Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sintered carbide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Nowoczesne systemy narzędziowe Betek
PL
W okresie transformacji do zapewnienia odpowiedniej ilości energii i stabilności systemów energetycznych nadal będzie istnieć konieczność produkcji energii z wykorzystaniem takich surowców, jak węgiel, gaz ziemny i pochodne ropy naftowej. W związku z tym następuje rozwój technik wydobywczych, mających na celu zwiększenie wydajności i podniesienie bezpieczeństwa przez likwidację stanowisk pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Zapewniają to w pełni zautomatyzowane systemy wydobywcze. Jednak każdy choćby najlepiej zaprojektowany system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. W większości maszyn urabiających narzędziem skrawającym mającym wpływ na wydajność są noże styczno-obrotowe. W pełni zautomatyzowane systemy maszyn urabiających mają sens tylko wtedy, gdy w konstrukcji organów urabiających zostaną zastosowane wysokiej jakości materiały użyte do produkcji obsad, tulei nożowych, a także samych noży. Jest to temat, nad którym firma Euro-Tech Plus Sp. z o.o. wspólnie z firmą Betek pracuje od lat.
EN
During the transformation period, in order to secure sufficient amounts of energy and to ensure that energy systems remain stable, it will still be necessary to produce energy based on raw materials such as coal, natural gas, and oil derivatives. Hence, mining techniques are being developed to increase productivity and improve safety by eliminating workstations that pose a risk to human health and life. This is ensured by fully automated mining systems. However, even the best-designed system is only as strong as its weakest link. In most mining machines, the cutting tool that has the most impact on performance are the tangential rotary bits (picks). Fully automated mining machine systems only make sense if the working units are designed with high-quality materials used in the production of bit holders, bit sleeves, and the bits themselves. This is something that EURO-TECH PLUS Sp. z o.o. has been working on together with Betek for years.
2
Content available Betek modern tool systems
EN
During the transformation period, in order to secure sufficient amounts of energy and to ensure that energy systems remain stable, it will still be necessary to produce energy based on raw materials such as coal, natural gas, and oil derivatives. Hence, mining techniques are being developed to increase productivity and improve safety by eliminating workstations that pose a risk to human health and life. This is ensured by fully automated mining systems. However, even the best-designed system is only as strong as its weakest link. In most mining machines, the cutting tool that has the most impact on performance are the tangential rotary bits (picks). Fully automated mining machine systems only make sense if the working units are designed with high-quality materials used in the production of bit holders, bit sleeves, and the bits themselves. This is something that EURO-TECH PLUS Sp. z o.o. has been working on together with Betek for years.
PL
W okresie transformacji do zapewnienia odpowiedniej ilości energii i stabilności systemów energetycznych nadal będzie istnieć konieczność produkcji energii z wykorzystaniem takich surowców, jak węgiel, gaz ziemny i pochodne ropy naftowej. W związku z tym następuje rozwój technik wydobywczych, mających na celu zwiększenie wydajności i podniesienie bezpieczeństwa przez likwidację stanowisk pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Zapewniają to w pełni zautomatyzowane systemy wydobywcze. Jednak każdy choćby najlepiej zaprojektowany system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. W większości maszyn urabiających narzędziem skrawającym mającym wpływ na wydajność są noże styczno-obrotowe. W pełni zautomatyzowane systemy maszyn urabiających mają sens tylko wtedy, gdy w konstrukcji organów urabiających zostaną zastosowane wysokiej jakości materiały użyte do produkcji obsad, tulei nożowych, a także samych noży. Jest to temat, nad którym firma Euro-Tech Plus Sp. z o.o. wspólnie z firmą Betek pracuje od lat.
EN
The results of tests on the brittle fracture and abrasive wear of conical picks sintered carbides taking into account the size of tungsten carbide grains and the content of cobalt are presented. The tests were carried out on the innovative laboratory stand for tribological tests using the method for determination of resistance to edge fracture and abrasive wear. Test results have shown that an increase in the size of tungsten carbide grains, and thus an increase in the cobalt content, reduces the wear resistance and increases the resistance to brittle fracture. The results of the tests of sintered carbides inserts in the aspect of their durability are presented.
4
Content available Ofensywa marketingowa marki CERATIZIT
EN
In this paper the impressions of visits to four CERATIZIT Group plants: in Germany and Austria were presented. This international company specializes in the production of full sintered carbide cutting tools. Firm also conduct research activities, thanks to which CERATIZIT tools are characterized by innovation and excellent quality.
PL
W artykule przedstawiono wrażenia z odwiedzin w czterech zakładach firmy CERATIZIT Group: w Niemczech i w Austrii. Ta międzynarodowa firma specjalizuje się w produkcji pełno węglikowych narzędzi do obróbki skrawaniem. Prowadzi również działalność badawczą dzięki czemu narzędzia CERATIZIT cechuje innowacyjność, a także doskonała jakość.
PL
Publikacja dotyczy analizy charakterystyki dynamicznej procesu FSW opartego na efekcie uplastycznienia łączonych elementów ze stopów tytanu i efektu ich wymie-szania w strefie zgrzewania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki łączenia cienkich blach. Wykazano efekt wpływu parametrów procesu takich, jak m.in.: obroty i posuw narzędzia (prędkość zgrzewania), geometria i materiał narzędzia, temperatura. Uplastycznienie w strefie połączenia wymaga odpowiedniego poziomu naprężeń ścinających dla uruchomienia mechanizmu plastycznego płynięcia. Wielkością, która reprezentuje odpowiedź materiału na obciążenia zewnętrzne powodujące jego uplastycznienie, jest wartość sił osiowej i promieniowej występujących podczas zgrzewania. Temperatura procesu FSW blach tytanowych oscyluje w granicach 1000°C. Istnieje potrzeba stosowania zaawansowanych materiałów narzędziowych (np. specjalnej ceramiki narzędziowej) i stosowanie specjalnych układów chłodzących, zarówno narzędzie, jak i przyrząd mocujący. W pracy przedstawiono wyniki zgrzewania cienkich blach ze stopu tytanu GRADE 3 o grubości 0,5 mm w połączeniach doczołowych, za pomocą narzędzi wykonanych z węglika spiekanego oraz ze specjalnej ceramiki narzędziowej, o wymiarach dostosowanych do grubości blachy. Podczas zgrzewania rejestrowano wartości siły osiowej i promieniowej. Jakość złącza oceniano na podstawie badań właściwości mechanicznych złącza oraz analizy mikrostruktury. Wykazano, że odpowiednio dobrane parametry technologiczne i geometryczne procesu FSW wraz z odpowiednimi narzędziami, skutkują otrzymaniem połączeń wysokiej jakości i dużej powtarzalności. Najlepsze rezultaty otrzymano przy zastosowaniu narzędzia ceramicznego, prędkości obrotowej narzędzi 4000 obr/min i prędkości posuwu 100 mm/min. Warunki te zapewniają otrzymanie zgrzeiny o efektywności złącza na poziomie 84% wytrzymałości materiału rodzimego.
EN
The publication concerns the analysis of dynamic characteristics of the FSW process based on the effect of plasticization of joined elements from titanium alloys and the effect of their mixing in the welding zone, with particular emphasis on the specificity of joining thin sheets. The effect of the parameters such as tool rotational and travel speed (welding speed), geometry and material of the tool, temperature, was shown. Plasticization in the welding zone requires an appropriate level of shear stress to activate the flow plasticity mechanism. The value that represents the material's response to external loads causing its plasticization is the value of axial and radial forces during welding. The temperature of the FSW process for titanium sheets oscillates around 1000°C. There is a need to use advanced tool materials (e.g. special tool ceramics) and the use of special cooling systems for tool and the fixtures. The paper presents the results of welding thin GRADE 3 titanium sheets with a thickness of 0.5 mm in butt joints, using tools made of sintered carbide and a special tool ceramic, with dimensions adapted to the thickness of the sheet. During the welding, the values of axial and radial force were recorded. The quality of the joint was evaluated based on the mechanical properties of the joint and microstructure analysis. It was shown that the appropriately selected technological and geometric parameters of the FSW process together with the appropriate tools resulted in obtaining high quality connections and high repeatability. The best results were obtained using a ceramic tool, a rotational speed of tool at 4000 rpm and a travel speed of 100 mm/min. These conditions ensure that the weld has joint efficiency on 84% level com-pared to parent material.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu parametrów skrawania na jakość powierzchni obrobionej podczas toczenia wzdłużnego superstopu Inconel 718 bez udziału cieczy chłodząco-smarującej. Zrealizowane badania posłużyły do określenia częstotliwości powstawania narostu (oblepień) na obrobionej powierzchni podczas obróbki na sucho. Uzyskane wyniki pokazują, że podczas obróbki stopów na osnowie niklu bez udziału cieczy chłodząco-smarującej najkorzystniej jest stosować większe głębokości skrawania i większe wartości posuwu. Podczas przeprowadzonych badań najmniejsze wartości częstotliwości powstawania narostu na powierzchni obrobionej otrzymano przy zastosowaniu najwyższych parametrów skrawania podczas prób, tj. f = 0,21 mm/obr. i ap = 0,3 mm. Z kolei najwyższe wartości częstotliwości powstawania narostu na powierzchni obrobionej otrzymano podczas skrawania z najmniejszymi parametrami, tj. f = 0,05 mm/obr. i ap = 0,05 mm. Rezultaty badań pokazują relację minimalnej grubości warstwy skrawanej z wartością promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej. Uwidacznia się to zwłaszcza przy małych przekrojach warstwy skrawanej.
EN
The aim of the research was to determine the effect of cutting parameters on the surface quality of Inconel 718 super alloy during longitudinal turning without the use of a lubricant. Completed research was used to determine the frequency of the accretion on the machined surface during dry turning. The results show that during machining of nickel based alloys without using a lubricant, it is preferable to use larger cutting depths and higher feed rates. During the tests, the smallest values of the frequency of accretion on the machined surface were obtained using the highest cutting parameters during the tests, ie. f = 0.21 mm/rev. and ap = 0.3 mm. Whereas the highest values of the frequency of accretion on the machined surface were obtained during the cutting with the lowest parameters, ie. f = 0.05 mm/rev. and ap = 0.05 mm. The results of the study show the relation of the minimum thickness of the cutting layer to the radius on the cutting edge. This is especially visible with small cross-section of the cutting layer.
7
Content available remote Badania odporności na zużycie ścierne węglikowych ostrzy skrawających
PL
W pracy zaprezentowano opracowaną metodę oceny zużycia narzędzi skrawających. Badania zostały wykonane na stanowisku do badań tribologicznych Brucker UMT-2. Przeprowadzone badania dotyczyły określenia odporności na zużycie ścierne ostrzy skrawających z węglików spiekanych bez powłok oraz z powłoką przeciwzużyciową.
EN
In this paper, developed method for wear testing of cutting tools was described. Presented research was performed with Brucker UMT-2 tribology testing station. Conducted test referred to frictional wear resistance of cutting tools edges fabricated of sintered carbides, both with and without anti-wear coatings.
8
Content available remote Analiza drgań podczas toczenia węglików spiekanych napawanych laserowo
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów drgań podczas toczenia wzdłużnego węglików spiekanych wykonanych w technologii napawania laserowego. Uwzględniono wartości chwilowe oraz skuteczne przyspieszeń drgań podczas skrawania. Pomiary drgań wykonywano podczas skrawania konwencjonalnego oraz ze wspomaganiem laserowym.
EN
In this thesis, the results of vibration measurements during longitudinal turning sintered carbides made in laser cladding technology are presented. In the research, RMS values and instantaneous values of vibration acceleration analysis were analyzed. Vibration measurements during conventional turning and laser assisted machining were carry out.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań procesu toczenia wałków z węglików spiekanych WC-Co o różnej zawartości kobaltu w strukturze materiału. Do badań wykorzystano płytki skrawające z ostrzami diamentowymi typu MD220 firmy Mitsubishi o trzech różnych promieniach zaokrąglenia ostrza (0,2; 0,4; 0,8 mm). Głównym celem badań było pokazanie wpływu prędkości skrawania, posuwu i promienia zaokrąglenia ostrza na wartości składowych siły skrawania i jakości powierzchni obrobionej po procesie toczenia wałków węglikowych na długości toczenia 54 mm. Na podstawie analizy zarejestrowanych wartości składowych całkowitej siły skrawania, zauważono, że największe wartości zaobserwowano dla składowej odporowej Fp, a najmniejsze dla głównej siły skrawania Fc. Struktury materiału przedmiotu obrabianego zostały zaprezentowane na fotografiach, wykonanych przy pomocy mikroskopu skaningowego. W drugiej części pracy przedstawiono wyniki pomiarów chropowatości powierzchni, wykonanych przy pomocy przenośnego profilografometru Mitutoyo. Zaobserwowano najniższe wartości chropowatości powierzchni po toczeniu ostrzem o największym promieniu zaokrągleniu ostrza.
EN
The results of sintered carbides WC-Co turning with different content of cobalt are presented in the work. Particular shafts used for investigation have 25 and 15% Co in their material structure. The inserts with edges made of polycrystalline diamond PCD type of MD220 produced by Mitsubishi company with three different nose radii rε (0.2; 0.4; 0.8 mm) were used while the research of sintered carbides turning. The main idea of research was to show influence of cutting speed, feed and nose radius on Th values of cutting force components and quality surface after a turning process of sintered carbide shafts with the turning length equals 54 mm. The first part of the work presents the characteristics of cutting force components (Ff – feed force, Fp - passive force, Fc - main force) depend on the time of turning process. Based on the analysis of recorded values of cutting forces, it is noticed, the biggest increase is for the passive component of the cutting force Fp and the smallest for the main cutting Fc. This kind of increase for particular cutting force components while WC-Co turning process is caused by hardness of work piece materials, which hardness are above 80 HRA. The structures of work piece material are presented on the suitable pictures obtained by use of scanning microscope. The second part of the work presents the results of surface roughness research for particular obtained surfaces using the portable Mitutoyo profilometer. Particular obtained surfaces were measured six times along the turning path. Based on the results, the influence of a nose radius on the surface quality after the turning process was confirmed, the larger nose radius causes the lower value of surface roughness after a turning process. The last part of the work presents the pictures with particular used inserts, which illustrate state before and after machining process.
PL
W pracy wykonano badania porównawcze próbek materiałowych o przeznaczeniu na kompozytowe, osobiste osłony balistyczne. Celem badań było sprawdzenie zachowania się w materiale balistycznym węglika spiekanego podczas prób na przestrzelenie. Metodą formowania w autoklawie wykonano 3 typy próbek. Były to próbki wzmocnione tkaniną aramidową w układzie: tkanina aramidowa z jedną warstwą płytek z węglika spiekanego i tkanina aramidowa z dwiema warstwami płytek z węglika spiekanego. Układy warstwowe tkanin aramidowych i węglików spiekanych nasycano żywicą epoksydową. Dodatkowo badaniu poddano próbkę handlową wykonaną z 5 warstw tkanin aramidowych na matrycy elastomerowej. Wszystkie cztery typy próbek badano pod kątem ich odporności na amunicję pistoletową 9x19 mm Parabellum. Próbki zostały ostrzelane z odległości 10m, oddając co najmniej trzy strzały do każdej. Pozytywne wyniki (brak przestrzelenia) zarejestrowano dla próbek: próbka wzmocniona aramidem bez węglików oraz próbka wzmocniona Aramisem z podwójną warstwą węglików spiekanych. Próbka z pojedynczą warstwą węglików spiekanych została przestrzelona. W kolejnych badaniach postuluje się użycie spoiw elastyczniejszych od zastosowanych np. elastomerowych, złagodzenie ostrych krawędzi płytek węglikowych oraz przełożenie warstwy płytek tkaniną aramidową.
EN
The paper presents a comparative study of samples of materials intended for use as composite personal armor. The aim of the study was to examine the behavior of sintered carbides in ballistic material in ballistic resistance test. 3 types of samples were made by molding in an autoclave. These samples were reinforced with aramid fabric, aramid fabric with one layer of tiles of sintered carbides and aramid fabric with two layers of sintered carbides. Layered systems of aramid fabrics and sintered carbides were impregnated in epoxy resin. Additionaly, a commercial sample of aramid fabrics bonded with elastomer was studied. All four types of samples were tested for their resistance to the ammunition 9x19 mm Parabellum. Each sample was shot from a 10m distance at leat three times. The sample with aramid only and sample reinforced with aramid and double layer of sintered carbides have passed this test. A sample of a single layer of sintered carbides was shoot trough. In further studies saturants more flexible from used for example elastomeric, sharping the edges of sintered carbides and covering the layer of sintered carbides with aramid layer are postulated.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia technologiczne dotyczące lutowania twardego noży obrotowych zbrojonych słupkami z węglików spiekanych. Omówiono problemy wynikające ze spajania węglików spiekanych ze stalą. Przedstawiono najważniejsze aspekty doboru węglików spiekanych i stali na korpusy noży obrotowych do pracy w górnictwie węgla kamiennego. Zawarto wytyczne technologii lutowania twardego, przy odpowiednim doborze materiałów dodatkowych. Przedstawiono badania właściwości mechanicznych połączeń lutowanych węglików spiekanych ze stalą i badania metalograficzne przy użyciem mikroskopii świetlnej.
EN
Technological aspects of brazing of rotary cutter with sintered carbides were presented in the article. Problems of joining sintered carbides with steel were discussed. The most important aspects of selection of sintered carbides and steel to be applied in rotary cutter holders used in coal mining were presented. Brazing technology guidelines with proper braze material selection were included. Study of mechanical properties of sintered carbides and steel braze joints and metallographic researches with light microscope were presented.
PL
W pracy przedstawiono budowę stanowiska technologicznego przeznaczonego do nanoszenia warstw (TiAl)N na węgliki spiekane. Do budowy stanowiska wykorzystano standardowe urządzenie próżniowe produkcji TEPRO Koszalin NA501A. Elementem z węglików spiekanych były wymienne końcówki wierteł do głębokiego wiercenia φ = 22,50. Zastosowano technologię impulsowego rozpylania magnetronowego MF (Medium Frequency) z wyrzutnią typu WMK50. Rozpylanie prowadzono z pojedynczej wyrzutni z tarczą wykonaną ze spieku TiAl. Spiek ten otrzymano stosując proces prasowania na gorąco mikroproszku otrzymanego w wyniku procesu SHS (Self-propagation High-temperature Synthesis). Proces nanoszenia prowadzono na podłoża utrzymywane w temperaturze ok. 900 K. Do uzyskania niezbędnej wartości temperatury podłoży skonstruowano stolik z elementem grzejnym wykonanym z materiałów ceramicznych na bazie węglika krzemu. Przeprowadzono obserwacje morfologii warstwy mikroskopem skaningowym oraz wykonano analizy składu chemicznego warstw. W celu oceny jakości pokrycia przeprowadzono badania adhezji.
EN
Design of the technological equipment for deposition of the (TiAl)N coatings on sintered carbide is presented. The standard vacuum evaporator NA501A produced by TEPRO Koszalin company was adopted. The covered parts were heads of drills for deep boring with diameter of φ = 22.5 mm. Pulsed magnetron sputtering MF (Medium Frequency) with WMK50 magnetron gun was used as deposition technology. Deposition was provided with single magnetron gun with sintered TiAl target. Target was produced by high temperature pressing of micropowder after SHS process. Deposition was carried out at high temperature of substrate (about 900K). For heating the substrates high temperatures table was made from ceramic materials based on silicon carbide. Scanning Electron Microscopy for morphology measurement and EDS for Chemical analysis were used. Adhesion of the coating was measured by scratch tests.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z lutowaniem twardym węglików spiekanych ze stalą. Opisano niektóre doświadczalne metody pomiaru naprężeń, jak również metody numeryczne MES służące do obliczania i przewidywania naprężeń i odkształceń. W części doświadczalnej przeprowadzono lutowanie twarde płytek z węglików spiekanych ze stalowymi korpusami o różnej proporcji grubości. Zmierzono odkształcenia występujące w połączeniach lutowanych po zakończonym procesie lutowania jak i po obróbce mechanicznej elementu stalowego.
EN
There are issues related to brazed joints of the carbide inserts and steel. Some experimental methods of measuring stresses and numerical methods MES for their calculation and prediction the strains are described. The experimental part contains brazing joins of carbide inserts with steel-bodies with different thickness ratio. Deformation occurring in the brazed joints after completing the process and after machining of the steel is measured.
14
Content available remote Carbon and titanium based layers for wood-based materials
EN
Purpose: The main purpose of this work was to work out the technology of manufacturing carbon and titanium based layers on the surfaces of sintered carbides machining edges used in furniture industry. Design/methodology/approach: A hybrid deposition system employing DC magnetron sputtering and radio frequency plasma assisted chemical vapour deposition (RF PACVD) in one reaction chamber was used to manufacture Ti:C gradient layers. For the laboratory investigation layers were deposited on sintered carbide samples. Friction coefficient and SEM EDS analysis were made. For the exploitation tests layers were deposited on the commercial sintered carbide tools widely used in furniture industry. Findings: As the result of investigation it was noticed that Ti and C based gradient layers deposited on sintered carbides surfaces seems to be a very interesting alternative for standard non modified machining tools because of they noticeably decreased friction coefficient and improved durability. Practical implications: Presented technology is dedicated for furniture industry as a layer improving the cutting properties of the machining tools Originality/value: Application of carbon and titanium based layers deposited by hybrid deposition method on sintered carbide cutting edges for wood and wood-based materials machining.
PL
W pracy przedstawiono sposób wytwarzania warstw nanokrystalicznego diamentu (NCD) metodą plazmy wysokiej częstotliwości na narzędziach skrawających z węglików spiekanych do obróbki materiałów drewnopochodnych. Zaprezentowano wyniki badań potwierdzające przydatność wytwarzanych warstw NCD na narzędziach skrawających do zwiększania ich trwałości.
EN
The present paper presents a method of generation of nanocrystalline diamond coating (NCD) with the high frequency plasma spray in cutting tools with sintered carbide for wood-base materials. There presented the results of investigation into the applicability of the NCD coatings to increase the cutting tools lifetime.
16
Content available remote Implantation of boron ions into hard metals
EN
The present study has shown that hardness and wear behaviour of (15%Co)-cemented WC alloys can be improved by boron ion implantation. The B+ implantation was carried out at different temperatures. Three ion fluences have been chosen: 5x1016cm-2, 1x1017cm-2and 5x1017cm-2 , each at an energy of 40 keV. The XRD analysis has shown that after implantation one observes a broadening of the XRD tungsten carbide peaks towards smaller angels. An optimisation between the boron fluences and temperature has still to be performed.
PL
Przedstawione badania wykazały, że twardość i własności zużyciowe stopu WC z 15% zawartością Co jako czynnika spajającego mogą być poprawione przez implantację jonami boru. Implantacja jonami B+ była przeprowadzona w różnych temperaturach. Stosowano wiązki jonowe o energii 40 keV i dawkach 5x1016jonów/cm2, 1x1017 jonów/cm2 i 5x1017jonów/cm2. Dyfrakcyjna analiza rentgenowska (XRD) wykazała, że po implantacji obserwowano poszerzanie się dyfrakcyjnych wierzchołków rentgenowskich węglików wolframu w stronę mniejszych kątów. Optymalizacja pomiędzy wielkością strumienia jonów boru i temperaturą jest w dalszym ciągu dokonywana.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.