Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownia wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
29 maja 2023 r. do rąk prezydenta RP trafiła ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Jeśli prezydent zdecyduje się ją podpisać, po przerwie trwającej kilka dekad wrócimy na ścieżkę budowy i rozwoju elektrowni tego typu. Obecnie polskie sieci wspiera sześć elektrowni szczytowo-pompowych.
EN
Using loans is an effective solution for the investment and construction of energy works in general and power plants in particular, especially for developing countries. In economic and financial studies of the project investment preparation stage, the options of using capital and paying interest will be taken into account to minimize risks and increase the project’s ability to pay due debts. However, it is difficult to know which loan repayment option is the most beneficial for the project and when the risk is for the project in the context of debt repayment. The current economic and financial analysis of the project mainly focuses on determining the feasibility of the project through basic parameters, such as net present value (NPV), benefit – cost – ratio (B/C), internal rate of return (IRR), profitability index (PI) and payback period (PP). These parameters do not indicate the most difficult time to pay off the project’s loans. This paper analyzes two options for repayment of long-term loans in Vietnam using the case study of Son La hydropower plant to clarify the above difficult times and recommend a suitable repayment plan for the power project. The analytical method is used to actualize the cash flow of capital and interest during the construction and operation of the works. In Option 1, the debt is paid annually for interest and capital with a constant amount of money during the repayment period. In Option 2, the original dept without interest is paid with a constant amount of money during the repayment period, the interest (due to the remaining original capital) must be paid in the year when the interest is incurred. The study results show that the amount of the annual payment in option 1 is smaller than in Option 2 in the first four years (of ten years of debt repayment). Thus, capital and interest payment in Option 2 may be more detrimental than Option 1 in the first three years of debt repayment, and the amount of money from debt repayment is greater than the profit obtained from power generation. Thus, depending on the profit in the first years when the power plant comes into operation, the investor needs to decide on a reasonable way to repay the loan so that the project can self-finance.
PL
Korzystanie z kredytów jest skutecznym rozwiązaniem dla inwestycji i budowy zakładów energetycznych w ogóle, a w szczególności elektrowni, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W analizach ekonomiczno-finansowych etapu przygotowania inwestycji projektu uwzględnione zostaną możliwości wykorzystania kapitału i spłaty odsetek w celu zminimalizowania ryzyka i zwiększenia zdolności projektu do spłaty wymaganych długów. Trudno jednak stwierdzić, która opcja spłaty kredytu jest najkorzystniejsza dla projektu i kiedy występuje ryzyko dla projektu w kontekście spłaty zadłużenia. Bieżąca analiza ekonomiczno-finansowa projektu koncentruje się głównie na określeniu wykonalności projektu poprzez podstawowe parametry, takie jak wartość bieżąca netto (NPV), stosunek korzyści do kosztów (B/C), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wskaźnik rentowności (PI) i okres zwrotu (PP). Parametry te nie wskazują na najtrudniejszy czas na spłatę kredytów projektu. W niniejszym artykule przeanalizowano dwie opcje spłaty kredytów długoterminowych w Wietnamie na przykładzie elektrowni wodnej Son La, uwzględniając obecne trudne warunki i zalecając odpowiedni plan spłaty dla projektu energetycznego. Metoda analityczna służy do aktualizacji przepływów pieniężnych kapitału i odsetek w trakcie budowy i eksploatacji obiektu. W Wariancie 1 dług jest spłacany corocznie na odsetki i kapitał stałą kwotą w okresie spłaty. W Wariancie 2 pierwotny dług bez odsetek spłacany jest stałą kwotą w okresie spłaty, odsetki (należne od pozostałego kapitału pierwotnego) muszą być zapłacone w roku, w którym naliczone zostały odsetki. Wyniki badań wskazują, że wysokość rocznej spłaty w Wariancie 1 jest mniejsza niż w Wariancie 2 w pierwszych czterech latach (z dziesięciu lat spłaty zadłużenia). Zatem spłata kapitału i odsetek w Wariancie 2 może być bardziej szkodliwa niż w Wariancie 1 w pierwszych trzech latach spłaty zadłużenia, a kwota pieniędzy ze spłaty zadłużenia jest większa niż zysk uzyskany z produkcji energii. Zatem w zależności od zysku w pierwszych latach od uruchomienia elektrowni, inwestor musi zdecydować, jak rozsądnie spłacić kredyt, aby projekt mógł się sam sfinansować.
PL
System hydroenergetyczny rzeki Słupi składa się z pięciu zawodowych elektrowni wodnych. Cztery z nich pracują w kaskadzie na Słupi, a jedna – na Skotawie, przy jej ujściu. Ponadto wody Słupi napędzają turbiny dwóch małych elektrowni pracujących w centrum Słupska. Obie są przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej i choć nie odgrywają w niej znaczącej roli, warto o nich napisać ze względu na unikatowy sposób ich zasilania z jednego kanału derywacyjnego, pozbawionego śluzy wlotowej, oraz przez wzgląd na ich rangę historyczno-kulturową w krajobrazie miasta.
EN
The paper studies the relationship between the ambient temperature change and the horizontal displacements on control points ofthe Dnieper Hydroelectric Station dam from 2016 to 2020. A specially developed software product analyzed the GNSS time series ofmeasurements pre-processed by the GeoMoS system to determine the parameters of seasonal displacements and theirrelationship with seasonal changes in air temperature. The research established that the influence of ambient temperature in theabsence of significant changes in the water level in the upper reservoir determines the cyclicity of dam deformations. It isestablished that the projections of velocity vectors of reference points in the ETRF-2014 system for the studied period do notexceed the absolute value of 3 mm/month. The directions of the horizontal displacement vectors in the first half of each year areopposite to the directions recorded in the second half. In the first half of the year, the dam’s body shifts towards the reservoir,while in the second half year period, it shifts-backwards. According to the three-year GNSS monitoring of the DnieperHydroelectric Station dam, the amplitude of semi-annual horizontal oscillations of the control points relative to the dam axis isfrom -9.5 to +8 mm. In winter and summer, the horizontal displacements increase from the edges of the dam to its central part,and the amplitudes of the horizontal displacements move vice versa. The obtained data establish a linear analytical relationshipbetween the average temperature and the horizontal displacements of the GNSS control points.
PL
Wraz ze wzrostami cen energii elektrycznej, pochodzącej przede wszystkim z konwencjonalnych źródeł, zwiększa się tempo rozwoju technologii pozwalających na jej alternatywne generowanie.
EN
The article describes a student project of installing a micropower generation system utilizing energy from the water drained from underground coalmines. The paper contains a description of the site which is a manmade phenomenon from the anthracite mining era. The project described in the article was completed as part of the project-based learning curriculum. Students had the opportunity to work on a team and apply theoretical knowledge learned in individual courses as part of the engineering curriculum. The article also focuses on the calculation of the potential power capacity to a proposed hydropower generation system. The proposed micro-hydro system is harvesting the potential and kinetic energy of the water discharged from the water-draining tunnel. A commercially available micro-hydro turbine combined with an electric power generator was adapted for this purpose. The article also includes an analysis of the profitability of the project and the time of return on investment. The calculations are based on the current price of electricity (2021), depreciation schedule and present tax incentives (2021) to generate electricity from renewable sources. The article also includes some lessons learned from the project as well as the recommendations for future projects.
7
Content available remote Journal bearings system of shafts with rolling start-up aid
EN
The article describes a radial journal bearing adapted to, e.g. high-speed rotating machinery, and a special radial-thrust bearing used for the bearing system of vertical shafts of water and wind power plants of the proconsumer type. In both of the described designs, the start-up and run-out of the slide bearings are supported by the rolling bearings that are activated by the shaft reaching the assumed rotational speed.
PL
W artykule opisano łożysko poprzeczne przystosowane m.in. szybkoobrotowych maszyn wirujących oraz specjalne łożysko promieniowo-oporowe stosowane w systemie łożyskowania wałów pionowych elektrowni wodnych i wiatrowych typu prokonsumenckiego. W obu opisanych konstrukcjach rozruch i wybieg łożysk ślizgowych wspomagany jest przez łożyska toczne, które uruchamiane są poprzez osiągnięcie przez wał założonej prędkości obrotowej.
8
Content available remote Innowacyjność wykorzystania technologii BIM w hydrotechnice
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania modelu BIM w hydrotechnice na przykładzie istniejącej Elektrowni Wodnej na Dolnym Śląsku. Technologia BIM umożliwia opracowanie cyfrowych danych, które ułatwiają proces projektowania, koordynacji projektami oraz szybką wymianę danych. Do wykonania remontu Elektrowni Wodnej wykorzystany został program Allplan BIM, za pomocą którego stworzono kompleksowy model zawierający budynek elektrowni, kanał wlotowy wraz z ukształtowaniem spirali i kanał wylotowy oraz sąsiadujący z elektrownią budynek mieszkalny. Ukształtowanie przestrzenne elektrowni w BIM posłużyło do analizy hydraulicznej sprawności turbiny, która została wykonana w technologii CFD oraz usprawniła opracowanie projektu naprawczego.
EN
The paper presents BIM technology and CDF model which were applied in hydraulic engineering studies. As a practical example a Hydroelectric Power Plant located in Lower Silesia was chosen. BIM technology enables the elaboration of digital data which facilitates the design process, project coordination and data editing. For the renovation of the Hydroelectric Power Plant AllPlan BIM software was used, with which a comprehensive model was created including: a powerplant building, an inlet channel with the spiral configuration, an exit channel and a residential building. Spatial configuration of the Power Plant in was used for hydraulic analysis of the efficiency of a turbine created in CFD technology. Finally, it was proved and showed in the paper that using BIM technology and CDF model improved and speeded up the renovation project.
9
PL
W artykule przedstawiono projekt i budowę uniwersalnego hydrogeneratora modułowego. Maszyna ta spełnia oczekiwania rynku co do trendu wzrostowego produkcji energii elektrycznych z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z małych elektrowni wodnych. Generator modułowy posiada trzy identyczne segmenty, każdy o mocy 40 kVA. Segmenty te mogą być dokładane lub odejmowane dzięki czemu moc generowana ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu. Uzyskano szeroki zakres prędkości obrotowej oraz generowanej mocy poprzez konfigurację połączeń uzwojenia stojana oraz zastosowanie przekształtnika energoelektronicznego. Wykonane testy pomiarowe wykazały słuszność zakładanych założeń.
EN
This article presents the design and construction of an universal modular hydrogenerator. This machine meets the market expectations regarding the upward trend in the production of electricity from renewable energy sources, in particular from small hydropower plants. The modular generator has got three identical segments, each with a power of 40 kVA. These segments can be added or subtracted so that the generated power is increased or decreased. A wide range of rotational speed and generated power are obtained by configuring the connections of the stator winding and the use of a power electronic converter. The performed measurement tests proved that the assumptions were correct.
PL
Moc turbozespołów: 2 x 46,375 MW. Moc pobierana przy pracy pompowej przy wysokości podnoszenia 40,6 m - 2 x 44,5 MW. Prędkość obrotowa synchroniczna - 166,7 obr/min… Tyle suche, techniczne fakty. Warto uzupełnić je, oglądając „na żywo” urządzenia w Elektrowni Wodnej Niedzica.
PL
Największe elektrownie wodne wykorzystują do funkcjonowania wodę słodką płynącą w rzekach, na których zostały zlokalizowane. Potencjał wody w aspekcie generowania energii jest ogromny. Niestety, w przypadku Polski jest on bardzo marnie wykorzystywany.
12
Content available remote Siting hydropower plant by rough set and combinative distance-based assessment
EN
Each power plant (PP) is solo entity whose construction site is determined by different criteria in accordance with some physical rules. Latterly, great importance is provided to siting PP in inexact surroundings. Multiple-criteria decision-making for the proper location of the PP construction is relevant. The objective of this research is to create a model for decision-makers to rank available sites for installing hydropower plant (HPP) in accordance with multiple-criteria attributes e.g. accessibility to electrical grid, power potential, economical respects, environmental influence, topography, and natural hazards. In this research, a novel application of a hybrid approach that employs rough set theory (RST) and combinative distance-based assessment (CODAS) method is proposed to prioritize available locations for installing HPP. Firstly, the strength of RST is adopted to get minimal attributes reduction set. Secondly, the relative weights of minimal attributes are determined using RST. Finally, CODAS technique is utilized to calculate the rank of alternatives. The comparison between the proposed method-based results and the results without attributes reduct, proves that the proposed method saves the time and energy.
PL
Zaproponowano nowatorskie zastosowanie podejścia hybrydowego, które wykorzystuje teorię zbiorów przybliżonych (RST) i metodę oceny kombinowanej opartej na odległości (CODAS) w celu ustalenia priorytetów dostępnych lokalizacji do zainstalowania elektrowni wodnej (HPP) zgodnie z atrybutami wielokryterialnymi, np. dostępność do sieci elektrycznej, potencjał energetyczny, aspekty ekonomiczne, wpływ środowiska, topografia i zagrożenia naturalne.
13
Content available Modernizacja elektrowni wodnej Rosnowo
PL
Jak najlepszy stan techniczny urządzeń wytwórczych, jak i rozdzielczych jest priorytetem każdego właściciela. Wysoka dyspozycyjność elektrowni świadczy o właściwym prowadzeniu bieżącej eksploatacji, a także o prawidłowej gospodarce remontowej. Jednakże kwestie bezpieczeństwa obsługi, aktualizowany stan prawny, czy możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych skłaniają Właścicieli do rozważenia przeprowadzenia istotnej modernizacji obiektu.
14
PL
Energia wody występująca w przyrodzie, która może być wykorzystana do celów energetycznych, to energia mórz i oceanów oraz wód śródlądowych. Podstawowe znaczenie dla energetyki ma wykorzystanie energii wód śródlądowych, ponieważ energia mórz i oceanów jak dotychczas jest wykorzystywana w niewielkim stopniu i nie liczy się w bilansie energii zużywanej na świecie. Energia wód śródlądowych jest wynikiem obiegu wody w przyrodzie uruchamianego działaniem energii słonecznej.
PL
Od początku eksploatacji elektrowni we Włocławku (1971 roku) obserwowano znacznie wyższy poziom drgań wału hydrozespołu nr 3 (Hz-3) w porównaniu do pozostałych hydrozespołów. Podobny problem występował w przypadku hydrozespołu nr 1 (Hz-1) i charakteryzował się tym, że drgania rosły wraz ze wzrostem mocy turbiny. Jak poradzono sobie z tym wyzwaniem?
PL
Obecna sytuacja na rynku surowców energetycznych, jak również nastawienie władz wielu krajów do kwestii ochrony środowiska oraz stale ograniczanie limity emisyjne, wpływają na coraz częstsze poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Rozpatrywane są przeróżne technologie, jednak mało kto bierze pod uwagę energetykę wodną. Na terenie naszego kraju została ona zepchnięta na odległy plan, a przecież rozwiązania techniczne z tego zakresu stanowią jedną z gałęzi odnawialnych źródeł energii.
PL
Elektrownia Wodna Dychów to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa, zbudowana jeszcze przed II wojną światową. W tym roku zakończono w niej kompleksową modernizację hydrozespołów i pomp akumulacyjnych. Dzieki temu zyskała "drugie życie" i będzie mogła bezproblemowo pracować kolejne kilkanaście lat.
19
Content available remote Elektrownie wodne jako źródło energii odnawialnej
PL
Woda jest podstawą egzystencji człowieka. Z jednej strony zaspokaja biologiczne potrzeby organizmów ludzkich, z drugiej zaś stanowi źródło energii, która wykorzystywana jest w działalności człowieka. Energetyka wodna, wykorzystywana w 150 państwach, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE), a więc takich, których zużycie nie prowadzi do ich długotrwałego braku, ponieważ w naturalny sposób odnawiają się. Odnawialnymi źródłami energii są słońce, wiatr i przede wszystkim woda. Wykorzystuje się energię przepływu rzek, fal morskich, przypływów oraz energię hydrotermalną. Do OZE zalicza się także energetykę jądrową w zamkniętym cyklu paliwowym, energię biogazu, biomasy i biopłynów, a także energię geotermalną. Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody – w 2018 roku na świecie pozyskano z niej 62,8% całkowitej energii otrzymywanej z odnawialnych źródeł. Na energię wiatru przypadało 19,0%, na energię słoneczną 8,8%, natomiast na biopaliwa 6,3%.
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza potencjału hydroenergetycznego rzeki Wisły w przekroju Siarzewo oraz oszacowanie możliwej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni wodnej w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych. W opracowaniu określono wielkość produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Wodnej Siarzewo, jaką potencjalnie można uzyskać w miarodajnym roku obliczeniowym w statystycznym okresie wielolecia.
EN
The article analyses the hydroelectric potential of the Vistula river in the Siarzewo cross-section and estimates the possible amount of generated hydropower depending on the technical solutions used. The article determines the volume of hydropower that may potentially be generated by the Siarzewo Hydroelectric Power Plant in a reliable calculation year in a statistical multiannual period.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.