Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrobiologia żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Laboratoria badawcze objęte systemem akredytacji zobowiązane są do szacowania niepewności pomiaru metod badawczych. Podawanie wyniku badania wraz z niepewnością pomiaru jest wymagane przez coraz większą liczbę międzynarodowych producentów żywności i staje się obowiązującym standardem. Wynik podany w takiej formie pozwala na dokładniejszą interpretację, a co za tym idzie wiarygodną ocenę jakości mikrobiologicznej produktu lub surowca. W artykule przedstawiono zagadnienie niepewności wynikające z obowiązujących dokumentów międzynarodowych, norm i dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. Omówiono szacowanie niepewności pomiaru w metodach mikrobiologicznych ilościowych w oparciu o specyfikację techniczną PKN-ISO/ TS 19036:2011. Zwrócono uwagę na zmiany wynikające z nowego podejścia opartego na rozkładzie Poissona. Zmiana ta umożliwia oszacowanie niepewności pomiaru dla małych liczb. Przytoczone zostały zasady postępowania przy oszacowaniu niepewności pomiaru i warianty zapisania wyniku końcowego.
EN
Laboratories operating in the fieid of accreditation system are required to estimate measurement uncertainty (MU) of applied research methods. Uncertainty of result given in report is required by increasingly number of international producers of food industry and become an operative standard. Result given in this form allows to make correctly interpretation and credible assessment of microbiological quality of product or raw material. This article presents the issue of uncertainty based on international and Polish standards and documents of Polish Centre for Accreditation. The estimation of measurement uncertainty for quantitative microbiological methods based on Technical Specification PKN-ISO/ TS 19036 was discussed. The main attention was focused on changes related to the new approach based on Poisson distribution. This change allows to evaluate measurement uncertainty for small numbers. The rules of evaluation of measurement uncertainty and variants of final result were also presented in this article.
PL
W artykule omówiono rozwój tzw. szybkich metod mikrobiologicznych, których celem jest wykrywanie mikroorganizmów m.in. w żywności. Przedstawiono najważniejsze stosowane metody biologii molekularnej, tj. PCR i jej modyfikację - tzw. Real-Time PCR, który umożliwił ilościowe oznaczanie produktu reakcji PCR. Omówiono również technikę sond molekularnych i RFLP oraz metody detekcji nieswoistej i swoistej, związanej z produktami Real-Time PCR, tzw. sondy genetyczne i sposób ich działania na przykładzie jednej z nich.
EN
The article discusses the development of the so-called quick microbiological methods, the aim of which is detecting microorganisms, e.g. in food. The article presents the most important used methods of molecular biology, that is PCR and its modification-the so-called Real-Time PCR which allowed to mark the product of PCR reaction in terms of quantity. The article also discussed the technique of molecular probes and RFLP as well as the method of specific and non-specific detection connected with Real-Time PCR products - the so-called genetic probes and the way they work, taking as a model one of them.
PL
Limity ilościowe, dotyczące zawartości drobnoustrojów w żywności, zostały określone w aktualnych Rozporządzeniach Ministra Zdrowia (8, 11) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9, 10, 12). Rozporządzenia te nie precyzują jednak metod badawczych, pozostawiając ich wybór w gestii laboratorium.
PL
W publikacji przedstawiono główne zasady modelowania matematycznego w mikrobiologii żywności. Opisano także znane programy komputerowe pozwalające na szacowanie wzrostu mikroorganizmów w żywności. Ustosunkowano się także do zastrzeżeń zgłaszanych w stosunku do istniejących modeli mikrobiologicznych i realnych możliwości ich praktycznego zastosowania.
EN
Main principles of mathematical modeling in food microbiology are presented in the paper. Computer programs for microbial growth prediction are demonstrated. Attitude towards microbiological model limitations and realistic possibilities of their practical application is done.
PL
Wszystkie żywe komórki zawierają ATP (adenozynotrifosforan). Jest to nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trójfosforanu, którego akytwną formę stanowi kompleks z jonami metalu (magnez, mangan, kobalt, żelazo, nikiel lub cynk). ATP jest przenośnikiem energii swobodnej w większości procesów metabolicznych w komórce, takich jak synteza biocząsteczek, czy ich transport.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.