Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja procesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca przedstawia zagadnienie dotyczące pomiaru i analizy zużycia energii w trakcie cyklu wiercenia termicznego. Przedstawiono oparte na tokarce CNC stanowisko badawcze, którego elementem wyposażenia był eksperymentalny układ poboru energii oparty o licznik energii elektrycznej oraz siłomierz. Zastosowane urządzenia pomiarowe pozwalały na rejestrację obciążenia sieci energetycznej, obciążenia napędów obrabiarki, siłę osiową, moment hamujący wiertło, aktualne obroty wrzeciona obrabiarki, pozycję wiertła względem obrabianego materiału i wartości rejestrów parametrów pomocniczych w strategii adaptacyjnego sterowania posuwem. Rozważano dwa przypadki cyklu wiercenia: wykonanie pojedynczego otworu oraz wykonanie szeregu otworów w jednym cyklu. Testowano pięć strategii sterowania posuwem w trakcie cyklu wiercenia, w tym adaptacyjne sterowanie posuwem i rekurencyjną metodę optymalizacji posuwu. Dla porównania wykonano także otwory tradycyjnymi wiertłami krętymi HSS. Na podstawie uzyskanych rezultatów badań można stwierdzić, że metoda wiercenia ciernego może być zaliczona do energooszczędnych metod wykonywania otworów w elementach cienkościennych.
EN
The work presents the issue of measuring and analyzing energy consumption during a thermal drilling cycle. A research stand based on a CNC lathe was presented, the equipment of which was an experimental energy consumption system based on an electricity meter and a force gauge. The measuring devices used allowed for recording the load on the power grid, the load on the machine tool drives, the axial force, the drill braking torque, the current rotation of the machine tool spindle, the position of the drill in relation to the workpiece and the values of auxiliary parameter registers in the strategy of adaptive feed control. Two cases of a drilling cycle were considered: making a single hole and making a series of holes in one cycle. Five feed control strategies were tested during the drilling cycle, including adaptive feed control and a recursive feed optimization method. For comparison, holes were also made with traditional HSS twist drills. Based on the obtained test results, it can be concluded that the friction drilling method can be included in the energy-saving methods of making holes in thin-walled elements.
EN
Purpose: This publication focuses on issues related to logistics management. The aim of this publication is to show the possibility of creating a logistics center within logistic networks. Design/methodology/approach: This publication uses a conceptual method based on observations, sales forecasts and distance analysis of logistics centers. Findings: The analysis of the collected and presented data as part of the concept of creating a logistics center Lviv-Rzeszów shows that such an action is justified, in particular in economic terms. The study shows that the optimization of processes as part of the implementation of the concept would allow for many benefits for the economy and regional development, as well as for the transport and logistics industry itself. Research Limitation/implication: During the study, there were limitations related to obtaining empirical data. The most important implication of the study is the statement that the planned investment will bring significant benefits to entrepreneurs and other market stakeholders. Originality/Value of paper: The publication showed the possibilities of using the new logistics center Lviv-Rzeszów and its impact regional and business development.
3
PL
W artykule scharakteryzowano operację przypawania kołków – powszechnie stosowaną w przemyśle maszynowym, gdyż jest to jedna z najprostszych oraz najszybszych metod łączenia detali. Wykorzystanie tej metody umożliwia przypawanie takich elementów jak: śruby, kołki, gwoździe lub nakrętki. Niewątpliwą jej zaletą jest to, że przypawanie elementów do produkowanych detali nie wymaga wykonywania żadnych otworów. W artykule zaprezentowano także – na dwóch praktycznych przykładach – sposoby optymalizacji procesu produkcyjnego, w którym stosowano przypawanie ostrzowe kołków w aspekcie skrócenia czasu produkcji.
EN
In the paper the operation of pinning was characterized - commonly used in the machine-building industry, because it is one of the simplest and fastest methods of joining elements. The use of this method makes it possible to pin such elements as: screws, pins, nails or nuts. Its unquestionable advantage is that there is no need to drill holes to attach elements to the manufactured parts. This paper presents also - on the basis of two practical examples the ways to optimize the production process in which the pin pinning was used in the aspect of shortening the production time.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia optymalizacji procesu od projektowania do wytworzenia silników elektrycznych. W obecnych czasach, przystępując do projektowania maszyn elektrycznych, zwraca się uwagę nie tylko na to, aby powstał wyrób zgodny z założeniami wejściowymi. Uwzględnia się również szereg innych czynników zmierzających do wykonania produktu wysokiej jakości, w możliwie najkrótszym czasie oraz przy jak najniższym koszcie wytworzenia. Poszczególne etapy projektu są analizowane pod kątem unifikacji istniejących rozwiązań.
EN
The article presents selected issues of optimisation of electric motors production from design engineering to final product. Currently, when designing of electrical machines begins, attention is paid to more than merely manufacturing a product in line with the inputs. A number of other factors are taken into account to make a high quality product in the shortest possible time and at the lowest possible cost of production. The individual stages of the project are analysed for the unification of existing solutions.
EN
Recently, aluminum matrix syntactic foams (AMSFs) have become notably attractive for many different industrial areas like automotive, aerospace, construction and defense. Owing to their low density, good compression response and perfect energy absorption capacity, these advanced composite materials are also considered as strong alternatives to traditional particle reinforced composites and metal foams. This paper presents a promising probability of AMSF fabrication by means of industrial cold chamber die casting method. In this investigation, contrary to other literature studies restricted in laboratory scale, fully equipped custom-build cold chamber die casting machine was used first time and all fabrication steps were designed just as carried out in the real industrial high pressure casting applications. Main casting parameters (casting temperature, injection pressure, piston speed, filler pre-temperature and piston waiting time) were optimized in order to obtain flawless AMSF samples. The density alterations of the syntactic foams were analyzed depending upon increasing process values of injection pressure, piston speed and piston waiting time. In addition, macroscopic and microscopic investigations were performed to comprehend physical properties of fabricated foams. All these efforts showed almost perfect infiltration between filler particles at the optimized injection parameters.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia optymalizacji procesu od projektowania do wytworzenia silników elektrycznych. W obecnych czasach przystępując do projektowania maszyn elektrycznych zwraca się uwagę nie tylko na to, aby powstał wyrób zgodny z założeniami wejściowymi. Uwzględnia się również szereg innych czynników zmierzających do wykonania produktu wysokiej jakości, w możliwie najkrótszym czasie oraz przy jak najniższym koszcie wytworzenia. Poszczególne etapy projektu są analizowane pod kątem unifikacji istniejących rozwiązań.
EN
The article presents selected issues of optimisation of electric motors production from design engineering to final product. Currently, when designing of electrical machines begins, attention is paid to more than merely manufacturing a product in line with the inputs. A number of other factors are taken into account to make a high quality product in the shortest possible time and at the lowest possible cost of production. The individual stages of the project are analysed for the unification of existing solutions.
EN
This study was aimed at investigating the process optimization of foam sizing for cotton yarns. In this work, effects of major foam-sizing process factors including size concentration, blowing ratio, stirring speed, pre-wetting temperature, pre-drying temperature, squeezing pressure and drying temperature were studied on the hairiness (more than 3 mm) and abrasion resistance of foam-sized yarns. The combination of Plackett-Burman, steepest ascent path analysis and Box-Behnken design were adopted to optimize the foam-sizing process of cotton yarns. Results revealed that size concentration, blowing ratio and squeezing pressure were significant factors that affected the hairiness and abrasion resistance. Optimum hairiness and abrasion resistance were obtained when the cotton yarns were sized at size concentration of 19.33%, blowing ratio of 4.27 and squeezing pressure of 0.78kN. The theoretical values and the observed values were in reasonably good agreement and the deviation was less than 1%. Verifcation and repeated trial results showed that it has good reproducibility and imparts the foam sizing process of cotton yarns.
PL
W niniejszym artykule została zawarta wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu optymalizacji procesu produkcyjnego, poprzez zaimplementowanie w nim specjalistycznego systemu monitorowania pracy narzędzi na obrabiarkach. Zamieszczone treści są kompleksowym zestawieniem wyników przeprowadzonych badań z wykorzystaniem dedykowanego sprzętu i oprogramowania. Przedstawiona w tym tekście problematyka jest aktualnym odzwierciedleniem jednego z wielu wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami branży motoryzacyjnej, w których ciągle poszukiwane są innowacyjne rozwiązania napotykanych problemów, a przedstawione wyniki badań są jednym z takich przykładów.
EN
This article includes theoretical and practical knowledge of improvement of the manufacturing process by implementing tool monitoring system on the machine tool. The paper describes an issue, which is the actual reflection of one from many challenges which automotive companies have to face. Innovative solutions are constantly sought for and the article presents results of research done in this area with the use of dedicated equipment and software.
EN
Additive manufacturing (AM) technologies are used to produce objects from a wide variety of materials. Technologies that enable processing of metal engineering materials such as selective laser melting have become particularly important. The group of materials processed in this technology comprises stainless steel, CoCr, titanium and aluminum alloys and is continuously expanding to include new materials. The results of studies into AZ31 magnesium powder selective laser melting process optimization are presented in this paper. Optimization was aimed at minimizing the melted material porosity and determining the influence of and correlations between the analyzed process parameters. Design of experiments (DOE) approach was used, specifically full factorial design for three factors and rotatable design for two factors. Satisfactory porosity values were obtained in the <0.5% range. The results were used to prepare a mathematical model for the resulting porosity depending on the parameters used. Additionally, it was shown that information on linear energy density and scan velocity is not sufficient to describe the SLM process, and that it is necessary to provide detailed values of component parameters.
EN
The article presents practical knowledge about production process optimisation as a result of implementing a specialized system monitoring the work of machining tools. It features complex results of the conducted research with use of dedicated equipment and software, whose unconventional application may appear to be an effective IT tool for taking operational and strategic decisions in the machining area. This results from the possibility of analysing the obtained data in both current and long-term perspective, and taking decisions on this basis, which significantly conditions the rationality of using this type of solutions.
11
Content available remote Organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie odbioru odpadów
PL
Jednym z najważniejszych zadań przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów jest właściwe opracowywanie tras wywozowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że struktura organizacyjna firmy ma duży wpływ na odpowiednie opracowanie tras. Współpraca między pracownikami tworzącymi trasy wywozowe i ich wykonawcami, z zapewnieniem odpowiedniej hierarchii działania jest kluczem do optymalizacji wykonywanego procesu odbioru odpadów. Na proces transportowy w przedsiębiorstwie odbioru odpadów wpływa wiele działań, począwszy od przepływu informacji, poprzez ustalanie tras wywozowych, zarządzanie zapasami, realizację zamowień, serwis samochodów, manipulację kontenerów a skończywszy na lokalizacji bazy transportowej.
EN
One of the most important tasks of the waste collection enterprises is proper elaborating the export routes. Based on the studies done it can be stated that the organizational structure of the company had a strong influence on the development of appropriate routes. Collaboration between employees forming export routes and their executors with ensuring suitable hierarchy of actions is the key to optimizing the realized process of waste collection. It is also important to take into account the most important factors affecting the performance of the cars. The process of transport in the waste collection enterprises is influenced by many activities, as flow of information, the determination of export routes, inventory management, order fulfillment, service of cars, manipulation of containers, and location of the transport base.
12
Content available Lean Transformation in non-production organisations
EN
Each organisation, regardless of its profile, strives to achieve the best results possible; however, it needs to be noted that they frequently are different for each entity. Based on the studies and observations, the authors noticed that famous companies have similar approaches to the organisation of processes. These processes can be assigned to Lean Philosophy derived from the Japanese manufacturing industry. Many corporations and even smaller companies apply Lean principles. To introduce changes to the organisation and functioning of businesses, it is indispensable to subject them to Lean Transformation and to map basic value streams for the company as a whole and for its individual departments.
PL
Celem każdej organizacji zarówno działającej w przemyśle, jak i w firmach usługowych, urzędach czy jednostkach budżetowych jest uzyskanie jak najlepszych wyników. Wyniki te są definiowane dla każdego podmiotu w odmienny sposób. Na podstawie badań i obserwacji określono, że procesy w każdej ze znanych organizacji cechują się wieloma podobieństwami. Procesy te można połączyć i podporządkować filozofii Lean mającej swoje korzenie w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wiele dużych koncernów podobnie jak mniejszych firm z powodzeniem stosuje zawarte w tej filozofii zasady działania. Zmiany w funkcjonowaniu zarówno ludzi i/lub kultury działania organizacji dzięki implementacji Lean możliwe są w przypadku wskazania podstawowego strumienia wartości dla ogółu firmy, jak i strumienia wartości dla poszczególnych jej działów.
PL
Redukcja szkodliwych emisji i zmniejszenie zużycia energii, stosownie do wymagań UE, wyznaczać będzie kierunki postępu technologicznego w przemyśle materiałów budowlanych. Równocześnie wymagania te stwarzają zapotrzebowanie na nowe, dotąd niewytwarzane materiały proekologiczne dla wielu dziedzin. Przykładem jest szkło dla energetyki odnawialnej. Stanowi ono szanse rozwoju, którą producenci materiałów budowlanych powinni wykorzystać.
EN
The target emissions and energy consumption reduction according to EC requirements will determine the technological progress in the building materials industry at the nearest future. On the other hand they create opportunity for new and sophisticated products which will allow energy saving, and CO2 reduction in many fields of human activity. Glasses for solar energy production are the example.
14
Content available remote Zgrzewanie garbowe w obliczeniach metodą elementów skończonych
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji procesu zgrzewania garbowego blach (garb niepełny) dla materiału DX53 i grubości 1,5 mm. Przeprowadzono obliczenia MES z wykorzystaniem oprogramowania SORPAS. Dokonano zmian parametrów zadanych procesu zgrzewania w szerokim zakresie tj. prądu zgrzewania od 8 do 12 kA, siły docisku elektrod od 110 do 440 daN (od 50% do 200% wartości nominalnej) i czasu zgrzewania 300 ms. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej, obrazów rozkładu temperatury i analizy graficznej wielkości jądra zgrzeiny od parametrów zadanych (prąd zgrzewania, siła docisku elektrod) wykorzystując oprogramowanie do analizy danych STATISTICA.
EN
The article presents the results of the optimisation of projection welding of 1.5 mm thick DX53 steel grade sheets (incomplete projection) carried out with the help of a pneumatic electrode pressure system. The research-related FEM calculations were made using the SORPAS software. Welding process pre-set parameters were changed in a wide range of a welding current (8kA - 12kA), electrode pressure force (110 daN – 440 daN) (from 50% to 200% of the nominal value); welding time being 300 ms. The results obtained, depending on the pre-set parameters (welding current, electrode pressure force) are presented in the form of tables as well as the images of temperature distribution and of the weld nugget graphic analysis. The presentation of the results was prepared using the STATISTICA data analysis software.
15
EN
The paper describes a perspective technology socalled dry fermentation for biogas production. The authors discuss its weaknesses and strengths, determine parameters defining possibilities of the process optimizing and describe experimental equipment for the optimal parameter verification. As an example they present results of an experiment based on the utilization of the straw cattle manure for the biogas production by the dry fermentation technology.
PL
Artykuł stanowi opis perspektywicznej technologii tzw. suchej fermentacji, która może być wykorzystywana w produkcji biogazu. Oceniane są pozytywne i negatywne właściwości technologii, określone parametry definiujące możliwości optymalizacji procesu oraz opis eksperymentalnego urządzenia umożliwiającego sprawdzenie optymalnych parametrów. Jako przykład zostały podane wyniki eksperymentów z zastosowaniem słomianego obornika końskiego do produkcji biogazu technologią suchej fermentacji.
EN
The ore beneficiation at a mine could be described as complex and expensive, involving many balancing processes where material flow rates, size, density and other factors must all be in balance, if any degree of plant optimization is to be achieved. To determine the optimum setup for maximizing throughput at the final step in the beneficiation process, such as the dense media separation units, a mine optimizer is developed using constraint-based global optimization. The Mine Optimizer uses plant unit availability, capacity in tons per hour (t/h), change in material size (between crushers) and other constraints. The result is that improving cheaper upstream processes, such as blasting, can significantly increase the throughput of expensive downstream processes, like crushing, through improved fragmentation of the ROM ore. For instance, if the ROM ore is not in the required range, the plant production is unbalanced and consequently the mine could loss production by 10-20%, even 50% in the worst case. On one hand, a finer ROM ore may result in lower utilisation of both crushing and coarse separation by 50%. Meanwhile other process units are running at 100% capacity, such as slimes and tailing dumping. In addition, a finer ROM ore may destroy the mineral value as well, such as in the cases of mining coal, iron ore, and diamond ore, where a higher price is for the products of larger size.
PL
Wzbogacanie rud w kopalni można określić jako złożone i drogie, uwzględniające wiele procesów bilansowych, dla których ilości materiału, ich rozmiar, gęstość i inne cechy muszą pozostawać w stanie określonej równowagi jeżeli optymalizacja jest celem, który chce się osiągnąć. Aby określić optymalne ustawienia dla procesu wzbogacania, tj. w przypadku jednostek wzbogacania w cieczach ciężkich skonstruowano optymalizator kopalniany uwzględniający ogólną optymalizację zakładu. Optymalizator Kopalni korzysta z dostępności danej jednostki, wydajności w tonach na godzinę (t/h), zmian w rozmiarach materiału (pomiędzy kruszeniami) i innych ograniczeń. Wynik pozwala zoptymalizować tańsze procesy, takie jest strzelanie co pozwala z kolei znacząco poprawić procesy droższe, tj. kruszenie, dzięki zoptymalizowanemu rozdrobnieniu rudy surowej. Dla przykładu, jeżeli uziarnienie rudy surowej nie jest wymaganego rozmiaru, produkcja zakładu nie jest zbilansowana i tym samym produkcja zakładu jest niższa o 10-20% lub nawet 50% w najgorszych przypadkach. Z drugiej strony, zbyt drobna ruda surowa może spowodować mniejszą stosowalność procesów kruszenia o nawet 50% a w tym samym czasie inne jednostki produkcyjne pracują na 100% swojej wydajności, tj. np. składowiska odpadów. Ponadto, drobniejsza ruda surowa może spowodować spadek wartości minerału, jak np. w przypadku węgla, rudy żelaza bądź diamentów, gdzie wyższa cena produktów zależy od większego ich rozmiaru.
18
PL
Procesowi projektowania oczyszczalni ścieków, na jego różnych etapach, nierozłącznie towarzyszy proces podejmowania decyzji - począwszy od przyjęcia miarodajnych danych wyjściowych, kończąc na wyborze optymalnego wariantu rozwiązań techniczno-technologicznych. W niniejszym artykule zaprezentowano różne metody statystycznej analizy i oceny zgromadzonych danych wyjściowych charakteryzująych ścieki dopływające do oczyszczalni. Celem analizy jest ustalenie miarodajnych parametrów projektowych z jak najmniejszym błędem oszacowania. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładami praktycznego zastosowania przedstawionych w referacie metod i technik statystycznych. Do weryfikacji uzyskanych wyników wykorzystano model symulacyjny dopływu ścieków do oczyszczalni, stosujący metodę Monte-Carlo. Prezentowana praca jest wynikiem badań prowadzonych przez autora w ramach pracy statutowej S/WBiIŚ/22/08 realizowanej w Katedrze Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
EN
In the process of designing wastewater treatment plant engineer very often has to deal with decision-making problems, starting from selection of reliable computational parameters for technological calculations and ending with accepance of optimum designing variant. In the paper, various statistical methods that can be used in the analysis and evaluation of preliminary data describing inflow to the wastewater treatment plant are presented. Aim of this analysis is to estimate the most accurate design parameters. For the verification of research results Monte-Carlo simulation was used. Presented work is part of research grant S/WBiIŚ/22/08 from Bialystok University of Technology.
PL
Problem wykorzystania deskowań w realizacji złożonych konstrukcji obiektów wznoszonych technologią monolitycznego budownictwa betonowego nie doczekał się satysfakcjonującej metody rozwiązania. W praktyce wykorzystuje się inwencję i pomysłowość wykonawców tych robót lub zespołów projektantów firm deskowaniowych. Zadanie ustalenia systemu organizacyjnego realizacji robót betonowych na obiekcie powinno być rozwiązywane wraz z analizą efektywności wykorzystania deskowań. Przedstawiony w pracy model sytuacji decyzyjnej i koncepcja jego rozwiązywania wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Formalizacja metody i dedykowane algorytmy planowania umożliwiają przygotowanie aplikacji komputerowych wspomagających projektantów organizacji prac.
EN
The paper discusses building information modeling (BIM) with particular reference to 5D modelling. The paper aims to identify the benefits of BIM in the process of estimating costs. The article shows the problems associated with cost estimating in Poland, using currently applied computer programs that support cost estimating. The use of BIM in the process of cost estimating will allow more accurate and faster calculations, due to the complete object information stored in one place (a file) and automation takeoff and estimating process.
EN
The size and stability of yield per hectare of agricultural crops are greatly affected by climatic conditions, temperature, solar radiation, but especially the quantity and quality of rainfall, which for most agricultural crops is insufficient. Building large-scale irrigation systems is difficult in terms of investment, as well as operating costs. Claimed agricultural yields often do not emanate from a set of certain claims for each of the crops, but are only an estimate based upon empirical experience. Precise determination of these data is very difficult and without the use of exact mathematical methods and information technology would be virtually impossible. Goal of this project is dedicated to enhance of an irrigation system analytical model usability, which would allow the determination of the optimal capacity of the irrigation system in response to microclimate and soil conditions with respect to the crops and irrigation facilities. Developing new methods of precise irrigation is the way of higher and ecological productivity in agricultural production subsystem.
PL
Wielkość oraz stabilność plonu z hektara uprawianego pola w dużej mierze zależy od warunków klimatycznych, temperatury, promieniowania słonecznego, ale w szczególny sposób od jakości oraz ilości opadów deszczowych. Opady te dla większości upraw rolniczych są niewystarczające. Oszacowanie wydajności systemu nawadniania nie wynika zatem jedynie z zapotrzebowania na wodę uprawianych roślin, lecz także zależy od czynników losowych - mikroklimatycznych. Aktualnie wydajność systemu nawadniania, wielkości jedynie przybliżonej, szacuje się często na podstawie doświadczeń empirycznych. Dokładne określenie wydajności systemu nawadniania jest bardzo trudne i praktycznie niemożliwe bez zastosowania dokładnych metod matematycznych oraz technologii informatycznych. Celem pracy było zwiększenie użyteczności matematycznego modelu systemu nawadniania, co powinno pozwolić na określenie optymalnej wydajności systemu nawadniania w zależności od mikroklimatu i warunków gruntowych, z uwzględnieniem upraw oraz urządzeń nawadniających.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.