Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrawalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Stale ferrytyczno-perlityczne (FP) są stosowane w wielu komponentach samochodowych. Mimo że należą do materiałów konwencjonalnych, nie są łatwe w obróbce, zwłaszcza przy niskiej prędkości skrawania. Niska odkształcalność i duża twardość przyczyniają się do zwiększenia sił skrawania i zużycia ściernego. Z drugiej strony zawartość perlitu korzystnie wpływa na kształtowanie się wiórów i poprawia jakość powierzchni. Tu przedstawiono wyniki badania wpływu struktury stali FP na kluczowe cechy jej skrawalności podczas przeciągania.
2
Content available remote Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs
EN
Attempts to explain changes in the efficiency of nodular cast iron machining caused by the dispersion of its mechanical properties affecting on the intensity of tools wear (such as VHM drills) have been presented. It has been also assessed to what extent changes in mechanical properties of tools, within the limits of the standards, can change the machining efficiency in quite intensive machining conditions of the automotive industry.
PL
Podjęto próbę wyjaśnienia zmian efektywności obróbki żeliwa sferoidalnego; było to spowodowane rozrzutem jego właściwości mechanicznych, odbijającym się na intensywności zużywania się narzędzi (w tym wypadku wierteł z węglików spiekanych). Oceniono, na ile zmiany właściwości mechanicznych narzędzi – mieszczące się w granicach norm – mogą wpływać na efektywność obróbki w dość intensywnych warunkach skrawania w przemyśle motoryzacyjnym.
PL
Opisano próby określenia skrawalności elementów w związku z badaniami nad wytwarzaniem kompozytów o określonej strukturze umacniającej wykonywanej metodą selektywnego stapiania proszków metali wiązką lasera (SLM). Ponieważ struktury umacniające są wykonywane z materiałów o odmiennych właściwościach niż materiał wypełniający, istnieje problem z doborem narzędzi i parametrów skrawania dla całego elementu. Z tego powodu przeprowadzono wstępne próby określenia możliwości uzyskania dobrej jakości powierzchni przy skrawaniu wytworzonych próbek. Pomiary struktury powierzchni przeprowadzono z użyciem mikroskopu konfokalnego. Obserwowano granice między strukturą umacniającą a materiałem wypełniającym, aby sprawdzić, czy podczas obróbki materiały te nie są rozdzielane. Oceniano również zużycie narzędzi z różnych materiałów po próbach skrawania z różnymi parametrami.
EN
Attempts of defining of machinability of manufactured details relative to research aimed to create macro composites with defined strengthening structure made using selective laser melting (SLM technology) were presented. The structures are made of significant different materials than the filling and that causes a problem with choosing the right tools and parameters for the whole element. That is why there were manufactured preliminary tests of achieving similar surface structure while machining manufactured samples. Measurements of surface parameters were made using confocal microscope. Borders between strengthening structure and filler were observed in order to check if the materials were separated during machining. There was also observed wear of machining tools made of different materials after machining with different parameters.
4
Content available remote Analiza mechanizmów zużycia ostrzy piły tarczowej
PL
Przedstawiono wyniki badania zużycia ostrzy piły tarczowej w próbach przecinania różnych gatunków stali w warunkach przemysłowych. Próby przeprowadzono na centrum obróbkowym CNC BLM EM 80. Analizie poddano zużycie ostrza podczas przecinania stali C35EC, Pb-30, 16MnCrSPb5 i S355J2+C. Narzędzie (piłę tarczową) mierzono przed obróbką wybranych gatunków stali i po niej. Określono zużycie ostrzy oraz ich podatność na wyłamania.
EN
The work is devoted to the machinability problems of selected grades of steel in the conditions of cutting rods with a circular saw. Selected indicators of machinability of steels were tested in industrial conditions. Attempts to cut steel were carried out on a BLM EM 80 CNC machining center. The analysis covered the tool wear during cutting of C35EC, Pb-30, 16MnCrSPb5, S355J2+C. The tool (circular saw) was measured before and after machining of steel.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prób ściskania mosiądzów o zmodyfikowanym składzie chemicznym przeznaczonych na odkuwki elementów armatury. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na zmiany naprężenia uplastyczniającego. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w zakresie temperatury 650ºC-750ºC wartość naprężenia uplastyczniającego dla stopów normowanych CW617N i CW612N jest znacznie wyższa niż dla stopów doświadczalnych.
EN
This paper presents the results compression tests of brass with modified chemical composition designed for forged of fittings. The effect of the chemical composition and compression temperature on the changes of flow stress was investigated. The changes of microstructure due to plastic deformation were also analyzed. It was found that in the temperature range 650ºC-750ºC value of flow stress for normalized alloys is much higher than for experimental alloys.
6
Content available remote Cutting forces during precise turning of NiTi shape memory alloy
EN
The selected indicators of machinability of NiTi based shape memory alloys has been examined. The paper presents research of possibilities of shape memory alloy like low-temperature (austenitic) Ni53Ti47 (Nitinol) with a coated cemented carbide tool, cutting force components (Ff – the feed force, Fp – the passive force, Fc – the main cutting force). In the work, a special attention was paid on the main cutting force components at variable cutting speed (vc).
PL
Wybrane wskaźniki skrawalności stopu z pamięcią kształtu NiTi były przedmiotem badań. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił skrawania (Ff – siła posuwowa, Fp – siła odporowa, Fc – główna siła skrawania) podczas toczenia precyzyjnego stopu z pamięcią kształtu w fazie nisko temperaturowej (martenzyt) Ni53Ti47 (Nitinol) ostrzem z pokrywanych węglików spiekanych. Szczególną uwagę zwrócono na analizę składowych głównej siły skrawania dla zmiennej prędkości skrawania (vc).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwości i zastosowania stopów tytanu oraz wybrane aspekty ich obróbki wiórowej.
PL
W przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym w wielu przypadkach wykorzystuje się elementy kieszeniowe cienkościenne, podczas obróbki których występują problemy związane z obniżoną sztywnością. Przenalizowano wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności oraz dokładność wymiarowo-kształtową podczas frezowania przedmiotów o różnej grubości.
EN
In many cases, in the aerospace and automotive industries, there are pocket elements with thin walls, where, during machining, problems associated with reduced stiffness can occur. The article presents the influence of the workpiece rigidity on selected indicators of machinability and dimensional and shape accuracy during milling objects of variablethickness.
9
Content available remote Szybkościowe frezowanie stopu cyrkonu
10
Content available remote Fragmentowanie oraz frakcje wiórów podczas frezowania stopów magnezu
PL
Analizowano wpływ parametrów technologicznych (vc, fz, ap) oraz geometrii ostrza narzędzia (γ) na powstawanie frakcji wiórów. Przedstawiono wyniki badań masy dla frakcji wiodącej wiórów ze stopu magnezu AZ91HP. Stwierdzono istotny wpływ parametrów technologicznych na jednostkową masę frakcji wiodącej wiórów.
EN
The study investigated the impact of technological parameters (vc, fz, ap) and the end-mill geometry on the formation of chip fractions. The paper reports the results of the mass of a leading chip fraction made of AZ91HP alloy. The results show a significant influence of the technological parameters on the unit mass of the leading chip fraction.
EN
The machinability and the process parameter optimization of turning operation for 15-5 Precipitation Hardening (PH) stainless steel have been investigated based on the Taguchi based grey approach and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). An L27 orthogonal array was selected for planning the experiment. Cutting speed, depth of cut and feed rate were considered as input process parameters. Cutting force (Fz ) and surface roughness (Ra) were considered as the performance measures. These performance measures were optimized for the improvement of machinability quality of product. A comparison is made between the multi-criteria decision making tools. Grey Relational Analysis (GRA) and TOPSIS are used to confirm and prove the similarity. To determine the influence of process parameters, Analysis of Variance (ANOVA) is employed. The end results of experimental investigation proved that the machining performance can be enhanced effectively with the assistance of the proposed approaches.
PL
Optymalizację parametrów procesu toczenia stali nierdzewnej typu 15-5 utwardzanej wydzieleniowo (PH) badano stosując „szarą” analizę relacyjną (GRA) opartą na metodzie Taguchi i metodę rozwiązywania problemów decyzyjnych TOPSIS. Układ planowanych eksperymentów przedstawiono w formie tablicy ortogonalnej L27. Miarami jakości procesu były siła skrawania (Fz ) i chropowatość powierzchni (Ra). Miary te zostały zoptymalizowane w celu poprawy skrawalności. Przeprowadzono porównanie pomiędzy różnymi wielokryterialnymi metodami decyzyjnymi. Zastosowano „szarą” analizę relacyjną (GRA) i metodę TOPSIS by potwierdzić i udowodnić podobieństwo wyników. Zastosowano analizę wariancji (ANOVA) by wyznaczyć wpływy parametrów procesu toczenia. Wyniki końcowe badań eksperymentalnych potwierdzają, że jakość skrawania może być efektywnie podwyższona przy zastosowaniu wspomnianych metod.
12
PL
W dzisiejszych czasach rosnące oczekiwania sprawiają, że cały czas poszukuje się coraz to nowszych technologii. Wiele firm produkcyjnych szuka oszczędności, które można uzyskać, polepszając procesy produkcyjne, np. obróbką skrawaniem, polegającą na zeskrawaniu warstwy materiału, który jest podatny na zmiany kształtu, objętości i wymiarów. Zagłębiając się w tę dziedzinę, można stwierdzić, że oprócz wysokiego stopnia innowacyjności możliwe jest także zmniejszenie kosztów bez pogarszania jakości wyrobu, co w dobie globalnego kryzysu finansowego ma coraz większe znaczenie. Celem niniejszego artykułu było określenie wpływu składu chemicznego stali na obrabialność przez ocenę chropowatości powierzchni.
EN
Nowadays, growing expectations make it all the time looking for a newer and newer technologies. Many manufacturing companies put savings that can be achieved by improving the manufacturing processes, for example. Machined, consisting of cutting layer of material which is susceptible to changes in shape, volume and dimensions. Delving into this field can be said that in addition to the high degree of innovation, it is possible to also reduce costs without compromising the quality of the product, as in the time of global financial crisis is increasingly important. The purpose of this study was to determine the effect of chemical composition on workability through the evaluation of the surface roughness.
13
Content available remote Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono cykl badań w zakresie opracowania technologii obróbki ubytkowej materiałów trudnoobrabialnych. Przedstawiono wyniki prac w zakresie optymalizacji toczenia zgrubnego Inconelu 625 oraz zastosowania narzędzi z płytkami obrotowymi do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, takich jak stale stopowe, stop tytanu oraz Inconel 625.
EN
This article presents a series of studies on the development of technology of machining of difficult to cut materials. The paper presents results for the optimization of rough turning Inconel 625 and for the application of the tools with rotating inserts for machining alloyed steels, titanium alloy and Inconel 625.
EN
This paper presents the analysis of surface texture after grinding of claddings of tungsten carbide (WC). The workpiece material was cemented tungsten carbide produced by DLD (direct laser deposition) technology. The 3D surface topography was analyzed and the measurement results were obtained using Hommewerke T8000 surface profiler. The grinding process included two phases, i.e. stock removal and spark out. During the stock removal part axial depth of grinding ap was selected as 5÷20 μm. Subsequently, a sample was sparked out. The number of spark out passes was equalled to 20. The variable parameters were feed vf and depth of cut ap. The main factor affecting machined surface roughness is the occurrence of micro grooves and protuberances on the machined surface, as well as other phenomena connected, inter alia, with the mechanism for material removal. This work can be also the starting point to the further research, related to the grinding performance analysis of tungsten carbide during the cutting with the tools with undefined geometry.
PL
Artykuł przedstawia analizę struktury geometrycznej powierzchni po szlifowaniu powłok z węglika wolframu. Materiałem obrabianym był węglik wolframu wytworzony technologią DLD (direct laser deposition). Obrazy 3D topografii powierzchni oraz wyniki zostały uzyskane za pomocą profilografometru Hommelwerke T8000. Proces szlifowania obejmował dwa etapy: usuwanie materiału oraz wyiskrzanie. Głębokość skrawania podczas pierwszego etapu mieściła się w zakresie 5÷20 μm. Następnie, próbki poddane zostały wyiskrzaniu. Liczba przejść narzędzia podczas wyiskrzania wynosiła 20. Zmiennymi parametrami podczas obróbki były posuw v f oraz głębokość skrawania ap. Głównym czynnikiem mającym wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej jest występowanie rowków i wypukłości na obrabianej powierzchni, jak również inne zjawiska związane, między innymi, z mechanizmem usuwania materiału. Niniejsza praca stanowić może punkt wyjścia do dalszych badań, dotyczących skrawalności spiekanych węglików spiekanych podczas obróbki narzędziami o niezdefiniowanej geometrii.
15
Content available Electromachining of tungsten carbide
EN
The study were aimed to determine the machinability of tungsten carbide after electromachining, on the basis of the machined surface roughness measurement, for variable current I values. In addition, another series was carried out to determine the differences in surface roughness parameters values (expected values and measured values). After two series, the analysis of the machining process was conducted, taking into account the material removal rate.
PL
W pracy określono skrawalność węglika wolframu przy użyciu kryterium parametru chropowatości powierzchni obrobionej, w zakresie zmiennych wartości natężenia prądu w procesie obróbki elektroerozyjnej. Prowadzono dodatkowe badania w celu wyznaczenia różnicy wartości parametrów chropowatości (wartości oczekiwane i rzeczywiste). Wykonano analizę procesu obróbki elektroerozyjnej z uwzględnieniem objętościowej wydajności skrawania.
16
Content available remote Rozwój obróbki skrawaniem. Cz. 8, Badania obrabialności tytanu i jego stopów
PL
W cyklu artykułów omawiane są zagadnienia obróbki skrawaniem i praktyczne wskazówki pomocne przy projektowaniu procesów tej obróbki. W cz. VIII kontynuowane są zagadnienia dotyczące skrawalności tytanu i jego stopów w aspekcie badań prowadzonych w tym zakresie.
EN
This article presents the state of knowledge on cutting forces during the milling of light alloys. Research results presented in the paper concern cutting forces and their amplitudes depending on the technological parameters (vc, fz, ap) with the use of two carbide milling cutters having a different cutting edge geometry (γ=5º and γ=30º). Research and analysis of cutting forces appear to be a significant factor determining chip deformation, temperature and cutting area strain, among others. Lower values of cutting force components are observed in the case of γ=30º tool processing. For the purpose of this research casting magnesium alloy AZ91HP was selected.
PL
W pracy wykonano analizę ogólnego stanu wiedzy dotyczącą sił skrawania podczas frezowania stopów lekkich. Przedstawiono wyniki pomiarów sił skrawania w zależności od zmiany określonych parametrów technologicznych (vc, fz, ap) przy zastosowaniu dwóch frezów węglikowych o zmiennej geometrii ostrza (γ=5º i γ=30º). Ustalono, że wartości sił skrawania są czynnikiem determinującym m.in. odkształcanie się wióra, temperaturę oraz odkształcenia materiału warstwy wierzchniej w strefie skrawania. Mniejsze wartości składowych sił skrawania stwierdzono dla obróbki narzędziem o kącie γ=30º. Proces obróbki prowadzono dla stopu magnezu AZ91HP.
EN
This paper presents the analysis of tool’s flank wear, and surface roughness generated during turning of chromium-carbides based on chrome-nickel alloy. The influence of cutting speed and feed per revolution on the investigated quantities was presented. The TPGN110304F cutting inserts made of polycrystalline diamond (KD100) were applied in the research. Tool’s flank wear VBc was measured on the microscope. The surface profiler Hommel Tester T500 was applied to the measurements of surface roughness (Ra parameter). The machinability valuation of sintered carbide was the primary objective of the research. It was proved, that the chromium-carbides are difficult to cut materials, therefore, the application of polycrystalline diamond (PCD) tool is justified.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników badań procesu toczenia wałka z węglika chromu o osnowie niklowo-chromowej. Określono wpływ posuwu oraz prędkości skrawania na zużycia ostrza i chropowatość powierzchni. Stosowano płytki wymienne TPGN110304F z narożem z polikrystalicznego diamentu (KD100). Pomiar szerokości powierzchni starcia na powierzchni przyłożenia VBc prowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego. Do pomiaru chropowatości powierzchni – parametru Ra użyto profilografometru Hommel Tester T500 z oprogramowaniem TURBO DATAWIN. Celem prowadzonych badań procesu toczenia wałka z warstwą wierzchnią z węglików spiekanych napawanych laserowo było ustalenie ich skrawalności, w zależności od przyjętego kryterium. Stwierdzono, że węglik chromu jest materiałem trudno skrawalnym. Zastosowanie ostrzy z polikrystalicznego diamentu jest uzasadnione.
PL
Omówiono wybrane aspekty szybkiej oceny skrawalności materiałów obrabianych i skrawności ostrzy narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości. Przedstawiono metody i urządzenia stosowane do tego celu w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) i zamieszczono przykładowe wyniki badań prowadzonych w tym zakresie.
EN
Some aspects of fast assessment of materials’ machinability and cutting abilities of tool edges, as well as effects of metalcutting fluids on these properties are discussed. Methods and equipment used in the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IAMT) are described and some IAMT results are presented.
20
Content available remote Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho
PL
Stopy magnezu są często wykorzystywane na elementy maszyn, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa branży lotniczej. Produkcja nowoczesnych elementów lotniczych związana jest z efektywną obróbką szybkościową. Wydajne frezowanie może prowadzić do zmian właściwości fizycznych warstwy wierzchniej. Głównym celem badań była analiza wpływu parametrów technologicznych frezowania na mikrotwardość.
EN
Magnesium alloys are commonly used for manufacturing various components, in particular by companies in the aerospace industry. Modern aerospace components production is largely related to efficient high-speed machining. Efficient milling can result in changing physical properties of the surface layer. The aim of the study was to analyse the correlation between technological parameters of milling operations and the surface layer microhardness.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.