Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farma wiatrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
In this paper, a robust nonlinear control technique for Wind Farm (WF) using a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) via a parallel multicell converter (PMC) based on variable speed Wind Energy Conversion Systems (WECS) is presented. The principal concept is to use the backstepping technique to separate the DFIG's active and reactive power rapidly. The Lyapunov function is the foundation for this control strategy, ensuring the system's asymptotic stability. The simulation results show the implemented controller's validity and effectiveness.
PL
W artykule przedstawiono solidną nieliniową technikę sterowania farmą wiatrową (WF) opartą na generatorze indukcyjnym z podwójnym zasilaniem (DFIG) za pośrednictwem równoległego konwertera wieloogniwowego (PMC) stosowanego w systemach konwersji energii wiatrowej o zmiennej prędkości (WECS). Główną koncepcją jest zastosowanie techniki backstepping do solidnego rozdzielenia mocy czynnej i biernej DFIG. Podstawą tej strategii sterowania jest funkcja Lapunowa, która zapewnia asymptotyczną stabilność systemu. Przedstawiono wyniki symulacji, aby wykazać ważność i skuteczność wdrożonego kontrolera.
PL
W pracy przeanalizowano możliwości produkcji energii elektrycznej dla farm wiatrowych typu offshore dla planowanej lokalizacji na Morzu Bałtyckim. Dodatkowo przeprowadzono uproszczoną analizę ekonomiczną takiej inwestycji. Posłużono się rzeczywistymi danymi istniejących instalacji typu onshore oraz offshore, analizami wykonanymi przez renomowane ośrodki badawcze jak National Renewable Energy Laboratory (NREL) z USA, czy modelem Jensena do oszacowania strat farmy wiatrowej. Pokazano, że współczynnik wykorzystania mocy dla farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim wynosi około 46%, natomiast straty farmy wiatrowej mogą wynieść od 15% do 18% w zależności od wielkości turbin. Przeprowadzona analiza ekonomiczna pokazała, że zwrot kosztów inwestycyjnych silnie zależy od mocy znamionowej turbin wiatrowych i może wynieść od kilku do kilkunastu lat.
EN
The paper analyzes the possibilities of power production for offshore wind farms for the planned location in the Baltic Sea. In addition, a simplified economic analysis of such an investment was carried out. Real data of existing onshore and offshore installations, analyzes performed by renowned research centers such as the National Renewable Energy Laboratory (NREL) from the USA, or the Jensen model to estimate wind farm losses were used. It has been shown that the capacity factor for a wind farm in the Baltic Sea is about 46%, while wind farm losses can range from 12% to 18% depending on the size of the turbines. The conducted economic analysis showed that the return on investment costs strongly depends on the rated power of wind turbines and can range from several to dozen years.
PL
Magazynowanie energii będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, a tym samym w działaniu na rzecz promowania neutralności pod względem ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W OX2 prowadzimy działania w obszarze zarówno systemów hybrydowych z projektami fotowoltaicznymi lub wiatrowymi, jak i rozwoju samodzielnych systemów magazynowania energii. Postęp technologiczny oraz dostępność coraz nowszych, ekonomicznie efektywnych rozwiązań, wpływać będą na obniżenie kosztów inwestycji i ich eksploatacji.
PL
W przypadku farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych podstawowym i najważniejszym dla użytkownika parametrem jest generowana moc czynna, która bezpośrednio przekłada się na zysk. Jednak nie bez znaczenia pozostają kwestie zapewnienia prawidłowej wartości mocy biernej – zarówno do kompensacji mocy biernej pojemnościowej kabli w trakcie przestoju farmy, jak i w celu spełnienia warunków kodeksu sieciowego NC RfG w zakresie zapewnienia regulacyjności mocy biernej. To drugie jest szczególnie uciążliwe dla jednostek klasyfikowanych jako moduły wytwarzania energii typu D, czyli dla obiektów z punktem przyłączeniowym po stronie WN.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy transformatorów wykonanych w klasie ciepłoodporności wyższej niż A, przeznaczonych do montażu w wieżach farm wiatrowych. Ich ograniczona kubatura przy dużej mocy powodowała problemy eksploatacyjne w postaci generacji dużej ilości gazów w płynie chłodzącym. Artykuł opisuje sposób, w jaki została usprawniona seria takich transformatorów z izolacją Nomex® i estrem syntetycznym.
EN
The paper deals with transformers of thermal class higher than A and dedicated for installation inside towers of wind farm plants. The limited space inside towers caused problems of intense gas generation in cooling medium. The paper describes how the design based on Nomex® and synthetic ester was improved.
EN
The article presents methods of wind farm optimization through the use of PV installations and the use of pumped storage power plants. Optimization criteria are listed. The method of arranging a PV installation on a wind turbine and the way of arranging it as a separate installation are presented. Existing solutions in the German city of Galidorf with a water reservoir and in the Spanish Albacete are presented. Polish pumped storage power plants and their capacities were presented.
PL
W artykule przedstawiono metody optymalizacji farmy wiatrowej poprzez zastosowanie instalacji PV i wykorzystanie elektrowni szczytowo- pompowych. Wymieniono kryteria optymalizacji. Zaprezentowano sposób ułożenia instalacji PV na turbinie wiatrowej, oraz sposób ułożenia jako oddzielna instalacja. Przedstawiono istniejące rozwiązania w niemieckim mieście Galidorf ze zbiornikiem wodnym, oraz w hiszpańskiej Albacete. Wymieniono polskie elektrownie szczytowo-pompowe oraz ich moce.
7
Content available remote Fluid interaction in a complex terrain wind farm
EN
Optimisation of the placement of wind turbines in a farm is an important stage in wind farm construction. Koznica, a mountainous terrain available for wind farms, is considered in the present work, with the aim to optimise the configuration of a park of 10 turbines. The one-year measurements carried out in the specified place of the Koznica mountain have confirmed the wind energy potential. The present work focuses on analysing how the distance between wind turbines affects the energy produced in configurations of 2, 3 and 5 diameters distance between the turbines, using a particular turbine type with predefined technical characteristics. Interaction analysis is conducted in terms of wake effect, affecting the annual output energy and wind farm efficiency, depending on the farm configuration. The wake effect here is shown as the wind speed deficit. That deficit intensity is removed from the current and previous intensity of each respective turbine. Finally, the difference between the farm organisation's optimised form and the previous configurations is shown, emphasising the annual energy produced depending on the capacity factor.
PL
Optymalizacja rozmieszczenia turbin wiatrowych na farmie jest ważnym etapem budowy farmy wiatrowej. W niniejszej pracy uwzględniono Koznicę, górzysty teren dostępny pod farmy wiatrowe, w celu optymalizacji konfiguracji parku 10 turbin. Roczne pomiary przeprowadzone we wskazanym miejscu góry Koznica potwierdziły potencjał energetyki wiatrowej. W niniejszej pracy skupiono się na analizie wpływu odległości między turbinami wiatrowymi na energię wytwarzaną w konfiguracjach 2, 3 i 5 średnic odległości między turbinami, z wykorzystaniem określonego typu turbiny o określonych parametrach technicznych. Analiza interakcji prowadzona jest pod kątem efektu czuwania, mającego wpływ na roczną moc wyjściową i sprawność farmy wiatrowej, w zależności od konfiguracji farmy. Efekt kilwateru jest tutaj pokazany jako deficyt prędkości wiatru. Ta intensywność deficytu jest usuwana z aktualnej i poprzedniej intensywności poszczególnych turbin. Na koniec pokazano różnicę między zoptymalizowaną formą organizacji gospodarstwa a poprzednimi konfiguracjami, podkreślając roczną produkcję energii w zależności od współczynnika wydajności.
PL
Autorzy opisują, jak w obwodzie Mikołajowskim na Ukrainie realizowana jest przez światowego producenta wiatraków firmę Vestas Tyligulska farma wiatrowa o mocy 540 MW. W dotychczas wykonywanych fundamentach pod turbiny wiatrowe realizowanych przez firmę Vestas podlewki pod wieże, o znacznie większej wytrzymałości niż beton fundamentu, były wykonywane w cyklach, w których w ciągu 2 godzin zużywano od 1,0 do 1,8 m3 podlewki.
EN
The authors describe how it is implemented in the Mykolaiv Oblast in Ukraine by the world producer of windmills, Vestas Tyligulska wind farm with a capacity of 540 MW. In the foundations for wind turbines performed so far by Vestas, groutings for the towers, with a much greater strength than the concrete of the foundation, were performed in cycles in which within 2 hours were used from 1.0 to 1.8 m3 of chipper.
9
Content available remote Wind power forecasting based on meteorological data using neural networks
EN
The growing share of renewable energy sources in the structure of energy systems causes many problems related to the correct operation of the grid. This impact is most evident in low-voltage grids to which many low-power prosumer solar and wind installations are connected. For the correct management and, consequently, the economic operation of power systems, the most accurate forecast of electricity consumption and generation in grids with different voltage levels is needed. Conventional generation devices have stable production values and can be regulated within wide limits, while the production of electricity from renewable sources, by wind farms in particular, depends on external weather conditions and requires a more careful approach to its forecasting. The aim of the article is to present a method of forecasting the power generated by wind turbines based on publicly available meteorological data. The presented forecasting method uses the theory of neural networks.
PL
Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w strukturze systemów energetycznych, powoduje wiele problemów związanych z poprawną pracą sieci. Oddziaływanie to jest najbardziej widoczne w sieciach niskiego napięcia, do których przyłączonych jest wiele fotowoltaicznych i wiatrowych instalacji prosumenckich małej mocy. Dla poprawnego zarządzania i w konsekwencji ekonomicznej pracy systemów elektroenergetycznych potrzebna jest możliwie dokładna prognoza zużycia i wytwarzania energii elektrycznej w sieciach o różnych poziomach napięcia. Konwencjonalne urządzenia wytwórcze mają stabilne wartości wytwarzania i mogą być regulowane w szerokich granicach, natomiast produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a w szczególności przez elektrownie wiatrowe, zależy od zewnętrznych czynników atmosferycznych i wymaga staranniejszego podejścia do jej prognozowania. Celem artykułu jest przedstawienie metody prognozowania mocy generowanej przez turbiny wiatrowe w oparciu o publicznie dostępne dane meteorologiczne. W prezentowanej metodzie prognozowania wykorzystano teorię sieci neuronowych.
10
Content available remote Power quality experimental research at the Primorsky wind power station
EN
The article presents results of experimental studies of power quality indicators conducted at the wind farm with 52 DFIG wind turbines with a unit capacity of 3.8 MW by General Electric connected to 150 kV network. The way how the research has been prepared and the research algorithm by Metrel MI 2885 power quality analyzer are described. The analysis of changes in Total Harmonic Distortion (THD) voltage and current has been performed. Frequency spectra and maximum values of particular voltage and current harmonics are presented. Short-term abnormal THD of the current curve have been recorded. Wind power plant simulation model and simulated turbulent wind flow for further studies of wind turbines EMC with distribution network are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wskaźników jakości energii przeprowadzonych w farmie wiatrowej, zawierającej 52 turbiny wiatrowe DFIG o mocy jednostkowej 3,8 MW firmy General Electric, przyłączonej do sieci 150 kV. Opisano sposób przygotowania badań i algorytm działania analizatora jakości energii Metrel MI 2885 wykorzystanego w pomiarach. Przeprowadzano analizę zmian współczynnika odkształcenia (THD) napięcia i prądu. Przedstawiono widma częstotliwościowe i wartości maksymalne poszczególnych harmonicznych napięcia i prądu. widma krzywych prądowych Zidentyfikowano występujące w stanach zakłóceniowych krótkotrwałe, ale znaczne wzrosty wartości THD w przebiegach rądu. Przedstawiono model symulacyjny elektrowni wiatrowej i przykładowy symulowany przebieg zmian prędkości wiatru do dalszych badań parametrów EMC turbin wiatrowych współpracujących z siecią dystrybucyjną.
PL
Jednostka ds. odnawialnych źródeł energii General Electric oraz producent cementu LafargeHolcim zawarli umowę, aby zbadać możliwości recyklingu łopat turbin wiatrowych, w tym jako materiału budowlanego do budowy nowych farm.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną danych z farmy wiatrowej oraz prognozy generacji energii z wyprzedzeniem do 24 godzin.
EN
The article presents a statistical analysis of wind farm data and energy generation forecasts up to 24 hours ahead.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną danych z farmy wiatrowej oraz prognozy generacji energii z wyprzedzeniem do 24 godzin. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz oraz analiz statystycznych.
EN
The article presents a statistical analysis of wind farm data and energy generation forecasts up to 24 hours ahead. The conclusions have been drawn based on forecasts outcome and statistical analysis.
PL
Pozyskanie energii wiatru jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. W artykule przestawiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym budową morskich farm wiatrowych. W szczególności zaś zaprezentowano podstawy energetyki wiatrowej, stan aktualny i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych, elementy konstrukcyjne morskich turbin wiatrowych oraz infrastrukturę przesyłania energii na ląd.
15
Content available remote Effect of a wind generator on the optimal location of FACTS
EN
The development has contributed to an increase in the consumption of electric power, which increases the generation and transport of electrical power. Consequently, electric power systems are becoming more complicated and, hence, interest is to find ways to exploit them effectively and economically. The solution to these problems through improved control of power systems already in place. The proposed elements that control and improve power system are the FACTS devices (Flexible Alternating Current Transmission System). The object of this paper is used new methods to find the optimal location of Thyristor Controlled Series Capacitor and Static Var compensator with and without wind turbine generator, the proposed method as testing in systems of IEEE 14 bus, using Power world simulator software version 18 Education.
PL
Celem artykułu jest oprawa efektywności systemu farm wiatrowych przez optymalizację lokalizacji kondensatorów (Thyristor Controled Series Capacitors) i kompensatorów mocy biernej. Analizowano system połączeń zgodny z IEEE 14 z wykorzystaniem oprogramowania Power world simulator.
EN
The article presents the characteristics of the net power of a wind farm as a function of wind speed, and lists the factors determining the selection of a wind farm. Classification of large wind turbine generators is illustrated. The work areas of a synchronous, 3-phase generator with permanent magnets are depicted. Responses of a given wind farm to the demand for capacitive and inductive reactive power are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mocy netto farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru, oraz wymieniono czynniki decydujące o wyborze farmy wiatrowej. Zilustrowano klasyfikację generatorów dużych turbin wiatrowych. Zobrazowano obszary pracy generator synchronicznego, 3-fazowego z magnesami trwałymi. Przedstawiono odpowiedzi określonej farmy wiatrowej na zapotrzebowanie na moc bierną o charakterze pojemnościowym, jak i indukcyjnym.
PL
Mimo rozwijającej się pandemii jesienią znów podjęto prace nad wyczekiwaną przez branżę ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Podstawową przyczyną przyspieszenia działań legislacyjnych jest dążenie do wejścia w życie tej ustawy do końca roku kalendarzowego, aby – w świetle unijnych reguł pomocy publicznej – uzasadnione było zastosowanie zakładanego, dwuetapowego systemu wsparcia. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, w pierwszym etapie wsparcie będzie przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. To ta decyzja będzie stanowiła podstawę dla prawa do pokrycia ujemnego salda, czyli w uproszczeniu mówiąc – podobnie jak to się dzieje w przypadku farm wiatrowych – pokrycia różnicy pomiędzy rynkową ceną energii a odpowiednio skorygowaną ceną zadeklarowaną we wniosku o wydanie decyzji. Prezes URE będzie mógł wydawać decyzje tylko do 30 czerwca 2021 r. na podstawie wniosków złożonych do 31 marca 2021 r.
PL
Malejący udział systemowych źródeł wytwórczych w bilansie mocy powoduje, że dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii niezbędnym staje się wykorzystywanie zasobów regulacyjnych pozostających do niedawna poza obszarem zainteresowania OSP. W artykule, w kontekście wymagań IRiESP dla źródeł konwencjonalnych, zaprezentowano rzeczywiste możliwości regulacyjne oferowane przez typową farmę wiatrową (FW). Omówiono model wymiany danych pomiędzy regulatorem centralnym LFC (Load Frequency Control) i FW, umożliwiający udział w regulacji mocy i częstotliwości w KSE. Ocenę zdolności do udziału w regulacji mocy czynnej FW oparto o wyniki projektu [8] realizowanego przy współudziale PGE Energia Odnawialna SA, PSE Operator, PSE Innowacje oraz Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk.
EN
Declining share of the conventional generation units in the system power balance force involvement of the renewable power sources into the process of power system regulation. The article presents results of the pilot project aimed to include the wind farms into the process of active power regulation. The pilot project has been implemented in cooperation with PGE Energia Odnawialna SA, PSE Operator, PSE Innowacje and the Institute of Power Engineering.
EN
The work describes the components of efficiency in the form of energy, economic and ecological benefits and outlays in the life cycle, i.e. construction and operation of machinery, equipment and power systems, on the example of wind farms and the most important models useful in designing their construction and operation for increasing system safety in three areas: environment, technical system, and human health. Technical conditions (ideas, constructions and processes) necessary to increase the benefits and / or reduce energy, economic and ecological expenditure of the operation and the prospects for effective development of the global, European and national wind energy market are characterized. A preliminary analysis of the relations of operators, workpieces, live and artificial objects of the 2-MW wind farm environment was carried out, for the possibility of increasing the benefits and reduction of outlays as a result of compensating for the destructiveness of the system, the environment and man.
20
Content available remote Wind farms in the process of voltage regulation in the power system
EN
The large number of wind farms in the power system makes it possible to use them in the process of voltage regulation in the nodes to which they were connected. The regulation possibilities depend on the generators in which the wind farm has been equipped. Currently, Doubly-Fed Induction Generators are the most commonly used ones, which have wide possibilities of reactive power and voltage control at the wind farm connection point. The article presents an analysis of the connection of a wind farm consisting of wind turbines equipped with DFIG generators to the power system for the possibility of voltage regulation. Simulations were carried out using PowerWorld Simulation software.
PL
Duża liczba farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym stwarza możliwość wykorzystania ich w procesie regulacji napięcia w węzłach do których zostały przyłączone. Możliwości regulacyjne zależą od generatorów w jakie zostały wyposażone elektrownie wiatrowe. Obecnie najczęściej znajdują zastosowanie generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane, które posiadają szerokie możliwości regulacji mocy biernej, a co za tym idzie napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej. W artykule przedstawiono analizę przyłączenia farmy wiatrowej, składającej się z elektrowni wiatrowych wyposażonych w generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane do systemu elektroenergetycznego pod kątem możliwości regulacji napięcia. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania PowerWorld Simulator.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.