody CT.
3
Content available remote Laser cutting of composite sandwich structures
EN
The paper describes a method of cutting housings of refrigerating appliances with a CO2 laser, as a stage of their disassembly during recycling. The housings are made of laminar “sandwich” composites with low susceptibility to be processed after withdrawal from use. The problems of their utilization result from difficulties to separate the three materials making individual layers of the composite, i.e. metal, foamed polyurethane and a thermoplastic material. In the suggested method of cutting with laser beam, utilized are significant differences between melting points and flash points of these materials. Implementation of this method makes it possible to recover from waste housings sections of any shape, which could be reused with regard to their maintained insulating and mechanical properties (rigidity, compression strength).
EN
Additive manufacturing (AM) technologies are used to produce objects from a wide variety of materials. Technologies that enable processing of metal engineering materials such as selective laser melting have become particularly important. The group of materials processed in this technology comprises stainless steel, CoCr, titanium and aluminum alloys and is continuously expanding to include new materials. The results of studies into AZ31 magnesium powder selective laser melting process optimization are presented in this paper. Optimization was aimed at minimizing the melted material porosity and determining the influence of and correlations between the analyzed process parameters. Design of experiments (DOE) approach was used, specifically full factorial design for three factors and rotatable design for two factors. Satisfactory porosity values were obtained in the <0.5% range. The results were used to prepare a mathematical model for the resulting porosity depending on the parameters used. Additionally, it was shown that information on linear energy density and scan velocity is not sufficient to describe the SLM process, and that it is necessary to provide detailed values of component parameters.
5
Content available remote Technologia lutowania twardego prętów uzwojenia stojana turbogeneratora
PL
Lutowanie prętów stojana ze skuwką, z dużą liczbą miedzianych przewodów elementarnych, jest procesem specjalnym, wynikającym ze złożonej konstrukcji lutowanego złącza. W opracowanej technologii lutowania twardego zastosowano regulowany docisk górny pakietu, zmieniany przed rozpoczęciem procesu i bezpośrednio przed jego zakończeniem. Wywierany jest on przez siłowniki hydrauliczne, co umożliwia ciągłą kontrolę docisku oraz nadzorowanie parametrów procesu w trakcie jego trwania. Ponadto zastosowano precyzyjne dozowanie wymaganej ilości lutu, deponowanego w konkretnych miejscach podczas montażu skuwki, przed procesem lutowania.
EN
Brazing of the stator bar lugs with a high number of individual copper strands is a special process due to complex design of the brazed joint. The new brazing technology applied utilizes adjustable pressure from the top, varied of the lug prior to heating and directly before end of the brazing procedure. The pressure is exerted by a hydraulic device enabling measurement of the process parameters and control the process. Additionally it was precisely dosed amount of bearing braze metal deposited in certain places during the lug assembly, before the brazing process.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań obejmujące próbę dostosowania przyrostowej technologii selektywnego łączenia ziaren proszku do wytwarzania indywidualizowanych ceramicznych uzupełnień ubytków kostnych w oparciu o syntetyczny hydroksyapatyt. W dobie intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii wytwórczych pojawia się coraz więcej możliwości wykorzystania ich szerokich możliwości w medycynie, szczególnie z uwagi na zapewnienie precyzyjnego odwzorowania anatomii pacjenta w oparciu o dane pochodzące z obrazowania medycznego. Przyrostowe wytwarzanie znalazło już zastosowanie w wytwarzaniu trójwymiarowych modeli fizycznych umożliwiających szczegółową analizę skomplikowanych przypadków oraz służących do planowania i symulacji operacji w celu zmniejszenia ryzyka oraz skrócenia czasu trwania zabiegu. Znane są również przypadki przeprowadzenia implantacji z wykorzystaniem indywidualizowanych implantów. Najczęściej wykorzystywanym materiałem w takich przypadkach są stopy tytanu, co niesie liczne ograniczenia: brak dopasowania własności mechanicznych, brak degradacji czy niepożądane reakcje obronne organizmu. Z tego powodu nieustannie trwają badania nakierowane na wytwarzanie bioakceptowalnych i biodegradowalnych materiałów, które posłużą wytwarzaniu czasowych konstrukcji wspomagających odbudowę naturalnej tkanki w miejscach ubytków. Niniejszy artykuł prezentuje metodę wytwarzania oraz przygotowania wszczepów z zastosowaniem biomateriału ceramicznego. W ramach prowadzonych badań wykonano analizę oraz dobrano odpowiednie materiały, parametry procesowe i przeanalizowano ich wpływ na jakość wytwarzanych modeli. Otrzymany w przygotowanej metodzie materiał do zastosowań medycznych poddano testom in vitro, w celu weryfikacji właściwości biologicznych.
EN
The paper presents the method and results comprising adjustment of the incremental technology of selective connection of the powder particles. It is used for the manufacturing of ceramic restorations of individualized bone defects based on synthetic hydroxyapatite. In the era of intensive development of modern technologies of manufacturing, there are more and more opportunities to use their extensive capabilities in medicine, particular by the precise mapping of the patient’s anatomy based on data from medical imaging. Incremental manufacturing has already found application in the manufacture of three-dimensional physical models enabling a detailed analysis of complicated cases and used for planning and simulation of operations to reduce the risk and duration of treatment. There are also known some cases of carrying out the implantation with the use of individualized implants. The most commonly used material in such cases are titanium alloys which cause many restrictions i.e., no matching of mechanical properties, lack of degradation or adverse reactions of the body’s defenses. For this reason, many research is being continuously conducted focusing on manufacturing bioacceptable and biodegradable materials, which will be used in manufacture of temporary structures supporting the restoration of the natural tissue in places of cavities. This paper presents a method of manufacturing and preparing implants using ceramic biomaterial. In this study, appropriate materials as well as process parameters have been chosen and their impact on the quality of the generated models was analyzed. Obtained material for medical use has been tested in vitro to verify biological properties.
7
Content available remote CAD 3D models decomposition in manufacturing processes
EN
Data exchange between different computer systems in design and manufacturing processes planning is a very important issue of computer aided engineering. Computer Aided Process Planning (CAPP) systems require properly pre-processed design data. Such data refer not only to geometry, but also to additional information such as dimensions, dimensional and geometrical tolerances and surface roughness. This paper focuses on data exchange between a parametric CAD 3D system and a prototype CAPP system. The proposed CAPP system enables realization of main steps of manufacturing process preparation. Special attention is paid to the data transfer from the CAD system to a design database and from the design database to a feature recognition module of the CAPP system. The article presents feature recognition algorithms and the structure of technological features database. Authors developed also graphical user interface which allows displaying a part geometry as well as recognized features and their parameters.
EN
The present article is dedicated to an investigation of a production method of hydroxyapatite (HA) disks with a study of an influence of compression speed (5, 10 and 15 mm/min) and sintering temperature (900˚C and 1200˚C) on structure and properties of those disks. Measurements of density, mass loss and shrinkage as well as scanning electron microscopy (SEM) and light optical microscopy (LM) observations were performed. The aim of this study is to define optimal process parameters, which are applicable for using as a substrate for in vitro experiments.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony analizie sposobu krążków hydroksyapatytowych (HA) poprzez ocenę wpływu szybkości ściskania (5, 10 i 15 mm/min) i temperatury spiekania (900˚C i 1200˚C) na strukturę i właściwości krążków. Plan badań zawierał pomiary gęstości, utraty masy i kurczliwości oraz obserwację struktury krążków przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i mikroskopii optycznej (MO). Celem badań jest określenie optymalnych parametrów procesu do produkcji krążków HA, stosowanych jako podłoże dla eksperymentów in vitro.
EN
In our previous work we reported the impact of hydrofluoric and nitric acid used for chemical polishing of Ti-6Al-7Nb scaffolds on decrease of the number of Staphylococcus aureus biofilm forming cells. Herein, we tested impact of the aforementioned substances on biofilm of Gram-negative microorganism, Pseudomonas aeruginosa, dangerous pathogen responsible for plethora of implant-related infections. The Ti-6Al-7Nb scaffolds were manufactured using Selective Laser Melting method. Scaffolds were subjected to chemical polishing using a mixture of nitric acid and fluoride or left intact (control group). Pseudomonal biofilm was allowed to form on scaffolds for 24 hours and was removed by mechanical vortex shaking. The number of pseudomonal cells was estimated by means of quantitative culture and Scanning Electron Microscopy. The presence of nitric acid and fluoride on scaffold surfaces was assessed by means of IR and rentgen spetorscopy. Quantitative data were analysed using the Mann–Whitney test (P ≤ 0.05). Our results indicate that application of chemical polishing correlates with significant drop of biofilm-forming pseudomonal cells on the manufactured Ti-6Al-7Nb scaffolds ( p = 0.0133, Mann–Whitney test) compared to the number of biofilm-forming cells on non-polished scaffolds. As X-ray photoelectron spectroscopy revealed the presence of fluoride and nitrogen on the surface of scaffold, we speculate that drop of biofilm forming cells may be caused by biofilm-supressing activity of these two elements.
10
Content available remote Plasma spheroidisation of high melt point materials on example of tungsten
EN
Particle shape and size, density and distribution are important characteristics of the powders processed by additive manufacturing processes e.g. Selective Laser Melting (SLM) or Electron Beam Melting (EBM). Spherical shape of powder particles allows to stably carrying out the process and affects also the manufactured objects properties. Desired morphology of the powder can be achieved by powder manufacturing process or by additional treatment of the non-spherical powders. This paper is dedicated to study spheroidization of tungsten powder by Atmosphere Plasma Spraying (APS). Influence of APS process parameters and preliminary powder treatment has been analysed. Scanning electron microscopy (SEM) was used for the evaluation of shape, size and distribution of post-processed powder particles.
PL
Kształt oraz wielkość cząstek, gęstość oraz rozkład są istotnymi cechami charakterystycznymi proszków przetwarzanych za pomocą technologii przyrostowych n.p. selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków (SLM) lub elektronowej mikrometalurgii proszków (EBM). Sferyczny kształt cząstek proszku umożliwia stabilne prowadzanie w/w procesów oraz wpływa na własności wytwarzanych nimi obiektów. Oczekiwana morfologia proszku może być osiągnięta za pomocą jego procesu wytwarzania, jak również poprzez dodatkową obróbkę proszków niesferycznych. Artykuł jest poświęcony badaniom sferoidyzacji proszku wolframu za pomocą natryskiwania plazmowego (APS). Został przeanalizowany wpływ parametrów procesu oraz wstępnej obróbki proszku. Do oceny kształtu, wielkości i dystrybucji otrzymywanych cząstek proszku została zastosowana skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM).
EN
Even though selective laser melting (SLM) has been available for more than a decade, during few last years the interest in this technology has grown extremely. SLM technology allows to fabricate fully functional and complex metal objects, layer by layer, via selective melting of material using laser beam. However, producing object by melting thin layers of material causes conditions of fast heat removal. This phenomenon leads to equilibrium microstructures, accompanied by the residual stresses which cause the decrease of mechanical properties. The following paper presents the result of research in the field of the influence of the post-process operations, such as machining and heat treatment, on the mechanical properties of alloy Ti-6Al-7Nb build by SLM.
EN
This paper presents process optimization results of laser powder micrometallurgy of AZ31 alloy, for eliminating porosity in melted material. Full factorial design of three factors at three levels was conducted, and the influence of laser beam power, point distance and exposure time was examined.
13
Content available remote A new approach on implementing TPM in a mine – A case study
EN
The paper presents selected results of the adaptation of Lean Manufacturing methods to the mining industry conditions. The research was carried out within the framework of R&D project “Adaptation and implementation of Lean in the copper mines.” The article focuses on the key issues related to the Total Productive Maintenance. TPM in a mine according to Authors’ approach should be based on 3 main pillars: improvement of the environment of work, autonomous and planned maintenance and standards in development. In order to adapt TPM method to mining conditions several steps were taken. In the first step failure analysis was conducted. On the basis of its results, a pilot group of machines was selected. To ensure the best environment for implementing the method a holistic approach was applied. Three types of activities were performed in parallel – designing a room for pilot area machines, daily service process optimization and repair standardization. The coherent TPM methodology developed within the framework of Lean Mining project is so universal that it can be successfully implemented in the other mining companies, specializing in the underground and open pit mines and quarries, in order to increase their profitability and introduce continuous improvement approach.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad oceną zdolności tworzenia biofilmu szczepu bakterii P. Aeruginosa, na powierzchni próbek wyprodukowanych z lekkiego stopu magnezu - AZ31 w technologii SLM. Ilość kolonii bakteryjnych wyhodowanych w biofilnie, jest nawet 700x wyższa, w odniesieniu do skafoldów ze stopu Ti-6Al-7Nb, wyprodukowanych w tej samej technologii.
EN
In this work, results of research on ability to form biofilm by P. Aeruginosa strains on AZ31 specimens manufactured in SLM technology are reported. The number of cells forming biofilm on specimens is even 700 times higher than on scaffolds manufactured from Ti-6Al-7Nb alloy by SLM technique.
PL
Przeprowadzono badania procesu chemicznej obróbki powierzchni elementów wykonanych ze stopu tytanu Ti-6Al-7Nb. Próbki do badań wykonano z wykorzystaniem technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków (SLM). W celu poprawy jakości powierzchni elementów oraz usunięcia niezwiązanych ziaren proszku pozostających na powierzchni próbek wytwarzanych technologiami przyrostowymi, wykonano obróbkę chemiczną w dwóch rodzajach kąpieli. Do przygotowania pierwszej kąpieli wykorzystano 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.) i wodę destylowaną, natomiast do drugiej kąpieli 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.), 50-proc. kwas azotowy(V) (20% obj.) oraz wodę destylowaną. Ustalono, że dobór kąpieli ma znaczący wpływ na jakość uzyskanej powierzchni, m.in. na zmniejszenie ilości niezwiązanych ziaren proszku oraz wygładzenie powierzchni obrabianych detali. W porównaniu z kąpielą bazującą tylko na kwasie fluorowodorowym, kąpiel zawierająca kwas fluorowodorowy i kwas azotowy(V) dwukrotnie przyspiesza proces obróbki chemicznej. Dodatkowo pozwala na lepsze wygładzenie i dokładniejsze usunięcie ziaren proszku pozostałych na powierzchni wytworzonych elementów po procesie SLM.
EN
Monolithic and spatial samples of Ti-6Al-7Nb alloy were prepd. by powder-bed selective laser melting and treated in HF and HF+HNO₃ baths to improve surface quality and remove loose powder particles trapped in the porous structure of the samples. The HF+HNO₃-contg. bath was more efficient (better surface quality, shorter treatment time) than the HF – contg. one.
16
EN
The titanium–aluminium–niobium alloy is used in bone, dental and articular prosthetics, where high final surface quality is required. Bone scaffolds for tissue engineering require optimized cellular structures to provide pore diameters allowing the growth of osteoblasts. The aim of the presented paper is to estimate the quality of surface treatment of components with complex spatial structure, made of Ti–6Al–7Nb alloy by powder-bed selective laser melting (SLM), which is one of the additive manufacturing technologies for metal materials. Test pieces were subjected to chemical polishing to improve surface quality and remove loose powder particles trapped in the porous structure. It was found that resulting surface roughness and reduction of the number of non-melted powder particles on the scaffold surface are influenced mostly by chemical composition and concentration of the bath, as well as the method of medium delivery and exchange during the process. Further investigations were aimed at optimizing the process and increasing the number of workpieces processed in a single lot.
EN
Industrial tomography (XCT) is a nondestructive test method that provides information about spatial distribution of X-ray absorption in the analyzed structures. The aim of this paper was to examine the possibility and accuracy of application of XCT method for discontinuity and porosity detection in parts made of 316L stainless steel powder produced by Selective Laser Melting technology. Analysis conducted on three produced test samples showed that the application of XCT as a method of quality control of specimens produced with an additive manufacturing technology offers a wide range of possibilities to detect porosity within materials. Parameters such as the amount of porosity, pore size and pore shape are presented. Accuracy of XCT method strongly depends on the size of the samples analyzed, but the possibility of obtaining information in 3D nondestructively shows considerable advantages of XCT method over traditional metallographic cross-sectional analysis.
PL
W niniejszej pracy skupiono się na omówieniu technologii addytywnej, jaką jest technologia „Rep-Rap”, w kontekście zastosowania jej w inżynierii tkankowej. Określono parametry mające największy wpływ na jakość wytwarzanych elementów. Wykazano wpływ temperatury głowicy na geometrię wytwarzanej struktury. Materiał, który został wykorzystany w procesie to biodegradowalny oraz biokompatybilny polimer (PLA-Polilaktyd), powszechnie stosowany w inżynierii regeneracyjnej.
EN
This study describes one of the additive technology, which is RepRap technique, in the context of its application in tissue engineering. The parameters, which have to greatest impact on the quality of printed structures, were specified. The purpose of present work is showing the influence of temperature of the plotting head on the scaffold geometry. The material that was used in the process are biodegradable and biocompatible polymer (PLA-polylactide), commonly used in tissue engineering.
PL
Znaczący rozwój w ostatnich latach technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków przyczynił się do rozpoczęcia badań nad możliwościami zastosowania tej technologii do wytwarzania nowej generacji implantów kości i ubytków kostnych. W niniejszej pracy został dokonany przegląd w tym kierunku. Ponadto dopasowanie właściwości mechanicznych struktur o otwartej wewnętrznej porowatości do właściwości mechanicznych kości staje się możliwe, poprzez odpowiednie sterowanie parametrami procesu.
EN
A significant development of the selective laser micrometalurgy in recent years, contributed to the beginning of research into the possibilities of applying SLM technology for the production of a new generation of bone implants. The adjustment of the mechanical properties of the produced structures, with open porosity, to the mechanical properties of bone, becomes possible, by appropriate control of process parameters. Moreover, the results of biological tests, which look promising, confirm the right direction of research.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki projektu, którego celem były prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i przetestowaniem w warunkach laboratoryjnych i morskich modelu zintegrowanego systemu kierowania akcją (ZSKA). Wytworzony za pomocą technologii Rapid Manufacturing demonstrator ZSKA wraz z opracowanym oprogramowaniem specjalistycznym zintegrowano z girostabilizowanym morskim systemem monitoringu i innymi urządzeniami nawigacyjnymi statku. ZSKA jest w pełni funkcjonującym systemem, stwarzającym ogromne możliwości prowadzenia prac nad zaprojektowaniem, skonstruowaniem i wdrożeniem jednego lub kilku modeli prototypowych systemów wspomagających sprawowanie nadzoru nad różnymi obszarami, zarówno w zakresie bezpośredniej obserwacji, jak i wspomagania procesu decyzyjnego.
EN
This paper contains project results. The project goal was to research, develop and test (in laboratory and sea conditions) an Integrated Rescue Command System (IRCS) functional model. IRCS, manufactured using innovative Rapid Manufacturing technologies, along with specialized software that was also developed were integrated with gyro-stabilized Sea Monitoring System and other ship navigation devices. IRCS functional model that was developed is a fully operational system that creates opportunity to design, manufacture and implement one or several prototype multi-area supervision systems intended for both direct monitoring and aiding decision process.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.