Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international relations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper explores the social dimension of security concerning public broadcasters in Poland and in Italy. Public broadcasters are obliged to design their content around a mission. This is a requirement under national regulations on state security. From the perspective of national systems with legal and political histories as different as Poland’s and Italy’s, the shaping of the social space by public broadcasters’ digital tools reflects the transnational vector of action based on public media.
PL
W niniejszym artykule zbadano sposoby realizacji społecznego wymiaru bezpieczeństwa przez nadawców publicznych w Polsce i Włoszech. Nadawcy publiczni są zobowiązani do planowania i tworzenia treści zgodnie z zasadą dobra wspólnego. Jest to wymóg wynikający z krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa państwa. Z perspektywy systemów krajowych o tak różnych polityczno-prawnych systemach jak Polska i Włochy można stwierdzić, że kształtowanie przestrzeni społecznej przez nadawców publicznych cechuje się podobnym pod względem strategii i taktyki kierunkiem działań.
EN
This paper addresses the research problem of Ukraine’s growing need for allies following the Russian war. It posits the hypothesis that analysing Ukraine-China trade within the broader context of international relations and entrepreneurship development, while considering current geopolitical factors, can provide valuable insights. The research presented here fills a research niche in the field, as the increasing global significance of China necessitates a comprehensive understanding of Ukraine’s relations with the country. The study’s primary objectives include assessing trade trends between Ukraine and China, drawing conclusions regarding their existing patterns, and employing analytical, abstract, and forecasting methods for this purpose. Special attention is dedicated to scrutinizing international trade specifics, providing trade statistics, and elucidating the impact of the Ukraine-Russia conflict on trade dynamics. Emphasis is also placed on agricultural product trade and its implications for entrepreneurship development. Furthermore, the paper outlines potential benefits and challenges in Ukraine-China cooperation, offering recommendations for informing Ukraine’s state policy, particularly in fostering high-quality enterprise development.
PL
Niniejszy artykuł porusza problem badawczy rosnącego zapotrzebowania Ukrainy na sojuszników po wojnie rosyjskiej. Stawia hipotezę, że analiza handlu między Ukrainą a Chinami w szerszym kontekście stosunków międzynarodowych i rozwoju przedsiębiorczości, przy jednoczesnym uwzględnieniu bieżących czynników geopolitycznych, może dostarczyć cennych spostrzeżeń. Przedstawione badania wypełniają niszę badawczą w tej dziedzinie, ponieważ rosnące globalne znaczenie Chin wymaga kompleksowego zrozumienia stosunków Ukrainy z tym krajem. Główne cele badania obejmują ocenę trendów handlowych między Ukrainą a Chinami, wyciągnięcie wniosków dotyczących istniejących wzorców oraz zastosowanie w tym celu metod analitycznych, abstrakcyjnych i prognostycznych. Szczególną uwagę poświęcono analizie specyfiki handlu międzynarodowego, dostarczeniu statystyk handlowych i wyjaśnieniu wpływu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na dynamikę handlu. Nacisk położono również na handel produktami rolnymi i jego implikacje dla rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto w artykule przedstawiono potencjalne korzyści i wyzwania związane ze współpracą ukraińsko-chińską, oferując zalecenia dotyczące informowania o polityce państwa ukraińskiego, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju wysokiej jakości przedsiębiorstw.
EN
The latest global trends have led to significant changes in the nature of the world’s economic development. This impact has been particularly strong within the energy sector, forcing many countries to change their approaches to energy management. It is consequently relevant to consider this industry’s current state worldwide. In this research, we have examined the current situation of Australia’s energy sector as well as its prospects for development. In this way, the research focuses on assessing the country’s investment climate in the sector and the potential for further changes within it. The methods used in the study include analysis, modeling, forecasting, induction and deduction. Within the research, the impact that global trends, which are currently representative of the global energy market, have had on the development of this industry in Australia are assessed. Additionally, the inner specifics of the changes within the sector are described and investigated. In particular, the Australian energy sector development strategy is briefly described and trends in renewable and conventional energy production are assessed. The authors also describe the country’s prospects with regard to the current international energy market situation and the possible risks. This publication creates a new understanding in the energy sector, particularly in Australia, and its renewable and conventional components. Additionally, new data is being generated as part of the country’s economic research.
PL
Ostatnie globalne trendy doprowadziły do znaczących zmian w charakterze rozwoju gospodarczego świata. Wpływ ten był szczególnie silny w sektorze energetycznym, zmuszając wiele krajów do zmiany podejścia do zarządzania energią. W związku z tym istotne jest rozważenie obecnego stanu tej branży na całym świecie. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację sektora energetycznego Australii, a także jego perspektywy rozwoju. W ten sposób badania koncentrują się na ocenie klimatu inwestycyjnego w tym sektorze i potencjale dalszych zmian. Metody wykorzystane w badaniu to analiza, modelowanie, prognozowanie, indukcja, dedukcja i inne. W ramach badania oceniono wpływ globalnych trendów, które są obecnie reprezentatywne dla światowego rynku energii, na rozwój tej branży w Australii. Dodatkowo opisano i zbadano wewnętrzną specyfikę zmian w sektorze. W szczególności krótko opisano strategię rozwoju australijskiego sektora energetycznego oraz oceniono trendy w produkcji energii odnawialnej i konwencjonalnej. Autorzy przedstawili również perspektywy kraju w odniesieniu do obecnej sytuacji na międzynarodowym rynku energii i możliwych zagrożeń. Publikacja ta tworzy nową wiedzę na temat sektora energetycznego, w szczególności w Australii, oraz jego odnawialnych i konwencjonalnych komponentów. Ponadto tworzone są nowe dane w ramach badań ekonomicznych kraju.
4
Content available remote Ceremoniał wojskowy wczoraj i dzisiaj
PL
Ceremoniał wojskowy wywodzi się z ceremoniału dworskiego, który miał demonstrować pozycję i siłę władcy. Liczne dworskie uroczystości stawały się okazją do rozbudowywania kodeksu zasad, pozwalały na przejmowanie zwyczajów i szybkie ich przenoszenie na własny grunt. Nieodłącznym elementem ceremoniału były asysty wojskowe podczas uroczystości państwowych i wojskowych. Ceremoniał dopasowywał się do zmian kulturowych, ale w wielu przypadkach pozostawał niezmienny. Także obecnie jego filarem jest tradycja. Główną rolę odgrywają w nim symbole państwowe i znaki wojskowe. Ceremoniał wojskowy stanowi ważny element wychowania patriotycznego, jednoczy oraz umacnia poczucie więzi wojska ze społeczeństwem. W Polsce ceremoniał wojskowy reguluje dokument Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania z niego wynikające wykonuje Dowództwo Garnizonu Warszawa, utworzone 1 sierpnia 1995 roku.
EN
Military ceremonial derives from court ceremonial, which was to demonstrate the position and power of the ruler. Numerous court ceremonies were the opportunity to expand the code of conduct, and allowed for a quick introduction of new customs to one’s own court. Military assists accompanying state and military ceremonies were an inseparable element of the ceremony. Over the centuries, the military ceremonial adapted to cultural changes, and in many cases remained unchanged. The main pillar of today’s military ceremonial is still tradition, with state symbols and military signs playing a key role. Military ceremonial is an important element in patriotic upbringing, it unites and strengthens the feeling of bonding the army with society. Nowadays in Poland, the military ceremonial is regulated by the document on the Military Ceremonial of the Polish Armed Forces of the Republic of Poland. Military ceremonial tasks are performed by Warsaw Garrison Command established on August 1, 1995.
EN
The research conducted for this article aimed to explore the development of diplomacy (the research subject) over the years in the context of its influence on international security. The paper characterizes diplomacy and explores its development, including examples of international security activities undertaken by the international community applying diplomacy. The analysis of Polish and foreign literature sources and domestic and international law acts, with the use of content analysis technique, was employed as a research method.
PL
Celem badań prowadzonych na potrzeby artykułu była eksploracja rozwoju dyplomacji (stanowiącej przedmiot badań) na przestrzeni lat w kontekście jej wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia dyplomacji oraz eksploracji jej rozwoju wraz ze wskazaniem przykładów podejmowanych z jej wykorzystaniem przez społeczność międzynarodową działań w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę polskich i zagranicznych źródeł literaturowych oraz aktów prawa krajowego i międzynarodowego, z zastosowaniem techniki analizy treści.
EN
The processes of ensuring Poland’s security require the constant analysis of many factors that significantly affect the possibility of the emergence of threats to external and internal security. From the point of view of this criterion of understanding security, the political, military, economic, and social factors are crucial. Along with Poland’s accession to the North Atlantic Treaty Organization and the European Union, membership in these organizations has become the basis for building the national security system and is positively perceived by most of the society. However, it should be remembered that the volatility of the security environment and the immediate environment of Poland brings about new challenges (migration processes, energy supply issues, the power policy of the Russian Federation) that may give rise to anxiety and a sense of threat. The article aims to present selected conditions of the process of ensuring the security of Poland.
PL
Procesy zapewniania bezpieczeństwa Polski wymagają ciągłego analizowania wielu czynników, które w zasadniczy sposób wpływają na możliwość pojawiania się zagrożeń zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa. Z punktu widzenia przedmiotowego kryterium pojmowania bezpieczeństwa niezmiernie istotnym są czynniki polityczne, militarne, ekonomiczne i społeczne. Wraz z wstąpieniem Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, członkostwo w tych organizacjach stało się podstawą budowania naszego systemu bezpieczeństwa narodowego i jest pozytywnie postrzegane przez większość społeczeństwa. Pamiętać jednak należy, że zmienność środowiska bezpieczeństwa i najbliższego otoczenia Polski rodzi wciąż nowe wyzwania (procesy migracji, kwestie dostaw surowców energetycznych, mocarstwowa polityka Federacji Rosyjskiej) mogą wzbudzać niepokój i poczucie zagrożenia. Celem tego artykułu, jest przedstawienie wybranych uwarunkowań procesu zapewniania bezpieczeństwa Polski.
EN
Objectives: The article considers the changes that occurred in bilateral relations between Russia and Austria in the period before and after the start of the military invasion of Ukraine in February 2014. Austria, as the subject of the study, was chosen because of its peculiarities as a perpetually neutral country and state - member of the European Union. The country to shape its bilateral relations with Russia in a particular way, which has changed since the beginning of military operations in Ukraine. Methods: The analysis and synthesis of knowledge, the case study method, the hard and soft power theory of Joseph Nye, a method of observing current political and military events. Results: 1. Until the conflict with Ukraine, which took the form of war in February 2022, relations between Russia and Austria were friendly, based on mutual benefits. 2. The Austrian government to take an unambiguous stance towards the conflict and to stand in solidarity with other EU countries. 3. The bilateral relations to rapidly weaken and deteriorate, which can be seen in the public statements of Russian politicians. Conclusions: Austria played a special role in bilateral and multilateral contacts in the international environment. Russian sought to influence Austria through diplomatic, informational and economic means. By publicly condemning the armed invasion in Ukraine and accepting the sanctions imposed on Russia by EU countries, Austria received a harsh reaction from Russia in the diplomatic forum. In the long run, this may dramatically change the arrangement of mutual relations between the two countries.
8
EN
Globalisation is a phenomenon which influences every aspect of contemporary life. Neo-liberal ideas lead to the multifunctional interdependence of geopolitics, the political economy, international relations, security, and defence issues. In the globalised world, many issues can be raised: Where are the roots of modern conflict? Who are the stakeholders in international relations? What are the dominant forms of contemporary conflicts? Do the forms of collective security fulfill the legitimacy of objectivity? What are the new challenges for modern defence science? Through the multidisciplinary approach, based on academic literature, as well scholars research papers, this work aims to contribute to the clarifying a rational approach to modern defence science in the contemporary, global security environment.
9
Content available remote Hybridity – a ‘new’ method to accomplish dominance
EN
The term ‘hybrid warfare’ proved to be very popular among academics, military thinkers and professionals leading to a variety of defi nitions and approaches. It was linked with the new generation concept popularised by Russian military thought. The essence of the hybridity is not new, as using a combination of military and non-military instruments is as old as mankind and is recognised but interpreted diff erently. The paper examines both the concept and its implementation based on case studies and theoretical considerations. It debates possible ways of using it to confront targeted nations by a combination of a variety of tools and approaches.
10
Content available International security management in Central Asia
EN
The paper analyzes international security management in Central Asia. Based on the reports of international organizations, the most vulnerable areas of public life are identified. Typical risks, dangers and threats are identified for each of the areas based on an analysis of the precedents in the region. The paper study is based on the synthesis of historical experience of diplomatic relations and deduction determination of risks, dangers and threats to various spheres of public life of the state as well as comparative analysis of the security management strategies of individual countries of the region. The article presents a comparison of security management strategies of various countries of Central Asia. Regional experience in diplomatic relations and modern regulatory base of security issues are analyzed.
PL
Artykuł analizuje zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym w Azji Środkowej. Na podstawie raportów organizacji międzynarodowych zidentyfikowano najbardziej wrażliwe obszary życia publicznego. Typowe ryzyka, niebezpieczeństwa i zagrożenia są identyfikowane dla każdego z obszarów na podstawie analizy precedensów w regionie. Opracowanie oparte jest na syntezie doświadczeń historycznych w stosunkach dyplomatycznych oraz dedukcji, określaniu ryzyka, niebezpieczeństw i zagrożeń dla różnych dziedzin życia publicznego państwa, a także analizie porównawczej strategii zarządzania bezpieczeństwem poszczególnych krajów regionu. W artykule przedstawiono porównanie strategii zarządzania bezpieczeństwem różnych krajów Azji Środkowej. Przeanalizowane są regionalne doświadczenia w stosunkach dyplomatycznych oraz nowoczesna baza regulacyjna kwestii bezpieczeństwa.
PL
Prywatne firmy wojskowe coraz szerzej wypierają z rynku regularne armie. Działają one w takich obszarach jak np.: wywiad, analiza ryzyka, szkolenie personelu, zaopatrzenie, transport, ochrona osób i mienia, a także walka zbrojna. Z ich usług korzystają państwa, organizacje humanitarne oraz ONZ. Ta swoista symbioza armii i tego typu podmiotów powoduje wywieranie niekorzystnego wpływu na politykę określonych państw. Bywa też, że lobbing tych firm jest skuteczny w zakresie uchwalanego prawa, co ma swoje odzwierciedlenie w realizowanych zamówieniach i osiąganych zyskach. Firmy te rosnąc w siłę, wspierają wojnę, a nie pokój; jednocześnie są nietykalne i bezkarne w swoim działaniu. Są liczącymi się podmiotami w międzynarodowych stosunkach militarnych, ograniczając działalność sił zbrojnych państw. Dlatego należy ukrócić ich działania przez większą realizację zadań militarnych przez wojsko.
EN
Private military companies are increasingly replacing regular armies from the market which means that the state’s monopoly of the use of force has been broken. They operate in such areas as intelligence, risk analysis, personnel training, procurement, transport, protection of persons and property as well as armed struggle. States and international organizations benefit from their services which has a negative impact on international policy of some countries. It also happens that the lobbying of these companies is effective in terms of the law passed, which is reflected in the orders placed and profits achieved. Private military companies gain strength, promote war rather than peace and are untouchable getting away with impunity. By growing in power and becoming important players in international military relations, they often limit the democracy and military activity of states. Therefore, their actions must be curtailed by greater involvement in performing military tasks.
12
Content available remote The Arctic : the middle kingdom’s area of interest
EN
Arctic region is one of areas of interest of China and it is connected with politics and economy as for now. Recognizing emerging options especially in the latter domain the country is looking for possibilities to ensure national interests in the long-term perspective. It is linked with using variety of tools to engage regional actors bilaterally and in organizational framework without involving military instrument of power. Parallel, China is developing technologies necessary to operate in the Arctic allowing competing with other players. It includes research and investments in the region. Natural resources, sea lines of communication, opportunities for fishery are among factors requiring preservation of national benefits and it is achievable only by grounded presence in many dimensions.
PL
Region arktyczny jest jednym z obszarów zainteresowania Chin, na razie związany z ich polityką i gospodarką. Zauważając pojawiające się opcje, szczególnie w tej ostatniej dziedzinie, kraj ten poszukuje możliwości zapewnienia swoich interesów narodowych w perspektywie długoterminowej. Związane jest to z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi do zaangażowania podmiotów regionalnych w sposób dwustronny i organizacyjny, bez angażowania wojskowego narzędzia władzy. Równolegle Chiny rozwijają technologie niezbędne do działania w Arktyce, pozwalając na konkurowanie z innymi graczami. Zajmują się również badaniami i inwestycjami w regionie. Zasoby naturalne, morskie linie komunikacyjne, możliwości połowowe są uznanymi czynnikami określającymi potencjał krajowych korzyści, a jest to możliwe tylko dzięki ugruntowanej obecności w wielu wymiarach.
13
Content available remote Obrót towarowy z zagranicą jako czynnik wsparcia dla systemu obronnego państwa
PL
Artykuł, podejmując temat relacji handlowych Polski z zagranicą, zwraca uwagę na ich znaczenie w ramach współczesnych procesów bezpieczeństwa. Odpowiednia wymiana handlowa mająca na uwadze gospodarkę oraz przedsiębiorczość na rzecz obronności kraju może wpływać korzystnie na stabilność ekonomiczną państwa i jego rynek zbrojeniowy. Są one regulowane i osadzone w realiach traktatowych międzynarodowych i prawnych Polski, Unii Europejskiej oraz poszczególnych instytucji i państw. Autorka dokonuje przekrojowego opisu tych relacji, odnosząc się do dokumentów prawnych i analizując relacje gospodarcze wpływające na system obronności państwa.
EN
When discussing the subject of Poland’s foreign trade relations, the article draws attention to their importance in the context of modern security processes. Appropriate trade exchange with a sound economy and entrepreneurship for the defense of the country may have a positive impact on the economic stability of the state and its defense market. Both are regulated and embedded in international and legal treaty law, Poland, the European Union, and individual institutions and states. The author makes a cross-sectional description of these relations referring to legal documents and analyzing economic relations affecting the state defense system.
14
Content available remote Sub-regional security on the example of the Visegrad Group
EN
The turn of the century is a time when new political relations between European states are in the process of formation, with international organizations progressively developing. Parallel to the concept of the European Union, regional and sub-regional initiatives emerge, ones that are related directly do problems and challenges faced by local communities. This article addresses the dichotomous character of the dispute concerning the real significance of the Visegrad initiative. It attempts to answer the question pertaining to the actual impact of the organization on subregional security as far as its political and military potential is concerned.
15
EN
Nowadays the world is slowly turning into a global village. The globalisation process, international organizations activity and technological progress make the world smaller than several years ago. The time of turn of the centuries is the time of forming new political relations between the nations in Europe and the progressive development of international organizations. The role of geopolitical issues is now one of the most controversial sociological questions. The article presents the role of Republic of Poland in the context of Russian Federations Geopolitics.
EN
The aim of this article is to introduce the theoretical basis of regional security and the functioning of regional security institutions in the light of international relations. The article includes: consideration of definitional aspects of international security of a state and regional security, criteria of regional security, approaches to the issue of security in selected theories in international relations as well as threads dedicated to their origin, evolution and current forms of activity of regional security institutions. The conclusion of the article indicates that the sources of cooperation in the area of regional security can be perceived in two ways: firstly, as a result of the natural desire of states to cooperate with each other, striving for regional integration, and the expression of the identity and regional culture. Secondly, primarily in the effect of states' endeavors to obtain hegemony in the region, the desire to protect sources of security diversification, and finally the result of the belief that collective action can be more effective in countering threats and mitigating effects of the weakness of nation states in the anarchic international environment.
17
Content available remote Wykorzystanie sił zbrojnych na potrzeby zwalczania zagrożeń terrorystycznych
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania sił zbrojnych do zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Zagrożenia te ze względu na fakt negatywnego wpływania na funkcjonowanie państw oraz międzynarodową społeczność powinny być traktowane jako przedmiot działalności podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Osiągnięcie międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu jest niezbędne do podjęcia efektywnych działań, zmierzających do wyeliminowania tego problemu z całokształtu stosunków międzynarodowych.
EN
The aim of this article is to present the option of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorist threats have a negative effect on various international community relations. Every State, therefore, is jointly responsible for ensuring security at the global level. The author argues that responsibility for international security should properly defined, with clearly specified relations between the state authorities, armed forces and the citizens. The achievement of international cooperation in the fight against terrorism is necessary upon taking effective solutions for eliminating it, as a problem of international relations.
18
Content available remote Terytorium współczesnej Polski jako obszar geopolitycznej rywalizacji mocarstw
PL
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę geopolitycznego położenia Polski w kontekście ścierających się w tym regionie interesów światowych mocarstw. Opracowanie ma na celu dowiedzenie, że obszar dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej stanowi ważny element międzynarodowej gry politycznej nie tylko w kontekście historycznym, a jego strategiczne znaczenie dostrzegane jest współcześnie w różnych zakątkach globu. Artykuł stanowi punkt wyjścia do rozważań dotyczących stopniowych przeobrażeń zachodzących w postzimnowojennym porządku świata i roli, jaką w kształtującej się nowej rzeczywistości zajmować powinna Polska.
EN
Nowadays the distribution of authority and power on the global stage is changing. Post-Cold War political configuration is moving into a new world order. China is growing in strength, not only economically, but also militarily and demographically. One of the most important region on the modern geopolitical world map is that of the Eastern Europe. The article presents the role of political influence of current world powers in this area and describes geopolitical consequences of their influence.
EN
This article is a continued discussion on pres. Barack Obama’s foreign policies approach during his two terms executive control and global security decisions impact. The implications suggest that the approach during this presidency was one of the more ideological stands, when compared to the other past presidencies. One of the final and more important moments of description are an interview and a debate following in The Atlantic monthly. The authors suggest that The Atlantic editor’s approach is the ideological dichotomous correlation between the president Obama’s leftist-liberal views and the American establishment’s need for “politically correct” ideology that can be used as a tool or ideological shield, both expended in the international somewhat “totalitarian plays”, covered by the policy of “good intentions” and well-spoken presidential speeches. Some American mainstream media are part of this correlation. Therefore, the question evolving is two-fold, how good is this for the Europe-Atlantic relations, and how good is this for the world security? The authors, in the continued from part one discussion, reevaluate some aspects of the pres. Obama’s normative stand towards security within the international arena. The fundament of the article refers to The Atlantic debate, yet the practical cause and effect relation is done critically in respect to the Barack Obama’s idealistic assumptions and the American realism in foreign relations, in context of philosophical alignment with pragmatism.
PL
Artykuł jest kontynuacją dyskusji na temat polityki międzynarodowej prezydenta Baracka Obamy w trakcie jego dwukrotnej kadencji, w odniesieniu do głoszonych wartości i wpływu na bezpieczeństwo globalne. Można zauważyć, że jego podejście do polityki międzynarodowej było nastawione bardziej ideologicznie niż w przypadku innych amerykańskich administracji. Jednym z ważniejszych i ostatnich eksplanacji takiego działania był wywiad z nim i późniejsza debata w miesięczniku „The Atlantic”. Autorzy sugerują w odniesieniu do tej dyskusji dychotomiczną korelację między lewicowo-liberalnymi poglądami prezydenta Obamy a poszukiwaniem przez amerykański establishment politycznie poprawnej ideologii, którą można było wykorzystać jako narzędzie lub tarczę ideologiczną dla potrzeb międzynarodowych rozgrywek w ramach „dobrych intencji” przez pryzmat odpowiednio rozwiniętych prezydenckich przemówień. Niektóre z amerykańskich mediów były częścią wytłumaczenia tej korelacji. W tym sensie pojawia się dwoiste pytanie, jak dobre jest takie podejście dla relacji transatlantyckich oraz jak wpływa na bezpieczeństwo światowe. Autorzy rewaluują z perspektywy swojego wcześniejszego artykułu część polityki prezydenta Obamy w odniesieniu do bezpieczeństwa światowego. Fundamentalna treść odnosi się do dyskusji w „The Atlantic”, jednakże główne elementy skupiają się na związkach przyczynowo-skutkowych, w sposób krytyczny przedstawiających prezydencką politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do amerykańskiego realizmu w stosunkach zagranicznych oraz perspektywy pragmatycznej.
PL
W pierwszej części artykuł przedstawia genezę i ewolucję badań nad kulturą strategiczną. Prezentuje sposoby definiowania tego pojęcia oraz klasyfikację stanowisk. W drugiej części tekstu autor zajmuje się praktycznym wykorzystaniem kultury strategicznej. Postrzega je przez pryzmat podstawowych funkcji nauki, jako zjawisko: opisywane, wyjaśniane i przewidywane.
EN
In the first part, the article presents the genesis of strategic culture research and describes the evolution of these studies over the years. It contains in itself the presentations of different ways to define this concept with their classification. In the second part, the author deals with the practical application of strategic culture through the prism of the basic functions of science, including description, explanation, and prediction.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.