Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 326

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawierzchnia drogowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Przedstawiono algorytm oznaczania grubości warstw nawierzchni drogowych metodą georadarową, zapewniający uzyskanie możliwie największej dokładności przy minimalizacji liczby odwiertów koniecznych do wykonania. Zastosowanie algorytmu umożliwia zredukowanie błędów oznaczeń grubości bez wykonywania odwiertów z ±30 do ±10% rzeczywistej grubości, tj. do mieszczących się w zakresie tolerancji pomiarowej metody georadarowej.
EN
The article presents an algorithm for determining the thickness of road pavement layers using GPR method which allows to obtain the highest possible accuracy while minimizing the number of drillings required. Presented algorithm allows to reduce errors in road pavement layers thickness determination using the GPR method without drilling from ± 30% to ± 10% of the actual thickness, i.e. to the GPR method tolerance range.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
PL
W artykule przedstawiono metodę projektowania oraz badania właściwości innowacyjnych mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową (MCE+) przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogowych. Głównymi korzyściami stosowania prezentowanej technologii są przeciwdziałanie powstawaniu spękań odbitych w nawierzchni drogowej lub znaczne ich ograniczenie poprzez zmniejszenie zawartości spoiwa hydraulicznego w składzie mieszanki oraz zwiększenie podatności materiału w porównaniu z tradycyjnymi mieszankami mineralno-cementowo-emulsyjnymi wykonywanymi w technologii recyklingu na zimno.
EN
Nowadays, as a strong emphasis is put on the maintaining and reconstruction of the existing road network, the use of mineral-cement-emulsion (MCE) mixtures is generating considerable interest in terms of sustainable rehabilitation of pavements. It positively affects the carbon footprint of the road industry as well as reduces the use of raw materials. In order to prospectively eliminate reflective cracking in pavements that is caused by the rigidity of the MCE mixtures, the current trend in the design of cold recycling mixtures is towards obtaining the desired durability by the improved flexibility of the material. This goal can be achieved by utilising innovative bituminous emulsion stabilised mixtures (MCE+) with a reduced amount of cement (up to 1% of the mixture mass). The article presents the basic assumptions and properties of the innovative MCE+ mixtures technology as well as the mixture design procedure which can be conducted in a simple way by using laboratory equipment widely available in Poland.
PL
W artykule omówiono analizę wyników badań dotyczących wpływu mat wibroizolacyjnych na pracę nawierzchni składającej się z prefabrykowanych płyt, przy ich punktowym obciążeniu, typowym dla ruchu pojazdów ciężkich.
PL
W dzisiejszych czasach od dróg wymaga się znacznie więcej niż trwałości i bezpieczeństwa. Teraz równie ważne są m.in. dodatkowe funkcje czy estetyka nawierzchni. Autor podaje kilka przykładów spośród wielu innowacyjnych technologii mających wprowadzić budownictwo drogowe w kolejny rozdział.
7
Content available remote Materiałowe aspekty równości nawierzchni betonowej
PL
Zgodnie z definicją podaną w MEPDG 2020, równość nawierzchni odzwierciedla profil nawierzchni w śladach kół. W artykule przestawiono przegląd materiałowych i technologicznych czynników wpływających na równość nawierzchni drogowej z betonu cementowego, dyblowanej i kotwionej, przeznaczonej do kategorii ruchu KR5-KR7. Omówiono specyfikę metody ślizgowej, która jest procesem ekstruzji betonu, pozwalającym na monolityczne ułożenie warstwy przy jednym przejeździe układarki. Omówiono właściwości reologiczne mieszanki betonowej oraz jej praktyczne cechy techniczne, mające decydujące znaczenie przy formowaniu powierzchni jezdni. Utrzymanie stałego profilu nawierzchni w projektowanym 30-letnim okresie eksploatacji jest możliwe dzięki wysokiej odporności betonu na silne oddziaływania mechaniczne, termiczne i agresję środowiska.
EN
According to the definition given in MEPDG 2020, the evenness of pavement reflects the surface profile in the wheel tracks. A review of material and technological factors influencing the evenness of the road pavement made of cement concrete, doweled and anchored, designed for traffic category KR5-KR7 is presented. The specificity of the slip-formmethod, which is a process of concrete extrusion, allowing for monolithic paving at one pass of the paver is discussed. Rheological properties of the concrete mixture and its practical technical features, which are decisive for the formation of roadway surface, are discussed. Maintaining a constant surface profile over the designed 30-year service life is possible due to the high resistance of concrete to strong mechanical, thermal and environmental influences.
PL
Przedstawiono wyniki zmian właściwości asfaltów niemodyfikowanych i modyfikowanych kopolimerem styren-butadien-styren (SBS), następujących pod wpływem ich wygrzewania w wysokich temperaturach. Badane asfalty poddano starzeniu laboratoryjnemu metodą RTFOT, w warunkach normowych (160°C, 75 min) oraz w temp. 170°C i 180°C przez 75, 150 i 225 min. Efekty starzenia oceniono na podstawie zmian temperatury mięknienia, temperatury łamliwości, penetracji i lepkości dynamicznej. Dokonano również analizy jakościowej i ilościowej widm FTIR. Wykazano, że proces starzenia metodą RTFOT znacząco wpłynął na właściwości asfaltów niemodyfikowanych (bazowych), a w przypadku asfaltów wysokomodyfikowanych zmiany były nieznaczne. We wszystkich badanych asfaltach proces starzenia spowodował wzrost zawartości grup karbonylowych i sulfotlenkowych, przy czym zmiany te w większym stopniu dotyczyły asfaltów niemodyfikowanych. Proces starzenia praktycznie nie wpłynął na wartości indeksów grup polibutadienowych i polistyrenowych w asfaltach wysokomodyfikowanych.
EN
Two bitumens (BA-1 and BA-2) and their mixts. with a styrene- butadiene-styrene copolymer (HiMA-1 and HiMA-2) were subjected to the aging by the rolling thin film oven test under std. conditions (160°C, 75 min) and at 170 and 180°C for 75, 150 and 225 min. The aging effect were evaluated on the basis of changes in softening point, breaking point, penetration and dynamic viscosity. FTIR anal. was also performed. The aging significantly affected the properties of the BA-1 and BA-2 bitumens but insignificantly of HiMA-1 and HiMA-2 mixts. The increase in the content of carbonyl and sulfoxide groups for unmodified bitumens were obsd. The indices of polybutadiene and polystyrene groups in HiMA-1 and HiMA-2 were not changed during the aging.
PL
Każda konstrukcja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewniała trwałość przez cały zamierzony okres użytkowania. Wymóg uznaje się za spełniony, jeśli konstrukcja przez zamierzony okres użytkowania spełnia swoje role w zakresie nośności, użytkowalności i stabilności bez znacznego zmniejszenia swojej roli i bez nadmiernych, nieoczekiwanych kosztów. Wiąże się to z koniecznością przewidywania odpowiedzi obiektu budowlanego w danych warunkach obciążenia w całym okresie jej użytkowania, co jest także zgodne z planowanym podejściem BIM. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się analizy numeryczne przy użyciu metod elementów skończonych MES. Jednak numeryczny model obliczeniowy MES może być zbudowany w różny sposób. W pracy przedstawiono wpływ geometrii modelu, doboru wielkości siatki dyskretyzującej oraz doboru odpowiedniego modelu (3D) lub (2D) na odpowiedź modelu obliczeniowego układu nawierzchnia-podłoże gruntowe. Przez pojęcie modelowania przestrzennego (3D) rozumie się modelowanie rzeczywistych zagadnień inżynierskich w pełnej przestrzeni (3D) oraz jako modelowanie uproszczone z wykorzystaniem osiowej symetrii (OS).
EN
Each structure should in turn be designed and built to show sufficient durability for the intended period of use. This requirement is met if, throughout its intended lifetime, the structure fulfils its roles regarding load-bearing capacity, serviceability limits and stability without a significant decrease in its role and without excessive, unexpected costs. This is associated with the need to predict the response of an engineering structure to given loads throughout its life. This is consistent with the approach BIM. Thus it becomes increasingly common to employ numerical analyses using the finite elements method (FEM). However, a numerical calculation model FEM may be constructed in different ways. This paper presents the impact of the model’s geometry, the choice of a discretization mesh and the choice of 3D or 2D model on the response of a road pavement-subsoil system calculation model. 3-dimensional modelling was carried out in this paper as full modelling of actual engineering problems in 3-dimensional space, and in the form of simplified modelling using axial symmetry.
10
Content available remote Wykorzystanie energii odnawialnej w drogownictwie
PL
W artykule opisano założenia innowacyjnej technologii nawierzchni drogowej wykorzystującej energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (geotermalną i słoneczną). Przy wspomaganiu pomp ciepła uzyskana energia jest wykorzystywana nie tylko w obrębie nawierzchni, ale również w obiektach zlokalizowanych w jej otoczeniu. W Polsce technologia może znaleźć zastosowanie także w obszarach miejskich wysp ciepła.
EN
The article presents the assumptions of an innovative pavement technology which uses energy from renewable energy sources (geothermal and solar). With the support of heat pumps, obtained energy is used not only in the range of pavement, but also in facilities located in its close proximity. The technology can also be applied in Poland, especially in the urban areas of heat islands.
PL
W artykule opisano przypadek nawierzchni jednej z ulic dojazdowych, do budowy której wykorzystano kruszywo z żużli stalowniczych oraz przepalonego łupka przywęglowego pozyskanych ze zlokalizowanych na terenie Śląska składowisk tych odpadów. Stan techniczny nawierzchni uległ pogorszeniu już w pierwszych dwóch latach jej użytkowania. Na skutek powstałych wypiętrzeń użytkowanie nawierzchni charakteryzuje się dużą uciążliwością.
EN
The article describes the case of the surface of one of access roads for whose construction aggregate from steelmaking slags and burnt coalwood shale were used, both obtained from landfill sites located in Silesia. The technical condition of the surface deteriorated already in the first two years of its use. As a result of the emergence of upheavals, the use of the surface is characterized by large nuisance.
PL
Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni jest we wszystkich rozwiniętych gospodarkach niezbędnym elementem racjonalnego zarządzania kapitałem „zamrożonym” w infrastrukturze drogowej. Początkowo, jeszcze do lat 80. ubiegłego stulecia, jej jedynym celem było dostarczenie danych dla celów planowania zabiegów utrzymaniowych. Z czasem zauważono, że diagnostyka dostarcza wielu danych, które mogą wspomagać zarządcę w realizacji innych zadań managerskich, wychodzących daleko poza wąsko rozumiane planowanie remontów. Znaczenie diagnostyki stale wzrasta, a jej wyniki znajdują zastosowanie nawet w dziedzinach wykraczających poza bezpośredni zakres działań zarządców dróg. Wśród wielu zastosowań można wymienić: wycenę majątku, weryfikację stosowanych technologii oraz materiałów budowlanych, opracowywanie modeli degradacji nawierzchni czy badania w przemyśle samochodowym. Tym należy wytłumaczyć tak znaczący postęp techniczny, jaki wciąż jest dokonywany w odniesieniu do technik pomiarowych oraz metod analizy danych.
PL
Właściwe zaprojektowanie elementów odwodnienia jest niezwykle istotne ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania drogi w całym okresie jej użytkowania. W artykule opisano przykład niewłaściwego podejścia do problemu wody w konstrukcji na przebudowie jednej z dróg wojewódzkich.
EN
The proper design of drainage elements is extremely important to ensure the appropriate functioning of a road throughout its entire lifetime. The article describes, among others, an example of a wrong approach to the problem of water in the structure during the reconstruction of one of the provincial roads.
PL
W artykule opisano czynniki stwarzające zagrożenie dla trwałości betonu na przykładzie badań IBDiM odbywających się podczas remontu nawierzchni torowiska i pas BUS Mostu Śląsko Dąbrowskiego w Warszawie.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wybranych rozwiązań materiałowo-technologiczno-konstrukcyjnych nawierzchni drogowych w technologii asfaltowej i cementowej do przenoszenia ruchu bardzo ciężkiego KR7. Na podstawie wyników analizy wielokryterialnej dokonano wyboru optymalnego rozwiązania ze względu na kryteria: technologiczne, ekonomiczne, eksploatacyjne, utrzymaniowe oraz środowiskowe.
EN
The article presents a comparison of selected material, technological and construction solutions for road surfaces in asphalt and cement technology for heavy traffic KR7. Based on the results of a multi-criteria analysis, the optimal solution was chosen taking into account technological, economic , operational, maintenance and environmental criteria.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe różnice między nawierzchnią betonową i bitumiczną. Przeanalizowano również metody remontów obu typów nawierzchni.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie pracy laboratoriów drogowych, a dokładnie zakres usług, jakie oferują. Zadaniem, jakie stoi przed laboratoriami drogowymi, jest pomoc w kontroli materiałów budowlanych, tak by spełniały one założone wymagania. Podczas realizacji każdej inwestycji potrzebna jest gwarancja, że używane materiały spełniają wszelkie wymagania i normy. Dlatego też tak ważna jest praca laboratoriów drogowych.
PL
Artykuł porusza zagadnienia powierzchniowego odwodnienia dróg. Opisuje sposoby odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogowej. Przedstawia problemy związane z niewłaściwym projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymaniem cieków skutkujące niepoprawnym działaniem systemów odwodnienia.
EN
The article discusses the issue of the surface drainage of roads. Methods of draining rainwater from road surface are described. The paper presents problems related to wrong design, construction and maintenance of ditches and watercourses resulting in the incorrect operation of drainage systems.
PL
Gigantyczny wzrost natężenia ruchu drogowego oraz zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych powodują przyśpieszenie zużycia technicznego nawierzchni drogowych, w tym autostradowych. W związku z tym niezbędne są zabiegi remontowe, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego na ich bezpieczną eksploatację.
EN
A major increase in the intensity of road traffic and an increase in the total mass of trucks have caused the acceleration of the technical wear of road surfaces, including motorways. Therefore it is necessary to carry out renovation works which would restore road surfaces to a condition that allows for their safe operation. The article presents the renovation of the surface of the A4 motorway carried out in the years 2014-2018 from km 153+864 (road node Bielany Wrocławskie) to km 193+956 (road node Brzeg). The division of the individual stages of the renovations into sections as well as the scope of works are described, the contractors and supervisory entities are indicated. The total costs of the renovation are also presented.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.