Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological line
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
TechnoPORTA. Intelligent, customized technological line for the automated production of technical doors - selected technical and economic indicators. The development and implementation of innovative production of technical doors in a pilot technological line made it possible to automate the production process. It became possible to manufacture doors with dimensions and weight significantly exceeding the current technological capabilities of the company. An additional benefit resulting from the implementation of the TechnoPORTA line is the improvement of technical and economic indicators related to the consumption of basic materials, additional materials and energy. It relates to annual savings of material in the production line, the unit consumption of electricity and the unit application of the adhesive during postforming.
PL
TechnoPORTA. Inteligentna, zindywidualizowana linia technologiczna do automatycznej produkcji skrzydeł drzwiowych – wybrane wskaźniki techniczne i ekonomiczne. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej produkcji drzwi przemysłowych w pilotażowej linii technologicznej było możliwe dzięki automatyzacji procesu produkcyjnego. Stało się możliwe wykonanie drzwi o wymiarach i wadze znacznie przekraczających dotychczasowe możliwości technologiczne firmy. Dodatkową korzyścią z wdrożenia linii TechnoPORTA jest poprawa wskaźników techniczno-ekonomicznych związanych ze zużyciem zarówno materiałów podstawowych, materiałów dodatkowych jak i energii. Dotyczy to rocznych oszczędności materiałowych w linii produkcyjnej, jednostkowego zużycia energii elektrycznej oraz jednostkowego naniesienia kleju przy postformingu.
EN
In 2014 we finished research works involved in the development of a technology for manufacturing innovative ceramic-carbon foam filters for molten metal alloys filtration, which were financed by the National Centre for Research and Development (NCBiR) from INNOTECH programme resources. A batch of the filters produced in this technology was tested in practice in domestic cast steel and cast iron foundries. The trials were successful and foundries declared their intention to purchase the newly-developed filters for the current production of casts. This provided an incentive for “Ferro-Term” Sp. z o.o. to start design works on the prototype line for a serial production of these filters. At the same time, in co-operation with a scientific consortium, including the co-authors of the technology, i.e. the Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Institute for the Chemical Processing of Coal in Zabrze and Foundry Research Institute in Cracow, the company made a successful attempt to raise some funds for the necessary adaptation of the developed technology from the semi-technical to industrial scale from Intelligent Development Operational Programme. In the article we have presented information on the effects of works performed within the framework of the project entitled “Modernization and adaptation of the existing technological line for purposes related to technology verification and start-up of the production of innovative ceramic-carbon filters for molten metal alloy filtration”.
EN
Analysis of patent solutions and research of scientific-research literature in the field of grain processing with technical devices, e.g. kneaders in relation to the quality and digestibility in feed doses of the obtained syrup for the development of beef and dairy cattle was performed. Assumptions of the development trend of feed production, new technologies based on grain, which allow improvement of the quality of feed and reliability of technological lines of animal nutrition, reduce energy consumption, reduce losses were presented. In this regard, reduction of the cost of producing feed compared for example to the production of fodder beet or sugar beet from 1.5 to 2 times is possible.
PL
W artykule dokonano analizy rozwiązań patentowych i badań literatury naukowo-badawczej, w zakresie przygotowania pasz treściwych. Przedstawiono metody obróbki ziarna urządzeniami technicznymi (np. gniotownikami) w odniesieniu do jakości i strawności dawek pokarmowych dla bydła opasowego i mlecznego. Określono odpowiednie dawki pokarmowe otrzymanego syropu. Przedstawiono założenia dotyczące tendencji rozwoju produkcji pasz oraz nowych technologii bazujących na ziarnie zbożowym, pozwalające poprawić jakość karmy i niezawodności pracy linii technologicznych żywienia zwierząt, zmniejszyć energochłonność i obniżyć straty. W związku z tym, możliwie jest obniżenie kosztów produkcji karmy w porównaniu np. z produkcją buraków pastewnych lub cukrowych (od 1,5 do 2 raza).
EN
This work presents the results of assessment of the quality of fruit jam before and after the modernization of the production line. Research was carried out at the factory of the fruits and vegetables processing. The modernization of the line included: installation of twin-screw pumps, exchange piston batcher on rotary batcher, assembly of the new stationary evaporator, inserting magnetic traps, the purchase of the new labelling machine and the automatic packaging machine. Qualitative parameters of the product, which were analysed based on organoleptic parameters (odour, colour, appearance, taste, con-sistency) and physico-chemical parameters (net weight, pH, total extract, total acidity). On the basis of gotten data from a production plant the calculations of basic statistics were performed. Than basing on comparative analysis (t-student test, sign test) an information about statistically essential diversity in the quality of the product before and after the modernization with reference to four parameters: consistency, appearance, net mass, total extract was gotten. Moreover the modernization influenced the CCP curtailment. This is very important in improving the system of the production of the safe food.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości dżemu owocowego przed i po modernizacji linii produkcyjnej. Badania przeprowadzono w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Modernizacja linii obejmowała: instalację pomp dwuśrubowych, wymianę dozownicy tłokowej na dozownicę karuzelową, montaż nowej stacji wyparnej, wprowadzenie pułapek magnetycznych, zakup nowej etykieciarki oraz automatu pakującego. Parametry jakościowe produktu, które przeanalizowano odnosiły się do cech sensorycznych (barwa, konsystencja, wygląd, zapach oraz smak) oraz cech fizykochemicznych (masa netto, kwasowość ogólna, pH oraz ekstrakt ogólny). Na podstawie uzyskanych danych z zakładu produkcyjnego dokonano obliczeń podstawowej statystyki i wytypowano parametry do dalszej analizy. W oparciu o analizę porównawczą (test t-studenta, test znaków) uzyskano informacje o statystycznie istotnym zróżnicowaniu jakości produktu przed i po modernizacji w odniesieniu do czterech parametrów: konsystencja, wygląd, masa netto, ekstrakt ogólny. Ponadto wprowadzona modernizacja wpłynęła na zmniejszenie liczby CCP. Ma to duże znaczenie w doskonaleniu systemu produkcji bezpiecznej żywności.
PL
21 separatorów, w tym 17 optycznych, 150 przenośników i łączna długość całego układu niemal 1500 m - wszystko to składa się na linię technologiczną w nowo otwartej sortowni w Hryniewiczach na Podlasiu. W porównaniu do starej, ręcznej sortowni efekty odzysku surowców bedą ponad pięciokrotnie większe.
EN
Despite the large number of publications, which authors use the mathematical apparatus of Petri nets for the transportation systems studies, there are still no such researches of technological processing lines for passenger trains on the territory of passenger complexes that aim to improve trains processing technology. In this article, we present simulation models of technological processing lines for passenger trains of different categories developed with the use of Petri nets. The structure of proposed simulation models is based on real time parallel-operating objects. Such an approach allows maximizing similarity of developed models and the simulated objects; in this way we achieve the increased adequacy of the obtained models. The article presents an interface of developed models and examples of their functioning under conditions of different input parameters, as well as the results of their use in order to reduce the passenger trains processing time. The proposed models are generic and could be applied for simulation of passenger trains processing at any station of Ukraine.
EN
The paper deals with analysis of electrical energy consumption by technological lines of particular dairy products in Ciechanow Diary Cooperative in 2011. Ciechanow Dairy Cooperative is an average establishment on account of size. The establishment produces milk, sour cream, cheese and curd, butter, homogenised cheese and yoghurt. Based on data provided by the cooperative, actual indexes of electrical energy consumpton were calculated and compared with the values obtained in dairy cooperatives of the selected EU states. In 2011, the average value of the index of electrical energy consumption in Ciechanow Dairy Cooperative was 46.5 kWh·10 hl-1 of the processed milk. This value is considerably lower than the average one reported in dairy cooperatives in Poland. The highest amount of electrical energy consumed for milk and milk drinks production is in Sweden, the lowest in Poland and Denmark.
PL
W pracy przedstawiono analizę zużycia energii elektrycznej przez linie technologiczne poszczególnych przetworów mlecznych w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w 2011 roku. Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska pod względem produkcji jest zakładem średniej wielkości. W zakładzie produkuje się: mleko spożywcze, śmietanę, sery i twarogi, masło, serki homogenizowane oraz jogurty. Na podstawie danych udostępnionych przez zakład obliczono rzeczywiste wskaźniki zużycia energii elektrycznej i porównano z wartościami osiąganymi w zakładach mleczarskich wy-branych krajów Unii Europejskiej. W 2011 roku średnia wartość wskaźnika zużycia energii elektrycznej w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej wyniosła 46,5 kWh·10 hl-1 przetwarzanego mleka. Wartość ta jest znacznie niższa od przeciętnej notowanej w zakładach mleczarskich w Polsce. Na produkcję mleka i napojów mlecznych największe ilości energii elektrycznej zużywane są w Szwecji, a najmniejsze w Polsce i Danii.
PL
W artykule przedstawiono budowę modułowego manipulatora pneumatycznego z chwytakiem podciśnieniowym. Zastosowanie unikalnego systemu mocowania pozwala na łatwą i szybką wymianę chwytaka w zależności od wymogów procesu technologicznego. Modułowa konstrukcja z wykorzystaniem systemu profili aluminiowych umożliwia łatwą aranżację elementów funkcjonalnych zależną od bieżących potrzeb oraz wynikających z realizowanych prac badawczo-rozwojowych. Autonomiczny system sterowania pozwala na rozszerzenie funkcji manipulatora, wynikających z wprowadzenia kolejnych osi (np. moduł obrotowy zmieniający orientację pobranego arkusza), bez ingerencji w nadrzędny system sterowania. Opracowany manipulator o strukturze szeregowej, w opisanej konfiguracji, został zweryfikowany w gniazdach klejenia linii technologicznej wytwarzania wielowarstwowych dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym.
EN
The article presents the construction of the modular pneumatic manipulator with vacuum gripper The use of unique gripping system allows easy and quick exchange of a gripper depending on the requirements of the technical process. The modular structure with use of aluminum profiles allows fairly easy arrangement of functional elements depending on current needs that emerge out of currently performed research and development works. The autonomous control system allows extension of the functions of manipulator by extending the number of extra axes (e.g the rotation module for changing the position of the sheet) without making changes in the superior control system. The developed manipulator has a serial kinematic structure and its construction, as described, was verified in the technological line for production of multilayer documents with electronic protection, in clueing nests.
EN
In this paper, the problem of facilitating the servicing system of metallurgical processing technological lines was presented. The project of the information system, supporting the maintenance within the plant, allows one to reduce the number of breakdowns, rationalise spare parts management, increase safety levels, and reduce manufacturing costs, which leads to improving the quality of products and extending the useful life of machines and devices.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wspomagania systemu obsługiwania linii technologicznej przetwórstwa hutniczego. Projekt systemu informatycznego wspomagającego utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie pozwala na zmniejszenie liczby awarii, racjonalną gospodarkę częściami zamiennymi, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów produkcyjnych, co w efekcie prowadzi do poprawy jakości produktów oraz wydłużenia okresu użytkowania maszyn i urządzeń.
10
Content available remote Modułowy napęd systemowy Vacon NXP System Drive
PL
Użytkownicy w przemyśle ciężkim, takim jak: hutniczy, górniczy, papierniczy, morski, chemiczny, wymagają solidnych, dopasowanych do szczególnych potrzeb, niezawodnych napędów AC. Dla takich zastosowań powstał modułowy napęd AC Vacon NXP System Drive.
PL
W rejestrze GIOŚ pod koniec kwietnia br. znajdowało się 175 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania sprzętu, a są tylko trzy instalacje do przetwarzania sprzętu chłodniczego.
PL
W artykule dokonano oceny jakości pracy urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej w firmie SAATBAU Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej. Badaniom poddano następujące urządzenia: zespół oczyszczania kolb, suszarnię komorową, zespół omłotowy, czyszczalnię, kalibratory cylindryczne, selektor wagowy i workownicę. Kolby opuszczające zespoły oddzielające liście okrywowe były oczyszczone w ok. 95%. Wilgotność kolb po zakończonym suszeniu nie przekraczała 14%. Jakość pracy zespołu omłotowego była na bardzo wysokim poziomie. Niewielkie wahania jakości pracy występowały w przypadku kalibratorów cylindrycznych. Selektor wagowy charakteryzował się wysokim stopniem selekcji. W przypadku pracy workownicy ustalona odchyłka nigdy nie została przekroczona.
EN
The article presents the assessment of the quality of operation of devices, which comprise a processing line in SAATNAU Sp. z o.o. in Środa Śląska. The following devices were researched: the unit for cleaning cobs, a chamber drier, a threshing unit, a cleaner, cylinder calibrators, a weight selector and a bagging machine. Cobs leaving the units, which separate covering leaves, were clean in approx. 95%. Moisture of cobs upon drying did not exceed 14%. The quality of operation of the threshing unit was at a very high level. Slight fluctuations of the quality of operation occurred in case of cylinder calibrators. The weight selector was of high degree of selection. In case of the bagging machine operation, declination was never exceeded.
PL
W artykule omówiono zmodernizowane napędy stacji nr 1 i stacji nr 2 odpylania na ciągu technologicznym w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Artykuł ukazuje aspekt zastąpienia wyeksploatowanych i energochłonnych silników średniego napięcia nowoczesnymi wysokosprawnymi silnikami klatkowymi niskiego napięcia.
EN
The article discusses the upgraded drives Station 1 and Station No. 2 on the extraction technology of Coking Plant LLC. The article presents the aspect of energy to replace worn and medium-voltage motors with modern high-performance low-voltage squirrel cage motors.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ciągu technologicznego doju i schładzania mleka w 19 oborach wolnostanowiskowych. Badania przeprowadzono w latach 2000-2008 na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Porównano nakłady robocizny i koszty na zabieg doju i schładzania mleka w przeliczeniu na 1 dm3 mleka i krowę. Średnie nakłady robocizny w oborach wyposażonych w dojarnie typu tandem wynosiły 0,16 rbmin na 1 dm3 mleka i 3,22 rbmin na krowę i dobę. Średnie nakłady robocizny w oborach wyposażonych w dojarnie rybia ość wynosiły 0,21 rbmin na 1 dm3 mleka i 3,56 rbmin na krowę i dobę. Średnie koszty doju i schładzania mleka w dojarni tandem równały się 0,060 zł na 1 dm3 mleka, natomiast w dojarni typu rybia ość 0,048 zł na 1 dm3. Roczne średnie koszty tego zabiegu w przeliczeniu na jedną krowę wynosiły odpowiednio: 424,70 i 295,80 zł.
EN
Paper presents the results of investigations on technological line of milking the cows and milk cooling in 19 free-stall cow barns. The studies, carried out within 2000-2008 years on the terrain of Lubelskie, Mazowieckie and Podlaskie provinces, compared the costs and labour inputs on milking operation and milk cooling, as accounted per 1 dm3 of milk and 1 cow. Average labour inputs in the cow barns equipped with tandem milking parlour amounted to 0.16 work-min per 1 dm3 of milk and 3.22 work-min daily per 1 cow. In the cow barns equipped with herringbone milking parlours the labour inputs reached on average 0.21 work-min per 1 dm3 of milk and 3.56 work-min daily per 1 cow. The average costs of cow milking and milk cooling in tandem milking parlour reached 0.060 PLN*1 dm-3 milk, whereas in herringbone milking parlour 0.048 PLN*1 dm-3 milk. Average annual costs of tested operations, as accounted per 1 cow, were 424.70 PLN and 295.80 PLN, respectively.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję usprawnienia systemu obsługiwania linii technologicznej zakładu przetwórstwa hutniczego. Dokonując analizy procesu produkcyjnego pod względem ewentualnych uszkodzeń wynikających z tego procesu oraz zbierając informacje dotyczące wszystkich uszkodzeń, ich przyczyn oraz następstw, opracowano harmonogramy oraz zakresy zadań obsługowych dla: przeglądu bieżącego i okresowego, konserwacji i remontów. Stanowiło to podstawę modernizacji realizowanych obsług technicznych. Efektem zaproponowanych zmian powinna być niezawodność obiektu pozwalająca na uzyskiwanie wyrobów o wysokiej jakości.
EN
The paper presents the modernization conception of technological line maintainance system in metallurgy processes. The analysis of machine damages taking place in production processes shows the defects in maintainance system. Compiling the data about all exploitation events (failures), their causes, frequency and time of their appearance let to modernize the extension and graphic schedule of each maintainance operation. Object reliability is the main criterion of quality.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania typowej linii brykietującej do zagospodarowania resztek poomłotowych trawy nasiennej. Omówiono prace przygotowawcze oraz sam proces brykietowania słomy. Zwrócono uwagę na zależność wydajności poszczególnych elementów linii technologicznej od stopnia rozdrobnienia słomy.
EN
The article presents the possibility of using a typical briquetting line to make use of residue of after threshed seed grass. Preparatory work and the process of briquetting of straw has been discussed. Attention has been drawn to dependence of efficiency of individual elements of the process line on fineness of straw
PL
W 2007 r. firma "AgrAlex" Aleksander Lubiński z Redła opracowała i wdrożyła do produkcji nowatorską maszynę - mobilną linię technologiczną do przygotowania ziarna siewnego zbóż "ANIELA". Jej opracowanie i wdrożenie było przedmiotem projektu celowego ROW-II-171/2006, dofinansowanego przez Centrum Innowacji NOT. Wykonawcą większości prac badawczych był Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. W artykule przedstawiono w skrócie wyniki badań prototypu maszyny.
EN
In 2007 a company "AgrAlex" Aleksander Lubiński from Redło has implemented into production an inventive machine - mobile technological line "ANIELA" for preparation of cereals seed-grain. Its scientific description and implementation were the matter of a goal orientated project ROW-II-171/2006, co-financed by Innovation Centre of Polish Federation of Engineering Associations NOT. Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań was an executive of most of the researches. The article includes shortened results of researches of the machine prototype.
PL
W opracowaniu przedstawiono analizę systemu jakości wibroprasy pracującej w Zakładach Libet S.A. w Libiążu. Analizowana wibroprasa stanowi podstawowe ogniwo linii technologicznej służącej do produkcji elementów betonowych. Zaproponowane kryteria ocenowe umożliwiają ocenę jakości urządzenia, produkowanych wyrobów, jak również wprowadzanych zmian modernizacyjnych.
EN
In the paper is presented the analysis of quality system of vibropress working in Libet S.A. Factory in Libiąż. The vibropress is the main part of technological line for beton elements production. The method proposed here let uprising the quality of object and products.
PL
Na podstawie wyników badań określono rzeczywiste wskaźniki jednostkowego zużycia wody, pary wodnej i energii elektrycznej w liniach technologicznych do: obierania warzyw, produkcji fasolki szparagowej, przerobu zielonego groszku, produkcji koncentratu pomidorowego, produkcji pieczarki blanszowanej i kukurydzy konserwowej. Wskazano także urządzenia linii, w których występują duże straty wody i energii elektrycznej. Po wyeliminowaniu tych strat, określono ulepszone wskaźniki jednostkowego zużycia wody, pary wodnej i energii elektrycznej w badanych liniach technologicznych.
EN
On the basis of experimental results the real indicators of water, steam and electric energy specific consumption were determined for the following technological lines: peeling of vegetables, processing of green peas, production of tomato concentrates, production of the blanched mushrooms and canned corn. Particular devices were pointed out in production line were high water losses and energy consumption occurred. After elimination of these losses and energy inputs the new, improved indicators of water, steam and electric energy specific consumption were determined for tested technological lines.
PL
W artykule prezentowana jest analiza problemu oraz wyniki badań odkształceń i ewolucji własności w kolejnych etapach przetwarzania taśmy na rury, w liniach zgrzewania. Wyniki wykorzystano do projektowania procesów technologicznych a w szczególności własności wsadu.
EN
This paper presents results of analysis and tests of deformation and evolution of properties in subsequent stages of strip welded tubes production to achieve the required process stability level and properties of the product. The paper contains conclusions referring to requirements concerning the input material. Material passing along tube continuous forming and welding line is subjected to changes in structure and properties. Action of temperature is limited to the heat-affected zone (HAZ), where heat treatment effects is visible in mechanical properties and significantly decreased workability. Size of HAZ is determined with linear welding energy. Increase of temperature beyond HAZ resulted from the welding process does not cause any visible changes in mechanical properties of the material. It is possible to evaluate final mechanical properties of the material on the basis of known properties of the input material and equivalent deformation of material on the line (being a function of its technological parameters). On the basis of measurements of temperature distribution and rate of tube deformation in the welding system, and tests of soaking of material, we may state that there is no risk of occurrence of a physical yield point beyond HAZ. Model tests proved that input material with a physical yield point, in case of the identified line set-up, would not result in having a ready product with a yield point because deformation of material is large enough to eliminate it. The paper contains also results of research on implementation of heat treatment of the input strip. Influence of increased temperature on mechanical properties was also investigated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.