Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statistical process control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The manufacturing and characterization of polymer nanocomposites is an active research trend nowadays. Nonetheless, statistical studies of polymer nanocomposites are not an easy task since they require several factors to consider, such as: large amount of samples manufactured from a standardized procedure and specialized equipment to address characterization tests in a repeatable fashion. In this manuscript, the experimental characterization of sensitivity, hysteresis error and drift error was carried out at multiple input voltages (𝑈𝑠) for the following commercial brands of FSRs (force sensing resistors): Interlink FSR402 and Peratech SP200-10 sensors. The quotient between the mean and the standard deviation was used to determine dispersion in the aforementioned metrics. It was found that a low mean value in an error metric is typically accompanied by a comparatively larger dispersion, and similarly, a large mean value for a given metric resulted in lower dispersion; this observation was held for both sensor brands under the entire range of input voltages. In regard to sensitivity, both sensors showed similar dispersion in sensitivity for the whole range of input voltages. Sensors’ characterization was carried out in a tailored test bench capable of handling up to 16 sensors simultaneously; this let us speed up the characterization process.
EN
This paper describes a stability study of a plastic injection molding process. There is a need - underpinned by economic considerations - to continuously improve and lead to a maximum reduction in the level of deficiencies in production processes. One of the methods that can help to improve the process is SPC (Statistical Process Control). One of the SPC tools are proces capability indicators (Cp, Cpk) or performance indicators, such as Pp, Ppk. In this paper, on a mass measuring station, a study was conducted on three types of products manufactured in a company, and the measurements concerned each piece of the product manufactured during one work shift. The data collected were used to calculate the process capability and to evaluate these processes.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik statystycznej kontroli procesu w sektorze energetycznym. W każdym dużym systemie pojawia się zmienność, co wymaga podejścia statystycznego w celu zapobiegania jego dalszego rozregulowania. Narzędzia Statystycznego Sterowania Procesem pozwalają kontrolować poszczególne charakterystyki produktu/usługi, a zdobyte informacje wykorzystuje się do sterowania całym ciągiem wytwórczym. W szczególności, w niniejszym artykule zaprezentowano trzy najczęściej stosowane metody statystyczne w procesach produkcyjnych. Pierwszą z nich jest graficzna prezentacja danych pomiarowych w postaci histogramu. Kolejną – karty kontrolne Sewharta pozwalające na identyfikację czynników specjalnych. Trzecią – analiza zdolności procesu, która pozwala sprawdzić w jakim stopniu proces spełnia założone wymagania. Rekomenduje się wdrożenie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach energetycznych celem obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności.
EN
The main purpose of this paper is to present the possibilities of application of the Statistical Process Control techniques in the energy sector. In each large system variability occurs, which will require a statistical approach to prevent further deregulation. Statistical Process Control tools allow to control individual product/service characteristics, and the gained information is used to control the entire manufacturing process. Specifically, in this paper we present three statistical methods that are often applied in production processes. The first one is a graphical presentation of measurement data in the form of a histogram. The second one – the Sewhart control charts allow identification of special factors. The third one – the process capability analysis allows to assess how well the process meets the requirements. Implementation of such solutions in an energy company can lead to the decrease in operating costs and increase in profitability.
PL
Praca dotyczy modelowania empirycznego oraz statystycznego sterowania procesem montażu połączeń gwintowych. Opisano wpływ właściwości mechanicznych i trybologicznych na jakość procesu montażu, a w szczególności operacji dokręcania. Rozważany problem dotyczy oszacowania wpływu bruzdowania na wartość kontrolnego momentu dokręcania w strategii dokręcania na określony kąt obrotu. Wykorzystując analizę regresji liniowej, udowodniono silną negatywną korelację pomiędzy twardością stalowej podkładki będącej elementem połączenia a kontrolnym momentem dokręcania. Modelowanie empiryczne pozwoliło skutecznie zastosować statystyczne sterowanie procesem. W wyniku zastosowania tych metod osiągnięto istotną poprawę jakości procesu, redukując w ten sposób koszty produkcji, poprzez eliminację braków.
EN
This paper describes the application of empirical modeling and statistical process control of the threaded joints assembly process. The influence of mechanical and tribological properties on the quality of the assembly process in particular on tightening operation was described. The considered problem concerns the estimation of the influence of ploughing on the tightening torque value in the angle tightening strategy. Using a linear regression analysis, a strong negative correlation between the hardness of the washer being a part of the joint and the control tightening torque value has been proven. Empirical modeling allowed to effectively perform the statistical process control. As a result of these methods, a significant improvement in the quality of the process has been achieved, thus reducing production costs by eliminating defects.
EN
Due to its low surface energy, easy dispersion, high homogeneity and whiteness, coated (modified) calcite has increasingly been used in many industries, particularly in the plastics. The demand for this product will most likely increase in the years to come. Surface modification of calcite with a fatty acid would lead to a great expansion of industrial applications. The color values of coated calcite products are the first quality parameter. Therefore, it is very important to monitor the variations in the color characteristics of the coated calcite products. It is well known that statistical process control (SPC) techniques have been widely used in the many industries. In the present study, the surface of micronized calcite was coated with stearic acid by a pin mill. X-R control graphics and process capability index were applied for monitoring variations in quality control based on color parameters (L*, a* and b*) for the pin mill plant. In addition, active ratio, particle size distribution, whiteness parameters, BET, FTIR, TGA-DTA and SEM were then determined on a coated calcite sample. The results show that the pin mill plant seems under control and the coating technology is very effective in modifying the surface of micronized calcite products.
EN
The paper presents the method of on-line diagnostics of the bed temperature controller for the fluidized bed boiler. Proposed solution is based on the methods of statistical process control. Detected decrease of the bed temperature control quality is used to activate the controller self-tuning procedure. The algorithm that provides optimal tuning of the bed temperature controller is also proposed. The results of experimental verification of the presented method is attached. Experimental studies were carried out using the 2 MW bubbling fluidized bed boiler.
EN
In the paper, two techniques of the statistical process control, namely: histogram and process capability are applied to examine whether a process is statistically controllable and to identify disturbances that occur in the process. The objective is to evaluate the capability of the measuring process of vertical displacement of the head restraint. In the measuring process, forces that are used to displace the head restraint up and down are recorded. The analysis consists of checking whether the lifting and lowering forces of the head restraint belong to the required ranges of forces. The processes of displacement of the head restraint up and down are characterised by a high potential, but a poor centering. In order to improve the centering of the process, causes of defects are identified.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody filtracji sygnału wykorzystującą metodę średniej ruchomej. Metoda polega na wielokrotnym obliczaniu karty średniej ruchomej (MA - moving average) dla tego samego ciągu. Celem stosowania proponowanej metody jest uzyskanie optymalnych rezultatów filtrowania w porównaniu z efektami filtracji MA. Uzyskanie optymalnych wyników filtrowania polega na doborze dwu parametrów proponowanej karty Zwiększenie liczby parametrów karty wpływa na polepszenie rezultatów filtrowania. Za pozytywny efekt działania karty przyjmuje się odfiltrowanie składowych sygnału o niskiej amplitudzie i wysokiej częstotliwości w odniesieniu do parametrów sygnału, przy zachowaniu zawartych w sygnale istotnych informacji.
EN
The paper presents a new method of digital signal filtering based on moving average (MA). The new concept is to calculate MA many times for the same sequence of raw samples. The number of iterations of MA which is the second parameter of proposed method, allows to optimize (tune) filtering strength. The aim of filtering is to remove a high-frequency, low-amplitude signal component relative to variability of original (not disturbed) signal.
9
Content available remote Komputerowo wspomagane statystyczne sterowanie procesu
PL
W pracy został przeanalizowany problem, jakim jest rozregulowanie procesu produkcji wałka, z wykorzystaniem metody Statystycznego Sterowania Procesem (SPC). Na początku zostały wyjaśnione najważniejsze oznaczenia i definicje. Wprowadzenie obrazuje znaczenie pojęcia jakości w powszechnym rozumieniu. Zakres pracy objaśnia główne założenia projektu, z wykorzystaniem Statystycznego Sterowania Procesem.
EN
In this thesis there was analyzed a problem, of deregulation of process of production, by using the SPC method. At the beginning there are explanations the most important of terms and definitions. The introduction depicts the importance of quality in the common meaning. The purpose and range of the paper explains the main assumption of the project, using the statistical process control. The layout is a concise description of the construction of the paper and its parts.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wybranych kart kontrolnych Shewharta do analizy i oceny procesów logistycznych. Omówiono istotę zmienności procesów charakteryzując przyczyny zmienności: losowe oraz wyznaczalne. Przedstawiono metodę statystycznego sterowania procesami w kontekście ograniczania zmienności procesów realizowanych w organizacjach. Scharakteryzowano karty kontrolne jako główne narzędzie SPC, z podziałem na karty dla cech ocenianych liczbowo oraz cech ocenianych alternatywnie. Zaprezentowano wytyczne w zakresie interpretowania kart kontrolnych ze szczególnym uwzględnieniem testów przyczyn wyznaczalnych zaproponowanych przez L.S. Nelsona. W dalszej części pracy przedstawiono przykłady kart kontrolnych opracowanych dla wybranych procesów logistycznych – badania jakości usług firmy kurierskiej. Skonstruowano trzy karty dla cech ocenianych alternatywnie: dwie karty p oraz jedną kartę c. Całość podsumowano wnioskami.
EN
The paper presents the possibility of using selected Shewhart control charts for the analysis and assessment of logistics processes. The essence of the process variability has been discussed. Common and special causes of variability have been characterized. The method of statistical process control has been presented in the context of reducing the process variability in organizations. Control charts as the main tool of SPC have been characterized. The classification of control charts according to the type of quality characteristic that are supposed to be monitored has been shown: control charts for variables and control charts for attributes. Guidelines for interpreting control charts with particular emphasis on Nelson’s tests have been presented. Examples of control charts for selected logistics processes – research of courier service quality – have been demonstrated in the following part of the paper. Three charts for attributes have been constructed: two p charts and one c chart. The paper is summarized with conclusions.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8473--8481, CD2, cz. 5
PL
Niekiedy raporty wrażliwości programowania liniowego wskazują rozwiązanie zagadnienia dualnego jedynie dla wzrostów albo jedynie dla spadków wartości prawych stron warunków ograniczających. Taka typowa sytuacja znacznie ogranicza możliwość wnioskowania w ramach postoptymalizacji. Wskazano niektóre proste kroki umożliwiające poszerzenie palety zagadnień postoptymalizacyjnych, które może rozstrzygnąć analityk ratownictwa posługując się typowym oprogramowaniem optymalizacyjnym. Ilustrowane jest to na tabeli wrażliwości dwóch nieklasycznych zagadnień dotyczących ratownictwa. W pierwszym zagadnieniu odpowiadamy na specyficzne pytanie, który z koncentratów należy dokupić by najbardziej poprawi wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa produkującego dwa środki pianotwórcze na bazie tych koncentratów. Spostrzeżenia poczynione na pierwszym przykładzie pozwalają szerzej zbadać problemy związane z utworzeniem optymalnej rejonizacji stacji ratownictwa medycznego na przykładzie czterech dzielnic Warszawy. Tym samym poszerzono uprzednie wyniki Manikowskiego [7] uzyskane przy postoptymalizacji rejonizacji funkcjonowania stacji ratownictwa medycznego.
EN
Sometimes sensitivity reports of linear programming indicate the solution of the dual problem only for the increases or decreases of the right-hand side of limiting conditions. Such a typical situation limits significantly a possibility of postoptimisation inference. Some simple steps were indicated to enable the widening of the range of typical postoptimisation problems which can be decided upon by a medical rescue analyst using a typical optimisation software. This is illustrated by the sensitivity table of two nonclassical medical rescue problems. The first issue involves answering a specific question, namely, which concentrate should be bought in additional amount in order to improve in the best way the economic results of a company manufacturing two foaming agents based on these concentrates. The observations made in the first example allow further examination of problems related to establishing the optimum zoning of emergency medicinal services centers as exemplified by four districts of Warsaw. At the same time the results obtained previously by Manikowski [7] as regards postoptimisation of zoning of emergency medicinal services centers functioning were extended.
EN
Statistical Process Control (SPC) based on the well known Shewhart control charts, is widely used in contemporary manufacturing industry, including many foundries. However, the classic SPC methods require that the measured quantities, e.g. process or product parameters, are not auto-correlated, i.e. their current values do not depend on the preceding ones. For the processes which do not obey this assumption the Special Cause Control (SCC) charts were proposed, utilizing the residual data obtained from the time-series analysis. In the present paper the results of application of SCC charts to a green sand processing system are presented. The tests, made on real industrial data collected in a big iron foundry, were aimed at the comparison of occurrences of out-of-control signals detected in the original data with those appeared in the residual data. It was found that application of the SCC charts reduces numbers of the signals in almost all cases It is concluded that it can be helpful in avoiding false signals, i.e. resulting from predictable factors.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję narzędzia informatycznego wspomagającego prowadzenie kart kontrolnych Shewarta. W pierwszej kolejności omówiono ogólnie koncepcję kart kontrolnych a także określono założoną funkcjonalność dla tworzonego narzędzia. Dla założonej funkcjonalności, zidentyfikowano dane, które muszą być gromadzone i przechowywane w narzędziu. Dla zidentyfikowanych danych zaproponowano strukturę zgodną z relacyjnym modelem danych. W dalszej kolejności szczegółowo omówiono implementację bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym oraz przedstawiono rozwiązania pozwalające na przeprowadzenie analizy dla wybranej właściwości. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na automatyczną identyfikację punktów tworzących przedstawione w normie konfiguracje wskazujące sytuacje wymagające wyjaśnienia. Stworzone mechanizmy pozwalają również na przejrzystą prezentację wyników zarówno w formie tabelarycznej jak i za pomocą odpowiednich wykresów dla wybranego przez użytkownika zakresu próbek.
EN
The article addresses a concept of an IT tool proposed to support the application of the Shewart control charts. The concept of control charts has been generally explained in the initial sections of the paper, providing a definition of the functionality envisaged for the tool being developed. With regard to the said functionality, data which must be acquired and stored in the tool have been identified. For the sake of the data identification, a specific structure conforming with the relational data model has been proposed. What follows is a detailed description of database implementation in a spreadsheet as well as an introduction of a solution allowing the chosen property to be analysed. All the solutions proposed enable automatic identification of the points forming the configurations specified in the reference standard, indicating situations which require further explanation. The mechanisms developed also make it possible to represent the results obtained in a transparent form, both in tables and by means of appropriate graphs, depending on the range of samples chosen by the user.
EN
The paper deals with Statistical Process Control (SPC) applied to three original and three generated variables of copper ore upgrading by flotation. The six variables were evaluated by the SPC charts based on industrial upgrading of copper ore data gathered during one month of operation in the form of copper content in feed, concentrate and tailing. The remaining three upgrading variables were concentrate yield, copper recovery in concentrate and non-copper components recovery in tailing. Although, all variables obeyed normal distribution, considerable autocorrelation was detected between observations for all variables. For this reason, the traditional Shewhart control charts, that assume the process data generated are normally and independently distributed, resulted in many of out-of-control points which may lead to wrong decisions regarding the control of process variables. The most suitable ARIMA time series models were determined for all variables to remove autocorrelations. The ARIMA(0,1,1) model was found the best for copper content in feed, copper content in concentrate, concentrate yield and non-copper components recovery in tailing, while the AR(1) model was suitable for copper content in tailing and copper recovery in concentrate.
EN
All recent experiences confirm the fact that the main tasks of quality management are guaranteed only with the high skilled employees. Employees are responsible for the production plan and development, services and processes. The series of standards called ISO 9000 help to establish quality management in organization. Usage of the quality management with statistical process control is also very important for the company. Companies are spending all human, material and financial resources to improve quality management. The objective of the paper is to outline the statistical process control in production company Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
PL
Wszystkie ostatnie doświadczenia potwierdzają fakt, że główne zadania zarządzania jakością są gwarantowane tylko z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Pracownicy są odpowiedzialni za plan produkcji i rozwoju, usług i procesów. Seria norm ISO 9000 jest pomocna w celu ustalenia zarządzania jakością w organizacji. Korzystanie w zarządzaniu jakością ze statystycznej kontroli procesu jest również bardzo ważne dla firmy. Firmy wykorzystują wszystkie zasoby ludzkie, materialne i finansowe w celu poprawy jakości zarządzania. Celem pracy jest określenie statystycznego sterowania procesem w produkcji firmy Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
16
Content available remote Wskaźniki zdolności jakościowej w procesach obróbki skrawaniem
PL
W artykule zdefiniowane zostały wskaźniki zdolności jakościowej procesów obróbki skrawaniem o wartości docelowej nie pokrywającej się ze środkiem przedziału tolerancji. Przypadki takie rzadziej występują w praktyce produkcyjnej, a ich analiza na bazie klasycznych wskaźników może prowadzić do bardzo poważnych błędów. Podane zostały przykłady zastosowania takich wskaźników, ich interpretacja oraz szacowanie przedziałów ufności. Publikacja dedykowana jest przede wszystkim gronu specjalistów zajmujących się dokładnością procesów obróbki skrawaniem, ale może być wykorzystana również w innych metodach obróbki metali.
17
Content available remote CAQ - Komputerowe wspomaganie jakości procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
PL
Współczesne przedsiębiorstwo produkcyjne, dla którego jakość jest sprawą priorytetową, musi posiadać niezawodnie działający system informacyjno-informatyczny, wspomagający wszelkie działania związane z uzyskaniem jak najwyższej, ekonomicznie uzasadnionej jakości wyrobów. W przypadku produkcji seryjnej i masowej kluczowe miejsce w takim systemie zajmuje SPC - metoda nadzorowania procesów wytwórczych, która zintegrowana z szerszym systemem CAQ, jest doskonałym narzędziem w konkurencyjnej walce o jakość.
EN
Among statistical instruments of quality Statistical Process Control (SPC) and Measurement Systems Analysis (MSA) take particular place. The proper quality of measurement data - verification and assurance of this quality are the task of MSA - guarantees an opportunity to carry out a solid SPC analysis supplying information about a process behavior. One of the principal tasks of SPC is estimation of capability of a process i.e. the assessment of process potential as for variability regarding expectations defined by specification limits. Data for analysis of a process capability are the results of measurements made by means of a determined measurement system. The variability of this measurement system must influence the results of capability assessment, however the measurement system adequate to control the process should guarantee that the impact is little enough to be omitted. The subject of the work is the analysis of influence of measurement system variability on evaluation of process capability indices. The mutual relations between process variability and measurement system variability present analytical relationships and experimental research given in the work. The aim of the tests was an assessment of a capability of the process of steel drop forgings' heat treatment relating to a hardness. The methodology demonstrated in the work is valid quality standards compatible (ISO 9000, ISO/TS 16949 etc.).
PL
Wśród statystycznych narzędzi jakości szczególne miejsce zajmują: statystyczne sterowanie procesem (SPC) oraz analiza systemów pomiarowych (MSA). Odpowiednia jakość danych pomiarowych - weryfikacja i zapewnienie tej jakości to zadanie MSA - gwarantuje możliwość przeprowadzenia rzetelnej analizy SPC dostarczającej istotnych informacji o zachowaniu się procesu. Jednym z podstawowych zadań SPC jest ocena zdolności jakościowej procesu, tj. ocena możliwości procesu ze względu na zmienność w odniesieniu do oczekiwań definiowanych granicami specyfikacji. Dane do analizy zdolności procesu są wynikiem pomiarów wykonanych za pomocą określonego systemu pomiarowego. Zmienność tego systemu pomiarowego musi wpływać na wyniki oceny zdolności, niemniej odpowiedni do nadzorowania procesu system pomiarowy powinien gwarantować, aby wpływ ten był na tyle mały, że pomijalny. Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu zmienności systemu pomiarowego na ocenę współczynników zdolności procesu. Wzajemne relacje pomiędzy zmiennością procesu oraz zmiennością systemu pomiarowego przestawiają podane w pracy związki analityczne oraz badania eksperymentalne. Celem badań była ocena zdolności procesu obróbki cieplnej odkuwek stalowych do uzyskiwanej twardości. Metodyka zaprezentowana w pracy jest zgodna z obowiązującymi standardami jakości (ISO 9000, ISO/TS 16949 itp.).
EN
In the article there were presented chosen method associated with statistical control of production processes. Mainly focused on control cards and Pareto-Lorenz analysis. Showed method were implemented to analysis production process stability of hearing aids in X company (the brand name don’t give because date of production is secret). Researches were made few months after new assembly lines starts-up. Main aim of researches was defects types identification occurred in production process and determine the scale of effect. Finally received results were satisfactory, i.e. despite of occurred errors, control cards analysis showed that production process of BTE-type (Behind-The-Ear) hearing aids was stable.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane metody związane ze statystycznym sterowaniem procesami produkcyjnymi. Głównie skupiono się na kartach kontrolnych i analizie Pareto-Lorenza. Wskazane metody zastosowano do analizy stabilności procesu produkcji aparatu słuchowego firmy X (nazwy firmy nie podano ze względu na poufność danych produkcyjnych). Badania przeprowadzono w kilka miesięcy od uruchomienia linii produkcyjnej. Celem badań była identyfikacja rodzajów wad występujących w procesie produkcji oraz określenie skali tego zjawiska. Ostatecznie otrzymano wyniki zadowalające, tj. pomimo występujących błędów, analiza kart kontrolnych p wykazała, że proces produkcji aparatu słuchowego typu BTE (ang. Behind-The-Ear) był stabilny.
EN
The paper presents an analysis of SPC (Statistical Process Control) procedures usability in foundry engineering. The authors pay particular attention to the processes complexity and necessity of correct preparation of data acquisition procedures. Integration of SPC systems with existing IT solutions in area of aiding and assistance during the manufacturing process is important. For each particular foundry, methodology of selective SPC application needs to prepare for supervision and control of stability of manufacturing conditions, regarding specificity of data in particular 'branches' of foundry production (Sands, Pouring, Metallurgy, Quality).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.