Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  place identity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
El Raval – part of Ciutat Vella is a successful revitalization example, where cultural development has been introduced into degraded and neglected neighborhood. Cultural institutions: MACBA, CCCB and Maritime Museum have released its tourism potential. New public spaces La Rambla del Raval and Angel's Square are socially vital and consequently initiate social relations. As a result, Barcelona "regained" its historical but previously degraded city center - Ciutat Vella. The main objective is to identify: “What has made the El Raval revitalization program so successful?”. On-site researches in Barcelona's El Raval district provided the primary source of knowledge.
PL
Dzielnica El Raval w Ciutat Vella stanowi przykład skutecznej rewitalizacji poprzez wprowadzenie funkcji kultury w zdegradowany obszar. Nowe przestrzenie publiczne przykładowo La Rambla del Raval i Plac Aniołów koncentrują życie społeczne i sprzyjają budowaniu relacji międzyludzkich. Instytucje kultury MACBA, CCCB i Muzeum Maritime stanowią atrakcje turystyczne o znaczeniu międzynarodowym. W efekcie Barcelona "odzyskała" historyczne i uprzednio zdegradowane centrum miasta - Ciutat Vella. Głównym celem badań jest określenie, co zadecydowało o sukcesie programu rewitalizacji w El Raval. Badania na miejscu w dzielnicy El Raval w Barcelonie stanowiły element wyjściowy do dalszych rozważań.
2
Content available remote Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta
PL
Tworzywo budowlane ma istotny wpływ na formę obiektu. Obecnie tworzywo to nie tylko materiał w podstawowej formie użyty do konstruowania obiektu. W języku architektury materiał to przede wszystkim skomplikowane – złożone systemy i technologie materiałowe. Wybór każdej z nich decyduje o wyrazie budowli. Użyty w odpowiedniej roli, adekwatnej do kontekstu przestrzennego, może zostać wykorzystany do budowy kompozycji miasta i jej uczytelniania.
EN
Building material is key to the form of the future facility. Today, material is not only a simple division into the type of material in its basic form used to construct the object. In architecture language, material is primarily material combinations that create complex systems and material technologies. The choice of each of them determines the expression of the future building. Used in a proper role, adequate to the spatial context, it can be used to build a city composition and to make it more clear and readable.
PL
Artykuł dotyczy znaczenia materiału budowlanego, jakim jest np. cegła, w przestrzeni krajobrazowej miasta. Łódź jako miasto przemysłowe jest ewenementem w skali światowej. Ilość i skala założeń fabrycznych dominuje w strukturze miasta. Podkreślić należy, że w przeważającym stopniu fabryki łódzkie budowano z czerwonej cegły. W ten sposób cegła stała się identyfikowalnym znakiem miejsca.
EN
The article concerns the importance of building material, such as brick, in the landscape of the city. Łódź as an industrial city is a phenomenon on a global scale. As a nineteenth century city created from scratch and developed especially for textile industry. The number and scale of factory complexes dominates in the city structure. It should be emphasized that, to a large extent, the Łódź factories were built of red bricks. In this way, the brick became an identifiable sign of the place.
4
Content available Axiology of selected Polish urban squares
EN
The aim of the article is to present the essence and significance of the analysis of spatial values which are the synthesis of the spirit of place, in the contemporary design of the city landscape. Using the axiology of space we analyze selected urban public spaces in Poland. Our goal is to present the research method and to identify the best spatial patterns.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz znaczenia analizy wartości przestrzennych będących syntezą ducha miejsca, we współczesnym projektowaniu krajobrazu miasta. Wykorzystując aksjologię przestrzeni analizujemy wybrane miejskie publiczne przestrzenie w Polsce. Naszym celem jest prezentacja metody badawczej oraz identyfikacja dobrych wzorców przestrzennych.
PL
Systematycznie rośnie, w wymiarze globalnym, znaczenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Podobnie jest w Polsce, gdzie od kilkunastu lat ze szczególnym przywilejem decyzyjnym, finansowym i lokalizacyjnym buduje się farmy wiatrowe. Celem pracy jest próba przybliżenia i zdefiniowania wpływu lokalizacji farm, w aspekcie rzeczywistym i wirtualnym, na zmianę dotychczasowej tożsamości miejsca.
EN
The relevance of renewable energy worldwide is systematically increasing. The same is true for Poland, where for a dozen years, the construction of wind farms was granted special privileges with regards to decision-making, finance and localization. The purpose of this work is to present and define the impact of wind farm localization both in actual and virtual terms, on changing the identity of a particular place.
PL
W przedmiotowym artykule przedstawiono problem sprzeczności pomiędzy dążenie do zachowania w projektowanych i realizowanych na obszarach polskiego Podtatrza obiektach o dużych kubaturach uzasadniających zastosowanie aktualnych technologii budowlanych – w tym metod budownictwa wielkopłytowego – a potrzebą kontynuacji charakterystycznych form architektury regionalnej podhalańskiej. Zaprezentowane przykłady uformowania architektonicznego budynków wzniesionych w okresie międzywojnia – wykonane dla potrzeb Międzynarodowych Igrzysk Zimowych FIS wykorzystywały wzorce formy charakterystyczne dla obszaru alpejskiego. Przykład ten stanowi dowód presji kulturowej nowej funkcji, to jest sportu narciarskiego. Presji tej trudno jest przeciwstawić równie konsekwentne w aspekcie logiki wykonawstwa współczesne przykłady w stylu podhalańskim.
EN
The present article concerns the problem of the contradiction between striving to maintain in the designed and implemented buildings of large volume in Polish area around the Tatras, in which it is justified to use current building technologies, including prefabricated buildings construction methods, and the need to continue the characteristic architectural forms of Tatra region. The demonstrated examples of architectural formation of buildings constructed during the interwar period-made for the needs of International Winter Olympics FIS, they used of the typical patterns of farms for the Alpine region. Such on example provides the evidence for the cultural pressure of a new function, i.e. skiing. Such an influence cannot be easily and consistently opposed in terms of logic performance of Tatra style current examples.
PL
Przemiany funkcjonalne i przestrzenne ulic, przede wszystkim w śródmieściach wielkich aglomeracji, mają swoje źródło w przemianach gospodarczych, społecznych i kulturowych, powodujących zmiany dysponentów, zmianę użytkowników, a w konsekwencji zmianę tożsamości ulicy. Ostatnie dwudziestolecie charakteryzuje się szczególną intensywnością przemian. Założone badania przyczyn transformacji obszaru ulicy Nowy Świat w Warszawie obejmują zmiany planowane i niezamierzone, dotyczące tożsamości ulicy, ekonomii, komunikacji, socjologii miejsca, urbanizmu i dziedzictwa kulturowego. Rozpatrywanie występujących interakcji poszczególnych czynników transformacji: społecznych, politycznych, technicznych i kulturowych ma na celu ukazanie działania różnych mechanizmów i procesów, charakteryzujących okres 1989 - 2009 w obszarze ulicy Nowy Świat oraz ich wpływu na utrzymanie tożsamości ulicy lub jej utratę. Problemem do rozstrzygnięcia jest rozwiązanie kolizji w użytkowaniu ulicy metropolitalnego miasta w aspekcie potrzeb użytkowników, w równowadze z wartością przedmiotowego obszaru.
EN
Functional and spatial transformations of streets, particularly downtown in big agglomerations originate in economic, social and cuktural transformations causing a change of holders, users and, in consequence, a change in the identity of the street. The last twenty years are characterized by considerable intensity of transtformations. The examination of the reasons for the transformation of Nowy Świat street in Warsaw, assumed in the PH.D. Study, refer to planned and non-planned changes, concerning the identity of the street, its economy, communication, sociology, urban design and cultural heritage. The evaluation of the particular factors for transformation: social, political, technical and cultural aims at displaying the participation of various mechanisms and processes characterizing the period from 1989 to 2009 in the area of Nowy Świat and their influence in retaining the identity of the street or its loss. The problem to be settled is solving the collision in the use of street of a metropolis in the aspect of users' needs balances with the value of the subject area.
PL
W artykule przedstawiono problem adaptacji współczesnych placów miejskich do potrzeb szybko zmieniającego się rynku, z wykorzystaniem tradycji miejsca oraz funkcji, jakim są m.in.: targi, jarmarki, a także różnego rodzaju imprezy kulturalne.
EN
In the presentation were presented the aspect of the modem cities which take a battle with the development of the market. Through couples of examples were mentioned some tips how to promote the places with use of outdoor markets, fairs, or other cultural festivals.
9
Content available Kształtowanie tożsamości krajobrazów sakralnych
PL
W świetle współczesnych procesów laicyzacji przestrzeni koniecznym staje się zachowanie swoistych cech krajobrazu sakralnego, decydujących o jego duchowym wymiarze i wpływających na religijne (duchowe) przeżycia przebywających w tej przestrzeni osób. Celem artykułu jest próba sformułowania zestawu cech, decydujących o tożsamości sakralnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, które powinny być brane od uwagę w procesie ich kształtowania. Zidentyfikowano sześć wyróżników odnoszących się do przestrzeni materialnej – Kontekst przyrodniczo-przestrzenny, Forma architektoniczna, Forma użytkowania i stan zachowania, Integralność, Czytelność i Otwartość – oraz sześć do przestrzeni niematerialnej – Powiązanie z wydarzeniami, Nazwa miejsca, Multisensoryczność, Dynamika, Nastrój i Odczuwane emocje i uczucia, w sumie dwanaście atrybutów.
EN
In the light of the current proceses of space transformation it is needed to maintain the specific features of sacred landscape which decide about its spiritual dimention and affect the religious (spiritual) experinces of people being in a given place. The aim of the article is to formulate a set of features which decide about identity of particular sacred architectonical-landscape interiors and should be taken into consideration while shaping that places. As a result were identified six tangible distinguishing marks of sacred landscape – Natural-spatial context, Architectonical form, Form of use and state of preservance, Integrity, Readability and Openess – and six intangible ones – Connection with nature; Name of place; Multisensory; Dynamic; Atmosphere; Noticing emotions and feelings, twelve attributes in total.
10
Content available remote Percepcja historycznego detalu architektonicznego dziś
PL
Od początku świadomego budowania każdemu obiektowi towarzyszy szczegół architektoniczny. Na przestrzeni wieków różnie by) kształtowany i postrzegany. Każda z minionych epok wyróżniała się odrębnym stylem, na który bezpośredni wpływ miał właśnie detal architektoniczny. To on wyrażał funkcję, świadczył o randze danej budowli oraz bogactwie jej fundatora. Detal architektoniczny - niby tylko dodatek, uzupełnienie bryły, ale bez tego dopełnienia każdy obiekt niezależnie od przeznaczenia, byłby pozbawiony swojej indywidualności. Jest to wyraźnie widoczne współcześnie, kiedy to wiele budynków zostało częściowo lub całkowicie pozbawionych szczegółu architektonicznego.
EN
Since the beginning of conscious building each object has been accompanied by an architectural detail which was shaped and perceived differently over the centuries. Each of the past epochs was characterized by the individual style influenced directly by the architectural detail. It demonstrated the function of a building, determined its importance and wealth of its founder. Architectural detail seems just like an addition, building's supplement, but in fact without it every object regardless of its function would lack its uniqueness. Instances of that can be clearly seen in many buildings nowadays - which partly or completely lack the architectural detail.
EN
The Palace, situated in Bernardyńska Street in Lublin, has a checkered history – it was, among others, mentioned in the vetting in 1661; then it was the Sobieski family's property for about 100 years. In the subsequent periods, its owners changed several times, and the object itself was repeatedly rebuilt. Since 1959, it has been used by the Technical University of Lublin. Because of the alarming state of the palace buildings – after carrying out the necessary research and expertise - a multi-disciplinary restoration and modernisation project has been elaborated, together with the proposition for the EU financed grant from the Operational Program “Development of Eastern Poland”. The paper presents the analysis of the existing state of the palace, and also the modernization project. The new EU programme “Town Restoration Programme 2014-2020” opens the opportunity to implement this project after the functional correction.
PL
Położny przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie pałac ma burzliwą historię – wzmiankowany został m.in. w lustracji z 1661 roku; po jego rozbudowie pozostawał własnością Sobieskich przez ok. 100 lat. W kolejnych okresach często zamieniali się jego właściciele, a sam obiekt był wielokrotnie przebudowywany, mieścił się w nim między innymi młyn oraz gimnazjum żeńskie. Od roku 1959 użytkowany jest przez obecną Politechnikę Lubelską. Z powodu alarmującego stanu technicznego obiektów zespołu pałacowego - po dokonaniu koniecznych badań i ekspertyz - przygotowany został wielobranżowy projekt rewaloryzacji i modernizacji z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. W niniejszym artykule przedstawiono analizę stanu istniejącego pałacu, a także opisano projekt jego modernizacji. Szczególną uwagę poświęcono połączeniu zabytkowej tkanki z nowymi elementami, takimi jak przeszklone łączniki czy aula, gdyż nadrzędnym celem projektantów było uszanowanie i wyeksponowanie istniejącej, zabytkowej formy (projekt uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie). Nowy program unijny „Rewitalizacja miast 2014-2020” stwarza szansę realizacji tego projektu, po korekcie funkcji.
PL
W warunkach postępującej globalizacji współczesna architektura powinna pełnić fundamentalną rolę w tworzeniu tożsamości miast. W artykule przedstawiono przykład zachodniej części centrum Warszawy, obszaru, którego przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne wpłynęły zasadniczo na zmiany w tożsamości tej części miasta.
EN
In the time of progressive globalism, new architecture can fulfil a special role in respect to creating a 'spatial identity'. As an example of how changes to both functional and spatial structure influence a local identity, this article uses the Western part of Warsaw's city centre as the case study.
13
Content available remote Percepcja współczesnej architektury Wrocławia
PL
Wrocław jest miastem o bardzo bogatej, a zarazem burzliwej historii. Jego rodowód sięga wczesnego średniowiecza, a tym samym początki jego budownictwa. Architektura na przestrzeni wieków dostosowywała się do obowiązujących wówczas stylów. Wrocław, jako stolica Dolnego Śląska i miasto usytuowane na przecięciu ważnych szlaków handlowych, rozwijał się bardzo intensywnie na wielu płaszczyznach, również architektoniczno-budowlanych. Obiekty budowane niezależnie od epoki należały do modelowych w tej części Europy. Niestety, czas powojenny to okres celowych i "bezmyślnych" wyburzeń - w ten sposób Wrocław nieodwołalnie stracił cenne zabytki. Z kolei zabudowa, która powstała w minionych dziesięcioleciach oraz budownictwo ostatnich lat, to temat wielu dyskusji i kontrowersji.
EN
Wroclaw has very rich but also chequered history. It dates back to the early Middle Ages and so does its architecture. During the centuries the architecture adapted itself to the conventional styles at the time. Wroclaw as the capital of the Lower Silesian province and the city situated at the crossing of the major commercial trails, developed intensively on many levels, also on architecturally-constructional one. Constructed buildings, regardless of the epoch when they were built, were the model buildings in this part of Europe. Unfortunately, the post-war period was the period of deliberate and mindless demolitions and because of that Wroclaw lost many precious monuments, and building created in the past decades as well as contemporary buildings are controversial, they provide subjects for many discussions.
PL
W każdej przestrzeni zorganizowanej występują dzieła budownictwa i architektury charakterystyczne jedynie dla miejsc, w których występują. Przeważnie wyróżniają się bryłą, formą oraz programem funkcjonalnym. Nierzadko stanowią dominanty architektoniczne, a nawet urbanistyczne. Stanowią pewnego rodzaju identyfikatory jednostek zurbanizowanych, w których powstały. Stając się elementem krajobrazu kulturowego wpływają na jego percepcję.
EN
Each organised space is enriched with works of architecture and civil engineering, characteristic only of their locations. Their distinctive features include mainly the shape, form and functional programme. Frequently they are architectural or even urban planning predominates. They play the role of features identifying urban areas where they were created. Becoming part of the cultural landscape, they influence its perception.
15
Content available remote Kreacja konserwatorska w krajobrazie kulturowym
PL
Tożsamość miejsca jest wyrazem tradycji i kultury oraz kanonu miejsca. Posługując się tym pojęciem możemy zidentyfikować zarówno przesłanie historii dla danego krajobrazu kulturowego, jak i uzyskać istotne wskazania dla działań konserwatorskich, rewaloryzacyjnych czy kreatorskich. Tradycja i kultura miejsca to zespół czynników składających się na treść danego ogrodu czy parku, związanych z całokształtem nawarstwień historycznych (materialnych i niematerialnych), mających swój aktualny wyraz w jego kompozycji. Stanowią one podstawowy składnik tożsamości miejsca rozumiany jako krajobraz percypowany przez człowieka. Powinny tworzyć podstawę dla ustalenia reguł badania i działania w zakresie kultywowania treści danego krajobrazu kulturowego.
EN
The identity of a place is an expression of its tradition, culture and canon. By using that notion, we are able to identify both the history's message for the given cultural landscape, and to obtain essential guidelines as to our conservation, restoration or creation activities. Tradition and culture of a place are factors that make up the contents of the given garden or park, related to the whole of historical accumulations (material and non-material) that find their current expression in its arrangement. They constitute basic components of the place's identity, understood as landscape perceived by man and should provide basis for determining the rules of exploring and acting in the field of cultivating the given cultural landscape contents.
17
Content available remote Granica, która dzieli. Pogranicze, które spaja
EN
A thin line on the map, which marks a border line between two countries, hardly ever is a border line between two different worlds. There is always a spatial buffer called „borderland". The question is whether the border line has an effect on the architecture of the borderland. Białystok and Grodno are two twin-cities, which used to grow-up in similar conditions on the eastern borderland of Poland. That is why the space of both cities from the period till the beginning of II World War is very alike. After that they must have parted company. The author makes an attempt to find out in what way a new border line between them influenced their architecture (esp. in the field of housing architecture).
18
Content available remote Architektura kurortów morskich pomorza zachodniego
EN
During 19th Century there were several architectural objects erected and architectural foundations set out for spa resorts, that have become characteristical elements of urban landscape as well as they became dominating features in the landscape. After WWII, through the fact of loss of certain cultural identity in the whole region those objects undewent partial destruction and devastation. There is an urgent need to save those objects, those that still exist.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.