Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage regulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia sposoby rozwiązania problemu nadmiernego wzrostu napięcia w sieci elektroenergetycznej powodowanego dużym zagęszczeniem instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiono także wyniki analizy przypadku regulacji napięcia w sieci przez zmianę produkcji mocy biernej w falowniku PV.
EN
The paper presents the methods of solving the problem of voltage increase in the power grid caused by a high density of PV installations. The results of a case study of voltage regulation in the grid by changing the reactive power production in a PV inverter are also presented.
EN
When it comes to reducing emissions caused by the generation of electricity, among different renewable energy sources, the solar energy gains prominence, due to its geographical availability, simplicity of implementation, and absence of physical moving parts. However, the performance of photovoltaic systems is dependent on environmental conditions. Depending on temperature and solar irradiation, the photovoltaic (PV) system has an operating point where maximum power can be generated. The techniques that are implemented to find this operating point are the so-called maximum power point tracking (MPPT) algorithms. Since weather conditions are variable in nature, the output voltage of the PV system needs to be regulated to remain equal to the reference. Most of the existing studies focus either on MPPT or on voltage regulation of the PV system. In this paper, the two-stage PV system is implemented so that both MPPT and voltage regulation are achieved simultaneously. Additionally, an improved version of the perturb and observe (P&O) algorithm based on artificial potential fields (APF), called APF-P&O, is presented. According to the results of the simulations carried out in MATLAB/Simulink software, the APF-P&O method is more efficient than the conventional method.
3
Content available remote Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z przełącznikiem zaczepów
PL
Artykuł dotyczy prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi, które pracują przy znamionowej prędkości obrotowej. Regulacja napięcia prądnicy jest realizowana na zaczepach uzwojenia twornika. Przełączniki zaczepów są takie, jak w transformatorach. Rozpatrzono kilka wariantów rozwiązania regulacji napięcia poprzez zmianę zaczepów. Są to rozwiązania, które można stosować do przełączania zaczepów uzwojenia, na postoju prądnicy i w czasie pracy prądnicy. Przedstawiono także rozwiązanie połączenia prądnicy z transformatorem trójuzwojeniowym i regulacją napięcia na zaczepach uzwojeniu transformatora.
EN
This article applies to synchronous generators excited by permanent magnets, which operate at rated rotational speed. The generator voltage is regulated on the armature winding hooks. The tap-changers are the same as in transformers. Several variants of voltage regulation solutions by changing taps were considered. These are solutions that can be used to switch the winding taps, when the generator is stopped and during generator operation. The solution of connecting the generator with a three-winding transformer and voltage regulation on transformer winding taps was also presented.
PL
W artykule przedstawiono obecne rozwiązania funkcjonalne stosowane przy wdrażaniu automatyzacji (zdalnego sterowania i monitorowania) sieci kablowych SN w zakresie układów telemechaniki i wykrywania zwarć instalowanych w węzłach sieci SN oraz zaprezentowano prawdopodobne kierunki rozwoju tych układów z uwzględnieniem możliwości monitorowania sieci nn i lokalnej regulacji niskiego napięcia. Artykuł zawiera również praktyczne informacje pomocne w doborze i eksploatacji urządzeń obiektowych, takich jak: sensory napięciowe, sensory prądowe oraz układy zasilania gwarantowanego, a także przedstawia zagadnienia związane z implementacją wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.
EN
The paper presents the current functional solution applied in automation (remote control and monitoring) implementation in the MV underground cable networks in the field of telemechanic and fault-circuit detection systems installed in MV network nodes and introduce likely direction of development these solutions, including the possibility of monitoring LV networks and local LV regulation. The paper also contains practical information helpful in selection and maintenance of field appliances such as voltage sensors, current sensors and guaranteed power supply systems. The paper also presents issues related to the implementation of cybersecurity requirements.
PL
Artykuł dotyczy prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi, które pracują przy znamionowej prędkości obrotowej. Regulacja napięcia prądnicy jest realizowana na zaczepach uzwojenia twornika. Przełączniki zaczepów są takie jak w transformatorach. Rozpatrzono kilka wariantów rozwiązania regulacji napięcia poprzez zmianę zaczepów. Są to rozwiązania które można stosować, do przełączania zaczepów uzwojenia, na postoju prądnicy i w czasie pracy prądnicy. Przedstawiono także rozwiązanie połączenia prądnicy z transformatorem trójuzwojeniowym i regulacją napięcia na zaczepach uzwojeniu transformatora.
EN
This article applies to synchronous generators excited by permanent magnets, which operate at rated rotational speed. The generator voltage is regulated on the armature winding hooks. The tap-changers are the same as in transformers. Several variants of voltage regulation solutions by changing taps were considered. These are solutions that can be used to switch the winding taps, when the generator is stopped and during generator operation. The solution of connecting the generator with a three-winding transformer and voltage regulation on transformer winding taps was also presented.
PL
System elektroenergetyczny wymaga stałego nadzoru oraz działań regulacyjnych, które umożliwiają bezprzerwowe zasilanie odbiorców energią elektryczną o zestandaryzowanych parametrach. W bieżących warunkach pracy dotychczasowe środki regulacyjne stosowane w KSE okazują się niewystarczające, co powoduje konieczność poszukiwania nowych i skutecznych metod regulacji. Jedną z możliwości jest wykorzystanie transformatorów z regulacją wzdłużno-poprzeczną do sterowania przepływami mocy czynnej oraz utrzymania poziomów napięć w węzłach sieci. W artykule przedstawiono wykorzystanie transformatorów regulacyjnych w działaniach operatorskich.
EN
The power system requires constant supervision and regulatory actions that enable uninterrupted supply of electricity to consumers with standardized parameters. In the current working conditions, the existing regulatory measures applied in the PPS turn out to be insufficient, which makes it necessary to search for new and effective methods of regulation. One possibility is to use special regulating transformers to control active power flows and to maintain voltage levels in the network buses. The article presents the use of regulating transformers in an operator activities.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z sieciami nn zawierającymi duże nasycenie odnawialnych źródeł energii oraz jednofazowych odbiorników generujących zakłócenia związane z wahaniami napięcia oraz asymetriami fazowymi. Omówiono regulację napięcia za pomocą podobciążeniowych przełączników mocy, układów stycznikowych oraz układów przekształtnikowych. Omówiono sposoby kompensowania zakłóceń w postaci asymetrii fazowej i międzyfazowej, w postaci transformatora symetryzującego oraz projektowanego obecnie przekształtnikowego układu regulacji napięcia.
EN
The article discusses issues related to networks LV containing high saturation of renewable energy energy sources and single-phase generating receivers disturbances related to voltage fluctuations and phase asymmetries. Regulation is discussed voltage via on-load switches power, contactor systems and converter systems. Compensation methods are discussed disturbances in the form of phase and interfacial asymmetry, in the form of a balancing transformer and currently designed converter system voltage regulation.
PL
Regulacja napięcia w sieciach niskiego napięcia, ze względu na rosnący udział źródeł PV, staje się coraz trudniejszym zadaniem. Występują istotne ograniczenia po stronie operatorów w sieci, utrudniające utrzymanie wymaganego poziomu napięcia. Przedstawiony regulator LVRSys™ pozwala na zapewnienie właściwych parametrów zasilania bez konieczności modernizacji sieci zasilającej oraz ogranicza problemy po stronie operatorów lokalnych. Dzięki zastosowanej technologii uzyskuje się wysoką dokładność regulacji bez wprowadzania dodatkowych, niepożądanych zjawisk do sieci.
EN
Voltage regulation in low-voltage networks, due to the growing share of PV sources, is becoming an increasingly difficult task. There are significant restrictions on the operators’ part in the network, making it difficult to maintain the required voltage level. The presented LVRSys™ regulator can ensure proper power supply parameters without the necessity to modernize the power supply network and limits problems for local operators. Thanks to the technology used, high control accuracy is achieved without introducing additional undesirable phenomena into the network.
EN
Although there currently exists a wide range of voltage regulators that are commercially available, the search for devices with a simpler physical design remains the focus of research studies. Following this line, an electromagnetic voltage regulator (EVR) arrangement has been proposed. The EVR is constituted of an autotransformer that supplies, via discrete taps, a series transformer that injects voltage for regulating the feeder voltage. Even though its operating principle is shown as being similar to that of other devices on the market, the physical arrangement and operating strategy of EVR show novelties which result in properties such as: economic attractiveness, constructive simplicity, and operational reliability. Moreover, when installing voltage regulators, efficacy studies must be carried out to optimize equipment design. In this context, this paper aims at evaluating the factors that influence the effectiveness of the EVR in restoring voltage variations according to the determinations imposed by regulatory agencies. The ultimate goal of this study is to determine the voltage deviation range that the EVR is able to restore. To achieve this goal, a mathematical modeling of the EVR is given and study cases are computationally carried out to investigate its performance when connected to a typical distribution feeder.
10
Content available remote Regulacja napięcia w sieci nN z rozproszonymi źródłami energii
PL
Podłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności i niesymetrii napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło podczas oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną.
XX
Connecting distributed energy sources to low-voltage power grids causes problems of voltage variability and asymmetry, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source when giving energy to the grid. The solution to this problem is the use of an electronic power regulator consisting of two inverters, one of which is used to add, with the help of an add transformer, voltage of regulated small amplitude. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The paper presents the use of a regulator to stabilize LV network voltage with distributed generation.
11
Content available remote Podobciążeniowy układ regulacji napięcia w transformatorach rozdzielczych
PL
W artykule omówiono regulację napięcia w transformatorach rozdzielczych pod obciążeniem. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne bazują na transformatorze dodawczym zabudowanym łącznie z transformatorem głównym w jednej kadzi. Transformator dodawczy, poprzez dobranie liczby zwojów uzwojeń i sposobu połączenia, umożliwia znaczne zmniejszenie wartości prądu w przełączanych zaczepach, tym samym umożliwia miniaturyzację stycznikowego układu przełączającego. Podano szczegóły techniczne rozwiązań. Zestawiono wnioski i literaturę.
EN
The article discusses voltage regulation in distribution transformers under load. The presented construction solutions are based on an additional transformer built-in together with the main transformer in one ladle. The addition transformer, by selecting the number of winding turns and the connection method, allows a significant reduction in the current value in the switched taps, thus enabling the miniaturization of the contactor switching system. Technical details of solutions are given. The conclusions and literature were collated.
EN
The paper presents a design of an axial-flux surface-mounted permanent-magnet generator with flux-regulation capability. Based on three-dimensional finite-element analysis (3D-FEA), theno-load air-gap magnetic flux density, flux-control characteristics, cogging torque and electromagnetic torque of the machine have been predicted. Simulation results of no-load back-EMF waveforms performed at different DC control coil excitationshave been compared with experimental results.
PL
W artykule przedstawiono projekt generatora tarczowego z powierzchniowo mocowanymi magnesami trwałymi z możliwością regulacjistrumienia wzbudzenia. Na podstawie trójwymiarowej analizy polowej metodą elementów skończonych (3D-MES) wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej, charakterystykę regulacji strumienia, moment zaczepowy oraz moment elektromagnetyczny maszyny. Symulowany przebieg napięcia indukowanego w uzwojeniach stojana w funkcji prądu DC dodatkowegouzwojenia wzbudzeniu maszyny porównano z wynikami eksperymentalnymi.
PL
Regulacja napięcia transformatora energetycznego pod obciążeniem pozwala stabilizować napięcie w sieci elektroenergetycznej, tym samym poprawia jakość napięcia u odbiorców energii elektrycznej. Dostawca energii jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej jakości napięcia dla każdego odbiorcy – niezależnie od odległości od punktu zasilania. Parametry napięcia muszą się zawierać w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy. W artykule przedstawiono trzy sposoby regulacji napięcia transformatorów: przełącznikami zaczepów, stycznikami i układem energoelektronicznym. Regulacja napięcia przełącznikami zaczepów jest powszechnie stosowana w transformatorach dużych mocy. Układ stycznikowy przełączania zaczepów został zbudowany na transformatorze 400 kVA i jego niezawodność eksploatacyjne jest weryfikowana. Układy energoelektroniczne regulacji napięcia są na etapie opracowania.
EN
Voltage regulation of a power transformer under load enables stabilisation of a power grid voltage, thereby improving its quality that is very important for electricity consumers. The energy supplier is obliged to ensure an adequate quality of the voltage for every customer regardless of the distance from the feed point.Voltage parametres have to be within the limits described by the binding regulations. Presented are here three ways to regulate transformers voltage: with tap-changers, contactors and a power electronics system. Voltage regulation with tap-changers is widely used in high power transformers. The tap-changer system was built on a 400 kVA transformer and its operational reliability is now under verification. Voltage regulation power electronics systems are under development.
PL
Do niedawna możliwość bezpośredniego kontrolowania warunków pracy występujących w głębi sieci dystrybucyjnej SN i nn i uwzględniania tych informacji w procesie regulacji napięcia była bardzo ograniczona. Wynikało to m.in. z braku możliwości komunikacji pomiędzy licznikami energii elektrycznej a układami ARN. Taki stan ukształtował zasady funkcjonowania układów ARN transformatorów WN/SN, w których jako napięcie odniesienia przyjmuje się napięcie występujące w polu SN transformatora i cały proces regulacji jest realizowany tylko względem tego napięcia. Z przeprowadzonego rozeznania przedmiotowego wynika, że rozwój liczników bilansujących instalowanych w stacjach SN/nn sieci dystrybucyjnej, mających możliwość zdalnego przekazywania informacji o parametrach wielkości elektrycznych w sieci, implikuje nowe możliwości prowadzenia regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej. Zakłada się, że z liczników bilansujących można pozyskać informacje dotyczące poziomu napięcia występującego w poszczególnych węzłach w głębi sieci dystrybucyjnej i dzięki temu znacząco poprawić jakość procesu regulacji.
EN
Untilrecently, the possibility of direct controlling working conditions occurring in depth of the MV and LV distribution network and including this information in the voltage regulation process was very limited. It resulted, amongothers, due to lack of Communications between electricity meters and AVR (Automatic Voltage Regulation) systems. This formed the principles of AVR systems for HV/MV transformers, in which the voltage of transformer’s SN field is taken as the reference voltage and the entire regulation process is carried out only vis-a-vis this voltage. The results of conducted analysis indicate that the development of balancing meters installed in the MV/LV stations of the distribution network having the ability to remotely transmit information about the parameters of electrical quantities in the network. It implies new possibilities for realization voltage regulation off distribution network. It is assumed that balancing meters can obtain information on the voltage level occurring at individual nodes in the depth of the distribution network and this significantly improve the quality of the regulation process.
EN
In this paper, transient stability and voltage regulation have been studied using Fuzzy Logic (FL) and PI controller tuned by Bees Algorithm (BA). Both controllers applied to a Single Machine Infinite Bus (SMIB) power system equipped by Static Var Compensator (SVC) and small wind turbine. Transient stability has been evaluated using a relative rotor criteria and the Critical Clearing Time (CCT) which has been calculated for cases considered for different mechanical ratio. Voltage regulation has been improved using SVC controlled by PI controller which her. parameters have been optimized by Bees Algorithm (BA). Obtained results have been demonstrated a better performance with FL and PI controller which CCT has been increased and decreased considerably
PL
W artykule analizowano system energetyczny z dołączonymi turbinami wiatrowymi pod kątem stabilności i mozliwości sterowania napieciem. Do tego celu wukoprzystano logikę rozmytą I sterowniki PI strojony za pośrednictwem algorytmu rojowego. Stabilność była poprawiona dzięki zastosowaniu metody CCT – critical cleaning time.
16
Content available remote Modeling of synchronous machines including voltage regulation
EN
Synchronous machines are intensively used as generators due to their very good voltage and frequency regulation characteristics. To study the control of the generated active and reactive power it is necessary to have a very accurate mathematical dynamic models to implement efficient simulations. This article deals with the modelling of synchronous generators (machines) including their voltage regulation systems for the purposes of voltage transient analysis. There is a principle of mathematical modelling of the synchronous machine, including its voltage regulation system described in the first part of the article. The modelling of the synchronous machine and its excitation system response to the rapid load changes, in particular to the rapid reactive power changes, is based on real measured data, according to the machine parameters and the response of recorded voltage and current changes on its terminals. Described methodology does not follow standard procedures for modelling the excitation systems and is based on the analytical solution of the differential equations. Verification of the created mathematical model is performed by comparing simulated and real measured data, which is realized in the second part of the article.
PL
Maszyny synchroniczne wykorzystuje się powszechnie jako generatory ze względu na ich bardzo dobrą charakterystykę regulacji napięcia i częstotliwości. W badaniach sterowania wytwarzaniem mocy czynnej i biernej, do zaimplementowania wydajnych symulacji, niezbędne są bardzo dokładne modele matematyczne układów dynamicznych. W artykule omówiono modelowanie generatorów synchronicznych, w tym ich układów regulacji napięcia do celów analizy napięcia przejściowego. W pierwszej części opisano zasady matematycznego modelowania maszyny synchronicznej, w tym jej systemu regulacji napięcia. Modelowanie maszyny synchronicznej i reakcji jej układu wzbudzającego na szybkie zmiany obciążenia, w szczególności mocą bierną, oparto na rzeczywistych danych pomiarowych, zgodnie z parametrami maszyny i odpowiedzią zarejestrowanych zmian napięcia i prądu na jej zaciskach. Opisana metodologia jest odmienna od standardowych procedur modelowania układów wzbudzenia i bazuje na analitycznym rozwiązaniu równań różniczkowych. Weryfikację opracowanego modelu matematycznego zrealizowano przez porównanie symulowanych i rzeczywistych danych pomiarowych, co przedstawiono w drugiej części artykułu.
EN
The paper presents idea and implementation of the control of synchronous motor-synchronous generator machines set used for supplying the high-voltage test station in the electrical equipment repair and service plant. In the excitation circuits of both machines the microprocessor-controlled excitation units were used. Possibilities of generator output voltage regulation by the field current control in the synchronous state of operation were introduced. Simulation model of Matlab-Simulink and results of simulation research was shown. Exemplary realization was disclosed. Verification measurements of the real machines set in the start-up process and synchronous state of operation were presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono realizację sterowania zespołem napędowym silnik synchroniczny - generator synchroniczny przeznaczonym do zasilania stacji prób wysokonapięciowych. W obwodach wzbudzenia obu maszyn zastosowano mikroprocesorowo sterowane bloki zasilania wzbudzenia. Przedstawiono możliwości sterowania napięciem wyjściowym. Zamieszczono model symulacyjny oraz wyniki badań symulacyjnych. Zaprezentowano przykładowe wdrożenie. Przedstawiono wyniki pomiarów w układzie rzeczywistym.
EN
When the machine is at high speed, serious problems occur, such as high frequency loss, difficult thermal management, and the rotor structural strength insufficiency. In this paper, the performances of two high-speed permanent magnet generators (HSPMGs) with different rotational speeds and the same torque are compared and analyzed. The two-dimensional finite element model (FEM) of the 117 kW, 60 000 rpm HSPMG is established. By comparing a calculation result and test data, the accuracy of the model is verified. On this basis, the 40 kW, 20 000 rpm HSPMG is designed and the FEM is established. The relationship between the voltage regulation sensitivity and power factor of the two HSPMGs is determined. The influence mechanism of the voltage regulation sensitivity is further revealed. In addition, the air-gap flux density is decomposed by the Fourier transform principle, and the influence degree of different harmonic orders on the HSPMG performance is determined. The method to reduce the harmonic content is further proposed. Finally, the method to improve the HSPMG overload capacity is obtained by studying the maximum power. The research showed that the HSPMG at low speed (20 000 rpm) has high sensitivity of the voltage regulation, while the HSPMG at high speed (60 000 rpm) is superior to the HSPMG at low speed in reducing the harmonic content and increasing the overload capacity.
EN
The purpose of the paper is to develop a new current compensation in the tap-changer controllers of HV/MV transformer. Problems in applying classical current compensation are presented. A mathematical model of current compensation has been created, taking into account the phase measurements offered by grid parameter meters. A new method of current compensation has been proposed for the controller of semiconductor tap-changers of HV/MV transformers.
PL
Celem artykułu jest opracowanie nowej kompensacji prądowej w regulatorach przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Zaprezentowano problemy w stosowaniu klasycznej kompensacji prądowej. Utworzono model matematyczny kompen- sacji prądowej z uwzględnieniem pomiarów fazowych oferowanych przez mierniki parametrów sieci. Zaproponowano nową metodę kompensacji prądowej dla regulatora półprzewodnikowych przełączników zaczepów transformatora WN/SN.
PL
Rozwój energetyki prosumenckiej oraz pojawienie się nowych urządzeń, takich jak inwertery dla instalacji PV w sieci nn, stwarza nowe wyzwania oraz możliwości techniczne. Coraz większa liczba instalacji PV, z jednej strony prowadzi do pojawienia się w sieci niskiego napięcia zjawisk występujących do tej pory w sieciach wyższych napięć, a z drugiej wymusza stosowanie bardziej rozbudowanych metod kontroli nad jej pracą. Zjawiska, powodujące zmiany rozpływów mocy oraz pogorszenie parametrów jakości energii, które stwarzają potencjalne zagrożenia dla urządzeń pracujących w sieci, zmuszają operatora do podjęcia działań zaradczych. Może to być kontrola pracy tych fragmentów sieci, w których zainstalowano dużą liczbę mikroźródeł o relatywnie dużej mocy oraz stosowanie dodatkowych metod regulacji ich pracy. Źródło energii, współpracujące z siecią może łagodzić lub potęgować zagrożenia spowodowane nadmierną generacją lub dużymi obciążeniami występującymi okresowo. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wpływu regulacji mocy czynnej i biernej na pracę sieci nn oraz pokazanie wpływu różnych metod regulacji na wartość napięcia w wybranych węzłach sieci.
EN
Development of prosumer energy generation as well as implementation of novel devices such as PV panel inverters in LV network systems pose new challenges and provide new technological opportunities. In LV networks, ever growing number of solar PV systems brings about the occurrence of phenomena that are characteristic for higher voltage grids. On the other hand, it imposes the application of more advanced methods for the network operation control. The occurrence of phenomena that produce changes in the load flow and deterioration of power quality parameters and thereby pose a potential hazard to the operation of the network equipment impels the network operator to take remedial actions. Those actions can consist in stricter supervision over the operation of those parts of the network, where many microgeneration sources of relatively high power are installed and implementation of supplementary methods for the control of their performance. Energy sources that cooperate with the network system can mitigate or intensify hazards resulting from excess generation or periodically occurring high load demand. The objective of the present article is to analyze the impact of active and reactive power regulation on the network system operation as well as to show the influence of various regulation methods on voltage values in selected nodes of the grid.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.