Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  timetable
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wydatki związane z transportem publicznym (inwestycje infrastrukturalne oraz samo zapewnienie komunikacji zbiorowej) należą do jednych z najbardziej znaczących pozycji budżetowych władz samorządowych. Utrzymanie bieżące i rozwój infrastruktury (prowadzone przez krajowego bądź wojewódzkiego zarządcę) także jest procesem bardzo kosztownym i opartym o środki publiczne. Co ważne, w tym procesie tylko realizujący usługę transportową przewoźnik ma bezpośredni styk z klientem końcowym – pasażerem, który wnosi opłatę przewozową, przynoszącą (częściowy) zwrot poniesionych nakładów. Artykuł omawia dostępne narzędzia, umożliwiające wzajemne powiązanie poszczególnych udziałowców całego procesu w sposób racjonalizujący wydatkowanie środków na utrzymanie i rozwój sieci połączeń, jednocześnie – zgodnie z obowiązującymi dziś trendami w zakresie mobilności – pozwalający użytkownikom końcowym (społeczeństwu) na świadomy i trwały wybór transportu zbiorowego jako sposobu przemieszczania się.
EN
Expenses related to public transport (infrastructure investments and the provision of public transport itself) belong to one of the most significant budget items of local government authorities. Ongoing maintenance and infrastructure development (run by a national or voivodeship manager) is also a very costly process and based on public funds. Importantly, in this process only the carrier performing the transport service has direct contact with the end customer – the passenger who pays the transport fee, bringing (partial) reimbursement of expenses incurred. The article discusses available tools enabling interconnection of individual stakeholders of the whole process in a way that rationalizes spending on maintaining and developing the connection network, while – in accordance with current mobility trends – allowing end users (the public) to consciously and permanently choose public transport as a way of movement.
2
Content available remote Literature review on the rail transport schedule robustness
EN
The article presents issues concerning rail transport (rail, metro and tramway) and factors influencing the planned implementation of the schedule. At the beginning, the scope of application of the robustness concept was analysed, based on scientific and industry literature. Then the attention was focused on the model of the rail transport system and the schedule, the basic indicator of robustness assessment was discussed, taking into account the methods of analysis used and many variables occurring in rail transport. Finally, a review of the state of knowledge is summarised and the most important observations from the analysis are indicated. In the case of a robust schedule there is no propagation of disruption across the network after an adverse event has occurred.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące transportu szynowego (kolei, metra i tramwajów) i czynników mających wpływ na planową realizację harmonogramu. Na początku przeanalizowano zakres stosowania pojęcia „odporność”, bazując na literaturze naukowej i branżowej. Następnie skupiono uwagę na modelu systemu transportu kolejowego i harmonogramie, omówiono podstawowe wskaźnik oceny odporności z uwzględnieniem stosowanych metod analizy i wielu zmiennych występujących w transporcie kolejowym. Na końcu podsumowano przegląd stanu wiedzy i wskazano najważniejsze spostrzeżenia z analizy. W przypadku odpornego harmonogramu nie następuje propagacja zakłóceń w całej sieci po wystąpieniu zdarzenia niepożądanego.
PL
Artykuł porusza zagadnienie efektywności porannych kolejowych połączeń dalekobieżnych, które pozwalają w łatwy sposób przemieszczać się między oddalonymi od siebie regionami. Szczególnie analizowanym przypadkiem w pracy jest dostępność regionów Polski z Wrocławia. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły się ogólne możliwości pociągów pasażerskich w zakresie przemieszczania się na dalekie odległości w coraz krótszym czasie. Kluczowe są jednak połączenia poranne, które docierają do regionów docelowych w godzinach południowych, pozwalając na korzystanie z dóbr i usług na miejscu już w dniu podróży. Przez ostatnie lata nastąpił rozwój tego typu połączeń, przez co możliwy stał się dojazd z zachodnich regionów Polski do obszarów pogranicznych Polski wschodniej w zaledwie kilka godzin. Szczególnie istotna z punktu widzenia ekonomicznego jest możliwość wczesnego dojechania na miejsce w przypadku podróży turystycznej z noclegiem opartym na zasadach doby noclegowej. W artykule przedstawiony został autorski wskaźnik kolejowej efektywności dostępności, który pozwala na stworzenie rankingu połączeń ze względu na pokonany dystans, czas jazdy oraz godzinę odjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego. Uwzględnia on najbardziej sprzyjające warunki dotyczące czasu podróży, dzięki czemu możliwe jest określenie połączeń, które w najbardziej korzystny sposób zapewniają dojazd do najbardziej oddalonych regionów. Może on w przyszłości służyć za punkt odniesienia przy tworzeniu nowych porannych połączeń kolejowych i opracowywaniu nowych edycji rozkładów jazdy.
EN
This article refers to the issue of effectiveness of rail connections between two distant regions. In this case the accessibility of different Polish regions from Wrocław is being analyzed. Over the last five years, the overall capabilities of passenger trains in the field of long-range travel have increased in ever-shorter time. However, morning connections that reach the target regions in the afternoon hours are crucial since they allow to use goods and services on the spot already on the day of the travel. In the last years a significant development of morning connections have been observed which resulted with the connecting the western and the eastern part of Poland in just few hours. From the economic point of view, it is particularly important to be able to get to the destination early in the case of a tourist trip with accommodation based on the rules of an overnight stay. The article presents the author’s indicator of railway availability efficiency, which allows to create a ranking of connections due to the distance traveled, driving time and the time of departure and arrival to the destination. The indicator takes into account the most favorable conditions regarding travel time, thanks to which it is possible to determine connections that provide the most favorable access to the most distant regions. The value depends on those factors and it is higher when the conditions of the journey are more economically advantageous. In the future the indicator can be used as a reference in creating new timetables including also new morning connections.
EN
Developing work schedules for train attendant teams and engine drivers is now a challenge for rail carriers. It is essential that the work time of employees during shifts is used in the best possible way. This paper discusses the decision criteria which limit the planning of train teams’ work. This is hindered primarily by rolling stock circulations, technical time, changes of trains handled by one carrier, timetable and the reduced number of links outside rush hours, as well as delays in the railway network. Depending on the type of transport, the problem may be regional or domestic. The work has been based on analysis of Koleje Dolnośląskie’s data.
PL
Opracowywanie harmonogramów czasu pracy drużyn konduktorskich i maszynistów jest obowiązkiem przewoźników kolejowych. Wskazane jest jak najlepsze wykorzystanie czasu pracy pracownika na zmianie. W artykule opisano kryteria decyzyjne ograniczające planowanie pracy drużyn konduktorskich. Znaczącymi utrudnieniami są: obiegi taboru, czasy techniczne, przesiadki w połączeniach obsługiwanych przez danego przewoźnika, rozkład jazdy, zmniejszona liczba połączeń poza szczytem komunikacyjnym oraz opóźnienia występujące na sieci kolejowej. W zależności od rodzaju przewozów, problem może mieć skalę regionalną lub krajową. W artykule wykorzystano dane Kolei Dolnośląskich.
PL
W artykule omówiono wymagania systemów zarządzania ISO 9001. ISO 14001 oraz ISO 45001 w zakresie wprowadzania przeglądów zarządzania. Zwrócono uwagę, jakie elementy systemowe powinny być analizowane oraz jakich narzędzi do tych analiz używają firmy branży transportowej. Wymagane standardami analizy i okresowe przeglądy przekładają się na jakość zarządzania zarówno w dużych międzynarodowych firmach transportowych, jak i wśród małych przewoźników posiadających systemy zarządzania.
EN
The article discusses the requirements of management systems ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 for conducting management reviews. It was pointed out which system elements should be analyzed and what tools are used for these analyses by transport industry companies. The analyses and periodic reviews required by the standards translate into the quality of management both in large international transport companies and among small carriers using management systems.
7
Content available remote Optymalizacja transportu publicznego
PL
W artykule omówiony został problem optymalizacji transportu publicznego. Zdefiniowano typowe zagadnienia związane z optymalizacją transportu publicznego, w szczególności: etapy planowania sieci transportu publicznego, sposób opisu sieci transportowej, konstruowanie funkcji celu, synchronizacji rozkładów jazdy, klasyfikacji węzłów sieci, metody rozwiązania zadania.
EN
The article discusses the problem of optimization of public transport. Defined typical issues related to the optimization of public transport, in particular: stages of public transport network planning, way of description of transport network, construction of the objective function, synchronization of timetables, classification of network nodes, methods of solving the task.
8
EN
In the field of transport planning in the Czech Republic, there is increasing need not only for infrastructure planning, but also for public transport planning and creating operational concepts. Public transport, as well as investments and operationally intensive industries, requires a guaranteed long-term strategy in the field of transport services. The first prerequisite for successful transport planning is the most accurate description of passenger flows, including the parameters affecting the choice of transport mode. These inputs constitute an important basis for the following steps: setting up the line network, timetable design, managing the circulation of vehicles and courses of staff, controlling, and any eventual requests for infrastructure improvements. There are currently, in the Czech Republic, few transport models that provide relevant outputs for transport planning tasks in public services. For this reason, we use a variety of heuristics, one of which is described via a practical example, i.e., the transformation of a timetable concept on a selected rail network, including the effects resulting from a change in the number of passengers.
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
EN
Rail traffic organization is a multifactorial decision-making problem. To achieve the best results and reduce the risk of error when deciding on its implementation, appropriate algorithms should be identified and implemented in the form of computer tools, allowing for the optimal solution to be obtained. This paper discusses the process of organizing freight traffic on the rail network. The algorithm of relocating loaded cars in a compact and dispersed system is discussed. In turn, it is been indicated that the movement of empty and loaded cars must follow a strictly defined timetable. A heuristic algorithm supporting decision-making in the area of rail freight traffic management is presented, divided between the concept development stage, the timetable design stage for the developed concept, and its implementation in the form of specialized tools. An example of how the application works is also presented.
PL
Obiektem badań był wybrany węzeł komunikacyjny dużego miasta. Cel pracy stanowiło opracowanie propozycji zmiany rozkładu jazdy kursów tramwajowych celem minimalizacji czasu oczekiwania pasażerów. W pracy przeprowadzono pomiary potoków pasażerskich dla aktualnego rozkładu jazdy tramwajów. Na podstawie obserwacji dokonano aproksymacji intensywności napływu pasażerów w czasie. W pracy sformułowano model matematyczny obiektu, funkcję celu optymalizacji i ograniczenia. Opracowano oryginalny algorytm symulacyjny, w którym kryterium oceny zmienionego rozkładu jazdy był stosunek łącznego czasu oczekiwania pasażerów przed i po wprowadzeniu zmian kursów rozkładowych pociągów tramwajowych. W podsumowaniu pracy sformułowano wnioski z badań.
EN
This paper describes the process of carrying out simulation researches of the communication node in big city in order to achieve explicit target. Chosen urban transit node has formed the object of investigation. The elaboration of proposal of the change of tramway trip time table has been the aim of the work targeting minimization of the passenger waiting time. In the work the measurement of the passenger streams has been carried out for the actual tramway time table. Based on these observations the approximation of passenger flows in time has been completed. In the paper mathematical model of the object, optimization objective function and constrains have been formulated. The original simulation algorithm in which the ratio of total passenger waiting time before and after introduction of tramway trip time table change has been the evaluation criterion. The concluding remarks from the research has been formulated at the end.
EN
The lengthy timespan of thirty years shall be a playground of many changes and variations in all spheres of social life and technical world. Public transportation is an integral part of both mentioned fields and co-operates with their changes. The urban region of Brno, the second largest city in the Czech Republic, is the region with a strong core (city of Brno) and thus it is a rail hub as well. Since 1980, the whole urban region underwent several changes in an industrial structure (from industrialization and preference of heavy industries to de-industrialization and dominance of services), a social organization (transition from industrial to post-industrial patterns of life, from urbanization to suburbanization and subruralization), an arrangement of the settlement system (from densely-populated estates on the edges of the city to suburbanization) and transportation patterns (moving from public transportation to individual road transportation). The aim of this paper is to provide an overview of changes in train public transportation in Brno urban region between 1980 and 2010. As a basis of the analysis, timetables of 1980, 1990, 2000 and 2010 were taken. There have been analysed all stations with commuting time of passenger trains during the day less or equal 60 minutes. Results of timetable analysis are put into the context of other socio-economic terms. The main outcomes show little changes in the length of transport time, in the distribution of trains during the day, in differences between weekday (in this paper Wednesday) and weekend, in the usage of express trains and in train lines. The paper also compares conditions before and after establishing the Integrated Transport System in South Moravia Region in 2004.
13
Content available remote Rozkład jazdy a kalendarz
PL
Artykuł porusza zagadnienie dopasowania odpowiedniego typu dnia w rozkładzie jazdy do daty kalendarzowej. To skomplikowane zadanie, ponieważ nie tylko wymaga zdefiniowania samej systematyki doboru, ale także dokonywania ręcznego wyboru dla przypadków, które nie należą do ogólnych reguł. Inna oferta przewozowa obowiązuje w okresach zwiększonego popytu, na przykład w roku szkolnym, a inna na przykład w wakacje. Problem stanowią także pojedyncze dni – klasycznym przykładem jest różnica pomiędzy dniami roboczymi oraz wolnymi, ale również inne dni specjalne.
EN
The paper raises the issue of matching appropriate type of day in the timetable with the calendar date. This is a complicated task for the public transport organisers, because it requires not only to define the systematics of selection itself, but also to make a manual choice for the cases, which do not belong to general rules. One transport offer is in force during periods of increased demand, e.g. during a school year, and another one for example during school holidays. Also single days create problems – a classical example is the difference between a working day and a holiday, but also other special days.
14
Content available remote Doba kalendarzowa a doba komunikacyjna
PL
Artykuł porusza zagadnienie wpływu oferty przewozowej na przepływy osób na obszarach zurbanizowanych, poprzez dostępność wyrażoną okresem działania. Związany jest on z godzinami odjazdów poszczególnych kursów, które mogą być realizowane w ciągu doby kalendarzowej. Problem stanowią kursy „przechodzące” przez północ, gdyż ich realizacja odbywa się w dwóch dobach kalendarzowych. Konieczne jest zatem stosowanie rozwiązań przyporządkowujących godziny dojazdów do odpowiednich dób: kalendarzowej i komunikacyjnej. Wpływa to zarówno na zapisy w systemach informatycznych, jak i informacjach dla poszczególnych służb ruchu oraz pasażerów.
EN
The paper raises the issue of the transport offer impact on the movements of people in urbanised areas through the accessibility expressed by the operation period. It is related to the departure times of individual journeys, which may be carried out in various calendar days. The journeys ‘crossing’ the midnight are a problem, because they are made in two calendar days. So it is necessary to apply solutions assigning the departure times to appropriate days: calendar and transport days. This affects both the entries in the IT systems and in the information for individual traffic services and for passengers.
PL
W artykule omówiona została istota oraz cel standaryzacji procesów w kontekście wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych. Jako przykład odniesienia wykorzystano proces planowania zajęć dydaktycznych w uczelni publicznej. Wynikiem wdrożenia zestandaryzowanego rozwiązania (przyjęcia zestandaryzowanego procesu) było lepsze zrozumienie potrzeb przez użytkowników, precyzyjne określenie podziału odpowiedzialności i obowiązków oraz wyższa efektywność wdrożenia niż w przypadku braku standaryzacji.
EN
The article discusses the essence and purpose of processes standardization in the context of the implementation of integrated IT systems. The process of didactic planning at the public university was used as a reference example. The result of implementing a standardized solution (adoption of a standardized process) was a better understanding of user needs, a clear definition of responsibilities and duties, and a higher implementation efficiency than without standardization.
PL
Profesjonalne firmy transportowe na co dzień stają przed różnymi wyzwaniami, począwszy od zwiększania liczby pasażerów, poprawy jakości usług, aż do zmniejszenia kosztów operacyjnych i obsługi pojazdów. W celu osiągnięcia założonych celów, przysparzających sukces w tej dziedzinie, niezbędne jest wdrożenie efektywnego oprogramowania systemowego do sporządzania rozkładów jazdy. W artykule zostały przedstawione wybrane rozwiązania informatyczne prezentowane przez firmy zajmujące się projektowaniem rozkładów jazdy w miastach dla przedsiębiorstw świadczących usługi transportu zbiorowego.
EN
Professional transport companies are facing a variety of challenges each day, from increasing passenger numbers, improving service quality, and reducing operating costs and handling costs. In order to achieve successful targets in this area, it is necessary to implement effective system software for scheduling. The article presents selected IT solutions presented by companies dealing with the design of urban timetables for companies providing public transport services.
PL
Rozkład jazdy stanowi podstawę logistyki i fundamentalny systemem informacyjny w publicznym transporcie zbiorowym. Obecnie oprogramowanie do projektowania rozkładów jazdy stanowią zaawansowane technologicznie systemy informatyczne oferujące możliwości szczegółowego projektowania sieci komunikacyjnych, automatycznego generowania kursów, zadań dla pojazdów i kierowców, symulacji ruchu pojazdów w sieci i analityki kosztów operacyjnych systemu transportowego. Systemy rozkładowe zasilają w niezbędne dane inne systemy miejskie m.in. systemy informacji pasażerskiej, dystrybucji biletów, systemy sterowania i kontroli ruchu, systemy ITS i wiele innych. W pracy przedstawiono istotne cechy nowoczesnego systemu projektowania rozkładów, stanowiącego jednocześnie platformę integracyjną systemów informatycznych komunikacji miejskiej.
EN
Time table is the basis for the logistics and the fundamental IT system in an urban public transport. Nowadays the software for time table design are the advanced technology IT systems which offer possibilities of detail transit network design, automatic generation of vehicle trips, vehicle and driver tasks, simulation of vehicle traffic in the network and analysis of operational cost of transport system. Actually time table systems provide necessary data to other urban systems as passenger information systems, ticketing, traffic monitoring and control, ITS and others. In the article an important functionalities of modern timetabling system, forming simultaneously integration platform of IT systems in city public transit have been presented.
18
Content available remote Często czy bezpośrednio?
PL
Pytanie o to, które rozwiązanie jest lepsze, pojawia się z zadziwiającą regularnością. Połączenia charakteryzujące się wysoką częstotliwością, ale wymagające przesiadek, czy kursy rzadsze, ale za to bezpośrednie? Wiele osób narzeka na to pierwsze rozwiązanie, chcą do swojego celu podróży dotrzeć bezpośrednio. Nasze doświadczenie „kolejowe” mówi wprost: mieszkańcy naszego województwa nie znoszą się przesiadać i to jest cecha wspólna zarówno transportu kolejowego, jak i drogowego.
PL
Racjonalność gospodarowania odnawialnymi zasobami środków produkcji stanowi podstawowe kryterium oceny jakości harmonogramu zarówno w aspekcie generowanych kosztów, jak i zaangażowanego czasu pracy robocizny produkcyjnej oraz sprzętu, stanowiących – obok wbudowanych materiałów – bezpośrednie składniki cenotwórcze robót. Porównanie ponoszonych kosztów robocizny może znajdować zastosowanie w przypadku mniejszej od planowanej wydajności prac, zakłóceń organizacyjnych mających wpływ na czas trwania procesów lub różnych wartości stawek płacowych za roboczogodzinę pracy. W artykule podjęto próbę oszacowania różnicy kosztów robocizny produkcyjnej, która może ulegać zmianie wraz z okresowym zaangażowaniem do produkcji niezależnych brygad roboczych, uruchamianych w celu niwelacji nieplanowanych opóźnień czasowych. Badania przeprowadzono przy użyciu metody wartości uzyskanej.
EN
Rational management of renewable resources means of production is the basic criterion for assessing the quality of the schedule, both in terms of generated production costs and labour time involved in production and equipment. The above-mentioned factors, in addition to the built-in materials, constitute direct price-setting elements. The comparison of labour costs incurred can be applied in case of less than planned efficiency of work, organizational disruptions affecting the duration of processes, or the distribution of different wages for working hours. The article attempts to estimate the changing costs of production labour, which is prone to periodic fluctuations in the number of independent work teams, appointed to overcome the unplanned delays. Tests were carried out using the earned value method.
20
Content available Proces przygotowania rozkładu jazdy pociągów
PL
W artykule scharakteryzowano proces przygotowania rozkładu jazdy pociągów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedstawiono uwarunkowania towarzyszące konstrukcji rozkładu jazdy pociągów i przebieg koordynacji podczas tworzeniu rozkładu jazdy. Opisano i wyjaśniono wygląd wykresu ruchu pociągów oraz zaprezentowano widok karty rozkładu jazdy pociągów.
EN
The paper is concerned with the process of preparing train timetables for Polish Railway Lines. Circumstances for design of train timetables and its coordination process have been presented. The paper also presents and describes train charts.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.