Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W.artykule przedstawiono poziom i zmiany produkcji oraz spożycia i eksportu soków pitnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych w Polsce w latach 2012-2021. Oceniono także pozycję polskiego sektora soków i napojów w Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w minionym dziesięcioleciu dynamicznie wzrastała produkcja, a także eksport i spożycie soków pitnych owocowych, przede wszystkim soku jabłkowego. W.efekcie umocniła się pozycja Polski jako jednego z największych w UE producentów, eksporterów i konsumentów soków. W.Polsce mniejsza była natomiast dynamika produkcji i spożycia soków warzywnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych. Polska pod względem wartości produkcji soków zajmowała wysokie, trzecie miejsce, a pod względem spożycia soków na osobę piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, lepsze niż w 2020 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania. Obniżeniu uległa jednak ich aktywność inwestycyjna.
EN
The article presents the level and changes in the production, consumption and export of juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable beverages in Poland in the years 2012-2021. The position of the Polish juice and beverages sector among other European Union countries was also assessed. The analysis shows that the production, export and consumption of drinking fruit juices, especially apple juice, increased dynamically in the past decade. As a result, Poland’s position as one of the EU’s biggest producers, exporters and consumers of juice has strengthened. However, the dynamics of production and consumption of vegetable juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable drinks was lower in Poland. In terms of the value of juice production, Poland came in a high third place, and in terms of juice consumption per capita, fifth in the EU. The producers financial results, better than in previous year, provided companies with security of operation. However, their investment activity decreased.
PL
Kolejny już rok na świecie trwa pandemia COVID-19, wywołując różnego rodzaju skutki społeczno-gospodarcze. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i handlu rolno-spożywczego Polski w 2021 r., a więc w warunkach kryzysu ogólnogospodarczego spowodowanego przez pandemię. W II części opracowania przedstawiono niektóre dane handlowe za jedenaście miesięcy roku oraz omówiono najważniejsze wydarzenia, którymi rynek spożywczy żył w ciągu roku. Z analizy wynika, że polscy producenci żywności z powodzeniem sprzedawali swoje produkty na rynkach zagranicznych. Utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu będzie jednak coraz trudniejsze. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne (wzrost kosztów produkcji, podatków itp.) mogą okazać się dla firm spożywczych dużym wyzwaniem. Szereg zdarzeń, które miały miejsce na rynku spożywczym (m.in. przejęcia kapitałowe, inwestycje firm zagranicznych) wskazuje jednak, że przetwórstwo spożywcze w Polsce jest sektorem o dużych perspektywach rozwoju.
EN
The COVID-19 pandemic has been taking place for another year around the world, causing various social and economic impacts. The aim of the article is to assess the situation of the food industry and agri-food trade in Poland in 2021, i.e. during the overall economic crisis caused by the pandemic. The second part of the study presents some foreign trade data for the eleven months of the year and discusses the most important events that the food market experienced during the year. The analysis shows that Polish food producers successfully sold their products on foreign markets. However, maintaining the high dynamics of exports will be more and more difficult. Changing external conditions (increase in production costs, taxes, etc.) may turn out to be a great challenge for food companies. Nevertheless, a number of events that took place on the food market (including capital acquisitions, investments of foreign companies) indicate that food processing in Poland is a sector with great development prospects.
EN
Sustainable development goal 17 emphasizes the importance of international trade in achieving inclusive growth. Likewise, countries with high level of corruption will experience limited growth. In order to examine the causality, this study considers the impact of international trade and corruption on the economic growth of selected sub-Saharan African countries (Angola, Ghana, Kenya, Nigeria, and South Africa) from the period 2000-2019. The granger causality test and fixed effect method of estimation were adopted. The result of the granger causality tests shows that there is no causality between import and economic growth, there is unidirectional causality between export and economic growth and there is no causality between control of corruption and economic growth. Furthermore, it was discovered that export, import, and control of corruption have a positive impact, 25.4%, 32%, 45.5% respectively, on the economic growth of selected sub-Saharan African countries. Hence from these findings, policies towards export promotion should be encouraged as export is crucial for the economic growth of these countries and policies to curb corruption should be implemented in order to promote economic growth in the selected sub-Saharan African countries.
PL
Wojna w Ukrainie będzie miała o wiele większy wpływ na świat niż pandemia COVID-19, która drastycznie zmieniła gospodarkę. Nadrzędnym tematem jest już nie tylko maksymalizacja dochodów i minimalizacja kosztów (wydatki na energię i zasoby), ale również wartości ludzkie, np. zdrowie czy demokracja, które kierują decyzjami politycznymi oraz strategicznymi w większym stopniu niż w przeszłości, a zmiana klimatu i transformacja energetyczna są w tle czynnikiem wspierającym zmianę zasad gry.
5
Content available remote Apparel Industry in the EU–China Exports and Circular Economy
EN
In the current social and economic world context, Chinese trade relations represent a challenge for all partners. The article provides an overview of bilateral trade, especially export, between the European Union (EU) and China in the apparel and accessories industry, most performance parts of the bilateral relations from the textile industry. The research is highlighting the major trends of export relations for this industry during 2001–2019. The author presents the evolution of articles of apparel and accessories exports in the EU and China, emphasizing the major tendencies for each of them. Further are developed benchmarks of Romanian contribution to the relationship between EU and China. The methods used present a multi-method approach, utilizing primary and secondary research through exploratory data from the official website regarding the apparel industry, as EU Statistics, International Trade Centre, and others. The main result of the paper shows that at the European level, one of the most important objectives for the apparel industry is to assure EU–China trade feasible barrier export instruments to develop efficiently the bilateral exports.
PL
Celem artykułu jest ocena relacji przemysłu spożywczego w Polsce z zagranicą podczas pandemii COVID-19. Przedmiotem badania był polski eksport produktów przemysłu spożywczego, zaangażowanie zagranicznych inwestorów bezpośrednich w przemyśle spożywczym w Polsce oraz działalności polskich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym za granicą. Analiza obejmuje lata 2011-2020, jednakże szczególną uwagę skupiono na okresie pandemii. Z badania wynikało, że mimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych polski eksport żywności kontynuował trend wzrostowy. Wbrew wcześniejszym obawom zwiększyło się zaangażowanie bezpośrednich inwestorów zagranicznych w przemyśle spożywczym, a polskie firmy również wykazywały aktywność inwestycyjną w tym przemyśle za granicą.
EN
The purpose of the article is to assess the relationship between the food industry in Poland and abroad during the COVID-19 pandemic. The subject of the study was the Polish export of food industry products, the activity of foreign direct investors in the food industry in Poland and the activity of Polish enterprises in the food industry abroad. The analysis covers the years 2011-2020, however, special attention has been focused on the period of the pandemic. The study showed that despite unfavorable external conditions, Polish food exports continued their upward trend. Contrary to previous concerns, the involvement of foreign direct investors in the food industry has increased, and Polish companies also showed investment activity in this industry abroad.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rynku tektury falistej w Polsce w 2020 r., a więc w dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Omówiono sytuację społeczno-gospodarczą kraju, produkcję i zużycie papierów do wytwarzania tektury falistej oraz produkcję i zużycie tektury falistej – ogólne dane dotyczyły zarówno Polski, jak i krajów europejskich (członków FEFCO i CEPI). Szczegółowo omówiono rynek Polski, uwzględniając również kwestie dotyczące importu i eksportu, rodzaje fal w produkowanych tekturach oraz podział procentowy produkowanych tektur pod względem ilości kolorów zastosowanych do ich zadruku. Na koniec omówiono głównych odbiorców opakowań z tektury falistej. Biorąc pod uwagę przedstawione dane można stwierdzić, że rynek tektury falistej i opakowań dobrze poradził sobie w trudnych czasach epidemii. Producenci dostosowali się do restrykcji i obostrzeń wprowadzonych przez rząd, ale jednocześnie dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość produkcji, a tym samym odpowiednią ilość opakowań, które są niezbędne nawet w tak trudnych czasach (wzrost roli e-commerce, zaopatrzenie medyczne, transport farmaceutyków i żywności).
EN
The article presents the corrugated board market in Poland in 2020, i.e. in the time of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The socio-economic situation of the country, the production and consumption of case materials as well as the production and consumption of corrugated board were briefly discussed – the general data concerned both Poland and European countries (members of FEFCO and CEPI). The Polish market was discussed in more detail, taking into account also the issues related to import and export, the fluting types in the produced corrugated board and the percentage of shipped products in terms of the number of colors used for their printing. Finally, the main recipients of corrugated board packaging were discussed. Taking into account the presented data, it can be concluded that the corrugated board and packaging market did well in the difficult times of the epidemic. Producers have complied with the restrictions introduced by the government, but at the same time they made every effort to ensure the continuity of production, and thus the right amount of packaging, which is necessary even in such difficult times (the growing role of e-commerce, medical supplies, transport of pharmaceuticals and food).
EN
The subject of research is focused on determining the dependence of exports and the level of territorial risk assessment. Companies assess and manage risks that may affect the course of their contracts. Information on business partners, territorial and commercial risks are an important tool of territorial risk management. For the exporter it is all the more important to focus on the risks associated with international reach, which may already be more difficult to assess, in terms of data acquisition and their proper evaluation. They must also decide on the appropriate way to hedge the risks. Various tools and specialized institutions can help exporters with risk assessment. The aim of the article is to evaluate the extent to which published assessments of territorial risks influence decision-making and management of territorial risks in connection with the resulting export. Based on the analysis of data from primary sources and OECD and EGAP data from 1999 to 2018, the relationship between risk assessment and export volume in selected countries was examined. The results of the analysis show that the riskiness of countries has an impact on the resulting exports.
PL
Przedmiot badań koncentruje się na określeniu zależności eksportu od poziomu oceny ryzyka terytorialnego. Firmy oceniają i zarządzają ryzykiem, które może mieć wpływ na przebieg ich umów. Informacje o partnerach biznesowych, ryzyku terytorialnym i handlowym są ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem terytorialnym. Dla eksportera tym ważniejsze jest skupienie się na ryzykach związanych z zasięgiem międzynarodowym, które już teraz mogą być trudniejsze do oszacowania w zakresie pozyskiwania danych i ich właściwej oceny. Muszą również zdecydować o odpowiednim sposobie zabezpieczenia się przed ryzykiem. Różne narzędzia i wyspecjalizowane instytucje mogą pomóc eksporterom w ocenie ryzyka. Celem artykułu jest ocena, w jakim stopniu publikowane oceny ryzyka terytorialnego wpływają na podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem terytorialnym w związku z wynikającym z nich eksportem. Na podstawie analizy danych ze źródeł pierwotnych oraz danych OECD i EGAP z lat 1999-2018 zbadano zależność między oceną ryzyka a wielkością eksportu w wybranych krajach. Wyniki analizy pokazują, że ryzyko krajów ma wpływ na wynikający z tego eksport.
EN
The burden of external debt affects the wellbeing of an economy (or a country) by making the economy vulnerable to external shocks and crowding out investment. When dealing with debt management in indebted poor countries like Nigeria, the rational approach is to allocate a portion of export earnings for debt service payments. Along this line, there is a need to identify the link between debt servicing and export earnings. Hence, the current and long-run effects of export earnings on debt service payments are modelled as a single-input-single-output discrete-time dynamical system within the framework of the Autoregressive moving average explanatory input model of the Koyck kind (KARMAX). The KARMAX model is identified for Nigeria using data from the World Bank database from 1970 to 2018 based on the maximum likelihood (ML) method, and the obtained results are compared to the prediction error and the instrumental variable methods. From a theoretical perspective, the KARMAX specification identified by the ML method is more ideal and inspiring. By doing so, this article contributes to the literature on the econometrics of public debt management.
PL
Gdyby chcieć scharakteryzować jednym słowem Australię i jej mieszkańcow, to bodaj najbardziej adekwantnym określeniem byłaby różnorodność. Odnosi sie ona przede wszystkim do zjawisk kulturowych i społecznych, ale również tych związanych z handlem, w tym e-commerce.
EN
Background: There are a few studies that have findings regarding the factors affecting Incoterms® selection decisions, however, the importance weights of the factors weren't revealed prominently for importers and exporters separately. This study intends to overcome this gap by examining the factors that influence Incoterms® selections to find out whether there are any differences or not between exporters and importers. For this purpose, we analyzed the importance weights of each factor and ranked them for both two parties. Methods: We constructed a conceptual model based on different approaches, previous studies and expert decisions. Data were collected from 19 experts, 9 of whom are importers and 10 are exporters, via e-mail. We conducted Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) with the geometric mean method to find out the importance weights of each criterion. Results: Findings of the study revealed that the most important factor influencing the selection of international commercial terms for both exporters and importers is “transportation costs” while the least important one is “firm size”. Four factors which are “relations with forwarding agents, type of goods, complexity of transportation and distance” differ according to importers and exporters in their selections. Relations with forwarding agents and distance are found to be more influential for exporters while the type of goods and complexity of transportation are more effective for importers. Conclusions: We conclude that cost related factors are the most influential ones and apart from a few factors, there is no significant divergence between the selection decisions of importers and exporters. The small sample size and the sample consisting of companies operating in different sectors in a particular region are among the limitations of the study. We suppose that the factors determined in this study will contribute to future studies with a larger sample using different analysis methods.
PL
Wstęp: Są dostępne badania analizujące jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na wybór warunków Incoterms®, jednak istotność wagi poszczególnych czynników osobno dla eksporterów i importerów nie są należycie zbadana. Praca ta ma na celu uzupełnienie tej luki w badaniach poprzez zbadania wpływu wyboru warunków Incoterms® oraz sprawdzenie czy są różnice pomiędzy importerami i eksporterami. W tym celu przeprowadzone analizę wagi poszczególnych czynników dla obu grup. Metody: Stworzono model koncepcyjny oparty na różnych podejściach, poprzednich badaniach oraz decyzjach ekspertów. Dane zostały zebrane poprzez pocztę mailową od 19 eksporterów Incoterms®, wśród których 9 jest importerami, a 10 eksporterami. Następnie przeprowadzono analizę Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) przy zastosowaniu średniej geometrycznej w celu określenia istotności wag poszczególnych kryteriów. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wybór INCOTERMS zarówno dla eksporterów, jak i dla importerów są koszty transportu, podczas gdy najmniej istotnym czynnikiem jest wielkość firmy. Istotność czterech czynników: relacje ze spedycjami, typ wyrobów, kompleksowość transportu oraz odległość, różniła się w zależności od grupy. Relacje ze spedytorami oraz odległość były istotniejszym czynnikiem dla eksporterów, podczas gdy typ wyrobów i kompleksowość transportu miały większe znaczenie dla importerów. Wnioski: W trakcie badania ustalono, że czynniki związane z kosztami mają istotniejszy wpływ na podejmowane decyzje oraz, że z kilkoma wyjątkami, nie ma istotnych różnic pomiędzy czynnikami wpływającymi na decyzję pomiędzy importerami a eksporterami. Mała próba badawcza złożona dodatkowo z przedsiębiorstw operujących w różnych sektorach gospodarki były głównymi ograniczenia tych badań. Niemniej mogą one stanowić podstawę do dalszych pogłębionych badań w tym zakresie.
EN
The study is devoted to the development of proposals for improving the assessment and stimulating the export potential of an innovatively active enterprise. The authors examined the essence and features of the activities of innovatively active enterprises, as well as the impact on their export activities. The conducted theoretical and methodological study allowed the authors to show their vision of the main components of the export potential of the enterprise, and also, in order to assess and analyze the export potential of an innovatively active enterprise, they proposed an economic and mathematical model, a feature of which is taking into account the hidden export potential, which has a significant economic impact. To stimulate the export potential of an innovatively active enterprise, the authors proposed a system of labour force motivation, as well as institutional instruments, which have a significant social impact.
EN
Qatar: A country which had to be associated with neighboring countries like UAE or Saudi Arabia for people to know about it, stands proud today due to the ample production and exporting of Black Gold. A country with almost no vegetation or suitable weather to harvest crops, turned from being heavily dependent on trading Pearls to exporting natural oil and gas to all over the globe. The paper outlines in details the history of the development of Energy sector in the State of Qatar. Being under British protection around the Arabian sea and Ottoman Empire from Land, there was not much of interest in this region. However, the scenario changed drastically after the discovery of Oil in 1938. Being able to produce and export the oil in huge quantity, it took Qatar less than 40 years to transform its energy sector totally. The paper describes these post oil discovery developments in the energy sector of the State of Qatar and links History to the Present.
PL
W sąsiedztwie Kataru znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Warunki pogodowe uniemożliwiają w tej części świata produkcję rolną, więc import produktów żywnościowych w przeszłości umożliwiał handel perłami, który obecnie zastąpiły ropa naftowa i gaz skroplony. Artykuł zawiera wiadomości dotyczące rozwoju sektora energetycznego oraz systemów zaopatrywania w wodę w Katarze po odkryciu ropy, które miało miejsce w 1938 roku. Wytwarzanie energii elektrycznej opiera się na wykorzystywaniu surowców naturalnych, do których należą złoża ropy i gazu (4,1% zasobów światowych, 12% OECD). Pierwsza elektrownia konwencjonalna powstała w Mushaireb w pobliżu Doha stolicy Kataru. Uruchomiona w 1963 zawierała generatory napędzane silnikami Diesla. Wytwarzaną energię wykorzystywano do produkcji wody pitnej w pobliskim przedsiębiorstwie odsalającym wodę morską. Napięcie z układu generacyjnego o wartości 10,3 kV transformowano na poziom 132 kV i przesyłano do dalszych miejsc, początkowo poprzez linię napowietrzną, a potem kablową. Elektrownię te w kolejnych latach rozbudowywano, aż do osiągnięcia obecnej mocy około 210 MW.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się z tym, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają finalne produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych. Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym. Recesja gospodarcza wywołana przez pandemię COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na handel zagraniczny branży mleczarskiej.W pierwszym półroczu 2020 r. spadek obrotów handlowych wystąpił tylko w kwietniu.
EN
The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the market balance sheet because the production of milk exceeds domestic uses. Large exports imply strong correlation of domestic prices with the prices on the world market. The structure of foreign trade is dominated with processed products ready for consumption; however bulk quantities of preserved dairy milk products (milk powder, hard cheese and butter) are exported to third countries. The surplus in foreign trade confirms competitiveness of Polish dairy industry on international markets. Economic recession triggered by COVID-19 did not have any negative impact on foreign trade of the branch. In the first half of 2020 turnover declined only in April.
PL
W Peru produkowane jest 80% światowej produkcji włókna alpak, dlatego to włókno jest uważane za włókno pochodzące z tego kraju. Sektor alpakowy w Peru przywiązuje dużą wagę do utrzymania praktyk społecznych, ekologicznych oraz do promocji zrównoważonego rolnictwa w regionie Andów. Kryzys w peruwiańskim sektorze alpakowym rozpoczął się już w 2019 roku, co wyrażone jest w mniejszej ilości wyeksportowanego włókna (-36%) w porównaniu z rokiem 2018, mimo nieznacznego wzrostu cen o 2%. Z powodu pandemii COVID-19, popyt spadł w Europie i Azji, wpływając na dochody i sytuację ekonomiczną rodzin utrzymujących się z hodowli alpak. Z tego powodu i aby przyczynić się do reaktywacji gospodarczej, Ministerstwo Rolnictwa Peru stara się promować sprzedaż odzieży z włókna alpak na rynku krajowym poprzez zakupy państwowe. W ramach tego procesu Ministerstwo przygotowało projekt karty homologacyjnej dla swetra szkolnego, w skład którego wejdzie 30% włókna alpak i 70% akrylu. Analitycy prognozują, że w najbliższych latach wzrost gospodarczy będzie wolniejszy niż w ostatniej dekadzie, ze względu na powolne ożywienie gospodarki światowej i wzrost liczby ludności w skali nieco mniejszej niż prognozowano kilka lat wcześniej.
EN
In Peru produced 80% of world production of alpaca fiber, the fiber is therefore considered fiber originating in that country. The alpaca sector in Peru attaches great importance to the maintenance of social and ecological practices and to the promotion of sustainable agriculture in the Andean region. The crisis in the Peruvian alpaca sector began already in 2019, which is reflected in the lower quantity of exported fiber (-36%) compared to 2018, despite a slight increase in prices by 2%. Due to the COVID-19 pandemic, demand has slumped in Europe and Asia, affecting the economic incomes of families living on alpacas. For this reason and to contribute to economic recovery, the Peruvian Ministry of Agriculture is trying to promote the consumption of alpaca fiber clothing domestically through state purchases. As part of this process, the Ministry has prepared a draft approval card for a school sweater, which will be consist of 30% alpaca fibers and 70% acrylic. Analysts forecast that in the coming years the economic growth will be slower than in the last decade, due to the slow recovery of the world economy and the population growth at a slightly lower scale than forecasted several years earlier.
EN
The article analyzes the textile industry of Kazakhstan, considers its main problems and gives the main ways to increase the competitiveness of the industry by increasing the innovative activity of textile enterprises. During the research, the following problems were identified: having various opportunities for the development of the textile industry in Kazakhstan, most of the raw materials necessary for textile products are exported without processing; low coverage of textile products in the domestic market, ensuring the studied requirements mainly due to the import of textile products; low competitiveness of textile enterprises, etc. Kazakhstan is a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), therefore, indicators of textile production in these countries were considered for comparison. This study discusses the RCA index of textiles for the EAEU member countries. Today, the EAEU includes five member states: Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation, Armenia and the Kyrgyz Republic. The purpose of this work is to analyze the textile industry status in Kazakhstan and provide ways to increase the innovative activity of textile enterprises. The article considers: (a) the status and key problems of the textile industry in Kazakhstan, (b) the innovative activity of enterprises in Kazakhstan, (c) ways to increase the innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan. The article presents methods for increasing the innovative activity of textile enterprises. These are: (a) transition to the production of competitive innovative textile products from domestic textile raw materials, (b) increase in the share of export-oriented products, (c) introduction of new equipment and new production methods by attracting foreign direct investment in the industry, (d) filling the deficit of specialists by attracting specialists from abroad. The implementation of these methods can have a positive impact on the development of the textile industry in Kazakhstan.
PL
Artykuł analizuje przemysł tekstylny Kazachstanu, rozważa jego główne problemy i podaje główne sposoby na zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. W trakcie badań zidentyfikowano następujące problemy: posiadające różne możliwości rozwoju w przemyśle tekstylnym w Kazachstanie większość surowców niezbędnych do produkcji wyrobów włókienniczych jest wywożona bez przetwarzania; niskie pokrycie wyrobów włókienniczych na rynku krajowym, zapewniając badane wymagania głównie ze względu na import wyrobów włókienniczych; niska konkurencyjność przedsiębiorstw tekstylnych itp. Kazachstan jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), w związku z czym wzięto pod uwagę wskaźniki produkcji tekstylnej w tych krajach. W tym badaniu omówiono wskaźnik RCA tekstyliów dla krajów członkowskich EAEU. Dziś EAEU obejmuje pięć państw członkowskich: Białoruś, Kazachstan, Federację Rosyjską, Armenię i Republikę Kirgiską. Celem tej pracy jest analiza statusu przemysłu tekstylnego w Kazachstanie i zapewnienie sposobów na zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Artykuł rozważa: (a) status i kluczowe problemy przemysłu włókienniczego w Kazachstanie, (b) działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Kazachstanie, (c) sposoby zwiększenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tekstylnych w Kazachstanie. W artykule przedstawiono metody zwiększenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Są to: (a) przejście do produkcji konkurencyjnych innowacyjnych wyrobów włókienniczych z krajowych surowców tekstylnych, (b) wzrost udziału produktów zorientowanych na eksport, (c) wprowadzenie nowego sprzętu i nowych metod produkcji poprzez przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży, (d) wypełnienie deficytu specjalistów poprzez przyciągnięcie specjalistów z zagranicy. Wdrożenie tych metod może mieć pozytywny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w Kazachstanie.
EN
Management of agricultural products export plays an increasingly important role in ensuring global food security, being one of the most balanced segments of the global market. The purpose of this paper is to monitor changes in global food exports management and to highlight some of the problems and challenges facing countries whose food economy depends on export management. In the paper, the particular attention to the need for export expansion of countries with limited growth in domestic demand for food has been paid. The paper presents the balance of forces and determinants of supply and demand on the global food market. It has been indicated that further development of food exports management is based on the implementation of an integrated approach to export expansion at the macro level - by improving the foreign economic and food policy and at the micro-level - by the development of resources, capabilities and competences and competitiveness increase on the global market.
PL
Zarządzanie eksportem produktów rolnych odgrywa coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, będąc jednym z najbardziej zrównoważonych segmentów rynku światowego. Celem tego dokumentu jest monitorowanie zmian w zarządzaniu światowym eksportem żywności oraz podkreślenie niektórych problemów i wyzwań, przed którymi stoją kraje, których gospodarka żywnościowa zależy od zarządzania eksportem. W artykule zwrócono szczególną uwagę na potrzebę ekspansji eksportowej krajów o ograniczonym wzroście krajowego popytu na żywność. W pracy przedstawiono równowagę sił oraz determinanty podaży i popytu na globalnym rynku żywności. Wskazano, że dalszy rozwój zarządzania eksportem żywności opiera się na wdrożeniu zintegrowanego podejścia do ekspansji eksportu na poziomie makro - poprzez poprawę zagranicznej polityki gospodarczej i żywnościowej oraz na poziomie mikro - poprzez rozwój zasobów , możliwości i kompetencje oraz konkurencyjność rosną na rynku globalnym.
18
Content available The hard coal industry in Poland: 1990 to 2020
EN
The article analyses the changes that have been taking place in the hard coal mining sector since 1990, i.e. since the departure from the economy in the central planning system and the transition to market economy. In the article the following periods are specified: the economic transformation and the high dynamics of changes in the mining sector that took place during this period (1990–2002), the process in the mining industry was closed by the mining reform carried out in 2003, the period of stabilisation that took place in the mining industry after the 2003 reform and the image of the mining industry after 2015.
PL
W artykule zanalizowano zmiany zachodzące w górnictwie węgla kamiennego od 1990 roku, tj. od czasu odejścia od gospodarki w systemie centralnego planowania i przejścia do gospodarki rynkowej. W artykule wyszczególniono okresy: transformacji gospodarczej i wysoką dynamikę zmian w sektorze górnictwa, jakie w tym okresie zachodziły (lata 1990–2002), proces ten w górnictwie zamknęła reforma górnictwa przeprowadzona w 2003 roku, okres stabilizacji w górnictwie po reformie 2003 roku oraz obraz górnictwa po roku 2015.
PL
W artykule zanalizowano zmiany zachodzące w górnictwie węgla kamiennego od 1990 roku, tj. od czasu odejścia od gospodarki w systemie centralnego planowania i przejścia do gospodarki rynkowej. W artykule wyszczególniono okresy: transformacji gospodarczej i wysoką dynamikę zmian w sektorze górnictwa, jakie w tym okresie zachodziły (lata 1990–2002), proces ten w górnictwie zamknęła reforma górnictwa przeprowadzona w 2003 roku, okres stabilizacji w górnictwie po reformie 2003 roku oraz obraz górnictwa po roku 2015.
EN
The article analyses the changes that have been taking place in the hard coal mining sector since 1990, i.e. since the departure from the economy in the central planning system and the transition to market economy. In the article the following periods are specified: the economic transformation and the high dynamics of changes in the mining sector that took place during this period (1990–2002), the process in the mining industry was closed by the mining reform carried out in 2003, the period of stabilisation that took place in the mining industry after the 2003 reform and the image of the mining industry after 2015.
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym w pierwszych miesiącach 2020 roku. W publikacji przedstawiono dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego w analizowanym okresie. Dane dotyczące produkcji stali w pierwszych miesiącach 2020 roku są szczególnie istotne dla badaczy rynku ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią Covid-19. Na potrzeby publikacji korzystano z danych Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym w pierwszych miesiącach kryzysu Covid-19 (określenie dla zastoju gospodarczego w okresie pandemii).
EN
The content of the publication is statistical data on the situation in the steel industry in the first months of 2020. The publication presents data on the production of steel and steel products and apparent consumption in the analyzed period. Steel production data in the first months of 2020 are particularly important for market researchers due to the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic. For the purposes of the publication, data from the Polish Steel Association in Katowice were used. The information contained in this publication is intended to reveal readers the situation in the steel sector in the first months of the Covid-19 crisis (term for economic stagnation during a pandemic).
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.