Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepięcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożenia spowodowanego wyładowaniem piorunowym oraz wymagania ochrony inteligentnych stacji transformatorowo-rozdzielczych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień ochrony (od oceny ryzyka aż do końcowego doboru ograniczników przepięć). Taki tok postępowania pozwala na minimalizację strat oraz zwiększenie dyspozycyjności pracy urządzeń.
EN
The paper presents the problem of the threat caused by a lightning discharge and the requirements for the protection of intelligent transformer-distribution stations. Attention was drawn to the need for a comprehensive approach to protection issues (from risk assessment to the final selection of surge arresters). This course of action allows you to minimize losses and increase the availability of equipment.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikro wytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settlements between micro electricity producers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solutions enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano zagrożenia dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych związane z wyładowaniem piorunowym oraz przepięciami. Na podstawie koncepcji stref ochronnych przedstawiono przykład kompleksowej ochrony przepięciowej (instalacji elektrycznych oraz linii przesyłu sygnałów) punktów ładowania umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku.
EN
The article presents the hazards that lightning strikes and surges pose for electric vehicle charging stations. An example of comprehensive surge protection (for electrical installations and signal transmission lines) of charging points located outside and inside the building is demonstrated on the base of the concept of protection zones.
PL
W artykule przedstawiono możliwości ochrony przepięciowej dla domowych instalacji prosumenckich wyposażonych w magazyny energii. Omówiono zagrożenia spowodowane przez przepięcia oraz przedstawiono zasady stosowania ograniczników przepięć. Pokazano też przykładowe SPD, znajdujące zastosowanie w tego typu instalacjach.
EN
The article presents the possibilities of surge protection for home prosumer systems equipped with battery storage. The author discusses the risks caused by surges and the rules of using surge arresters. Examples of SPDs applicable in this type of systems are also shown.
EN
This article presented the application of a safety comparator in the track circuit of a railway signaling system for counting the overvoltage caused by voltage fluctuation resulting in the damage of the BR966F2 relay. Overvoltage counting in the track circuit of the railway signaling system using the safety comparator to detect two voltages in the series circuit and the fault of overvoltage of the track circuit were used for detecting the status of the train in the interlocking system of the railway signaling system, and the digital counter circuit displaying the overvoltage status to monitor and confirm the use of the BR966F2 relay of the railway signaling system that resolved the problem causing the track circuit error, minimized the duration for system maintenance, and maximized the reliable performance of the advanced safety system in the track circuit for the control and command functions of the railway’s operations of the State Railway of Thailand.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie układu bezpieczeństwa w obwodzie torowym sygnalizacji kolejowej do zliczania przepięć wywołanych wahaniami napięcia powodującymi uszkodzenie przekaźnika BR966F2. Zliczanie przepięć w obwodzie torowym sygnalizacji kolejowej za pomocą komparatora bezpieczeństwa do wykrycia dwóch napięć w obwodzie szeregowym oraz zwarcia przepięcia obwodu torowego posłużyło do wykrycia stanu pociągu w blokadach systemu sygnalizacji kolejowej oraz obwodu licznika cyfrowego wyświetlającego stan przepięcia w celu monitorowania i potwierdzenia użycia przekaźnika BR966F2.
6
Content available Wentyl Gilesa-Mościckiego
PL
W artykule przedstawiono prace prof. Ignacego Mościckiego (prezydenta Polski w latach 1926–1939), których wynikiem było zbudowanie nowego typu ogranicznika przepięć. W literaturze technicznej jest on jednak znany tylko jako wentyl Gilesa od nazwiska dyrektora fabryki kondensatorów we Fryburgu. Po prawie 100 latach konstrukcję wentylu Gilesa-Mościckiego wykorzystano ponownie w ograniczniku przepięć MC 50-B.
EN
The article presents the works of prof. Ignacy Mościcki (president of Poland in the years 1926–1939), which resulted in the construction of a new type of surge arrester. In technical literature, however, it is only known as the Giles valve, after the director of the capacitors factory in Fribourg. After almost 100 years, the Giles-Mościcki valve structure was reused in the surge protective device MC 50-B.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z przepięciami powstającymi w sieciach elektroenergetycznych. Zaprezentowano w sposób uproszczony zjawiska fizyczne zachodzące w trakcie powstawania przepięć w uziomach, których zadaniem jest odprowadzanie fali prądowej do otaczającego gruntu.
EN
The article presents theoretical issues related to over voltages arising in power networks. There are presented in a simplified way, the physical phenomena occurring during the generation of over voltages in earth electrodes, whose task is to dissipate the current wave to the surrounding ground.
PL
W artykule przedstawiono wymagania w zakresie ochrony przepięciowej dla instalacji elektrycznych zawarte w niemieckiej normie VDE-AR-N 4100. Zgodnie z zapisami normy umieszczenie ogranicznika przepięć przed układem pomiarowym jest dopuszczalne, ale ogranicznik musi spełniać wiele warunków określonych w normie. Dozwolone jest stosowanie tylko ograniczników przepięć wykonanych w technice iskiernikowej.
EN
The article presents the requirements for surge protection of electrical systems described by the German standard VDE-AR-N 4100. According to the provisions of the standard it is allowed to install a surge arrester upstream of the meter, but the arrester has to meet a number of conditions specified in the standard. Only surge arresters with spark gap technology are to be used.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
EN
This article presents the application of a multi-stage window comparator circuit with safety mode for swell voltage control in low voltage systems that lack stability and electrical quality. High-voltage transistors were used to build a simple voltage detecting circuit with multi-stage functions and electronic load to detect and control swell voltage . SVSS as the overloaded energy receptor resulted in clamping voltage. The voltage of a device is equal to the voltage flowing to smart electronic loads and not over the IEEE 1159 and 1100 standards. The device worked normally without causing damages. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) might occur using a multi-stage window comparator circuit in the safety mode. The reliability and stability in detecting voltage and controlling electronic loads to work safely under many kinds of situations were also assessed.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie komparatorów do kontroli zwiększonego napięcia w systemach niskiego napięcia. Napięcie nie przekracza zaleceń norm IEEE 1159 i 1100.
EN
This research presented an electronic load circuit for electrical safety by using a serial mode comparator as a protection device against surges caused by electrical power lacking stability and quality. The application of comparators in detecting overvoltage and driving electronic load is possible because of a transistor which is a simple device for failure prevention used in the circuit design. The properties of the circuit can be set. Relation management for failures which might occur in the electrical system is done through SPDs for surge protection. The electronic load is used as a device to reduce swell. The experiment showed that the electronic load circuit could work according to the design, without any failure, and was efficient. The let-through voltage which came to the load did not reach the level at which electrical devices and electronics would get the failure. The circuit could work without interruption. Moreover, the results from the Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) showed that they met the specified standards.
PL
W pracy przedstawiono układ obciążenia obwodu elektrycznego/elektronicznego zabezpieczający obwód przed uszkodzeniem powodowanym przez brak stabilności zasilania. Układ wykorzystuje szeregowo połączenie komparatorów reagujących na przepięcia. Eksperymenty wykazały skuteczne działanie obwodu.
12
EN
This paper presents modeling methodology and simulation results of failure states and transients in electric vehicle (EV) charging infrastructure for investigation a potentially dangerous phenomenon that might appear during a typical operation. Transients can occur during normal work and during faults in EV Chargers. The trend in the electric cars suggests that in the future ultra-fast chargers would be the dominant one, therefore the focus is put-on high-power chargers (> 50 kW). During failure states of EV chargers’ transients occurred in network can impact on other chargers or can propagate along power lines and affect other electrical power equipment. Studies and simulations have been carried out using EMTP-ATP software package on the test model circuit especially prepared for this paper purpose.
PL
W pracy przedstawiono metodologię modelowania i wyniki symulacji stanów awaryjnych oraz stanów nieustalonych w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych (EV) w celu zbadania potencjalnie niebezpiecznego zjawiska, które może wystąpić podczas eksploatacji. Trend rozwoju pojazdów elektrycznych sugeruje, że w przyszłości będą dominowały ultraszybkie ładowarki, dlatego w artykule nacisk położony jest na analizę ładowarek dużej mocy (> 50 kW). Podczas awarii ładowarki stany przejściowe występujące w sieci, mogą oddziaływać na inne ładowarki lub mogą rozchodzić się wzdłuż linii zasilania i wpływać na inne urządzenia elektryczne. Badania i symulacje przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania EMTP-ATP w modelowym układzie stacji ładowarek.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych koordynacji energetycznej warystorowych ograniczników przepięć z docelowymi urządzeniami końcowymi, które powinny być dzięki nim skutecznie chronione. Wyniki badań wykazały, że zapisy normy PN-EN 62305-4:2011 [5] nie są spójne z normą PN-EN 61000-4-5 [6], co bezpośrednio może się przełożyć na uszkodzenie urządzenia końcowego posiadającego deklarację CE i zabezpieczonego warystorowym ogranicznikiem przepięć. Przy braku koordynacji skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej jest niewłaściwa, co może tłumaczyć powszechnie znany zwrot „spaliło się zgodnie z normą”.
PL
Obecnie oprawy LED są powszechnie stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zielonych. Montowane są one na otwartym terenie, na pewnej wysokości, przez co są narażone na skutki doziemnych wyładowań piorunowych, jak również przepięć różnego pochodzenia. Cechą wspólną nowoczesnych diod LED jest niskie znamionowe napięcie pracy, co wymusza stosowanie specjalnych zasilaczy. Obniżając znamionowe napięcie pracy relatywnie zwiększa się ich podatność na przepięcia, stąd też właściwa ochrona nowoczesnego oświetlenia ulicznego przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych zyskuje na znaczeniu. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oświetlenia ulicznego.
EN
Currently LED lamps are widely used to illuminate streets, roads and green areas. They are mounted on open ground, at a certain height, which means that they are exposed to the effects of lightning strikes as well as surges of various origin. A common feature of modern LEDs is the low rated operating voltage, which forces the use of dedicated power supplies. By lowering the rated operating voltage, their susceptibility to overvoltage increases relatively, hence the proper protection of modern street lighting against the effects of overvoltages and lightning discharges is gaining importance. The article presents the basic principles of lightning and surge protection for street lighting.
16
Content available remote Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
17
Content available remote Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
18
Content available remote The model of a vacuum circuit breaker for switching on capacitor bank
EN
The paper presents the method of creating a model in Matlab software of a vacuum circuit breaker that is used for modelling the switching processes of capacitive circuits. In the model of the vacuum circuit breaker, the phenomena of contact bounces (which is a new solution), the phenomenon of the current interruption and also the reconstruction of the strength between the contacts were taken into account during control of the switching process. There are different methods of modelling a circuit breaker for switching circuits proposed in literature, but none of them consider the phenomenon of contact bounces. The solution presented by the author is not ideal. However, in a simple and accessible way it takes into account the aforementioned phenomenon in switching processes. The paper indicates that the used solution is important and influences the waveforms of currents and voltages in circuits during switching processes. The paper also presents voltage and current waveforms that show the method of the model operating during overvoltages and overcurrents. An analysis of emerging overvoltages and overcurrents, and their influence on switching phenomena in the circuit with switching capacitor banks, can also be found in the paper. The most important is included a new version of a model of vacuum circuit which is an answer to simulate a switch on process in capacity MV circuit. In the literature can usually be found the model when we can simulate a switch off MV inductive circuit, so presented model is new version of modelling such capacity circuits.
PL
W pracy przedstawiono metodę tworzenia modelu w oprogramowaniu Matlab wyłącznika próżniowego, który służy do modelowania procesów łączeniowych w obwodach pojemnościowych. W modelu wyłącznika próżniowego uwzględniono zjawisko odbijania styków (które jest nowym rozwiązaniem), zjawisko przerwania prądu, a także rekonstrukcję siły między stykami, podczas sterowania procesem przełączania. Istnieją różne metody modelowania wyłącznika dla układów łączeniowych zaproponowane w literaturze, ale żaden z nich nie uwzględnia zjawiska odbijania styków. Rozwiązanie przedstawione przez autora nie jest idealne. Jednak w prosty i przystępny sposób uwzględnia to zjawisko w procesach przełączania. Dokument wskazuje, że zastosowane rozwiązanie jest ważne i wpływa na przebiegi prądów i napięć w obwodach podczas procesów przełączania. W artykule przedstawiono również przebiegi napięcia i prądu, które pokazują metodę działania modelu podczas przepięć i przetężeń. W artykule przedstawiono analizę pojawiających się przepięć i przetężeń oraz ich wpływ na zjawiska łączeniowe w obwodzie z bateriami kondensatorów. Najważniejszym i nowym rozwiązaniem w modelowaniu łączników próżniowych jest uwzględnienie zjawiska odbicia styków w procesie załączania obwodu pojemnościowego.
PL
W artykule szczegółowo opisano zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć (SPD). Rozważania teoretyczne uzupełniono wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających się z iskiernika, kombinowanego ogranicznika przepięć składającego się z iskiernika i warystora, różnego typu warystorów, układu z elementem odsprzęgającym.
PL
Aby móc sprostać wytycznym normy produktowej PN-EN 61643-11:2013 [1] i normy instalacyjnej PN-HD 60364-5-534:2016 [2] dotyczącej urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, ograniczniki przepięć wyposaża się w zewnętrzne zabezpieczenia przetężeniowe. Producenci powinni publikować dane i przygotowywać karty informacyjne o wartościach tych zabezpieczeń.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.