Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  abrasive soil mass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents a study of PE–LD and PE–HD as modifiers of elastomers used in mobile tracks on their tribological wear. The experiment was conducted at a “rotating bowl” test stand in three types of soil mass: light, medium, and heavy soil. Based on measurements of mass wear of the tested materials, relative resistance to wear was determined. It was found that an elastomer containing chemically modified polyethylene (PE–HD) was more resistant to wear than an elastomer containing low-density polyethylene (PE–LD). Using a microscope, the condition of the material surfaces following tribological tests was analysed.
PL
W pracy przedstawiono badania PE–LD i PE–HD jako modyfikatorów elastomerów stosowanych w gąsienicach jezdnych na ich zużywanie tribologiczne. Badania przeprowadzono na stanowisku „wirującej misy” w trzech rodzajach masy glebowej: gleba lekka, średnia oraz ciężka. Na podstawie pomiarów zużycia masowego badanych materiałów wyznaczono względną odporność na zużycie. Stwierdzono, że elastomer zawierający polietylen modyfikowany chemicznie (PE–HD) jest bardziej odporny na ścieranie w stosunku do elastomeru o zawartości polietylenu o niskiej gęstości (PE–LD). Za pomocą mikroskopu dokonano analizy stanu powierzchni materiałów po badaniach tribologicznych.
EN
This article presents a study into the effect of the rake angle of the working surface of a specimen made of Hardox Extreme steel on abrasive wear intensity. The study was conducted using the “rotating bowl” method in two types of an abrasive soil mass at three specimen rake angles of 0˚, 12˚, and 17˚. No significant differences in the wear intensity were observed for a heavy abrasive soil mass, while for a light abrasive soil mass, an increase in the wear intensity was observed with an increase in the rake angle, with the greatest increase in the wear intensity occurring after a change in the rake angle from 0˚ to 12˚. Increasing the rake angle from 12˚ to 17˚ resulted in no significant change in the wear intensity. In the light abrasive soil mass, non-zero specimen rake angles increased the dynamic impact of loose abrasive wheels. The appearance of the surface of specimens subjected to abrasion under these conditions indicated a high proportion of erosive wear accompanying the scratching and ridging wear.
PL
W artykule przedstawiono badanie wpływu kąta natarcia powierzchni roboczej próbki wykonanej ze stali Hardox Extreme na intensywność zużycia ściernego. Badania prowadzono metodą wirującej misy w dwóch rodzajach glebowej masy ściernej przy trzech kątach natarcia próbki 0˚, 12˚ i 17˚. Dla glebowej ciężkiej masy ściernej nie zaobserwowano istotnych różnic intensywności zużycia, Natomiast dla lekkiej glebowej masy ściernej wraz ze wzrostem kąta natarcia zaobserwowano wzrost intensywności zużycia, przy czym największy wzrost intensywności zużycia wystąpił przy zmianie kąta natarcia od 0˚ do 12˚ Zwiększanie kąta natarcia od 12˚ do 17˚ nie spowodowało istotnej zmiany intensywności zużycia. W lekkiej glebowej masie ściernej niezerowe kąty natarcia próbki powodowały zwiększone dynamiczne oddziaływanie luźnych ziaren ściernych. Wygląd powierzchni próbek zużywanych w tych warunkach wskazywał na duży udział zużycia erozyjnego towarzyszącego zużyciu przez rysowanie i bruzdowanie.
EN
This paper presents a comparative study of polyurethane wear in abrasive soil mass. Two types of polyurethanes of various chemical compositions and untreated 38GSA steel were tested, the latter being used as a reference standard. The study was conducted in a natural soil mass at a “rotating bowl” stand. Relative wear resistance was determined from measurements of mass wear for the materials under study. The conditions of the surface of the materials under wear tests were analysed.
PL
W pracy przedstawiono badania porównawcze zużywania poliuretanów w glebowej masie ściernej. Badaniom poddano dwa rodzaje poliuretanów o różnym składzie chemicznym oraz stal 38GSA w stanie nieobrobionym, która była materiałem wzorcowym. Badania prowadzono w naturalnej masie glebowej na stanowisku typu „wirująca misa”. Na podstawie pomiarów zużycia wagowego dla badanych materiałów wyznaczono względną odporność na zużycie. Przeprowadzono analizę stanu powierzchni zużywanych materiałów.
EN
In the paper, microstructures and the examination results of abrasive-wear resistance of steel grades Brinar 400 and Brinar 500 are presented. It was found on the grounds of light and electron scanning microscopy that these steels are characterised by subtle differences in microstructures, influencing their mechanical and usable properties. In as-delivered condition, the steels have fine-grained structure with post-martensitic orientation, containing few particles of carbide phases. Such microstructures of Brinar steels and the performed chemical analyses indicate that their properties are formed during specialised operations of thermo-mechanical rolling. Generally, it can be said that the examined steels were designed according to the accepted standards of material engineering, related to low-alloy, high-strength, and abrasive-wear resistant martensitic steels. According to the above, the obtained results of structural examinations of Brinar 400 and Brinar 500 steels were referred to real abrasive-wear indices obtained by the spinning bowl method with use of various abrasive soil masses. The tests carried-out in light soil (loamy sand), medium soil (sandy loam), and in heavy soil (loam), as well as hardness measurements showed strict dependence of abrasive-wear indices on microstructures and the heattreatment condition of the examined steels. Examination results of abrasive-wear resistance of Brinar steels were compared with those of steel 38GSA in normalised conditions.
PL
W pracy przedstawiono budowę strukturalną oraz wyniki badań odporności na zużywanie ścierne stali Brinar 400 i Brinar 500. Na podstawie przeprowadzonych metodami mikroskopii świetlnej i skaningowej badań wykazano, że stale te cechują się subtelną różnicą w budowie strukturalnej rzutującą na ich charakterystyki wytrzymałościowe i użytkowe. W stanie dostarczenia rozpatrywane stale charakteryzują się drobnoziarnistą strukturą o orientacji pomartenzytycznej z nielicznymi wydzieleniami faz węglikowych. Powyższy typ budowy strukturalnej stali Brinar oraz przeprowadzone analizy spektralne składu chemicznego wskazują, iż ich właściwości kształtowane są w toku specjalistycznych zabiegów termomechanicznego walcowania. Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że badane stale zostały zaprojektowane zgodnie z przyjętymi kanonami inżynierii materiałowej odnośnie do niskostopowych, wysokowytrzymałych stali martenzytycznych odpornych na zużywanie ścierne. Zgodnie z powyższym uzyskane wyniki badań strukturalnych stali Brinar 400 i Brinar 500 odniesiono do rzeczywistych wskaźników odporności na zużycie ścierne uzyskanych metodą „wirującej misy” z wykorzystaniem zróżnicowanych glebowych mas ściernych. Zrealizowane badania w glebie lekkiej (piasek gliniasty), glebie średniej (glina lekka) oraz glebie ciężkiej (glina zwykła), a także przeprowadzone pomiary twardości wykazały ścisłą zależność uzyskanych wskaźników odporności na zużywanie ścierne od budowy fazowej oraz od stanu obróbki cieplnej badanych stali. Wyniki badań odporności na zużywanie ścierne stali Brinar odniesiono porównawczo do stali 38GSA w stanie normalizowanym.
EN
The paper presents the results of abrasive wear resistance tests on Creusabro 4800 and Creusabro 8000 steel. The results obtained for laboratory samples were referred to the structure of the examined types of steel and to the basic indicators characterising their mechanical properties. As a result of the conducted tests, which used the methods of light and scanning microscopy, it has been concluded that, in its delivered condition Creusabro, steel exhibits a complex type of structure, characteristic for steel with the “TRIP effect.” The identified type of structure indicates a precisely adjusted chemical composition and the use of specialised heat treatment and forming processes in the production process of those materials. The abrasive wear resistance tests conducted by means of the “spinning bowl” method in real soil masses, i.e. light soil (loamy sand), medium soil (light till) and heavy soil (normal till), as well as the conducted measurements of hardness, have proven the strict dependence of the obtained indicators of abrasive wear resistance on the phase structure and on the status of the heat treatment of the tested steel. The results of abrasive wear resistance tests for Creusabro steel were referred to 38GSA steel in a normalised condition for comparison.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne stali Creusabro 4800 i Creusabro 8000. Uzyskane wyniki prób laboratoryjnych odniesiono do budowy strukturalnej badanych stali oraz do podstawowych wskaźników charakteryzujących ich własności mechaniczne. W wyniku przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metod mikroskopii świetlnej i skaningowej stwierdzono, iż w stanie dostarczenia stale Creusabro posiadają złożony typ budowy strukturalnej charakterystyczny dla stali z tzw. efektem TRIP. Zidentyfikowany rodzaj budowy wskazuje na precyzyjnie dobrany skład chemiczny oraz zastosowanie w procesie wytwarzania tych materiałów specjalistycznych zabiegów obróbki cieplno-plastycznej. Zrealizowane próby odporności na zużywanie ścierne metodą „wirującej misy” w rzeczywistych masach glebowych, tj. gleba lekka (piasek gliniasty), gleba średnia (glina lekka) oraz gleba ciężka (glina zwykła), a także przeprowadzone pomiary twardości wykazały ścisłą zależność uzyskanych wskaźników odporności na zużywanie ścierne od budowy fazowej oraz od stanu obróbki cieplnej badanych stali. Wyniki badań odporności na zużywanie ścierne stali Creusabro zostały odniesione porównawczo do stali 38GSA w stanie normalizowanym.
EN
The paper presents the results of research involving the resistance of hardfacing materials containing WC/W2C carbides to abrasive wear. The tested hardfacing materials were made using PJ5D and El-Tung FeA rods. The WC/W2 C carbide contents of the examined materials amounted to 90% and 60%. These materials are meant to be used in mining tools subject to intense abrasive wear. In spite of its higher WC/W2 C carbide content, the intensity of wear of the hardfacing material made using the PJ5D rod was higher than that of the hardfacing material made using the El-Tung FeA rod. Wear resistance tests were conducted by means of the “spinning bowl” method, using real (natural) soil masses. Light and heavy soil masses were used.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne napoin z zawartością węglików WC/W2C. Badano napoiny wykonane pałeczkami PJ5D i El-Tung FeA. Zawartość węglików WC/W2 C w badanych materiałach wynosiła 90% i 60%. Materiały te są przeznaczone do stosowania w narzędziach górniczych narażonych na intensywne zużycie ścierne. Pomimo większej zawartości węglików WC/W2C intensywność zużywania napoiny wykonanej pałeczką PJ5D była większa od napoiny wykonanej pałeczką El-Tung FeA. Badania odporności na zużycie przeprowadzono metodą „wirującej misy” z wykorzystaniem rzeczywistych (naturalnych) mas glebowych. Zastosowano masy glebowe lekkie i ciężkie.
PL
W pracy przeanalizowano przebieg zużycia warstw napawanych o zróżnicowanych mikrostrukturach oraz budowie na zużycie jednostkowe w żwirowej i ilastej glebowej masie ściernej w dwóch ich stanach wilgotnościowych (suchym i mokrym). Do badań wybrano warstwy uzyskane poprzez napawanie materiałów na bazie stopów Fe-C-Cr zawierających pierwiastki węglikotwórcze B, V, Nb, Mn, Mo i W. Badania w warunkach laboratoryjnych realizowano na maszynie zużyciowej typu "wirującej masy" na drodze tarcia 10 km. Badania mikroskopowe wykonano za pomocą mikroskopu Neophot 52. Do obserwacji mikrostruktur wykorzystano mikroskopy skaningowe TESLA BS340 sprzężony z mikroanalizatorem TESLA NL-2001A oraz STEREOSCAN 180 z przystawkami do mikroanalizy Link System oraz Philips EM 515. Uzyskane wyniki wskazują, że wraz ze zmianą składu granulometrycznego masy ściernej zmieniają się wartości zużycia napoin. Zużycie w glebie żwirowej jest do 5× intensywniejsze niż w glebie ilastej w zależności od napawanej warstwy i stanu wilgotnościowego gleby. Zwiększenie wilgotności gleby powoduje zmniejszenie nawet 10× intensywności zużywania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmniejszenie intensywności zużywania w glebowej masie ściernej wymaga wytworzenia warstw wierzchnich zawierających węgliki pierwotne (Fe, Cr)7 C3, węgliki typu Mo2C, VC, TiC oraz eutektyki [alfa + (Fe, Cr) 7 C3].
EN
The paper presents the analysis of the process of the wear, using the unit wear rate, of hard surface layers with different structures in a gravel and loamy abrasive soil mass in two states of moisture, dry and wet. Test materials based on Fe-Cr-C containing carbides with elements B, V, Nb, Mn, Mo and W layers obtained by welding were selected. The laboratory research was conducted on a "spinning bowl" type wear machine with a sliding distance of 10 km. Microscopic research was performed using a Neophot 52 microscope with ordinary and inversion lenses. Scanning microscopy, TESLA BS340, connected with microanalysis TESLA NL-2001A and STEREOSCAN 180 with microanalysis Link System and a Philips EM 515 were used to observe the structures. The results show that changes in the granulometric composition of the wear mass also change the wear values of hard surface layers. The wear rate in the gravel is 5 times more intense than in the loamy soil, depending on the surfaced layer and soil moistures. Increasing soil moisture reduces the intensity of wear up to 10 times. Based on the studies, it was found that reducing the intensity of wear in abrasive soil mass requires the surface layers containing primary carbides (Fe, Cr)7 C3, carbides types Mo2C, VC, TiC, and eutectic [alfa + (Fe, Cr)7 C3].
PL
W pracy przeanalizowano procesy zużywania zachodzące w warstwach uzyskanych poprzez napawanie materiałów na bazie FeC i Cr, zawierających pierwiastki przejściowe V,Nb,Mn i W oraz węgliki wolframu podczas tarcia w gliniasto-piaszczystej masie ściernej. Badania realizowano na maszynie zużyciowej typu "wirującej misy". Stwierdzono, że najlepszymi właściwościami przeciwzużyciowymi w gliniasto-piaszczystej masie ściernej charakteryzują się materiały o mikrostrukturze ferrytu stopowego z licznymi drobnymi węglikami typu Mo2C, WC i NbC. O przebiegu procesu zużywania decydują skład chemiczny i mikrostruktura warstwy oraz udział frakcji piaszczystej w składzie granulometrycznym masy ściernej.
EN
The paper examines the processes of wear occurring in the layers obtained by the welding of materials based on Fe-Cr-C, containing the transitional elements V, Nb, Mn, and W and tungsten carbide during friction in sandy clay abrasive mass. The study was conducted on the "rotating mass" wear machine. It was found that the best antiwear properties in sandy clay mass of abrasive materials are characterised by a microstructure of alloy ferrite with many fine carbides of types Mo2C, WC, and NbC. The chemical composition and microstructure of the layers and content of sand fraction in the granulometric composition of abrasive soil mass determines the process of wear.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.