Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie zasobów przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Businesses today are incredibly data rich, and dealing with large amount of data, so making some inferences and conclusions, depending on the organisation size and complexity of its processes, it has been a challenge, especially that the next disruptive phase in manufacturing, i.e. Industry 4.0 (I4.0) is already underway. Business Intelligence (BI) and Enterprise Resource Planning (ERP) have become key issues for business activities as well a necessity for further phases of the industrialisation. Their importance has been recognised especially in supporting decision making by building an analytic capability and providing a holistic framework for technical systems in production, quality management, predictive modelling and maintenance, simulation techniques, etc. The introduction of Industry 4.0 requires the digitalisation of data stored in distributed systems and organisational and technological processes. The integration allows one to facilitate the collection, integration, and analysis of data in order to affect the process of development of technical innovations and support the planning and managing in efficient and productive manner. Therefore, the main purpose of this paper was to discuss the importance of BI and ERP amalgamation for the process of the digitalisation and maximisation of company resources stored in distributed transactional systems in the context of Industry 4.0.
PL
Współczesny biznes i przemysł charakteryzuje wielowymiarowość danych, duża dynamika zmian oraz konieczność podejmowania elastycznych decyzji, co stanowi także wyzwanie dla narzędzi informatycznych oraz metod zarządzania. Systemy Business Intelligence (BI) i Enterprise Resource Planning (ERP) stały się kluczowymi platformami analizy i przetwarzania danych, a także podstawą dalszych etapów zaawansowanej industrializacji. Ich znaczenie doceniono szczególnie na płaszczyźnie wspomagania decyzji poprzez budowanie zdolności analitycznych, dostarczanie real-time danych oraz integrację wielowymiarowych przekrojów informacyjnych. Business Intelligence (BI) to nie tylko koncepcja, ale także zestaw technologii, które ułatwiają gromadzenie, integrację i analizę danych w celu wspomagania procesów decyzyjnych. Z drugiej strony w większości organizacji wszystkie dane potrzebne do analiz są najczęściej przechowywane w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP. Zatem głównym celem tego artykułu jest omówienie znaczenia konsolidacji systemów klasy BI i ERP dla potrzeb procesu digitalizacji i maksymalizacji zasobów informacyjnych składowych w rozproszonych systemach transakcyjnych w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0.
EN
In this paper, development trends of information systems, information systems technology and enterprise information management were analyzed in the context of Industry 4.0 tools. In the first part (par. 1–2), fundamental definitions referred to the subject were presented as well as historic background of Integrated Management Information Systems. In the second part (par. 3), evolution and trends in ERP class systems, electronic economy tools and Product Lifecycle Management software were described. In the third part (par. 4–5), observed trends in information systems technology, in relation to Industry 4.0 tools, were discussed including manufacturing resources, production objects and novel management strategies approach. Many conclusions were related with actual manufacturing practices observed by the authors.
3
Content available remote Automation of signing contracts for learning in educational units
EN
Non-public institutions play an important role in higher education. The article discusses the development of administrative repairs through RPA. Based on the robotic process automation, a dedicated project was presented to the automation.
EN
Background: Enterprise Resource Planning (ERP) is a method of using computer system technology to integrate all functions in various departments, such as marketing, inventory control, accounting and human resource across an entire company. ERP system intends to facilitate information sharing, business planning, and decision making in enterprises organization. This study proposes a theoretical framework that will determine the factors affecting ERP system adoption among medium-sized enterprise firms based on a case study. Methods: This present study applied resource based value and contingency theories to explain the factors that affect ERP system adoption and firm's performance. The study proposes a framework which was prepared on the basis of results obtained from the questionnaire research. The specially prepared questionnaire was distributed to 217 companies of various medium sizes, located in Oyo State, Nigeria. CEO / MD and managers were selected as the key respondents of the questionnaire. After the completion of data collection, the empirical data were analyzed using the Partial Least Squares Structural Equation modelling. Results: The result reveals that organizational structure and technological change have a significant influence on the adoption of the ERP system to improve the performance of medium size enterprise firms. In this regard, the effectiveness of ERP system adoption would strongly affect a firm's performance. Conclusions: This paper proposes an enhanced theoretical framework that examines the vital issues concerning ERP system factors of adoption, thus, providing valuable outcomes for medium-sized enterprise firms. The originality of the paper is supported by its three-dimensional approach.
PL
Wstęp: ERP (Enterprise Resource Planning) jest metodą stosująca komputerowe systemy do zintegrowania wszystkich funkcji różnych działów przedsiębiorstwa, takich jak marketing, logistyka, księgowość i zarządzanie zasobami ludzkimi. System ERP ułatwia dzielenie się informacjami, planowanie działań przedsiębiorstwa oraz proces podejmowania decyzji biznesowych w obrębie organizacji przedsiębiorstwa. W prezentowanej pracy został zaproponowany schemat ramowy określający czynniki determinujące i wpływające na wdrożenie systemu ERP w średnich przedsiębiorstwach w oparciu o przeprowadzone studium przypadku. Metody: W pracy zastosowano teorię wartości i przypadkowości w celu wyjaśnienia czynników wpływających na pozytywne wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie. Dane potrzebne do analizy zostały zebrane w trakcie badania ankietowego. Specjalnie przygotowane w tym celu kwestionariusze zostały przekazane do 217 przedsiębiorstw średniej wielkości, zlokalizowane w stanie Oyo w Nigerii. Osoby szczebla zarządzającego byli wybrani jako główni odbiorcy tej ankiety. Dane zebrane w ten sposób poddano następnie analizie statycznej przy użyciu modelu częściowych najmniejszych kwadratów. Wyniki: Dane uzyskane podczas badania wskazują, że struktura organizacyjna ma istotny wpływ na pozytywne wdrożenie systemu ERP poprzez wzrost efektywności działania firm. Również istotny wpływ na pozytywne wdrożenie systemu ERP i w konsekwencji wzrost efektywności działania firmy ma zmiana technologiczna. Wnioski: W pracy zaprezentowano teoretyczne ramy badania wpływu różnych czynnik na pozytywne wdrożenie system ERP w przedsiębiorstwach średniej wielkości, co przekłada się na wzrost ich efektywności działania. Nowością pracy jest trójwymiarowe podejście do analizy.
EN
Modern businesses boost management by implementing integrated IT systems, such as highly popular in Poland – SAP software, to aid the enterprise resource planning (ERP). This paper evaluates the implementation of an ERP system at a steel wheel rims manufacturer and distributor. The main research method was questionnaire, conducted at the Logistics & Customer Service department. The data acquired from the conducted research were analysed and processed to evaluate the implemented solution. Areas for improvement were pinpointed and concerned the adjustment of the software solution to the needs of the enterprise.
PL
Obecnie zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP są nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorstw sprawnie funkcjonujących w otoczeniu ekonomiczno-rynkowym. Celem pracy jest wskazanie podejmowanej w literaturze krajowej i zagranicznej tematyki badawczej dotyczącej zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP. Analizie poddano łącznie 106 artykułów opublikowanych w latach 2010-2012, zawierających w tytule lub w słowach kluczowych hasła: ERP lub Enterprise Resource Planning.
EN
Currently, integrated ERP systems are an integral part of companies that want to operate efficiently in an environment of economic and market conditions. The aim of this work is classification of Polish and world literature in the field of integrated ERP systems published between 2010-2012 and the identification of topics in detail. The articles were taken from the years 2010-2012 containing the title or keywords ERP or Enterprise Resource Planning - total 106 publications.
7
Content available remote Stuprocentowe zadowolenie z wdrożenia ERP
PL
Kontynuujemy rozpoczęte w poprzednim numerze „STALI” rozważania nad oprogramowaniem klasy ERP. Tym razem zajmiemy się praktyczną stroną wdrożenia systemu i czynnikami, które mają istotny wpływ na powodzenie tej inwestycji.
EN
In the dynamically changing environment, businesses increasingly cooperate within the framework of a supply chain which coordinates and integrates processes. Such tasks can be realized through the implementation of appropriate IT systems, especially those for resource planning in individual enterprises and those for supply chains management in systems of enterprises. The goal of the article is to analyze of the level of use of IT technologies in resource planning and supply chain management in the sector of small, medium and large-sized businesses in Poland. We look closely at the following variables: the number of enterprises using ERP software packages for transmitting information between different departments (e.g., accounting, marketing, production), and the number of enterprises using information technology in supply chain management. The years 2010-2012 is the analyzed period.
PL
W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują współpracę w ramach łańcucha dostaw, którego głównym zadaniem jest integracja i koordynacja procesów. Zadanie to może zostać zrealizowane jedynie dzięki implementacji odpowiednich systemów informatycznych, a w szczególności systemów planowania zasobów na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa i systemów zarządzania łańcuchem dostaw na poziomie całej sieci podmiotów. Celem artykułu jest analiza stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w planowaniu zasobów i w zarządzaniu łańcuchem dostaw przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce. Badaniu poddano następujące dwie zmienne: liczbę przedsiębiorstw wykorzystujących pakiety oprogramowania ERP w celu przekazywania informacji pomiędzy różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa (np. księgowością, marketingiem, produkcją) oraz liczbę przedsiębiorstw prowadzących elektroniczną wymianę informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw. Badaniem objęto lata 2010-2012.
9
Content available Krytyczne czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP
PL
Wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie jest kosztownym i długotrwałym przedsięwzięciem obarczonym dużym ryzykiem niepowiedzenia. Kluczem do sukcesu jest identyfikacja krytycznych czynników sukcesu mających znaczący wpływ na powodzenie wdrożenia systemu ERP i skoncentrowanie się na nich. W artykule zaprezentowano problematykę krytycznych czynników sukcesu związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP.
EN
The implementation of an ERP system for business purposes is an expensive and long-term project usually burdened with a high risk of failure. The key to success is identifying the critical success factors having a significant impact on the successful implementation of the ERP system and taking them under consideration. In the paper there were presented issues of critical success factors associated with the implementation of integrated ERP computer information system.
10
Content available remote Raport BPC "200 procesów wyboru ERP"
EN
The paper presents the method supporting analysis and evaluation of organizational and socio-psychological issues of ERP projects. It is based on socio-organizational implementation determinants (SOID) model. The aim of the study is to assess the usefulness of this model for evaluation - and consequently improvement - of this critical aspects of ERP implementation projects. SOID consists of over 160 elements influencing the effectiveness of ERP implementation projects. They all deal with human aspects of system projects and can be embraced in three categories: enterprise culture, project management and knowledge management. The methodology of SOID application is outlined. Then, based on a case study of Polish company, possible utilization of its results for project development sake is described.
12
Content available remote Symulacja pracy linii produkcyjnej na przykładzie praktycznym
EN
The article focuses on the problems concerning production line capacity. The example of a certain problem concerning a line, on which the axles for grass mower are producing, is analyzed in the paper. To solve the problem authors used lean tools such as value stream mapping and ProModel program for simulation of the production line working. After gathering information about production line and processes realizing on the line, the current state of the value stream map was drawn. On the base of the map analysis and talks with employees and management the improvements, which could improve production line working and its capacity, were proposed. Improvements were discussed and chosen of them were indicated to check in simulations. Then a first version of future state of value stream map with the indicated improvements was prepared. To do simulations a plan was developed. As variables are taken: frequency of delivery, effective working time, number of simultaneously assembled products, number of lathes in the line and number of products in batch. Next a model of the production line in ProModel program was build. With the use of the model, in the range of the analysis, 144 simulations were done. Obtained data are analyzed and proposals for line developing are presented. To increase production line capacity an additional lathe has to be introduced into the line. Authors also indicate that morning break should be cut down to 5 min. Another solution, which has to be introduced, is changing a frequency of delivery. The frequency should equal 8 hours and it is enough. More often deliveries are not cost effective, although they could give even better capacity. It was impossible to double capacity by introducing only other improvements avoiding costs concerning with necessity of buying a new lathe. The proposals are shown in the second version of future state of value stream map. Authors also indicate the further possible development and analysis.
13
EN
Mechanical engineering companies which manufacture complex products (CNC machine tools, production lines) require a long implementation time, preparation of complicated technical documentation and total involvement of construction and technology engineers throughout the whole design and production process. The data used in the major area of such enterprises come mainly from departments involved in the preparation of technical production. The area of technical production preparation generates the largest volume of data in the ERP system. This stems from the prototypical nature of products and the necessity to create new construction and technology specifications virtually for each order separately. One of the major files in ERP systems is the material index file. Material indices, including standards of use, comprise a bill of materials. This is a basis for establishing demand for materials according to the Material Requirements Planning (MRP). Bills of materials are supplemented with technological operations, which is necessary for planning of production and balancing production capacity. The contribution of technical production preparation is important from the point of view of the budget and implementation schedule for the order. Thus, the design construction and technology for a product should be planned and registered in the ERP system. The costs of qualified engineering labour and depreciation of CAD and CAE software packages are high, moreover labour consumption while designing prototypes may reach thousands of working hours. For this reason, employees of design and technology areas should register the number of working hours spent on each project [1]. While developing the bill of materials and technologies, engineers deal with the monitoring of standard manufacturing costs. In this article an evaluation method of ERP effciency in the area of the technical preparation of production is presented. The method is elaborated on the basis of the experience of many implementations of ERP systems of industrial engineering companies.
PL
W pracy w wielkim skrócie przedstawiono możliwości, jakie daje SQL Server 2008 firmy Microsoft w obszarze tworzenia systemów klasy BI. Wykorzystano je w firmie LUMEL S.A. do wykonania pilotażowego prostego systemu demonstrującego jego najważniejsze cechy. Autorzy artykułu liczą, że wykonana praca będzie miała „ciąg dalszy” i uda się stworzyć finalny system BI, który da wymierne korzyści dla firmy LUMEL S.A., zakończy się wdrożeniem i będzie pozytywnym przykładem współpracy przemysłu i nauki.
EN
This paper presents the main components of Microsoft’s SQL Server 2008 RDBMS system which constitute a complete IT platform for delivering the so called business services. We show an example of using this technology applied for real data taken from an Enterprise Resource Planning (ERP) system. This work was carried out while the first author’s 3 month long practical training taken place in LUMEL S.A., Zielona Góra, Poland. The training was the part of European Union project entitled “Let’s do it together”.
15
Content available remote The concept of decision support system structures for the distribution center
EN
The paper presents the concepts and the basic structure of decision support system in the form of an additional layer of an ERP system. Any decision can be interpreted as a response to the properly formulated question that meets the existing constraints. Novel mechanism was introduced to the automatic generation of questions in the form of CLP (Constraint Logic Programming) predicates or MIP (Mixed Integer Programming) models. As an illustrative example, the optimization problem of allocation of pallets in distribution center has been presented.
16
Content available remote Methodology of ERP system improving
EN
Today, it is hard to imagine a production company which is not using information technology. IT (Information Technology) infrastructure and software have become indispensable tools used by the majority of companies. Moreover, many companies could not run their business if it was not for effcient IT infrastructure and involvement of highly qualified IT specialists. The interpretation of the ERP (Enterprise Resource Planning) vary depending on whether it is used by a company, an IT market analyst or software distributor. The ERP systems are defined as a cohesive integration of processes in functional areas of the company, which improve work flow and order management, standardizes business practices, improve materials accounting and facilitates supply chain management [1]. The paper describes methodology of continuous improvement of the ERP system functionality on the basis of a user satisfaction survey, data analysis and the Deming Cycle. The proposed methodology is a result of many practical functionality innovations implemented in ERP systems, executed in order to improve business, logistic, production and decision processing. Some of the implemented innovations have been described using the example of manufacturing companies. The necessity of constant adaptation and improvement of the ERP system functionality caused by changing market conditions and the necessity of adapting enterprises executing engineer-to-order production to these changes is the principal reason for applying the presented methodology. The research is based on the survey and case study analysis of a manufacturing company (Delta company). The illustrative examples are also given.
17
Content available remote Benchmarking methodology of ERP systems evaluation in manufacturing enterprises
EN
In the article benchmarking analyze of enterprises that implement ERP system is presented. Four similarly manufacturing companies is selected that complete make-to-order production and finished implementation of ERP (delivered by the same vendor) before 2004. The analysis is executed on the base of real data for different economical ratios and number of data generated in ERP systems. The research procedure is exactly described. Only some examples of particular analyses is presented to not exceed limited volume of the article. The proposed ratios can be changed for another set of enterprises. The further work will be focused on selection methodology of the retios for different classes of manufacturing enterprises.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wdrożenia systemów ERP w przedsiębiorstwach realizujących produkcję zleceniową. Analiza została przeprowadzona na rzeczywistych danych ze względu na wybrane kryteria oceny ekonomicznej oraz liczby danych generowanych w systemie ERP. Przedstawiono również procedurę przeprowadzenia analizy porównawczej oraz przykładowe wyniki badań. Szczegółowej analizie zostały poddane przedsiębiorstwa tylko ze względu na wybrane kryteria oceny ze względu na objętość niniejszego opracowania. Zaproponowane kryteria oceny porównawczej mogą ulec zmianie. Dalsze prace badawcze będą koncentrować się na doborze odpowiednich kryteriów oceny dla potrzeb określonych rodzajów przedsiębiorstw produkcyjnych.
EN
The results of implementation process of an ERP (Enterprise Resource Planning) information system in manufacturing enterprise are presented in this work. A management system "Impuls BPSC" was used as an example. Measureable adventages for enterprise, such as supporting system of work, as results of implementing an ERP system was shown. Described process of implementation of the new system can be regard as model because it ensured security, correct and on time carrying out works.
PL
W artykule podjęto próbę analizy specyficznych uwarunkowań wdrażania metod procesowych, jakie powstają w organizacjach w wyniku implementacji systemów zintegrowanych. Wuróżniono w tym celu trzy obszary czynników, pochodzących ze środowiska wdrożeniowego systemów korporacyjnych, które mogą wspierać wdrożenia procesowe. Czynniki, o których mowa, wynikają z: charakterystyki systemów korporacyjnych, specyfiki procesu wdrożeniowego oraz przyjętej polityki wdrożeniowej. Wskazano także kierunki badań, których wyniki mogłyby przyczynić się do popularyzacji metod procesowych, szczególnie w firmach, które wdrożyły u siebie system ERP lub dopiero zamierzają to zrobić.
EN
The article examines the main factors determining implementations of process management methods in ERP systems environment. These factors fall within one of the three categories: ES features, implementation process specificity, and implementation policy. It also indicates some directions for empirical researches needed in this area in order to develop a methodological background for joint, process and Es, business actions.
PL
Artykuł prezentuje rezultaty badań czeskiego rynku produktów ERP przeprowadzonego na początku bieżącego roku. Opisano 39 produktów klasy ERP, a przedstawione informacje o nich zebrane zostały za pośrednictwem ankiet rozesłanych pocztą elektroniczną do 66 firm.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.