Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  useful properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The current state of the world’s ecosystems requires many measures to restore opportunities, if not for their reconstruction, then to stop the rate of biodiversity loss. One of the areas where this should happen is industrial agriculture. In order to diversify the large-scale monoculture crops dominated by cereals and fodder crops, science and practice draw attention to the need to introduce the plants of smaller or marginal significance into cultivation. Flax (Linum usitatissimum L.) is a species with special properties and great utility from the ancient times to the present. Currently, Canada is the largest producer of flax in the world, while France, Belgium and the Netherlands in Europe. The aim of the work was to assess the state of its cultivation (area and volume of production) and determine the possibilities of restituting this species in Poland. The analysis of the available materials indicates that the largest areas of flax cultivation occurred in the nineteenth and twentieth centuries, when flax competed with cotton as a raw material for the production of textile products. In the interwar period, Poland had a well-developed linen industry for flax processing. Large quantities of high-quality linseed oil were also produced. In the 1990s, the production of flax amounted to several hundred hectares, and after Poland’s accession to the EU, the area of cultivation and production of oil flax increased. Bearing in mind the pro-environmental qualities of linen and linseed oil, there is a need to popularize this species and increase the cultivation area, for which the climatic and soil conditions in moderate climate are very favorable.
PL
Przeprowadzono syntezę rozpuszczalnikowych klejów samoprzylepnych sieciowanych promieniowaniem UV-C, różniących się rodzajem monomerów użytych do polimeryzacji. W celu porównania właściwości zsyntezowanych klejów wykonano jednostronne taśmy samoprzylepne, przy czym warstwy kleju samoprzylepnego sieciowano różną dawką promieniowania UV-C (5-50 mJ/cm²). Po usieciowaniu zbadano wpływ dawki promieniowania UV na podstawowe właściwości poliakrylanowego kleju samoprzylepnego, takie jak kleistość, adhezja i kohezja w temp. 20 i 70°. Ponadto zanalizowano wpływ grubości warstwy klejowej (dawkowanej w ilości 30, 60, 90 i 120 g/m²) na te właściwości.
EN
2-Ethylhexyl and Bu acrylates and acrylic acid in AcOEt soln. were polymerized in presence of a com. photoinitiator (4-methacryloyloxybenzophenone) and 2,2'-azoisobisbutyronitryle for 3.5 h to reach the solid acrylic polymer content 50% by mass. The polymer soln. was used for covering a polyester film with coat mass of 30-120 g/m². After evaporation of the solvent at 110° for 10 min, the adhesive was irradiated with UV-C at dose of 5-50 mJ/cm². The adhesive layers were tested for tack, peel adhesion and shear strength at 20 and 70°. The self-adhesive tapes showed good properties.
EN
The paper presents the results of studies of Ti6Al7Nb alloy properties used in biotribological systems. The following physicochemical treatments of the alloy were compared: polishing, sandblasting, etching as well as sandblasting and etching. Element identification was performed using a scanning electron microscope equipped with an EDS microanalyser. Scanning and confocal microscopy was used to observe surface morphology and topography. Frictional tests were carried out using a ball-disk coupling in reciprocating motion in technically dry friction and friction with lubrication with Ringer’s solution. An optical tensiometer was used to determine the contact angle. As a result of the applied physicochemical treatments, surfaces of different morphology and geometric surface structure were obtained. The polished and etched sample had the most homogeneous surface. It was found that surface roughness significantly influences tribological properties. For the samples characterized by micro roughness of the surface, the best characteristics were obtained under conditions of technically dry friction. However, under the conditions of lubrication with Ringer's solution, the properties were the best for the samples characterized by nanoroughness. Ringer's solution reduced resistance to motion by approximately 20%. A negative influence of surface development on wetting was also found.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości stopu Ti6Al7Nb stosowanego w systemach biotribologicznych. Porównano ze sobą stop poddany następującym obróbkom fizykochemicznym: polerowaniu, piaskowaniu, trawieniu oraz piaskowaniu i trawieniu. Za pomocą mikroskopii skaningowej i konfokalnej obserwowano morfologię i topografię powierzchni. Identyfikację pierwiastków wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w mikroanalizator EDS. Badania tarciowe zrealizowano w skojarzaniu kula–tarcza w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia ze smarowaniem płynem Ringera. Do wyznaczenia kąta zwilżania wykorzystano tensjometr optyczny. W wyniku zastosowanych obróbek fizykochemicznych uzyskano powierzchnie o zróżnicowanej morfologii oraz strukturze geometrycznej powierzchni. Najbardziej jednorodną powierzchnią charakteryzowała się próbka polerowana oraz trawiona. Stwierdzono, że chropowatość powierzchni znacząco wpływa na właściwości tribologiczne. Dla próbek charakteryzujących się mikrochropowatością powierzchni uzyskano najlepsze charakterystyki w warunkach tarcia technicznie suchego. Natomiast w warunkach smarowania płynem Ringera były one najlepsze dla próbek wyróżniających się nanochropowatością. Płyn Ringera wpłynął na zmniejszenie oporów ruchu o około 20%. Wykazano również negatywny wpływ rozwinięcia powierzchni na zwilżalność.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę stosowania ochraniaczy wewnątrzustnych (mouthguards) podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Zawarto również charakterystykę typów powyższych wyrobów, dostępnych obecnie na rynku (ochraniacze typu stock, „boil and bite”, custom - made). Poruszono także problem stosowania tworzyw polimerowych w kontekście wytwarzania standardowych ochraniaczy, jak również zaprezentowano własności użytkowe niniejszych materiałów, istotne w przypadku produkcji powyższych wyrobów.
EN
This article presents the problem of the use of mouthguards during different sports. Also included are the characteristics of types of products above currently available on the market (stock mouthguards, „boil and bite” mouthguards, custom - made mouthguards). Also raised the problem of the use of polymer materials in the context of the preparation of stock mouthguards, as well as presents the useful properties of these materials, significant for the production of these products.
5
Content available Folie polietylenowe : surowce i niezbędne dodatki
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący surowców do produkcji folii polietylenowej, środków ułatwiających przetwórstwo oraz dodatków wpływających na polepszenie właściwości użytkowych. Omówiono dodatki specjalne będące składnikami folii polietylenowych, nadające wyrobom foliowym właściwości: antyelektrostatyczne, antyblokingowe, antyfoggingowe, oksy-degradowalne oraz przeciwdrobnoustrojowe (antimicrobal properties).
EN
This paper constitutes a review of the literature concerning the raw materials for the production of polyethylene films, processing aids and additives that affect the improvement of performance. Discusses the special allowances that are components of polyethylene films suitable qualities to film properties: anti-static, antybloking, antyfogging, oxo-degradable and antimicrobial.
6
Content available remote Wpływ technik homogenizacji na właściwości folii papieropodobnych
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie wpływu zastosowanej techniki homogenizacji (wytłaczanie jedno- i dwuślimakowe) na właściwości wylewanych folii polimerowych (PE-MD/PP) oraz folii papieropodobnych (PE-MD/PP/CaCO3). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości użytkowe (wytrzymałość przy statycznym rozciąganiu, odporność na przebicie, współczynnik tarcia oraz wytrzymałość zgrzewów), badanych folii polimerowych i papieropodobnych, zależą od stosunku wagowego poszczególnych jej komponentów i zbliżone są do właściwości polimeru tworzącego fazę ciągłą mieszaniny. Stwierdzono również, że zastosowana technika homogenizacji, sposób przeprowadzenia przygotowawczego procesu przetwórczego, ma zasadniczy wpływ na właściwości końcowego wyrobu. Wykazano, że lepszą techniką ujednorodniania zarówno materiałów polimerowych, jak i kompozytowych, przenoszącą się na poprawę właściwości użytkowych gotowego wyrobu jest wytłaczanie dwuślimakowe.
EN
The aim of this work was the evaluation of influence of used homogenization techniques (one- and twin-screw extrusion) on the properties of casting films (PE-MD/PP) and paper-like films (PE-MD/PP/CaCO3). On the base on realized measurements it was found that properties (tensile strength, puncture resistance, weld strength and friction coefficient) are depended on the weight ratio of the separate components and are approached to properties of the material forming the continuous phase of the matrix. It was also found that the used homogenization technique (the method of preparatory process) has principal influence on properties of the finished product. It was shown that the better homogenization technique both polymeric materials and composites that transfers better film properties is the twin-screw extrusion.
7
Content available remote Recykling odpadów wykładzin samochodowych
PL
Zbadano wpływ modyfikatora (szczepiony bezwodnikiem maleinowym liniowy polietylen małej gęstości lub kopolimer etylen-n-okten) na strukturę i właściwości użytkowe odpadów pochodzących z wykładzin samochodowych. Metodami analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wykazano, iż odpady tworzą mieszaninę: poli(tereftalanu etylenu) (PET) - ok. 53 %, kopolimeru polietylen-polipropylen (PE-co-PP) - ok. 18%, środka uniepalniającego - ok. 5 % oraz napełniacza mineralnego - ok. 19 %. Zaobserwowano, że zarówno ilość, jak i rodzaj stosowanego modyfikatora mają istotny wpływ na strukturę i właściwości mechaniczne odpadów. Udarność i wydłużenie względne przy zerwaniu zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu udziału modyfikatora. Równocześnie moduł sprężystości przy rozciąganiu i zginaniu modyfikowanych odpadów maleje, co świadczy o ich mniejszej sztywności. Najmniejszą sztywność i największą udarność stwierdzono w przypadku odpadów z udziałem szczepionego bezwodnikiem maleinowym kopolimeru etylen-n-okten (MEOR). Prawdopodobnie jest to wynik korzystniejszych oddziaływań międzycząsteczkowych modyfikatora MEOR w porównaniu do szczepionego bezwodnikiem maleinowym liniowego polietylenu małej gęstości.
EN
The influence of modifier (maleic anhydride grafted linear low density polyethylene or copolymer ethylene-n-octane) on the structure and properties of automotive floor mats waste was studied. From thermogravimetric thermal analysis (TGA) and differential scanning calorymetry (DSC) methods was found, that the automotive floor mats wastes consist of poly(ethylene terephthalate) (PET) - ca. 53 %, polyethylene-polypropylene (PE-co-PP) copolymer - ca. 18 %, flame retardant agent - ca. 5 % and mineral filler - ca. 19 % blend. It was observed that content as well as type of used modifier have significant impact on the structure and mechanical properties of the automotive floor mats waste. Moreover, the impact strength and elongation at break increase as a function of modifier content. Simultaneously, tensile and flexural modulus decrease, due to the lower stiffness. The lowest stiffness and the highest impact strength was observed for the waste modified with maleic anhydride grafted ethylene-n-octane copolymer (MEOR). Probably, due to better interphase interactions of MEOR modifier than maleic anhydride grafted liner low density polyethylene.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy plastografometrycznej oraz badań MFR, właściwości mechanicznych i temperatury zeszklenia mieszanin poli(chlorku winylu) (PVC) z różną zawartością dwóch rodzajów oligomerycznych silseskwioksanów. Właściwości otrzymanych w wyniku przetwarzania w komorze ugniatającej Brabendera plastyfikatów PVC/POSS porównano z właściwościami mieszanin PVC zawierających identyczną jak w przypadku POSS zawartość plastyfikatorów tradycyjnie stosowanych w przetwórstwie PVC. Wyniki badań sugerują możliwość zastosowania obu rodzajów POSS jako środków plastyfikująco-smarnych w takich aplikacjach, w których wykluczone jest zastosowanie klasycznych plastyfikatorów PVC.
EN
The results of the plastographometric analysis and MFR research of mechanical properties and glass transition temperature of poly(vinyl chloride) (PVC) mixtures with different contents of two types of oligomeric silsesquioxane. Properties of plasticized PVC/POSS compounds obtained during kneading in Brabender measuring mixer were compared with the properties of PVC containing identical contents of plasticizers conventionally used in the processing of PVC as in case of the POSS. The results suggest the possibility of using both types of POSS as a means plasticization-lubricants additives in such applications, in which the use of traditional PVC plasticizers is excluded.
9
PL
W pracy przedstawiono wpływ kredy, na niektóre właściwości fizykochemiczne kompozytów polilaktydowych o różnej (od 5 do 50% wag.) zawartości tego napełniacza. Badania właściwości mechanicznych wykonano metodą statycznego rozciągania i metodą udarności według Charpy'ego, a właściwości przetwórcze badano za pomocą masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR). Zaobserwowano spadek wytrzymałości na rozciąganie i naprężenia przy zerwaniu kompozytu zawierającego od 5% do 50% wag. kredy, wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu i przy zerwaniu, a także udarności. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości kredy w badanych kompozytach wzrasta współczynnik sprężystości wzdłużnej oraz masowy wskaźnik szybkości płynięcia. Ogólnie można stwierdzić, że kompozyty polilaktydowe z napełniaczem typu kreda, charakteryzują się o ok. 35% niższą ceną niż polilaktyd stanowiący ich osnowę.
EN
The influence of chalk on some physico-chemical properties of PLA composites of different contents of filler (from 5 to 50 wt.%) has been presented. The mechanical properties have been determined by tensile strength standard procedure and impact strength by Charpy. The rheological properties have been determined by melt flow ratio value (MFR). The decrease of tensile strength and tensile stress at break, relative elongation of maximal stress and at break as well as, impact strength by Charpy for composites containing from 5% to 50 wt.% of chalk has been observed. It has also been stated that with increasing chalk content the Young's modulus enhance and melt flow ratio value. Generally, one can state that PLA composites filled with powdered chalk have lower price by 35% than PLA matrix itself.
10
Content available remote Wpływ chitozanu na wybrane właściwości kompozytów polilaktydowych
PL
W pracy przedstawiono wpływ chitozanu, na wybrane właściwości kompozytów polilaktydowych o różnej (od 0,2 do 1,0% wag.) zawartości tej substancji. Badania właściwości mechanicznych wykonano metodą statycznego rozciągania i metodą udarności według Charpy'ego, właściwości przetwórcze badano za pomocą masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), a właściwości użytkowe za pomocą przenikalności pary wodnej. Zaobserwowano niewielki spadek wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia przy zerwaniu, wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu i przy zerwaniu oraz udarności kompozytu zawierającego od 0,2% do 1,0% wag. chitozanu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości chitozanu w badanych kompozytach rośnie współczynnik sprężystości wzdłużnej, masowy wskaźnik szybkości płynięcia i przenikalność pary wodnej.
EN
The influence of chitosan on some mechanical properties of PLA composites of different contents of agent (from 0,2 to 1,0% wt.) has been presented. The mechanical properties have been determined by tensile strength standard procedure and impact strength by Charpy, the rheological properties have been determined by melt flow ratio value (MFR), useful properties by water vapor permeability. The slight decrease of tensile strength and tensile stress at break and impact strength by Charpy for composites containing from 0,2 to 1% wt. of chitosan has been observed. It has also been stated that with increasing chitosan content the Young's modulus enhances, decreases also of relative elongation of maximal stress and at break as well as melt flow ratio value and water vapor permeability.
EN
In this study the surface integrity produced by oblique turning of a C45 carbon steel was quantified by means of 2D and 3D surface roughness parameters, strain-hardening effects and associated residual stresses. Surfaces were produced by a special straight-edged cutting tool with large inclination angle of 55 degrees equipped with carbide cutting tool inserts. It was documented that oblique machining performed with relatively higher feed rate allows to obtain lower surface roughness and, in general, better bearing characteristics. Moreover, compressive stresses with the maximum value located close to the machined surface and with parabolic profile can be induced into the surface layer. The magnitude of stresses depends on the strain-hardening rate of the surface layer.
PL
W pracy scharakteryzowano stan technologicznej warstwy wierzchniej wytworzonej w ukośnym toczeniu stali C45. Stosowano kryteria parametrów chropowatości powierzchni 2D i 3D, efektu umocnienia odkształceniowego i naprężeń własnych. Powierzchnie kształtowano specjalnym narzędziem z węglików spiekanych, w którym prostoliniowa krawędź skrawająca ma duży kąt pochylenia 55 stopni. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że ukośne skrawanie prowadzone z dużą wartością posuwu pozwala uzyskać powierzchnię o mniejszej chropowatości i lepszej nośności. Dodatkowo w warstwie wierzchniej są wytworzone ściskające naprężenia własne o maksymalnej wartości w pobliżu powierzchni i profilu parabolicznym. Wartość maksymalna naprężeń ściskających zależy od stopnia umocnienia odkształceniowego materiału warstwy wierzchniej.
12
Content available remote Doskonalenie walorów użytkowych narzędzi skrawających
PL
Kierunki rozwoju branży narzędziowej. Przykłady rozwiązań narzędzi skrawających prezentowane na 19. Światowych Targach Obrabiarek i Obróbki Materiałów - EMO 2011 w Hanowerze.
EN
Current development trends in tool trade. Examples of innovative solutions in cutting tools presented on the 19th Machine Tools and Machining Fair in Hannover EMO 2011.
13
Content available remote Kompozyty z matrycą ceramiczną
PL
Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych mieszanin poliwęglanu (PC, 90% mas.) i poli(tereftalanu etylenu) funkcjonalizowanego 2,2'-(l,3-fenyIeno)-bis(2-oksazoIiną) (R-PET, 10% mas) napełnionych nanokrzemionką (SGS), które otrzymano metodą dwuślimakowego wytłaczania współbieżnego. Na początku przedstawiono wyniki badań dotyczące struktury za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wykazano, że dzięki zastosowanej metodzie wytwarzania kompozytu - przy użyciu ścinająco-mieszajacej konfiguracji ślimaków możliwe jest uzyskanie w kompozycie równomiernie rozproszonej nanokrzemionki, co powoduje znaczne polepszenie badanych właściwości kompozytów.
EN
This work investigated the mechanical behavior of nanosilica (SGS)-filled polycarbon-ate/poly(ethylene terephthalate) (PC/R-PET) blends, containing 2,2'-( i ;3-phenylene)-bis(2-oxazoline) which acts as a compatibitizer of the system. The materials were first subjected to morphological and calorimetric analysis by scanning electron microscopy, and differential scanning calorimetry, respectively. Tensile tests showed that stiffness, strength, and ductility were appreciably modified by the presence of SGS in the system. Furthermore, reduction in flammabil-ity was observed. The relationships among these effects and microstructural characteristics of the systems also were analyzed. It was demonstrated that the method of composite preparation (by use of shearing-mixing configuration of the screws) let obtain SGS uniformly dispersed in composites.
15
Content available remote Czy szkło to ceramika.
EN
In handbooks on modern material science three groups of materials are distinguished according different chemical bond in they structure they are ceramics, metals and polymers. In this classification, glass as the material of covalentionic bonds is joint to ceramics. However glass has its strong identity and in the common meaning it is quite different material on account properties and micro and macro structure differences. Glass is homogeneous amorphous, but ceramics is heterogeneous multiphase material. Glass is obtained by melting, and glassware are formed from the liquid melt but ceramic materials are formed by plastic mass shaping or pressing of powders and their sintering. Due to this physico-chemical fundaments of glass and ceramic manufacturing processes are different. As a consequence glass and ceramics has generally separate technical and scientific literature and independent scientific and business organizations. Even so using ceramics as a term, including the glass is reasonable only in a very general considerations concerning problems common for the both materials.
PL
Na podstawie literatury szczegółowo omówiono proces wytłaczania porującego, ze szczególnym uwzględnieniem typów wykorzystywanych do tego celu głowic oraz stosowanych środków porujących, w tym charakterystykę ich rozkładu. Wykorzystując zmodernizowaną linię technologiczną do wytłaczania powlekającego, obejmującą próżniowo-ciśnieniowy kalibrator własnej konstrukcji, wytworzono z PVC, w ustalonych warunkach, zewnętrzne powłoki kabli elektroenergetycznych z porowatym rdzeniem i litą powierzchnią zewnętrzną. W charakterze środka porującego o endotermicznym przebiegu rozkładu zastosowano mieszaninę wodorowęglanu sodu i kwasu cytrynowego w ilości do 1% mas. w przeliczeniu na tworzywo. Wykazano, że w tym przedziale zawartości poroforu uzyskuje się powłoki zewnętrzne o dobrych właściwościach użytkowych (stopień sporowacenia, gęstość, wytrzymałość mechaniczna).
EN
Basing on the literature data the process of foaming extrusion was discussed in details including the types of extrusion heads used (Fig. 1-5) and porophors used in the process, with their decomposition characteristics. Using modernized technological line for coating extrusion, containing a vacuum-pressure calibrator of own construction (Fig. 6-8), the external PVC coatings of electrical power cables, with porous core and solid surface, were prepared in steady-state conditions. The mixture of sodium bicarbonate and citric acid, in the amount up to 1 wt. % per polymer, was used as blowing agent showing endothermic course of decomposition. It was shown that in this range of porophor content the external coatings showed good useful properties (porosity degree, density, and mechanical strength - Table 2 and 3).
PL
Badano trzy wodorozcieńczalne lakierowe kompozycje i powłoki epoksydowe otrzymywane z ciekłej dianowej żywicy epoksydowej "Epidian 6" oraz utwardzaczy samoemulgujących (typu adduktów amin). Określano wpływ hydrofilowości stosowanych utwardzaczy na właściwości technologiczne (rozlewność, czas życia, czas schnięcia) i użytkowe (przyczepność, odporność na zarysowanie oraz nasiąkliwość wodą) powłok na podłożu stalowym po utwardzeniu w temperaturze pokojowej.
EN
Three waterborne varnish compositions and epoxy coatings prepared of liquid bisphenol A - based epoxy resin "Epidian 6" and self-emulsifying hardeners (amine adduct type) were investigated. The effects of hydrophilicity of the hardeners used on the technological properties (fluidity, pot life, drying time - Table 1) and useful ones (adhesion, scratch resistance and water uptake - Table 2) of the coatings on the steel substrate, after curing at room temperature, were determined.
18
Content available remote Właściwości fizyczne i zastosowanie poliamidu 12
PL
W artykule referatowym przedstawiono najważniejsze właściwości i kierunki zastosowania poliamidu 12. Dużo miejsca poświęcono strukturze krystalicznej tego polimeru i jej przemianom, a także wpływowi tych zjawisk na właściwości lepkosprężyste PA 12. Obszernie omówiono też powiązanie właściwości relaksacyjnych poliamidu 12 z jego charakterystyką dielektryczną. Zwrócono też uwagę na rolę warstwy wierzchniej polimeru i na wpływ reakcji usieciowania. Szczególnie cenne cechy PA 12 z punktu widzenia jego użytkowania to mała absorpcja wody sprzyjająca trwałości wymiarów oraz dobre właściwości dielektryczne. Słowa kluczowe: poliamid 12, struktura krystaliczna, charakterystyka relaksacyjna, właściwości użytkowe, zastosowanie.
EN
In the review the most important properties and directions of application of polyamide 12 were presented. Special attention has been paid to crystalline structure of the polymer and its transformations as well as to the effects of these phenomena on viscoelastic properties of PA 12. The relation between relaxation properties of PA 12 and its dielectric characteristics was widely discussed. The role of surface layer of the polymer and the influence of crosslinking reaction were also marked. From the user's point of view low water absorption, promoting the dimensional stability, and good dielectric properties are especially advantageous features of PA 12.
19
Content available remote Termoplastyfikacja skrobi na drodze wytłaczania w obecności plastyfikatorów
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący termoplastyfikacji skrobi naturalnej. Scharakteryzowano jej podstawowe właściwości i strukturę oraz przydatność w postaci biodegradowalnego materiału termoplastycznego otrzymywanego z surowców odnawialnych. Omówiono problematykę wytłaczania skrobi w obecności plastyfikatorów, przede wszystkim gliceryny, wskazując na jednoetapowość i ciągłość tego procesu oraz towarzyszącą mu degradację łańcuchów polisacharydowych. Przedstawiono wpływ wybranych parametrów procesu wytłaczania oraz zawartości plastyfikatora na niektóre właściwości mechaniczne uzyskiwanego materiału skrobiowego.
EN
The paper is a literature review concerning the heat plasticization of natural starch. Basic properties of starch, its structure and usefulness as a biodegradable thermoplastic material, produced from renewable resources, are characterized. Extrusion of starch in the presence of plasticizers, mainly glycerin, was discussed. This one-stage and continuous process is accompanying with degradation process of the polysaccharide chains. The effects of selected parameters of extrusion and content of plasticizer on some mechanical properties of the final starch material were presented.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wyników dotychczasowych badań nanokompozytów, w których polimerową matrycą jest poli(e-kaprolakton) (PCL), a rolę napełniacza odgrywa montmorylonit (MMT). Przedstawiono budowę i właściwości MMT, jak również możliwości jego modyfikacji za pomocą różnych związków amfifilowych oraz wybrane właściwości PCL ze szczególnym uwzględnieniem jego biodegradowalności i kompatybilności z wieloma innymi polimerami. Scharakteryzowano dwie podstawowe metody otrzymywania kompozytów PCL/MMT, mianowicie mieszanie napełniacza ze stopionym polimerem i polimeryzację e-kaprolaktonu w obecności organofilizowanego MMT. Omówiono wybrane właściwości mechaniczne mikro- i nanokompozytów PCL o różnych zawartościach napełniacza, a także kompozytów z matrycą polimerową stanowiącą mieszaninę PCL i innych polimerów (PVC, PP, PE lub SAN). Przedstawiono również właściwości barierowe oraz stabilność termiczną omawianych kompozytów.
EN
The article is a review of literature concerning the results of past investigations of nanocomposites consisted of poly(e-caprolactone) (PCL) matrix and montmorillonite (MMT) as a filler. The structure (Fig. 1), properties and possibilities of MMT modifications with various amphiphilic compounds were presented. As well the selected PCL properties, especially its biodegradability and compatibility with many other polymers were discussed. Two main methods of preparation of PCL/MMT composites were characterized namely melt blending and in-situ way via polymerization of e-caprolactone in the presence of organophilized MMT (Fig. 2). The selected mechanical properties of micro- and nanocomposites of PCL with different filler contents (Table 1, Fig. 3) as well as of composites with polymer matrix consisted of PCL blend with another polymers (PVC, PP, PE or SAN, Table 2) were discussed. Barrier properties and thermal stability of the composites discussed were also characterized.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.