Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article concerns the search for an architectural formula for living organically in the area of Pojezierze Kaszubskie [the Kashubian Lake District]. The original project consisted in creating a series of biomorphic plastic forms that belong to the place. In this way, a set of alternative solutions was created in the form of small clay sculptures that account for bionic relationships between the newly created cultural elements (dedicated to the place) and natural elements (characteristic of the analyzed area). The project assumed a specific method of creative and research work. The method consisted in a repeated process of sketching (with the use of natural elements encountered in the lake district), followed by sculpting and placing the sculptures. It led to gathering a collection of documentary photographs that record the successive attempts to place cultural objects in a natural context. Thanks to the photos, further solutions can be put together and compared. A kind of catalog was created to prove a strong bionic affinity of forms, common to all the created sculptures. The sculptures in specific “layouts” are attuned to the existing place; they enter a “dialogue” with it. The catalog can be used as research material, but also as a tool to contemplate the relationship between objects and places “supplemented” by them.
PL
Tematem artykułu jest poszukiwanie architektonicznej formuły zamieszkiwania organicznie osadzonego w rejonie Pojezierza Kaszubskiego. Autorski projekt polegał na stworzeniu cyklu biomorficznych form plastycznych przynależących do miejsca. W ten sposób powstał zbiór alternatywnych rozwiązań w postaci niewielkich rozmiarów glinianych rzeźb uwzględniających bioniczne relacje pomiędzy nowo powstałymi elementami kulturowymi (przypisanymi miejscu) i przyrodniczymi (charakterystycznymi dla analizowanego obszaru). Projekt zakładał określoną metodę pracy twórczo-badawczej. Wielokrotnie powtarzany proces szkicowania (wykorzystującego naturalne elementy napotkane na pojezierzu), a następnie rzeźbienia i lokowania rzeźb pozwolił zgromadzić zbiór dokumentalnych fotografii rejestrujących kolejne próby osadzania kulturowych obiektów w przyrodniczym kontekście. Dzięki fotografiom można kolejne rozwiązania zestawiać i porównywać. Powstał rodzaj katalogu ukazującego silne bioniczne powinowactwo form, wspólne dla wszystkich powstałych rzeźb. Rzeźby w określonych „aranżacjach’” spasowują się z zastanym miejscem, „dialogują” z nim. Może on posłużyć jako materiał badawczy, ale też posłużyć kontemplacji relacji obiektów i „uzupełnianych” nimi miejsc.
PL
Artykuł omawia przykłady realizacji betonowych domów w Polsce po 2000 roku. Jest także prezentacją tezy, że po dziesięcioleciach odrzucenia betonu jako materiału, w którym można mieszkać, stał on się na nowo tworzywem pośredniczącym w poszukiwaniach nowych struktur mieszkalnych w polskim krajobrazie. Ważnym elementem w tej mentalnej transformacji jest przekonanie o istocie znaczenia form i technologii betonowego detalu architektonicznego.
EN
The article discusses examples of concrete houses made in Poland after 2000. The aim of the article is to present the thesis on the increasing importance of concrete for the creation of architecture of single-family houses. After decades of rejecting concrete as a material to live and live in, concrete has once again become an intermediary material in the search for new elementary residential structures in the Polish landscape. An important element in this mental transformation is the belief in the essence of the importance of forms and technologies of concrete architectural details. A detail is a tool that shows the originality of the idea and the meaning of concrete formations.
PL
Jak długo będzie trwała pandemia COVID-19? Jest to pytanie zasadnicze, gdy nowe warianty wirusa uznane przez WHO za „niepokojące” pokazują, że stan zagrożenia jeszcze się nie skończył. Nie ma dowodów na to, że pandemia COVID-19 zostanie wkrótce wyeliminowana: jedynym sposobem na poradzenie sobie z nią jest zaufanie badaniom naukowym i przeciwdziałanie zakażeniom. Architektura jest istotnym elementem tego przeciwdziałania. Środowisko zbudowane, w tym mieszkaniowe stanowi dominującą przestrzeń życia człowieka. Dom jest podstawowym schronieniem, jest twierdzą, która może stanąć w obliczu zagrożenia ze strony świata zewnętrznego, w tym pandemii. Ale odporność (lub w zaktualizowanych terminach, „resilience”) dotyczy związku między fizycznym kształtem domu, jakością przestrzeni i emocjonalną kondycją ludzi. Formalna struktura domu nabiera znaczenia reprezentacyjnego, ponieważ jest ściśle związana z pewnymi archetypicznymi figurami architektonicznymi, takimi jak obudowa, która z kolei przywołuje obrazy takie jak schron lub więzienie. Obrazy te w czasie zamknięcia mogą łączyć się z lękiem przed pandemią pogłębiającą cierpienie. Zgodnie z metodą projektowania architektonicznego opartą na badaniach historycznych, artykuł stwierdza, że wiedza o przeszłości, tj. o tym, jak architektura radziła sobie z wielkimi pandemiami, takimi jak Dżuma, oraz o ewolucji przestrzeni domowej powinna zostać połączona z innowacyjnymi projektami, które dostosowują fizyczne aspekty architektury do sfery emocjonalnej.
EN
How long will the COVID-19 pandemic last? This is a core question as the new variants considered “of concern” by WHO show that the emergency is not over yet. There is no evidence that the COVID-19 will be eradicated for goods shortly: the only way to cope with it is to trust in scientific research and resist. Architecture and housing design is a structural sector of this resistance as it is a great part of the human environment. As well the house is the primary shelter where we place our domestic universe, it is the fortress that can stand at threatens of the outside world, including pandemics. But the resistance (or in updated terms, “resilience”) concerns the connection between the house’s physical shape, the quality of the space, and people’s emotional response. The formal structure of the house gets a representational meaning since it is strictly bound to some archetypical architectural figures like the enclosure which, in turn, evokes images like the shelter or the prison. Those images during lockdown time can link themselves with the fear of the pandemic worsening the distress. According to the architectural design method grounded on historical research the article states that the knowledge of the past, i.e. the way architecture coped with the great pandemics as the Black Plague, and the evolution of domestic space should be merged with innovative design that adapt the physical aspects of architecture to the emotional realm.
4
Content available remote Tożsamość w skali mikro – człowiek i jego przestrzeń
PL
Artykuł porusza temat tendencji w kształtowaniu przez człowieka otaczającej go przestrzeni i ich powiązań z tożsamością i tradycją domu rodzinnego. Omówienie znaczenia domu rodzinnego w kształtowaniu tożsamości nowego miejsca zamieszkania. Analiza przykładów architektury współczesnej, które w swojej formie lub materiale nawiązują do tradycji, kultury czy historii rodzimej jednostki.
EN
The article deals with the tendencies in shaping the space around humanity, and connections between their identity and home traditions. The description of the meaning of family home in shaping the identity of the new living spaces. The analysis of the modern architecture examples which refer in their forms of materials to the traditions, culture or one’s local history.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozporoszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, przez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci) aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają m.in. zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
6
Content available Technologia służąca mieszkańcom?
PL
Przestrzeń mieszkaniowa XXI wieku za sprawą technologii komputerowych i Internetu zatraca swoje fizyczne granice umożliwiając mieszkańcom zarówno prowadzenie zdalnych aktywności życiowych bez wychodzenia z domu jak i kontrolowanie fizycznej przestrzeń zamieszkania z zewnątrz. Technologie te kreują nowe formy aktywności domowych jednocześnie globalnie łącząc przestrzenie zamieszkania. Niniejsza praca prezentuje wyniki przeprowadzonego studium przypadków dostępnych technologii „smart home” w celu weryfikacji w jaki sposób i jakim kosztem służą one mieszkańcom. Przeprowadzone badania wykazały, że urządzenia „smart home” oferują szereg udogodnień i ułatwień pozwalając nie tylko kontrolować i ograniczyć koszty zamieszkania, ale również dostarczając informacji i rozrywki. Jednocześnie, urządzenia te coraz częściej, przyjmują formę przedmiotów wyposażenia wnętrz, w niepozorny sposób zbierając i udostępniając informacje o czynnościach życiowych domowników, i ingerują w tradycyjny podział na przestrzeń prywatną i publiczną zamieszkania. Inteligentne domy wymagają inteligentnych mieszkańców, niestety brak możliwości zarządzania udostępnianymi informacjami sprowadza domowników do roli konsumentów produktów i dostawców danych dotyczących sposobu użytkowania przestrzeni mieszkaniowej.
EN
The 21st century housing space due to computer technologies and the Internet is losing its physical boundaries, enabling residents to both conduct remotely life activities without leaving home and to control the physical living space from outside. These technologies create new forms of home activities while globally connecting living spaces. This work presents results of a case study of available “smart home” technologies which was conducted to verify how and at what cost they serve residents. Research has shown that “smart home” devices offer a number of facilities and amenities allowing not only to control and reduce housing costs, but also to provide information and entertainment. At the same time, these devices more and more often take the form of interior furnishings, inconspicuously collecting and sharing information on the living activities of the household members and interfere with the traditional division into private and public space of residence. Smart homes require smart residents, but unfortunately the fact that residents don’t manage information they share, plays down them to the roles of consumers of products and providers of data about living space usage.
7
Content available remote Houses and skyscrapers of Manhattan – a horizontal or vertical city?
EN
Residential towers undeniably changed the reality that surrounds us. Vertical structures have influenced the landscape of cities by shaping new, previously unknown panoramas. Infinite peripheries were split and reassembled again in the vertical form. Is it possible to create a comfortable living space in a small area? Can residential towers fit into a fully fledged and well-functioning urban structure? Problematic aspects of this scenario are discussed on the basis of the most representative example in the world, which is Manhattan, located in New York City. Analysis of the urban structure of specific districts and examples of residential towers enables the presentation of the differences, advantages and disadvantages resulting from a specific given forms of architecture and urban planning.
PL
Wieże mieszkalne niezaprzeczalnie zmieniły otaczającą nas rzeczywistość. Wertykalne struktury wpłynęły na krajobraz miast, kształtując nową, nieznaną wcześniej panoramę. Nieskończone peryferia zostały poddane rozczłonkowaniu funkcjonalnemu i ponownie scalone w formie pionowych konstrukcji. Czy dzięki temu udało się stworzyć dogodną przestrzeń życia na niewielkim terenie? Czy wieże mieszkalne mogą wpisać się w pełnowartościową i dobrze funkcjonującą strukturę miejską? Problematykę omówiono na podstawie najbardziej reprezentatywnego w świecie przykładu, jakim jest nowojorski Manhattan. Analiza struktury urbanistycznej poszczególnych dzielnic wyspy oraz konkretnych przykładów wież mieszkalnych pozwoli na dokładne przedstawienie różnic, zalet i wad wynikających z danej formy architektury i urbanistyki.
8
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z miejscem zamieszkania człowieka w środowisku miejskim. We współcześnie kształtowanych przestrzeniach miejskich nadrzędną rolę pełnią miejsca przeznaczone do zamieszkania przez człowieka. Charakteryzują je szczególnie walory związane z pięknem oraz kompozycją przestrzenną, a także optymalne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mieszkań / domów w powiązaniu z otoczeniem natury i architektury.
EN
This article has been devoted to matters associated with man’s place of residence in the urban environment. In currently designed urban spaces, places assigned for human housing play a dominant role. They are characterised by assets associated with beauty and spatial composition and featuring optimal functional and spatial solutions in apartments and houses, linked with natural and architectural surroundings.
9
Content available Gra brył domu jednorodzinnego
PL
Świat architektury zmienia się, jest to dość oczywiste. Piękno tak potrzebne kiedyś jako warunek sine qua non istnienia działa sztuki umarło. Funkcja budująca przez ostatnie dekady kształt architektury jest dziś raczej błahym pretekstem. Kompozycja niezbędna w tworzeniu sztuki została zabita przez sztukę awangardową. Sztuka dekompozycji wdarła się natarczywie w świat architektury. Dom jednorodzinny, do którego się przyzwyczailiśmy także zmianie swój kształt. Duch ekspresjonizmu wdziera się do architektury mieszkaniowej. Nauka projektowania musi podążyć nową, nie do końca znaną drogą.
EN
The world of architecture is changing, it is quite obvious. Once so necessary as a sine qua non condition for the existence of a work of art, beauty has died. Function, which has been building the shape of architecture for decades, is a rather trivial pretext today. The composition necessary to create art has been killed by avant-garde art. The art of decomposition has pushed its way into the world of architecture. The single-family house we have become accustomed to is also changing its shape. The spirit of expressionism invades residential architecture. Design science has to follow a new, not entirely known path.
10
Content available Dom w "mieście-osiedlu"
PL
Myśląc o strukturze funkcjonalno-przestrzennej małych miast z reguły mamy przed oczami niewielkie w skali miasteczko z historycznie ukształtowanym rynkiem, otoczonym kamieniczkami oraz drobnoziarnistą tkanką peryferii. Istnieją również małe miasta, wyrosłe z XX wiecznych robotniczych osiedli przyfabrycznych, które z czasem przekształciły się w monofunkcyjny ośrodek miejski, gdzie zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pełni funkcję śródmieścia co buduje specyficzną tożsamość miejsca. W artykule przedstawiono przykłady budowy i przekształceń struktury miejskiej wybranych jednostek osadniczych. Pojęcie „domu” zidentyfikowano dwojako: jako budynek (potocznie nazywany blokiem) ze specyficznymi interakcjami społecznymi i sposobem użytkowania oraz jako małe miasto (tytułowe miasto-osiedle), które pełni funkcje zarówno jednostki sąsiedzkiej jak i organizmu miejskiego. Analizując przekształcenia morfologiczne, autorka podejmuje próbę wskazania cech i czynników mających wpływ na procesy zmieniające anonimowe, schematyczne układy urbanistyczne osiedli przyzakładowych w wielofunkcyjny „dom”, zaprojektowany w sposób dający szanse na poziom komfortu zamieszkania właściwy tradycyjnym modelom miasta o historycznej proweniencji.
EN
When thinking about the functional and spatial structure of small towns, we usually have a small town in front of our eyes with a historically shaped market square, surrounded by tenement houses and fine-grained peripheral tissue. There are also small towns, which arose from the 20th century factory workers’ settlements, which in time evolved into a monofunctional urban centre, where the multi-family housing complex functions as a downtown, which builds the specific identity of the place. The article presents examples of construction and transformation of the urban structure of selected settlement units. The concept of a “house” was identified in two ways: as a building (colloquially called a block of flats) with specific social interactions and use, and as a small town (the title city-estate), which serves as both a neighbourhood unit and an urban organism. When analysing morphological transformations, the author attempts to indicate the features and factors affecting processes that change the anonymous, schematic urban layouts of company estates into a multifunctional “house”, designed in a way that gives the chance of a level of comfort of living typical of traditional city models with historical provenance.
11
Content available Racjonalne włoskie wnętrza
PL
Niniejszy esej poświęcony jest pogłębionej refleksji i badaniom dotyczącym wewnętrznej przestrzeni domu i jej cechom, które prowadzone były we Włoszech między końcem lat dwudziestych a końcem lat czterdziestych. Poprzez wystawy, publikacje i kilka realizacji, włoscy architekci zajmowali się zagadnieniem przestrzeni domowej i jej różnymi aspektami: kompozycyjnymi, technicznymi, ekonomicznymi, społecznymi. Stało się to możliwe dzięki wizji związanej z międzynarodowym kontekstem, ale także za pośrednictwem takich architektów i uczonych jak Gio Ponti, Franco Albini, BBPR, Diotallevi i Marescotti, i ich swoistej włoskiej interpretacji tematu „domu człowieka” / „domu dla ludzi”.
EN
The essays focuses on how, between the end of the Twenties and the end of the Forties, in Italy there has been a deep reflection and investigation about the interior space of the house, and its qualities. Through exhibitions, publications, and some realizations, the Italian architects dealt with the issue of the domestic space and its different aspects: compositional, technical, economic, social. That happened thanks to a vision related to the international scenario, but also, thanks to architects and scholars such as Gio Ponti, Franco Albini, BBPR, Diotallevi and Marescotti, with a peculiar Italian interpretation of the “house of man”/”house for people” topic.
PL
Wydawać, by się mogło, że nie sposób wyobrazić sobie ściślejszego związku zwierzęcia z ludzkimi siedzibami niż to, co wyprawia tanecznica okienna, żyjąca niemal wyłącznie w szparach okien, drzwi, podłóg czy szaf. Rzeczywiście, wysoko ustawiła poprzeczkę uzależnienia od ludzi. Da się bardziej uzależnić? Otóż da.
13
Content available Szczęściarze?
PL
W tekście opisane są losy czterech domów jednorodzinnych zaprojektowanych i zbudowanych dla rodzin Muellerów (Praga), Lemke (Berlin), Tugendhatów (Brno) i Wittgensteinów (Wiedeń). Są to domy – dzieła sztuki architektonicznej, ale losy ich były równie dramatyczne jak losy ich właścicieli, taka to była epoka. Czy wobec tego wspaniałe budynki i ich dumni właściciele byli szczęściarzami? Lepiej na to pytanie nie próbować odpowiadać, pozostawiając czytelnika z opisem zdarzeń i jego własną refleksją.
EN
The text describes the fate of four houses designed and constructed for the Muellers (Prague), the Lemkes (Berlin), the Tugendhats (Brno) and the Wittgensteins (Vienna). Each of these houses is an architectural work of art, but their fates were as dramatic as the fate of their owners, as was the epoch. Does this mean that the great buildings and their proud owners were lucky? It is best that we do not try to answer this question, leaving the reader with a description of the events and their own thoughts.
14
Content available Dom wewnątrz pokoju
PL
Wybrano dwa przykłady, które można uznać za znaczące, w których zagadnienie domu było i jest protagonistą w budowie XX-wiecznego miasta. Petite Maison Le Corbusiera, najskromniejszy z jego domów, lecz najbardziej podziwiany i najmocniej przez niego przeprojektowywany, oraz dom w parku Ignazio Gardelli, który był i nadal jest traktowany przez wielu twórców jako ważne odniesienie w kształtowaniu miejskiej architektury. Są to moim zdaniem przykłady ubogie w spójności, w porównaniu z mnogością estetyczną konstrukcji tych ostatnich kilku dekad. Ale to właśnie współczesne warunki powinny nas doprowadzić do zobaczenia, począwszy od prac takich jak te, możliwości badawczych dla innego projektu i podejścia o innej wrażliwości, które mogą sprostać współczesnej rzeczywistości.
EN
I show only two relevant examples I hope will be meaningful, in which the theme of the residence was and is protagonist in the building of the twentieth century city. Le Corbusier’s Petite Maison, the most modest of its houses, but I think the most loved and the most redesigned by the author, and Gardella’s House in the Park, which has been and still for many of us is a valid reference in building urban architecture, are two examples I would say almost poor in their consistency, if compared to the plethora of aesthetic construction of these last few decades. But it is the contemporary condition that should lead us to see, starting from works like these, the research opportunities for a different project and a different sensitivity approach, that can deal with the contemporary reality of the places.
PL
Odnosząc się do „la maison du gardien-jardinier” Villi Savoye proponujemy projekt domu ogrodnika, w kilku znaczących „domach-manifestach” modernizmu. Konstrukcja o małych wymiarach, która pozwala na niezależne życie pary mieszkańców, zapewnia utrzymanie pierwszego domu, ze wszystkimi elementami koniecznymi do niezależnego życia podporządkowanego oryginalnemu projektowi. Następuje wznowienie nowoczesnego architektonicznego laboratorium produkującego „domy-manifesty”, które będą wchodzić w grę zarówno w porównaniu do unikalnych istniejących XX wiecznych i współczesnego XXI-wiecznego – siedliska minimum. Domy i krajobrazy zaprojektowane przez Aalto, Miesa, Neutra, Gray’a, Bo Bardi, Scharouna, Smithsona, da Roche, Codercha... ustanowią materialną bazę. Tekst łączy badania, interwencje w dziedzictwo i współczesną kreatywność.
EN
Having as reference “la maison du gardien-jardinier” of the Villa Savoye, we propose a project for the gardener’s house, in some of the most significant “manifest-houses” of modernity. A construction of small dimensions that allow the autonomous life of a couple, that ensures the maintenance of the first house, with all the elements necessary for an independent life subordinate to the original project. A reissue of modern architectural laboratory that produced the “manifest-houses”, which will come into play both compared to the most unique architectural pre-existing twentieth century and contemporary architecture, the 21st century, a minimum habitat. Houses and landscapes designed by Aalto, Mies, Neutra, Gray, Bo Bardi, Scharoun, Smithson, da Rocha, Coderch... will constitute the material basis. An essay that integrates research, heritage intervention and contemporary creativity.
16
Content available Dom jako próg. Linie, granice i krawędzie
PL
Domu nie można zredukować do zasad gwarantujących wysoką fizyczną jakość życia. Każde marzenie o zamieszkiwaniu skupia się na pragnieniu własnego domu a nie na wizji miasta. Konsekwencje są na dłuższą metę równoznaczne ze stratą. W tym sensie, konieczny jest powrót do doświadczeń, w których natura, lecz nie w sposób banalny, zostaje użyta jako kluczowy składnik kompozycji urbanistycznej. Szczególnie, zagadnienia progu oraz wspólnej płaszczyzny pomiędzy zewnętrzem a wnętrzem mogą stać się przestrzenią uwagi w mieście. Ścieżki i narracje, to co może być ruchome a to co powinno być trwałe, to co może być „ślepe” a to co musi pozostawać w relacji z zewnętrzem, miasto i jego krajobraz, na którym można oprzeć „ekologiczny odcisk” życia, formy wewnętrznych konfiguracji, które nadają sens i wagę projektowi domu w strukturze miasta.
EN
A house is not reducible to the rules that guarantee physical well-being. Every dream about living converges in the desire for the individual house and not in an urban vision. The consequences are tantamount, in the long run, to a loss. In this sense, it is necessary to restart from those experiences where nature, not trivially, is used as a key component of urban composition. In particular, the themes of the threshold and the interface between the outside and inside are the space of attention compared to the city. Paths and narratives, what can be mobile and what should be fixed, what can be “blind” and what needs to be related with the outside, the city and its landscape, on which to base an “ecological blueprint” of living, the volumes to internal spatial configurations, which give a sense and attention to the project of the house into the city construction.
17
Content available Dom Innego
Pretekst
|
2017
|
Nr 7
109--113
PL
Praca dotyczy domów “Innego”, architektury odnoszącej się do problemów “zamieszkiwania” jakie nakreśla filozofia; fenomenologia i egzystencjalizm. Opisuje przykłady dzieł architektury i sztuki powstałych w przestrzeni miast, których celem jest stawianie pytań o dom jako taki, właściwości, cechy, istotę zamieszkiwania – bycia na Ziemi. Istota domu odsłania się w sytuacjach granicznych – gdy dom się traci, gdy jest się z niego wykluczonym. Przytoczone przykłady to domy w sensie metaforycznym; dom bezdomnego, dom pamięci, dom samobójcy, dom muzyki. Dzieła te są z pogranicza światów filozofii, sztuki i architektury. Może mają podwójną tożsamość – dzieła architektury i sztuki, a może stanowią dowód tego że miejsce architektury jest w świecie sztuki.
EN
The thesis concerns the houses of “the Other”, the architecture that refers to the problem of dwelling outlined by the philosophy; Phenomenology and Existentialism. It presents examples of works of architecture and art created in the urban space, whose aim is to raise a question about the house itself, its properties and qualities, the idea of dwelling – living on the Earth. The essence of a “home” can be found in boundary situations – when one loses their house or they are excluded from it. The works presented are examples of the house in the metaphorical sense: the homeless house, the house of memory, the house of a suicide, the house of music. These works are from the borderland of philosophy, art. and architecture. Perhaps they have a double identity – of the work of architecture and art or they just simply show that the place of architecture is in the world of art.
PL
Zagadnienie możliwości współpracy pomp ciepła z fotowoltaiką stanowi aktualnie przedmiot dyskusji naukowców, sporów politycznych, a także jest przedmiotem żywego zainteresowania potencjalnych użytkowników. Istnieje wiele przesłanek do stosowania takiego właśnie zestawu urządzeń. Z jednej strony, produkcja własnego prądu i różne systemy wyceny jego wartości, a z drugiej spora energochłonność pomp ciepła, stwarzają naturalną podstawę dla takiego połączenia.
EN
The author presents the issues regarding the architectural space for ideas in the context of the dwelling process. The selected topic is the presentation of an attempt to revitalise a district of Gdańsk through an original intentional project. A larger context is the problem of the unwanted legacy of tower block housing estates, which are not an appropriate answer to the need to dwell and not even necessarily to the need for a shelter. A home requires the experience of identification with the place and needs space developed on a case specific basis. Crowding and surfeit eliminate the feeling of personal freedom. Yet, the residents of housing estates try to tame the space in which they live. The planned project is to help them with that. The used tool is the ideological architectural sculpture being the medium of the contents supporting adding of the values to the place with many deficits which make the experiencing of the true Home hard for its inhabitants.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienie architektonicznej przestrzeni idei w kontekście procesu zamieszkiwania. Wybranym tematem jest przedstawienie próby dokonania rewitalizacji w obszarze gdańskiego osiedla poprzez autorski projekt intencjonalny. Szerszym kontekstem jest problem niechcianego dziedzictwa blokowisk niestanowiących właściwej odpowiedź na potrzebę zamieszkiwania a nawet na konieczność schronienia. Dom wymaga doświadczenia utożsamienia z miejscem, potrzebuje przestrzeni formowanej indywidualnie. Stłoczenie i nadmiar eliminują poczucie osobistej wolności. A jednak mieszkańcy osiedli próbują oswajać przestrzeń, w której żyją. Planowany projekt ma w tym dopomóc. Wykorzystanym narzędziem jest ideowa rzeźba architektoniczna, stanowiąca nośnik treści wspierających przydanie wartości miejscu w wielu niedoborach utrudniających doświadczenie prawdziwego Domu mieszkańcom.
PL
W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słonecznej pobieranej przez rośliny czyli biomasie. Jest to nie tylko związane z wymogami dotyczącymi emisji gazów oraz pyłów, które są coraz bardziej zaostrzane, ale również ma na celu zastąpienie kopalnych źródeł energii pierwotnej, energią z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że sektor energetyczny w co raz większym stopniu interesuję się wykorzystaniem biomasy, jest możliwość szybkiego przystosowania technicznego i technologicznego instalacji węglowych do spalania i współspalania biomasy [9]. Ponadto z peletu uzyskuje się energię porównywalną z tą otrzymaną z gorszej jakości węgla, otrzymuje się zerowy bilans ditlenku węgla, oraz niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu z węglem [8]. Jednak ciągle pozostaje duża grupa osób paląca wyłącznie węglem. Nowoczesne automatyczne piece węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem opału jest najniższy. Jednak osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Minusem spalania węgla jest ciemny, zanieczyszczający nasze środowisko dym, emisja pyłu i ditlenku siarki oraz powstawanie stałych produktów spalania tj. popiołu i żużla. Niniejszej publikacji porównano roczne koszty za zużyty pelet i węgiel w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.
EN
In Poland, more and more users decide to support or total replacement of traditional fuels with alternative ones. The fuels that do not have harmful impact to the environment and are cheaper compare to traditional ones were selected to calculation. Its all about renewable energy such as: sun, water, wind and processed solar energy absorbed by plants or biomass. This is not only related to the requirements for greenhouse gas and dust, which have restrictions, but also economic aspects. One can notice that the processed biomass pellets, chips or briquettes, obtained a lot of energy. This fuel is renewable, meaning that the carbon dioxide which is formed from the combustion process, absorb by plants in a given cycle, whereby a zero balance. But still a large group of people burn coal exclusively. Modern, automatic coal stoves can reach the combustion efficiency of 8090%, which makes for relatively low prices of coal in relation to other fuels cost in heating systems. To achieve high efficiency of heat generation is possible only with high coal quality. Disadvantage of coal combustion is smoke which affect to air as pollutant, and as well as dust emissions, particularly sulfur dioxide, ash and slag. In this publication, compared the annual consumption of two fuels, wood pellets and coal were compared to heat a single family house with a usable area of 150 m2. The analysis of selected circumstances results some proposals on the profitability of the coal stove replacement on pellet one in case of financial and ecological effect.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.