Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena wyników badań audytorskich na podstawie metody punktowej
PL
Artykuł podejmuje kwestie dotychczas nie dostrzegane przez literaturą przedmiotu, a dotyczące instrumentów oceny wyników wykonanych badań audytorskich obejmujących całokształt działania przedsiębiorstw (np. banków) lub ich oddziałów. Są to zwykle kontrole pełne. Kontrole te wymagają dokonania syntezy wyników kontroli i może mieć tu zastosowanie metoda punktowa. Istota tej metody polega na tym, że poszczególnym określonym obszarom podlegającym kontroli zostaje przypisana pewna liczba punktów(limit). Limit punktów ulega pomniejszeniu w zależności od stwierdzonych błędów na podstawie 2 kryteriów: ilości i ważkości wpływu na ryzyko. Na tej podstawie formułowana jest odcinkowa i zbiorcza końcowa ocena syntetyczna przy pomocy przyjętej skali ocen. Ocena syntetyczna jest niezmiernie ważną częścią Raportu Pokontrolnego. Sporządzenie Raportu i dokonanie oceny syntetycznej wymaga od audytora znaczącego wysiłku intelektualnego i przebiega w wielokrotnym układzie sprzężenia zwrotnego przetwarzania informacji: ANALIZA - SYNTEZA = RAPORT POKONTROLNY. W Polsce ten system oceny wyników kontroli odnosi się właściwie, jak do tej pory, do jednego z dużych banków
EN
This article takes up issues which have not benn discussed so far by the topic literature, and concerns result instruments of carried out researches including the whole company activites (e.g. banks) or its branches. There ais usually full control. The control requires synthesis of control results, and a point method can be used to do it. The essence of this method consists in ascribing some points to the individual specific subjected to control areas. The limits of points are diminished depending on mistakes, which are defected on the basis of two criteria: the quantity and the importance of the influence on the risk. On this basis serialized and collective final synthetic opinion is formulated with the help of established range. The synthetic assessment is very important part of the After-control Report. Drawing up report and making assessment require significant intelectual effort from the auditor and proceed in multiple feedback system of the processing of the information: ANALYSIS - SYNTHESIS = AFTER-CONTROL REPORT. This system refers correctly only to one of the biggest banks in Poland so far.
2
PL
Wielkie przedsiębiorstwa, często zorganizowane w formie holdingu, wymagają stosowania odpowiednich instrumentów umożliwiających efektywne zarządzanie. Wśród tych instrumentów znajdują się ceny transferowe. Ceny transferowe są to wewnętrzne ceny rozliczeniowe stosowane między spółką-matką a spółkami-córkami. Poziom tych cen zwykle jest wyznaczany przez mechanizm rynku. Ale ceny te mogą również być skutkiem określonej polityki władz holdingu stosowanej wewnątrz jednego kraju lub w układzie międzynarodowym. Motywami skłaniającymi do prowadzenia własnej polityki cen transferowych są przede wszystkim dążenia do minimalizacji obciążeń podatkowych. Stanowi to przedmiot szczególnego zainteresowania władz fiskalnych. Inicjują one wnikliwe badania poziomu stosowanych cen transferowych. Punktem odniesienia dla tych cen są porównywalne ceny wolnorynkowe. Ceny transferowe mogą być wykorzystywane dla sprawnego zarządzania wielozakładowym przedsiębiorstwem, dla rozliczania wyników ekonomicznych (zysku) zakładów i centrali. Współcześnie idea ta znalazła szerokie zastosowanie w dużych i wielkich bankach. Dokonuje się to przez swoistą „sprzedaż"przez oddział do centrali zgromadzonych od klientów depozytów i równoczesny „zakup" przez oddzial z centrali potrzebnych środków pieniężnych dla sfinansowania kredytów.
EN
Large enterprises organized in form of holding, need to use adequate instruments which make efficient management possible. Among these instruments we can indicate transfer price idea. Transfer prices are internal accounting prices used between mother-company and daughter-companies. The level of these prices is usually determined by market mechanisms. Prices can be also the result of a specific policy of holding s` authorities u in a specific country or in a multinational system. The motives which incline the authorities towards operating own transfer policy are , first of all, aiming at minimizing load taxes. In this respect such policy is very interesting for fiscal authorities. They initiate indepth research concerning level of used transfer prices. The point of reference for these prices are comparable free-market prices. Transfer prices may be used for efficient accounting for profits of subsidiaries and headquarters in multifactory companies. Nowadays this idea is widely applied in big banks. It is made by peculiar "sale" of accumulated deposits by branches to headquarters and simultaneous "purchase" of financial means necessary to finance creditsfrom headquarters.
3
Content available remote Audyt finansowy oddziału banku instrumentem zarządzania bankiem komercyjnym
PL
Artykul zawiera zarys metodyki stosowanych w praktyce sposobów wykonywania audytu finansowego oddziału banku komercyjnego. Zaprezentowano główne zręby konstrukcyjne autorskiego modela audytu finansowego. Polega on w szczególności na stałym odnoszeniu wybranych pozycji bilansowych i rachunków wyników oddziału do odpowiednich pozycji w banku lub całej jego sieci (a -więc bez centrali). Przyjęto w tym celu określoną strukturę treści badań audytorskich. Dostarczają one argumentów dla formułowania wniosków o silnych i słabych stronach oddziału i ewentualnych zagrożeniach. Przedstawiono dalej sposób wyznaczania zobiektywizowanej oceny punktowej wyników ekonomicznych oddziału banku na podstawie kryteriów realizacji planu rocznego i dynamiki wzrostu dla głównych kategorii jakimi dla banku są: wynik brutto, kredyty i depozyty. Przeprowadzony w ten sposób przez własne lub obce służby audyt oddziału banku dostarcza umotywowanych przesłanek dla podejmowania decyzji, łącznie z kadrowymi, przez najwyższe władze banku.
EN
The article includes an outline of methodics of putting into practice ways and means of financial audit realisation in the commercial bank branch. The main constructional bases of author financial audit model are described. In particular it depends on constant carrying back some balance shit and profit and loss account positions in the branch to the adequate ones in the bank or in the its all branches (apart from the bank head-office). For this purpose the definite structure of audit investigation substance is accepted. It provides arguments for formulating conclusions about weak and strong sides of the bank branch and about possible menacing. Afterwards the way of definition of objective punctual value for economic results of the bank branch is presented on the basis of criteria: realisation of annual plan and growth dynamics for the main banking categories, like gross income, credits and deposits. The audit of the bank branch realised by internal and exterior services in this ways provides substantiated premises for coming to decisions, together with personal ones, by the highest authorities of the bank.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.