Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 185

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  subsoil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
2
Content available remote Parametryzacja sztywności podłoża lessowego z wykorzystaniem testów in situ
PL
Pomimo względnej jednorodności makroskopowej, lessy charakteryzują się zróżnicowaną sztywnością. Budowa modelu geotechnicznego podłoża powinna bazować na testach in situ. Właściwy opis zachowania gruntu możliwy jest jedynie z wykorzystaniem danych z wielu metod badawczych, pozwalających na ocenę statystyczną, jak np. CPTU i DMT. Testy te zapewniają duży zbiór danych, umożliwiając wyodrębnianie stref o zbliżonej sztywności oraz wyprowadzanie parametrów odkształceniowych. W artykule przedstawiono metodę interpretacji parametrów odkształceniowych z testów in situ.
EN
Despite the relative macroscopic homogeneity, loess has diversed stiffness. The construction of the geotechnical model of the subsoil should be based on in situ tests. Proper description of soil behaviour is possible only with the use of data from many investigation methods, in particular allowing for statistical evaluation, such as CPTU and DMT. These tests provide a large set of data, enabling the identification of zones of similar stiffness and the derivation of deformation parameters. The paper presents the methodology of interpreting deformation parameters from in situ tests.
3
Content available remote Budowa modelu geotechnicznego podłoża lessowego
PL
Lessy charakteryzują się zróżnicowaną sztywnością pomimo względnej jednorodności makroskopowej. Budowa modelu geotechnicznego podłoża powinna bazować na testach in situ. Właściwy opis zachowania gruntu możliwy jest jedynie z wykorzystaniem danych z wielu metod badawczych, a przede wszystkim pozwalających na ocenę statystyczną, jak np. CPT/CPTU (test statycznego sondowania/test CPT z pomiarem ciśnienia wody w porach) i DMT (test dylatometrem płaskim). Testy te zapewniają duży zbiór danych, umożliwiając wyodrębnianie stref o zbliżonej sztywności oraz wyprowadzanie parametrów odkształceniowych. W artykule przedstawiono metodę budowy modelu geotechnicznego z testów in situ.
EN
Despite the relative macroscopic homogeneity, loess has versed stiffness. The construction of the geotechnical model of the subsoil should be based on in situ tests. Proper description of soil behaviour is possible only with the use of data from many investigation methods, in particular allowing for statistical evaluation, such as CPT/CPTU (Cone Penetration Test/CPT test with pore pressure measurement) and DMT (Flat Dilatometer Test). These tests provide a large set of data, enabling the identification of zones of similar stiffness and the derivation of deformation parameters. The paper presents the methodology of creating a geotechnical model from in-situ tests.
PL
W ostatnich latach w dużych miastach i na sąsiadujących z nimi terytoriach na Białorusi intensywnie rozwija się budownictwo na niezabudowanych terenach, które wcześniej (10-20 lat temu) były uważane za tereny, na których zabudowa nie jest możliwa ze względu na złe warunki gruntowe, konieczność wzmacniania podłoża i - co za tym idzie - wzrost kosztów wykonania budynków. W artykule opisano trzy obiekty: budynek przemysłowy, 19-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny i 5-kondygnacyjny budynek z zespołu budynków mieszkalnych. Przedstawiono warunki geologiczne terenów zabudowy i rozwiązania wgłębnego wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wypełnionych zaczynem cementowym zmieszanym z piaskiem lub betonem oraz wyniki terenowych, próbnych obciążeń stemplami i fragmentami fundamentów, a także porównanie pomierzonych osiadań z ich wartościami wyznaczonymi obliczeniowo.
EN
In recent years there has been intensive construction on vacant and undeveloped territories in large cities and in the territories adjacent to them in Belarus. Such kind of territories were previously (10-20 years ago) considered as areas where construction is too impossible due to poor ground conditions, or to the foundation erection costs will be comparable to the cost of building the above-ground part of the building. The materials of the article describe three objects (an industrial building, a high 19-storey multi-family residential building, and a of 5-storey building from the residential buildings complex), geological conditions of construction areas and vertical ground reinforcement solutions, as well as the staple and foundation fragment field load results and their comparison with the values, embed by calculation.
PL
W codziennej praktyce budowlanej coraz częściej są wznoszone obiekty w dużych miastach i na sąsiadujących z nimi terytoriach niezabudowanych na terenach Białorusi, które wcześniej (25-30 lat temu) były uważane za tereny, na których zabudowa nie była możliwa ze względu na złe warunki gruntowe albo na konieczność wzmacniania podłoża, co powodowało wzrost kosztów wykonania budynków. W artykule opisano proces projektowania wzmocnienia podłoża fundamentów bezpośrednich dla dwóch obiektów (budynek przemysłowy i 5-kondygnacyjny budynek z zespołu budynków mieszkalnych), warunki geologiczne terenów zabudowy, rozwiązania poduszek wzmacniających z piasku zbrojonych rusztami żelbetowymi oraz wyniki terenowych próbnych obciążeń stemplami i fragmentami fundamentów, a także porównanie pomierzonych osiadań z ich wartościami wyznaczonymi obliczeniowo.
EN
In recent years, builders more and more often have to build foundations in large cities and neighboring territories in undeveloped areas in Belarus, which were previously (25-30 years ago) considered as areas where development was not possible due to ground instability or there was ground strengthening need. This all resulted building construction cost increase. The materials of the article describes two objects (an industrial building and a 5-storey building from a complex of residential buildings) their basements reinforcement, the geological conditions, basement reinforcement solutions, foundations load field tests results, as well as a comparison of the measured settlements value with their calculated values.
PL
Artykuł przedstawia nietypowy przypadek z praktyki geotechnicznej, jaki można napotkać podczas badań polowych podłoża gruntowego w terenie centrum miasta. Podstawowe rozpoznanie zaprojektowano po ustaleniu danych archiwalnych i wyników wizji lokalnej działki. Zasadniczym zadaniem zespołu było określenie geotechnicznych warunków posadowienia wielokondygnacyjnego obiektu na działce budowlanej.
EN
The article presents an unusual case from geotechnical practice that can be encountered during field research of the subsoil in the city centre. The basic exploration was designed after determining the archival data and the results of the site inspection. The main task of the team was to define the geotechnical conditions for the foundation of a multi-storey building on a building plot. After removing a 50 cm layer of humus, the tip of a modern monument was found - a large-chamber water device - with an intense self-outflow of artesian water from a deep well.
Mosty
|
2022
|
nr 3
60--62
PL
Jednym z najbardziej ryzykownych działań w budownictwie infrastrukturalnym jest niewątpliwie budowa tuneli. Zwłaszcza dziś, kiedy w budownictwie tunelowym mamy coraz częściej do czynienia albo ze złożonymi, albo skomplikowanymi warunkami gruntowymi. Aby w takich okolicznościach zagwarantować bezpieczeństwo budujących, kluczowe są: prawidłowe rozpoznanie podłoża, poprawne zaprojektowanie geotechniczne oraz właściwie zidentyfikowane i kontrolowane zagrożenia. W artykule na przykładzie tunelu TS-26 przedstawiono kwestie bezpieczeństwa budowania tuneli w trudnych warunkach.
8
Content available remote Ocena właściwości zapadowych lessowego podłoża gruntowego
PL
Atrakcyjność gospodarcza i turystyczna obszarów lessowych sprawia, że są one intensywnie wykorzystywane w celu realizacji inwestycji budowlanych, zarówno kubaturowych, jak i liniowych. Warunki podłoża budowlanego zbudowanego z utworów lessowych są jednak uznawane za niekorzystne przede wszystkim z powodu dużej wrażliwości na zmiany zawilgocenia. W pracy przedstawiono problematykę procesów deformacyjnych w tych gruntach z uwzględnieniem analizy mikrostrukturalnej. Przeanalizowano zastosowanie wybranych kryteriów pośrednich i bezpośrednich do oceny właściwości zapadowych na przykładzie badania lessów z rejonu Rzeszowa.
EN
The economic and tourist attractiveness of loess areas means that they are intensively used for construction investments, both cubature and linear. However, the conditions of the construction substrate made of loess formations are considered unfavorable mainly due to high sensitivity to changes in moisture. The paper presents the problems of deformation processes in these soils, taking into account the microstructural analysis. The application of selected direct and indirect criteria for the assessment of collapsing properties has been analyzed on the example of loess research in the Rzeszów region.
PL
W artykule omówiono przyczyny pęknięć i deformacji w zabytkowym budynku oraz przecieków wody w jego podłożu. Przedstawiono charakterystykę deformacji filtracyjnych gruntu, uwzględniając ich przyczynę i rodzaj gruntu. Na podstawie danych z monitoringu poziomu wody gruntowej w okolicach obiektu przeanalizowano przecieki i wyznaczono strefy, w których przekroczone zostało kryterium inicjacji procesu deformacji filtracyjnych. W dalszej części przedstawiono koncepcje rozwiązań projektowych dotyczące zabezpieczenia budynku z uwagi na deformacje filtracyjne gruntu.
EN
This paper presents a case study using data on cracks and deformation in a historic building and water seepage in its subsoil. The first part of the paper presents the characteristics of soil filtration deformation with respect to soil type and causal factor. Based on the data from the monitoring of the ground water level in the vicinity of the building, seepage was analyzed and the zones in which the criterion for the initiation of filtration deformation process was exceeded were determined. In the next part, concepts of design solutions for protecting the building due to soil filtration deformations are presented.
PL
Mówiąc o ochronie roślin, najczęściej mamy na myśli stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Od szeregu lat zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej następuje wycofywanie wielu pestycydów, szczególnie tych, które mają negatywny wpływ na układ endokrynnych człowieka i zwierząt stałocieplnych, a także tych, które wykazują brak selektywności dla organizmów pożytecznych i zapylaczy oraz w sposób długotrwały ujemnie oddziałują na środowisko.
12
Content available Stabilizacja chemiczna gruntów problematycznych
PL
W artykule przedstawiono syntetyczne omówienie grupy metod wzmacniania podłoża zwanych stabilizacją chemiczną. Do tej grupy zalicza się między innymi wszelkie odmiany stabilizacji powierzchniowej gruntu spoiwami, wgłębne mieszanie gruntu, a także iniekcje strumieniowe. Cechą wspólną metod stabilizacji chemicznej jest modyfikacja cech fizycznych i mechanicznych podłoża przez wprowadzenie substancji wiążących, wypełniających lub modyfikujących właściwości gruntu rodzimego. Omówiono podstawowe materiały stosowane do stabilizacji oraz zasadnicze reakcje chemiczne, a także procesy zachodzące w podłożu, wspólne dla poszczególnych metod. Przedstawiono także sposoby wprowadzania substancji chemicznych do podłoża, które różnicują tę grupę metod. W celu uporządkowania zagadnień wprowadzono pojęcia gruntów problematycznych oraz gruntów metastabilnych. Omówiono także zakres koniecznych informacji o podłożu, które ma podlegać stabilizacji.
EN
The article presents a synthetic overview of the group of soil improvement methods based on chemical stabilization. This group includes, among others, all types of soil surface stabilization with binders, deep soil mixing, as well as jet grouting. The common feature of chemical stabilization methods is the modification of the subsoil physical and mechanical properties by introducing substances that bind, fill or alter the properties of the native soil. The paper presents basic materials used for stabilization, basic chemical reactions as well as processes occurring in the subsoil, common for individual methods. The methods of applying chemical substances into the subsoil, which differentiate this group of methods, are also presented. In order to organize the issues, the concepts of problematic and metastable soils were introduced. The scope of the necessary information about the subsoil to be stabilized was also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych osiadań hiperboloidalnej chłodni kominowej bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Obliczenia osiadań bazowały na wynikach sondowań statycznych CPTU i testów DMT. Grunty w symulacjach numerycznych opisano modelem Coulomba-Mohra.
EN
The paper presents the results of numerical analysis settlements of hyperbolic cooling tower of the 910 MW power unit in the Power plant Jaworzno III – Power plant II. The calculation of the settlements based on results of CPTU and DMT tests. The grounds in the numerical simulations were described using the Coulomb-Mohr model.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań geotechnicznych podłoża budynku głównego bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II. Wyniki badań były podstawą do projektowania fundamentów budynku głównego.
EN
The paper presents the results of the geotechnical tests of the subsoil of the main building 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III - Power plant II. The test results were the basic for design foundation of the main building.
EN
The paper presents the original concept of description and analysis of buildings (wall and floor structures), corresponding to the natural components of construction, quasi finite elements (QWSFS). This concept constitutes one of the component of the developed, interactive model of deep foundation buildings. The presented modelling method enables a significant reduction of the number of unknowns, which in the case of interaction building - subsoil, gives a possibility of including the factual geometry and building development stiffness into the FEM model. Therefore the true representation of static operation of the objects can be analysed. The paper gives basic assumptions to the construction of the QWSF-superelements as well as the results of numerical tests conducted. The potential of using the developed modelling concept in the analysis of the structural elements and deep foundation problems, in a three-dimensional system: subsoil - new building - potential neighbouring building development (at each stage of erection of investment, using a structural statics stage analysis) was presented.
PL
W artykule przedstawiono oryginalną koncepcję opisu i analizy budynków (konstrukcji ścian i stropów), odpowiadającą naturalnym komponentom konstrukcji opisanych elementami quasi skończonymi (QWSFS). Koncepcja ta stanowi jeden z elementów składowych opracowanego interakcyjnego modelu budynków o głęboko posadowionych fundamentach. Przedstawiona metoda modelowania pozwala na znaczne zmniejszenie liczby niewiadomych, co w przypadku modelu interakcji budowla-podłoże daje możliwość włączenia faktycznej geometrii i sztywności zabudowy do modelu MES. Dzięki temu można przeanalizować rzeczywiste odwzorowanie statycznej pracy obiektów. W artykule przedstawiono podstawowe założenia konstruowania superelementów QWSF oraz wyniki przeprowadzonych testów numerycznych. Przedstawiono możliwości wykorzystania opracowanej koncepcji modelowania w analizie problemów konstrukcji oraz głębokich fundamentów w układzie trójwymiarowym: podłoże-nowy budynek i ewentualnie zabudowa sąsiednia (na każdym etapie realizacji inwestycji, tzn. stosując analizę etapową statyki konstrukcji).
17
Content available remote Błędy w rozpoznaniu podłoża gruntowego
PL
Przedstawiono numeryczne obliczenia przykładowego prostopadłościennego żelbetowego zbiornika na wodę, wykonane przy wariantowym założeniu współczynnika sztywności podłoża. Przykład ma na celu zwrócenie uwagi na znaczący wpływ wartości tego współczynnika na wyniki obliczeń sił wewnętrznych. Różnice te są większe w przypadku zbiornika pełnego odkopanego niż pustego zasypanego. Największe różnice, także różnice znaków, dotyczą momentów utwierdzenia ścian w dnie oraz poziomych sił podłużnych na górnych krawędziach zbiornika.
EN
In the paper the numerical calculations of rectangular concrete water tank, performed with optional use of the ground rigidity coefficient values, are presented. The aim of the presented example is to call the designer attention to the influence of the coefficient value on the obtained values of internal forces. The differences are bigger in the case of full unearthed tank than the empty buried one. The largest differences, including differences in signs, concern bending moments between wall and foundation slab and lateral horizontal forces in the upper edge of tank.
PL
Nawierzchnie lotniskowe mają swoją specyfikę, przez co proces ich projektowania i oceny stanu technicznego jest znacznie bardziej skomplikowany w porównaniu z nawierzchniami drogowymi. W przypadku projektowania dróg przeważnie są stosowane typowe rozwiązania katalogowe, podczas gdy nawierzchnie lotniskowe są zawsze projektowane jako rozwiązania indywidualne. Na stan konstrukcji nawierzchni lotniskowej bardzo istotny wpływ ma nośność podłoża gruntowego. Nie zawsze jest ona wystarczająca i wymagane jest wtedy wzmocnienie podłoża. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady konstrukcji nawierzchni lotniskowych (płyty postojowe PPS) posadowionych na wzmocnionym podłożu z zastosowaniem różnych technik: stabilizacja gruntów spoiwami hydraulicznymi, konstrukcja podparta betonowymi kolumnami przemieszczeniowymi, konstrukcja na warstwie pianobetonu. W wyniku badań wykonanych konstrukcji i obliczeń uzyskano wartości liczby PCN, które potwierdziły spełnienie wymagań projektowych.
EN
Airport pavements have their own specifics, which makes the process of their design and assessment of the technical condition much more complicated compared to road pavements. In case of road design, typical catalog solutions are used in many situations, while airport pavements are always designed as individual solutions. The condition of the subsoil has a very significant impact on the condition of the airport pavement structure. Bearing capacity of the subsoil is not always sufficient and its improvement is required. This article presents examples of the structure of an airport pavement founded on a reinforced ground using various techniques: soil stabilization with hydraulic binders, pavement supported on concrete displacement columns, geosynthetic geogrid, structure on a foam concrete layer. As a result of tests of the constructions carried out and calculations, the values of the number of PCN were obtained, which confirmed the fulfillment of design requirements.
PL
Praca stanowi studium przypadku posadowienia obiektu użyteczności publicznej (zespołu szkół) w bezpośrednim kontakcie z wysoką skarpą, zbudowaną z opok kredowych i ich zwietrzelin w udokumentowanym stanie równowagi chwiejnej, niezgodnie z wymaganiami PN-EN-1997-1. Opinię geotechniczną na potrzeby odbudowy budynku zespołu szkół wykonano w październiku 2012 r. Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonano w czerwcu 2013 r. Aneks do dokumentacji prac geologicznych wykonano w marcu 2014 r. Projekt budowlany wykonano w lipcu 2013 r. Projekt budowlano-wykonawczy wykonano w grudniu 2013 r. Pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2013 r. Pozwolenie na projekt zamienny uzyskano w lutym 2017 r.
EN
The article is a case study of the foundation of a public facility (school complex) in direct contact with a high escarpment made of chalky rocks and their waste mantles, in a documented state of unstable equilibrium, contrary to the requirements of PN-EN-1997-1. Geotechnical opinion for the needs of reconstruction of the school complex building was completed in October 2012. The geological engineering documentation was prepared in June 2013. Annex to the documentation of geological works was created in March 2014. The construction design was completed in July 2013. The construction and executive design was prepared in December 2013. The building permit was obtained in October 2013. The permit for the replacement project was obtained in February 2017.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.