Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W Pro Novum, w ramach Programu Bloki 200+, opracowano niskonakładową i uniwersalną metodę zwiększenia elastyczności bloków klasy 200 MW, jaka zwiększa ich bezpieczeństwo i dyspozycyjność niezależnie od stopnia intensywności pracy regulacyjnej. Metoda opracowana przez Pro Novum polega na wykorzystaniu rezerw technicznych urządzeń bloku energetycznego. Prace badawczo-rozwojowe, podczas których Metoda Pro Novum została zweryfikowana na bloku rzeczywistym zostały zakończone, a osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników potwierdzone podczas pomiarów przeprowadzonych przez niezależną firmę pomiarową, zgodnie z wymaganiami NCBR. Metoda Pro Novum może wspierać bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków klasy 200 MW w okresie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego.
EN
In Pro Novum, as part of the 'Program Bloki 200+, (Power Units 200+ Program), a low-cost and universal method of increasing the flexibility of 200 MW class units has been developed, which increases their safety and availability, regardless of the intensity of the flexible operation. The Method developed by Pro Novum is based on the use of technical reserves of the power unit devices. Research and development works, during which the Pro Novum Method was verified on the real power unit have been completed, and the achievement of all the assumed indicators was confirmed during measurements carried out by an independent measurement company, in accordance with the requirements of the National Center for Research and Development. The Pro Novum Method can support the safety and availability of 200 MW power units in the period of transformation of the Polish power sector.
PL
Zdobyta wiedza i doświadczenie skłoniły Pro Novum do opracowania Metody, której podstawowymi atutami są uniwersalność i niskie koszty wdrożenia, co sprawia, że może zostać zaimplementowana z korzyścią ekonomiczną nawet na blokach, których dalsza eksploatacja może być względnie krótka z uwagi na niespełnienie wszystkich wymagań emisyjnych oraz braku korzyści z Rynku Mocy, a także wykonywania specjalnych usług systemowych. W artykule przedstawiono genezę, podstawowe założenia, warunki wdrożenia, opis funkcjonalny oraz atuty Metody Pro Novum.
EN
The acquired knowledge and experience moved Pro Novum to develop a Method, the main advantages of which are universality and low implementation costs, which means that it can be implemented with an economic benefit even on units whose further operation may be relatively short due to failure to meet all emission requirements and no benefits from the Power Market as well as special system services. The article presents the genesis, basic assumptions, implementation conditions, functional description and advantages of the Pro Novum Method.
PL
Kadłuby turbiny, jako elementy krytyczne bloku energetycznego, są poddawane zmiennym obciążeniom termicznym i mechanicznym. Charakter obciążeń powoduje względnie duże deformacje kadłubów oraz ich uszkodzenia związane ze zmęczeniem termomechanicznym. Wykorzystując symulację komputerową (MES) możliwe jest wyznaczenie stanów naprężenia i przemieszczenia kadłubów w trakcie ich pracy oraz w czasie uruchomień i odstawień. Uzyskane wyniki symulacji pozwalają na określenie lokalizacji najbardziej wytężonych miejsc oraz na oszacowanie zmian trwałości elementów. Niestety, ze względu na rozmiar modeli numerycznych potrzebnych do uzyskiwania wysokiej jakości wyników obliczeń i średnie dostępne moce obliczeniowe stacji inżynierskich, czas symulacji uniemożliwia prowadzenie obliczeń w czasie rzeczywistym. Rozwiązaniem tego problemu jest sprowadzenie modelu numerycznego do modelu zredukowanego, który odzwierciedla zachowanie modelu MES znacznie zmniejszając koszt obliczeniowy konieczny do prowadzenia symulacji. Parametryczne modele zredukowane kadłubów turbin umożliwiają analizę ich stanu wytężenia w czasie rzeczywistym oraz dla symulowanych warunków pracy. Zastosowanie modeli zredukowanych pozwala również na prognozowanie trwałości elementów, co przekłada się na możliwość wdrożenia planów badań i remontów opartych na analizie pracy i rzeczywistego obciążenia urządzenia. W artykule przedstawiono przykład zastosowania podejścia do oceny trwałości kadłubów turbiny z wykorzystaniem parametrycznych modeli zredukowanych.
EN
The turbine casings, as the critical components of a power unit are subjected to variable thermal and mechanical loads. The nature of the loads causes relatively large casings deformations and their damage due to thermomechanical fatigue. By the application of numerical simulation (FEM), it is possible to determine the stress state and displacements of the casings during their operation, startups and shutdowns. The obtained computation results allow to find the most stressed locations and to estimate changes in the components durability. Unfortunately, due to the size of numerical models necessary to obtain high-quality computations results and the computing power of a typical engineering workstation, the simulation time makes it impossible to perform real-time simulation. The solution to the described issue is application of reduced order models, which reflect the behavior of the FEM model, significantly reducing the computational cost. Parametric reduced order models (PROM) of the turbine casings enable the analysis of casings stress state in real time and for simulated operation conditions. The application of PROM also allows forecasting the components durability, which translates into the possibility of implementing test and repair plans based on the analysis of the work and actual load of the casings. An example is presented in the paper of the approach to assessing the durability of turbine casing with the application of PMOR will be presented.
PL
Nadzór diagnostyczny wykonywany także w zdalnym trybie posiada w polskiej energetyce prawie dwudziestoletnią historię. Przed nią możliwa jest tak samo długa przyszłość, zarówno na blokach nowych jak i długo eksploatowanych w końcowej fazie ich resursu, zwłaszcza gdy jego czas oraz okresy międzyremontowe nie mogą być odpowiednio wcześnie dokładnie określone. Ten rodzaj diagnostyki najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdy jest odpowiedniej jakości może być wykorzystany do weryfikacji prognozy trwałości, kreowania strategii eksploatacji oraz optymalizacji terminu i zakresu kolejnego remontu, które w ostatnich czasach stało się znacznie trudniejsze niż w przeszłości. W artykule zaprezentowano przykłady aplikacji diagnostycznych wykorzystywanych w Veolia Energia Poznań S.A. po ostatnim remoncie kapitalnym duobloku i w ramach nadzoru nad warunkową pracą uszkodzonej komory wylotowej pary pierwotnej kotła 1K1.
EN
Diagnostic supervision, also performed remotely, has almost twenty years of history in the Polish power industry. An equally long future is possible in front of it, ooth for new and long-operated units in the final phase of their service life, especially when its time and periods between overhauls cannot be precisely determined in advance. This type of diagnostics is most often a source of information, sometimes a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can oe used to verify the lifetime prognosis, create an operation strategy and optimize the date and scope of the next overhaul, which has recently become much more difficult than in the past. The article presents examples of diagnostic applications used in Veolia Energia Poznań S.A. after the last major overhaul of the duo-power unit and as part of supervision over the conditional operation of the damaged primary steam outlet header of the 1K1 boiler.
PL
Elementy krytyczne i duża część pozostałych urządzeń bloku energetycznego, są poddawane zmiennym obciążeniom termicznym i mechanicznym. Obciążenia te wpływają na ich trwałość w myśl zmęczenia termomechanicznego i jak również pełzania. Wykorzystując symulację komputerową (MES) możliwe jest wyznaczenie stanów naprężenia i przemieszczenia urządzeń energetycznych, a uzyskiwane wyniki symulacji pozwalają na określenie miejsc najbardziej wytężonych oraz na oszacowanie zmian trwałości elementów. Model numeryczny może być sprowadzony do modelu zredukowanego, który odzwierciedla zachowanie modelu MES znacznie zmniejszając koszt obliczeniowy konieczny do prowadzenia symulacji, umożliwiając symulację działania elementów energetycznych w czasie rzeczywistym i z wysoką dokładnością. Zastosowanie modeli zredukowanych pozwala również na wdrożenie planów badań i remontów opartych na analizie pracy i rzeczywistego obciążenia urządzenia. W artykule zostanie przedstawiony przykład zastosowania podejścia do oceny bezpieczeństwa pracy elementów krytycznych z wykorzystaniem parametrycznych modeli zredukowanych i środowiska testowego firmy Pro Novum.
EN
The critical components and other equipment of a power unit are subjected to variable thermal and mechanical loads. The loads cause variable stress state in components which influences their damage due to thermomechanical fatigue and creep. By the application of numerical simulation (FEM), it is possible to determine the stress state and displacements of the critical components. The obtained computation results allow to find the most stressed locations and to estimate changes in the components durability. The numerical models can be transformed to the reduced order models, which reflect the behavior of the FEM model, significantly reducing the computational cost and enable the analysis of stress state in real time and for simulated operation conditions, The application of PROM also allows implementing test and repair plans based on the analysis of the work and actual load of the components. In this paper an example of the approach to assessing the durability of critical components with the application of PMOR will be presented.
PL
W artykule zaprezentowano podejście, w którym kryteria temperaturowe określone w formule Bloków Ograniczeń Termicznych (BOT) zastąpiono kryteriami naprężeniowymi generowanymi w Bloku Kontroli Trwałości (BKT). BKT na bieżąco analizuje m.in. stan naprężeń w elementach krytycznych bloku energetycznego wykorzystując ich cyfrowe bliźniaki. Podejście BKT pozwala na dokładniejsze odwzorowanie stanów termicznych i naprężeń. W stopniowo coraz bardziej zaawansowanej formie jest rozwijane w Pro Novum od wielu lat. Towarzyszy zwłaszcza rozwojowi systemów zdalnej diagnostyki jako nieodzownego narzędzia oceny stanu technicznego i prognozowania trwałości dla bloków i urządzeń eksploatowanych w coraz bardziej regulacyjnym trybie. BKT opracowano w ramach Programu Bloki 200+ i zaimplementowano na bloku referencyjnym nr 1 w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
EN
The article presents an approach in which the temperature criteria specified in the formula of Thermal Restriction Blocks (Pol. BOT) were replaced with stress criteria generated in the Life Control Block (Pol. BKT). BKT analyzes on an ongoing basis, inter alia, the state of stresses in the critical elements of a power unit using their digital twins. The BKT approach allows for more accurate mapping of thermal states and stresses. In a gradually more and more advanced form, it has been developed in Pro Novum for many years. In particular, it accompanies the development of remote diagnostics systems as an indispensable tool for assessing the technical condition and predicting durability for units and devices operated in an increasingly flexible mode. The Life Control Block was developed under the 'Program Bloki 200+' (Power Units 200+ Program) and implemented on the reference block no.1 at ENEA Elektrownia Potanieć S.A.
PL
W artykule przedstawiono opis cyfrowego środowiska diagnostycznego przygotowanego na potrzeby realizacji Metody Pro Novum, na bloku referencyjnym w ramach Programu „Bloki 200+”. Opisano wykonaną architekturę systemu kontrolno-pomiarowego i sterowania na podstawie danych konstrukcyjnych i procesowych. Przedstawiono zastosowanie Metody Pro Novum wykorzystującej specjalistyczne oprogramowanie i moduły oparte na wirtualnych modelach elementów krytycznych i symulacji procesów.
EN
The article describe a digital infrastructure of diagnostic environment was done to realized Pro Novum Method on reference power unit, which was in "Blocks 200+" competition. The article presents infrastructure of control and measurement system based on technical and process data. Pn Method was applied using a specialized software and modules including virtual models of critical elements and process simulation.
PL
Zdalna diagnostyka posiada w polskiej energetyce ponad 15-letnią historię i możliwą, długą przyszłość. Nie tylko ze względu na doświadczenia pandemii powinna być intensywnie rozwijana zwłaszcza na długo eksploatowanych blokach tej samej klasy w końcowej części ich resursu. Nowym blokom, prawdopodobnie gazowo-parowym będzie towarzyszyła od początku ich eksploatacji. Pozwala zapewnić bezpieczeństwo i dyspozycyjność w niskonakładowy sposób na podstawie analizie w trybie on-line informacji oraz systematycznie powiększanej wiedzy i kompetencji personelu nie tylko wykonującego diagnostykę. Skojarzona z metodami zaawansowanej analityki oraz sztucznej inteligencji może być jednym ze źródeł strategii w zakresie zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni.
EN
Remote diagnostics has over 15 years of history in the Polish power sector and a possible long future. Not only because of the experience of pandemic, it should be intensively developed, especially in long time operated power units of the same class, in the final part of their life cycle. New power units, probably gas and steam, will accompanied by remote diagnostics from the beginning of their operation. It allows you to ensure safety and availability in a low-cost manner based on on-line analysis of information and systematically increasing knowledge and competences of personnel not only performing diagnostics. Associated with the methods of advanced analytics and artificial intelligence, it can be one of the sources of strategies for managing the production assets of a power plant.
PL
W artykule przedstawiono skuteczne rozwiązanie problemu, jaki został zidentyfikowany podczas remontu kotła w Elektrowni Dolna Odra. Wykryto wtedy wskazania na powierzchniach wewnętrznych grubościennych elementów międzystropia kotła OP-650. Wskazania okazały się praktycznie nienaprawialne. Opracowana przez Pro Novum i uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego metodyka nadzoru diagnostycznego, wykonanie prac korekcyjnych w obszarze armatury wtryskowej oraz przeprowadzenie cyklicznych badań sprawdzających przez CLDT na zlecenie PGE GiEK umożliwiło warunkową, bezpieczną eksploatację komór schładzaczy i komór wylotowych przegrzewacza pary pierwotnej kotła K-5 przez prawie 10 000 godzin. Podczas dwuletniej eksploatacji elementów ze wskazaniami zapewniono ich pełne bezpieczeństwo oraz dyspozycyjność kotła.
EN
The article presents an effective solution to the problem identified during the overhaul of the boiler in Dolna Odra Power Plant. Indications were detected on the internal surfaces of the thick-walled interfloor elements of the boiler OP-650. They turned out to be practically irreparable. The methodology of diagnostic supervision developed by Pro Novum and agreed with the Office of the Technical Inspection as well as correction works in the area of injection fittings and cyclic checking tests performed by CLDT commissioned by PGE GiEK enabled conditional safe operation of the cooler chambers and outlet chambers of the primary steam superheater of the boiler k-5 by almost 10 000 hours. During the two year operation of the elements with indications their full safety and availability have been ensured.
PL
Nadzór diagnostyczny nad warunkową pracą uszkodzonych elementów przedstawiono na przykładzie schładzaczy. Na ich powierzchniach wewnętrznych, w czasie badań nieniszczących wykryto, endoskopowo i potwierdzono ultradźwiękowo, wskazania o charakterze pęknięć eksploatacyjnych. Uszkodzenia takie są praktycznie nienaprawialne, a prefabrykacja i wymiana uszkodzonych elementów wymaga sporo czasu. Metodyka sprawdza się także dla elementów uszkodzonych, dla których wymiana lub naprawa stają się nieopłacalne z uwagi na zbliżający się koniec ich resursu. W artykule przedstawiono metodykę nadzoru warunkowego pracy schładzaczy pary wspieraną aplikacją LM System PRO+® z nowo opracowanymi modułami i algorytmami nadzorującymi postęp pęknięć w trybie on-line.
EN
Diagnostic supervision of conditional operation for damaged elements is presented on the example of desuperheaters. In case of these desuperheaters, on internal surfaces, non-destructive tests have detected, endoscopically and ultrasound confirmed, indications of the nature of operational cracks. Such damages are practically unrepairable and prefabrication and replacement of damaged elements takes a lot of time. The methodology (diagnostic supervision of conditional operation) also works for damaged elements, for which replacement or repair becomes unprofitable due to the approaching end of their service life. The paper presents methodology of conditional supervision operation of steam desuperheater supported by the LM System PRO+® application with newly developed modules and algorithms for monitoring the progress of cracks in on-line mode.
PL
Powstanie Informatycznego Środowiska Testowego stało się dla Pro Novum koniecznością w okresie pracy nad kilkoma projektami, w tym integrującymi dane procesowe z wielu bloków i urządzeń energetycznych. Bezpieczeństwo IŚT posiada najwyższy priorytet, spełnione są wszystkie wymagania klientów oraz partnerów, jak również wewnętrzne procedury bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Pro Novum. IŚT umożliwia użytkownikom analizę procesów towarzyszących wirtualnemu obiektowi zarówno w trybie off-line jak i on-line. Informatyczne Środowisko Testowe zapewnia bezpieczne i komfortowe warunki pracy, w zdalnym trybie, dla wielu wykonawców, stwarzając warunki do sprawnego zarządzania ich realizacją i redukcji kosztów. Im bardziej złożony i innowacyjny projekt, tym większe korzyści z wykorzystania IŚT.
EN
Creating an IT Test Environment has become a necessity for Pro Novum while working on several projects, including integrating process data from many power units and devices. Security on the IT test environment has the highest priority, all customer and partner requirements are ensured as well as internal security procedures infrastructure in Pro Novum. The IT test environment enables users to analyze processes accompanying the virtual object both in off-line and on-line mode. The IT test environment ensures safe and comfortable working conditions in a remote mode for many contractors, creating conditions for efficient management of their implementation and reduction of costs. If the project is more complex and innovative, the benefits of using the IT test environment are greater.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.