Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emergency situation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Hydraulic rescue equipment for firefighters
EN
Authors deal with the topic relating to use of hydraulic extrication tools while technical interventions. They characterize the individual technical items used during extrication. They characterize material and technical equipment of rescue units emphasizing the need of systematic approach to any emergency situation relating to extrication of persons.
PL
Autor zajmuje się zastosowaniem narzędzi do wyciągania hydraulicznego w interwencjach technicznych w zakresie ratowania osób i bliżej charakteryzuje poszczególne elementy techniczne wykorzystywanych urządzeń ratowniczych. Charakteryzuje wyposażenie techniczne odpowiednich jednostek i podkreśla potrzebę systematycznego rozwiązywania każdej nadzwyczajnej sytuacji awaryjnej związanej z wydobywaniem osób.
2
Content available remote Systemy oświetlenia niezbędne do sprawnego prowadzenia akcji ratowniczych
PL
Autorzy referatu przedstawili rozwiązanie oświetlenia stanowiące zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych i prowadzenia akcji ratowniczej, które pozwala zachować widoczność np. wewnątrz okrętu w przypadku braku elektryczności. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe i elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach. Zaprezentowane urządzenia te są dopasowane do specyfiki pracy i są odporne na urazy mechanicznie oraz cechują się długim czasem świecenia.
EN
The authors of the paper presented a solution for lighting adapted to the places of evacuation and rescue operation, being a safety measure in emergency situations and conducting a rescue operation, which allows to keep visibility, for example, inside the ship in the absence of electricity. Therefore, their technical parameters (lighting and electrical), and above all the efficiency of operation, are defined in several related standards. These devices are perfectly matched to the specifics of work, they are mechanically resistant and have a long time.
PL
Autorzy referatu przedstawili rozwiązanie stanowiące zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych, które pozwala zachować widoczność wewnątrz okrętu w przypadku braku elektryczności. Oświetlenie awaryjne ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem załogi okrętu. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe i elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach. Urządzenia te są doskonale dopasowane do specyfiki pracy na okręcie podwodnym – są odporne na urazy mechanicznie i cechują się długim czasem świecenia. Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania do oświetlenia podstawowego.
EN
Authors of the paper presented a solution for emergency protection, which allows to keep visibility inside the ship in the absence of electricity. Emergency lighting has a direct bearing on the safety of the ship's crew. As a result, their technical parameters (lighting and electrical) and, above all, their effectiveness are determined in several related standards. These devices are perfectly suited to the specifics of working on submarines - they are resistant to mechanical injuries and have a long shining time. Emergency lighting is provided for use during power outages for basic lighting.
PL
W pracy scharakteryzowano system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jako element infrastruktury krytycznej oraz podano rodzaje zagrażających mu zdarzeń typu awaryjnego. W artykule przeprowadzono analizę awaryjności sieci wodociągowej miasta Jasła opierając się na wskaźniku intensywności uszkodzeń w zależności od rodzaju przewodu oraz rodzaju materiału, z jakiego przewód wodociągowy został wykonany. Wskazano możliwości obniżenia awaryjności SZZW. Zanalizowano możliwość zaopatrzenia w wodę w sytuacji kryzysowej.
EN
The paper characterizes collective water supply system (CWSS) as an element of critical infrastructure and presents types of emergency events that could pose a threat to such a system. The article assesses failure rate of water supply network in the town of Jasło based on damage intensity depending on the type of pipe and type of material, of which the pipe is made of. Moreover, possibilities of CWSS failure rate reduction are also presented. The paper presents possibility of providing water in emergency situations as well.
5
Content available Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych
PL
W artykule omówiono specyfikę procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych. Przeanalizowano jego przebieg i funkcje. Wskazano, jakie umiejętności powinni mieć pracownicy służb bezpieczeństwa ze względu na prawidłowe komunikowanie się z osobami poszkodowanymi. Omówiono te umiejętności w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości.
EN
In the article special features of emergency communication process were discussed. Its course and functions were analyzed. The skills of safety personnel in relation of communication with injured people were identified. They were also discussed in the context of constant individual personality traits concept.
6
Content available remote Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych
PL
Wojskowe konstrukcje składane, poza typowo militarnym zastosowaniem, mogą być wykorzystywane w czasie pokoju do budowy mostów doraźnych w sytuacjach kryzysowych (np. po przejściu fali powodziowej lub awarie i katastrofy mostów) oraz innych stanach wyższej konieczności (remonty i przebudowa mostów stałych). Konstrukcje składane charakteryzuje wprawdzie ograniczony czas eksploatacji, w porównaniu z konstrukcjami stałymi, ale stwarzają one możliwość szybkiego usprawnienia ruchu w warunkach rozbudowy infrastruktury drogowej mostów stałych. W tych sytuacjach zbudowanie tymczasowego (doraźnego) objazdu lub bezkolizyjnego skrzyżowania z konstrukcji składanych poprawia płynność ruchu i pozwala zyskać czas na zgromadzenie środków na budowę obiektu stałego. Ponadto dostosowane są one do obowiązujących obciążeń normatywnych przyjętych w gospodarce narodowej, przez co nie wymagają dodatkowego wzmocnienia jako mosty tymczasowe. W artykule przedstawiono przykłady zastosowań konstrukcji składanych do budowy mostów objazdowych we Wrocławiu. Zaprezentowane konstrukcje mostów składanych (DMS-65, MS-54, MS 22-80, KD-66C) pozwalają na łatwy i szybki montaż przęseł i podpór w różnych układach konstrukcyjnych. W końcowej części opracowania podano perspektywy rozwoju tych konstrukcji.
EN
Military foldable bridges, apart from usual military application, can be used in peacetime to erect temporary bridges in emergency situations (e.g. flood or failures and crashes of bridges) and in cases of absolute necessity (repairs and reconstruction of road bridges). Foldable structures have limited service life compared with fixed structures, their advantage lies in the improvement of traffic during the development of road infrastructure. In this situation the erection of a temporary detour or a separated intersection made of foldable structures improving the flow of traffic and acting as a temporary measure allowing for the materials to be collected for fixed constructions. They meet normative requirements defined by economical procedures. These structures do not require additional reinforcement as temporary bridges. The paper describes some selected applications of collapsible structures to erect temporary bridges in Wrocław. The presented structures (DMS-65, MS-54, MS 22-80, KD-66C) allow for quick and easy assembly of bridge spans and supports. In the conclusion development perspectives of said constructions are given.
EN
Safe ship handling in every situation and under all prevailing circumstances of ship status and the environment is a core element contributing to the safety of the maritime transportation system. Especially in case of emergencies, there is a need for quick and reliable information to safely manoeuvre a ship e.g. to quickly return to the position of a Person-overboard (PoB) accident. Within this paper investigations into onboard manoeuvring support for Person-overboard accidents will be presented. Based on the analysis of se-lected accident case studies and existing solutions representing the technical state-of-the-art, shortcomings will be identified and discussed and a potential approach for advanced manoeuvring support in the context of e-Navigation based requirements will be introduced and discussed.
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
EN
This article focuses on planning and realizing of supply by drinking water in case of emergency supply of inhabitants. It also deals with some specific technical means which can be used for transport of drinking water as well as for supply inhabitants in specific conditions of emergency situation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.