Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwo fotowoltaiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ warunków atmosferycznych na pracę modułów fotowoltaicznych
PL
W pracy przedstawiono przegląd głównych czynników atmosferycznych tj. natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, wiatru, opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń oraz ich wpływ na efektywność pracy modułów fotowoltaicznych wykonanych w różnych technologiach. Zaprezentowano wybrane modele służące do określania temperatury ogniwa będącej funkcją temperatury otoczenia, natężenia promieniowania i prędkości wiatru. Na podstawie kilku modeli określono wpływ danego czynnika atmosferycznego na temperaturę ogniwa. Zaobserwowano, że zmiana temperatury otoczenia wpływa na temperaturę ogniwa w sposób liniowy, i oceniono, że zwiększenie temperatury otoczenia o 1ºC wpływa na podwyższenie temperatury ogniwa również o około 1ºC. Natężenie promieniowania słonecznego również ma liniowy wpływ na zmianę temperatury ogniwa, a jego wzrost o 100 W/m2 powoduje zwiększenie temperatury ogniwa w przedziale 1,75-3,1ºC w zależności od obranego modelu. Wpływ wiatru na temperaturę ogniw nie jest liniowy i dodatkowo jest czynnikiem atmosferycznym, który powoduje pozytywny wpływ na temperaturę ogniwa, a wraz ze zwiększeniem jego prędkości o 1 m/s średni spadek temperatury ogniwa wynosił od 0,6 do 2ºC w zależności od analizowanego modelu, przy czym zazwyczaj większy spadek obserwowano przy mniejszych prędkościach wiatru. Określono również wpływ zmiany temperatury modułu na zmianę sprawności konwersji energii promieniowania słonecznego dla wybranych komercyjnie dostępnych modułów fotowoltaicznych. Zaobserwowano, że sprawność zmienia się liniowo wraz z temperaturą, a średni spadek sprawności w zależności od modelu wynosił od 0,68 do 0,73 pp. na każde 10ºC wzrostu temperatury modułu, dla natężenia promieniowania słonecznego wynoszącego 1000 W/m2.
EN
This paper presents an analysis of the main weather conditions, meaning solar irradiance, ambient temperature, wind, rainfall, snow layer occurrence and pollution as well as their influence on efficiency of different kinds of solar modules. Mathematical models used to determine a solar cell temperature depending on the ambient temperature, solar irradiance and the speed of wind are presented. The impact of every factor on the photovoltaic cell temperature was established based on a few models. The results were as follows: ambient temperature affects cell temperature linearly, an increase of 1°C results in solar cell temperature’s rise of approximately 1°C. The linear dependency is also observed in influence of solar irradiance, a 100 W/m2 increase causes a 1,75-3,1°C rise of a photovoltaic cell temperature, depending on the chosen model. The wind impact however is not linear and it is a weather factor causing a positive outcome for a solar cell temperature - by increasing wind speed by 1 m/s, the average decrease of the temperature of a solar cell was defined in a range from 0,6 to 2 degrees Celsius, depending on the model used to determine it and more significant decrease of temperature was observed with lower values of wind velocity. The impact of temperature change of a PV module on change in solar energy conversion’s efficiency was determined for a chosen solar module available on the market. A linear dependency between efficiency and temperature was observed. An average decrease of efficiency depending on the photovoltaic panel ranged from 0,68 to 0,73 percentage point for every 10°C increase of module’s temperature in case of solar irradiance of 1000 W/m2.
PL
W artykule przedstawiono różne konfiguracje przepływu energii w instalacjach fotowoltaicznych z zastosowaniem przekształtników energoelektronicznych o mocy od 10 do 1000 kVA. W pomiarach impedancji pętli zwarciowej (IPZ) w obwodach zasilanych z przekształtników przyrządami różnych producentów zaobserwowano wyniki pomiaru zależne od trybu pracy przekształtnika oraz od wartości wymuszanego prądu probierczego przyrządu. W artykule wskazano na właściwą metodologię pomiaru IPZ w instalacjach fotowoltaicznych z użyciem przekształtników energoelektronicznych z magazynowaniem energii.
EN
The article presents various configurations of energy flow in photovoltaic installations with the use of power electronic converters with a power of 10 to 1000 kVA. During the measurements of the short-circuit loop impedance (FLI) in circuits fed by converters the results of the measurements depended on the converter operation mode and the value of the forced test current of different devices were observed. The article indicates the appropriate methodology for measuring FLI in photovoltaic installations with the use of power electronic converters with energy storage.
3
PL
Artykuł przedstawia różne sposoby otrzymywania warstw aktywnych w organicznych ogniwach słonecznych oraz metody detekcji ich defektów strukturalnych. Przedstawiono metody optyczne, gdzie etapowo określane są defekty z różną dokładnością, wykorzystujące przetwarzanie zobrazowań w zakresie widzialnym oraz w zakresie termalnym.
EN
The article presents various methods of obtaining active layers in organic solar cells and methods of detecting their structural defects. Optical methods are presented, where defects are determined in stages with different accuracy, using image processing in the visible and thermal range.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zastosowania źródeł promieniotwórczych do generowania światła fotonicznego w scyntylatorach, jako konwertery promieniowania jonizującego na elektryczność w ogniwach fotowoltaicznych. Uzyskane w ten sposób fotony światła mogą generować ładunek elektryczny w ogniwach fotowoltaicznych. Zaproponowana w artykule koncepcja nowego typu ogniwa izo-fotowoltaicznego może stanowić przełom w dziedzinie energetyki niekonwencjonalnej. Zero-emisyjność i praktycznie nieograniczona żywotność takich źródeł może stanowić znaczące uzupełnienie globalnego miksu energetycznego.
EN
The article presents the current state of knowledge on the use of radioactive sources to generate photonic light in scintillators as converters of ionizing radiation to electricity in photovoltaic cells. The light photons obtained in this way can generate an electric charge in the photovoltaic cells. The concept of a new type of izo-photovoltaic cells proposed in the article may be a breakthrough in the field of unconventional energy. Zero-emissivity and practically unlimited viability of such sources can be a significant complement to the global energy mix.
5
Content available remote Innowacyjne ładowarki słoneczne – rozwiązania WITI
PL
Niniejsza praca dotyczy przedstawienia innowacyjnych rozwiązań WITI w zakresie konstrukcji ładowarek słonecznych. W pracy przedstawiono panoramę projektu pt.: Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
EN
This paper concerns the presentation of innovative WITI solutions in the field of the construction of solar chargers. The paper presents a panorama of the project entitled: Efficient and lightweight power supply systems consisting of a solar cell and a lithium-ion battery as well as a solar cell and a supercapacitor for special applications implemented under the Strategic Program of Scientific Research and Development "Modern Materials Technologies". National Center for Research and Development (NCBR).
EN
This paper presents the Direct Field Oriented Control (DFOC) scheme based on fuzzy logic speed controller without mechanical sensor (MRAS Observer) for a Double Stator Induction Motor fed by a two Pulse Width Modulation (PWM) voltage source inverters, by means of a photovoltaic solar panel using a maximum power point tracking (MPPT) control, dedicated to solar water pumping system (SWPS). So far several types of motors are used for solar water pumping systems and to the authors best knowledge; this is the first attempt to apply DSIM with this proposed control method to such a system. The simulation results show that the direct field oriented control with fuzzy controller and MRAS observer, provides good dynamic performances and presents a great robustness and efficiency.
PL
W artykule przedstawiono schemat Direct Field Oriented Control (DFOC) oparty na regulatorze prędkości z logiką rozmytą bez czujnika mechanicznego (MRAS Observer) dla silnika indukcyjnego z podwójnym stojanem zasilanego z dwóch falowników napięcia z modulacją szerokości impulsu (PWM), za pomocą fotowoltaiki panel słoneczny wykorzystujący sterowanie śledzeniem maksymalnego punktu mocy (MPPT), dedykowany do słonecznego systemu pompowania wody (SWPS). Jak dotąd, według najlepszej wiedzy autorów, w solarnych systemach pompowania wody stosowanych jest kilka typów silników; jest to pierwsza próba zastosowania DSIM z tą proponowaną metodą sterowania do takiego systemu. Wyniki symulacji pokazują, że bezpośrednie sterowanie zorientowane na pole z kontrolerem rozmytym i obserwatorem MRAS zapewnia dobre osiągi dynamiczne i charakteryzuje się dużą wytrzymałością i wydajnością.
EN
This experiment uses perforated ACP as a cooling medium mounted on the back of a 100 Wp polycrystalline type photovoltaic panel, ACP with a hole diameter of 10 mm as passive cooling, which functions to reduce the temperature of the photovoltaic panel which has increased due to an increase in temperature. Radiation and excess heat from the Sun from 09.00 am to 15.00 pm, which is the peak of solar heat in subtropical areas such as Indonesia. The decrease in the temperature of the PV panels installed using the ACP cooler with a maximum of 9.13C due to the free convection process will cause an increase in the maximum output power of the PV panel of 11.15 W.
PL
W tym eksperymencie zastosowano perforowany ACP jako czynnik chłodzący zamontowany z tyłu panelu fotowoltaicznego typu polikrystalicznego o mocy 100 Wp, ACP o średnicy otworu 10 mm jako chłodzenie pasywne, którego zadaniem jest obniżenie temperatury panelu fotowoltaicznego, która wzrosła ze względu na wzrost temperatury. Promieniowanie i nadmiar ciepła ze Słońca od 09:00 do 15:00, co jest szczytem ciepła słonecznego w obszarach podzwrotnikowych, takich jak Indonezja. Spadek temperatury paneli fotowoltaicznych zainstalowanych przy użyciu chłodnicy ACP o maksymalnie 9,13C w wyniku procesu konwekcji swobodnej spowoduje wzrost maksymalnej mocy wyjściowej panelu fotowoltaicznego o 11,15 W.
EN
The paper describes a replacement model of a photovoltaic cell as well as its parts. The replacement model of the photovoltaic (PV) cell also consists of a series RS and a parallel RP resistor. The effect of changing these resistances is describe in this paper. Changes in the resistances RP and RS affect the shape of the VA characteristic as well as the MPP point. Because the shape of the VA characteristic and the MPP point change, the total power of the PV cell as well as its produced electric energy also changes. The ideal photovoltaic cell should have the lowest possible value of the series resistance RS and, conversely, the highest possible value of the parallel resistance RP. However, in practice, this is not possible and therefore we focused on how the change of these parameters affects the power and the production of the photovoltaic cell.
PL
W artykule opisano model zastępczy ogniwa fotowoltaicznego oraz jego części. Model zastępczy ogniwa fotowoltaicznego składa się również z szeregowego RS i równoległego rezystora RP. Efekt zmiany tych oporów jest opisany w tym artykule. Zmiany rezystancji RP i RS wpływają na kształt charakterystyki VA oraz punkt MPP. Ponieważ zmienia się kształt charakterystyki VA i punkt MPP, zmienia się również całkowita moc ogniwa fotowoltaicznego oraz wytwarzana przez niego energia elektryczna. Idealne ogniwo fotowoltaiczne powinno mieć najniższą możliwą wartość rezystancji szeregowej RS i odwrotnie, najwyższą możliwą wartość rezystancji równoległej RP. Jednak w praktyce nie jest to możliwe i dlatego skupiliśmy się na tym, jak zmiana tych parametrów wpływa na moc i produkcję ogniwa fotowoltaicznego.
PL
W pracy tej przedstawiono przykłady rozwiązań zasilania napędów elektrycznych z magazynów energii elektrycznej i układów fotowoltaicznych i podano ich zalety oraz wady. Podano rodzaje magazynów energii wykorzystywanych w układach fotowoltaicznych. Dokonano przeglądu niektórych typów akumulatorów energii elektrycznej oraz przedstawiono ich uwagi, co do eksploatacji. Omówiono ich przydatność do zastosowań w układach fotowoltaicznych zasilających napędy elektryczne. W skład najczęściej spotykanych napędów wchodzą silniki elektryczne klatkowe jedno i trójfazowe oraz silniki bocznikowe prądu stałego z magnesami trwałymi w obwodzie wzbudzenia. Silniki elektryczne są podłączane do układów fotowoltaicznych poprzez interfejsy zawierające układy sterowania tych silników. Przedstawiono własne rozwiązanie konstrukcyjne układu zasilania układu napędowego, w omawianym temacie, oraz podano przykładowy wynik badań symulacyjnych z silnikiem prądu stałego z wykorzystaniem programu symulacyjnego PSpice. Otrzymano przebieg prędkości obrotowej wirnika w odpowiedzi na skok napięcia zasilania twornika maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w obwodzie wzbudzenia maszyny. Pracę zakończono wnioskami oraz sugestiami, co do przyszłego ulepszania podanej konstrukcji.
EN
This paper presents examples of solutions for powering electric drives from electricity storage and photovoltaic systems, and their advantages and disadvantages are given. The various types of energy storage used in photovoltaic systems are given. Some types of electric energy batteries were reviewed and their comments on operation were presented. Their suitability for applications in photovoltaic systems supplying electric drives is discussed. The most common drives include single- and three-phase squirrel-cage electric motors and shunt DC motors with permanent magnets in the excitation circuit. Electric motors are connected to the photovoltaic systems through interfaces containing the control systems of these motors. One presented the design solution of the power supply system of the drive system in the discussed topic, as well as an exemplary result of simulation tests with a DC motor using the PSpice simulation program. The rotational speed of the rotor was obtained in response to the voltage jump of the armature supply voltage of the DC machine with permanent magnets in the excitation circuit of the machine. The work was completed with conclusions and suggestions for the future improvement of the given structure.
10
Content available remote Parameters estimation of photovoltaic module using Grey Wolf optimization method
EN
Parameter prediction of a photovoltaic module is fundamental to simulate the photovoltaic generator for correctly reproduce the photovoltaic curves under natural environment. In this work, a new method for solar parameter estimation applying grey wolf algorithm is presented. This technic mimics the mechanism of the chase and the chain of command of wolves in wildlife. In the grey wolf optimizer algorithm four kinds of wolves are used for simulating the control hierarchy. This technique is tested on three different photovoltaic modules. The results showed the effectiveness and validity of the method to find with great precision the parameters of the three photovoltaic modules at various values of temperatures and illuminations.
PL
Przedstawiono nową metodę określania parametrów ogniw fotowoltaicznych wykorzystującą algorytm Grey Wolf. Wykorzystano cter modele zaworów do symulacji. Algorytm przetestowano na różnych modułach. Modele potwierdziły swoją efektywność dla różnych temperatur i naświetleń.
11
Content available remote Modelowanie ogniw fotowoltaicznych w programie SPICE
PL
W pracy omówiono wybrane literaturowe modele ogniw fotowoltaicznych oraz autorski elektrotermiczny model fotoogniwa. Omówiony autorski elektrotermiczny model fotoogniwa uwzględnia zarówno zmianę temperatury podczas pracy fotoogniwa oraz zmianę kąta padania promieni światła na to fotoogniwo. Przedstawiono również wyniki weryfikacji doświadczalnej wybranego z prezentowanych modeli.
EN
The paper describes selected literature models of photovoltaic cells and the authors’ electrothermal model of photovoltaic cell. The discussed electrothermal photovoltaic model takes into account the temperature change during photovoltaic operation and the angle of incidence of light rays on considered photovoltaic cell. The results of experimental verification of one of the presented models were also presented.
EN
In this paper, the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm NSGA-II, accompanied by the Newton Raphson method for power flow calculation, has been applied to an IEEE 33 bus test network to plan locations of photovoltaic power plants and Battery Energy Storage Systems. In addition to the minimization of costs, total losses and the maintain of voltage within acceptable limits (minimize voltage drops), the determination of these optimal locations will make it possible to converge towards a decentralized network with optimized, local energy and close to the consumer.
PL
Przedstawiono wykorzystanie algorytmów genetycznych wspomaganych przez metodę Newton-Raphson do obliczania przepływów mocy. Analizowano szynę zgodną z IEEE 33 w planowanej sieci ze źródłami fotowoltaicznymi i bateryjnym zasobnikiem energii.
EN
The authors explore a number of methods of calculating insolation on a tilted arbitrarily oriented surface and choose the most efficient one for conducting the performance and efficiency analysis of solar power plants. The validity of the method is tested using the statistical data of the Kaliningrad region. The authors describe an algorithm for calculating insolation in the Matlab software programme, based on the following data: the position of the Sun, the average monthly climatic characteristics of the region, beam, scattered and reflected insolation as well as the proportion of these types of insolation on a tilted surface. The authors validate the results of their calculations by comparing them with statistical averages.
PL
Analizowano metody obliczania nasłonecznienia dowolnie pochylonej powierzchni. Walidację metody przeprowadzono na podstawie danych statystycznych regionu Kaliningrad. Obliczenia przeprowadzono na podstawie znajomości pozycji słońca, średniej miesięćżnej informacji klimatycznej, średniego nasłonecznienia.
14
Content available remote Solar cell parameters extraction optimization using Lambert function
EN
Solar cells are characterized by internal electrical parameters not displayed by the manufacturer. Their identification is necessary because it allows the photovoltaic system simulation and optimization. Currently, the new and simple extraction methods development is a challenge for researchers. In this work, a new approach is presented for exact determination the single-diode model multi-crystalline silicon cell five parameters. Our method consists in calculating the parameters from the ideality factor estimation using the Lambert function and the parasitic resistances curve (series and shunt). Absolute and relative errors are also calculated to show the proposed method importance over another method.
PL
W artykule zaprezentowano mtodę opisu matematycznego obwodu fotowoltaicznego. Metoda polega na opisie parametrów z wykorzystaniem funkcji Lamberta. . Określono błąd przybliżenia tego modelu matematycznego.
15
Content available remote A single-phase photovoltaic Microinverter topology based on boost converter
EN
This paper presents a novel grid-connected photovoltaic Microinverter topology and its control implementation. A very significant contribution is to propose an innovative conversion structure with the aim of achieving high efficiency, easy control, high reliability and low design cost. In a first part of this contribution, we describe the proposed configuration topology. In a second part, we present the simulation tests developed in order to verify the validity and performance of its operating principle. The last part is reserved for discussion of the simulation results.
PL
W artykule opisano topologię mikroprzekształtnika współpracującego z ogniwem fotowoltaicznym. Zaproponowano nową koncepcję konwersji dla osiągnięcia prostego sterowania I małego kosztu. W pierwszej części opisano układ, w drugiej części przedstawiono wyniki symulacji a w trzeciej dyskusję wyników.
PL
W artykule przedstawiono zintegrowanie semitransparentnych systemów fotowoltaicznych (STPV) z przeszkleniami budynków oraz poziom sprawości uzyskiwanej w przypadku różnych rodzajów ogniw. Scharakteryzowano aspekty komfortu termicznego oraz wizualnego, na które istotny wpływmają opisane systemy oraz wyniki badań dotyczące preferencji użytkowników pomieszczeń biurowych w tym zakresie. Przedstawiono również informacje związane z poszczególnymi etapami produkcji elementów fotowoltaicznych i wynikający z nich poziom emisji zanieczyszczeń. Scharakteryzowano idee zrównoważonego rozwoju, wskazano potrzeby jej zastosowania w budownictwie i przedstawiono ogólne założenia projektowe. Opisano badania mające na celu poprawę stabilności, wydajności oraz odporności na czynniki zewnętrzne ogniw perowskitowych oraz działania zmierzające do usunięcia z ich struktury szkodliwego ołowiu, a także problem szczelności ogniw DSSC w przypadku zastosowania ciekłego elektrolitu.
EN
The article presents solutions for integrating semitransparent photovoltaic systems (STPV) with building glazing. The level of efficiency for different types of solar cells was shown. The aspects of thermal and visual comfort which depends on described systems are characterized, and research results on the occupants preference of office space are shown. The article has been described the photovoltaic module production stages and the resulting level of emitted pollutants. The ideas of sustainable development were characterized and the reasons of their application in construction were pointed out. General project assumptions were presented. Research has been described aimed at improving stability, efficiency and resistance to external factors of perovskite cells and actions aimed at removing harmful lead from their structure. The problem of tightness of DSSC cells in the case of the use of liquid electrolyte is also presented.
EN
Since early 1990s dye-sensitized solar cells (DSSC) has been developed by many research groups all over the World. This paper presents a review of researches focusing on photosensitizer influence on DSSC efficiency. Variety of dye substance has been analyzed. The highest efficiency around 11.2% has been noted for ruthenium-based DSSC devices. Natural dyes allowed to reach 4.6%. The most metal-free organic dyes resulted in efficiency ranged from 5% to 9%, however, some of them (e.g. Y123) allowed to obtain devices with efficiencies equal to 10.3%. Co-sensitization is the new approach which results in efficiencies up to 14.3%.
PL
Od początku lat 90 XX wieku ogniwa barwnikowe przyciągają uwagę naukowców na całym świecie. Praca ta poświęcona jest przeglądowi badań dotyczących wpływowi substancji sensybilizujących na sprawność barwnikowych ogniw słonecznych (DSSC). Największą sprawność uzyskują ogniwa sensybilizowane barwnikami na bazie rutenu, podczas gdy barwniki naturalne pozwalają na pracę z wydajnością 4,6%. Sprawność konwersji energii ogniw uczulanych barwnikami organicznymi wynosi 5-9%, jednakże niektóre z nich, np. Y123 pozwalają na uzyskanie wydajności rzędu 10,3%. Zastosowanie kilku barwników do sensybilizacji jest nowym podejściem, które przekłada się na wartości sprawności nawet do 14,3%.
PL
W artykule opisano wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej do traktowania powierzchni materiału przeznaczonego do procesu enkapsulacji ogniw fotowoltaicznych w celu zabezpieczenia ich przed degradacją podczas pracy. W pracy opisano wpływ oddziaływania plazmy na właściwości optyczne i powierzchniowe materiału polimerowego. Wyniki pomiarów optycznych wskazują, że modyfikacja plazmowa materiałów poprawia ich transmitancję, co jest efektem pozytywnym w przypadku stosowania ich w technologii ogniw słonecznych.
EN
The plasma treatment of the material surface used in the process of encapsulation of laboratory photovoltaic cell to protect the cells from degradation during their operation. The influence of plasma on the optical and surface properties of materials is described. The results of optical measurements indicate that plasma modification of materials improves their transmittance, which is a positive effect when using materials for photovoltaic purpose.
PL
Dzięki coraz powszechniejszemu zastosowaniu systemów zasilania energią odnawialną z zastosowaniem generatorów fotowoltaicznych (PV) i turbin wiatrowych (TW) jest możliwość zaimplementowania tych układów do zasilania w sposób autonomiczny budynków mieszkalnych. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność wielosystemowych układów zasilana jest odpowiednie zbilansowanie całego systemu. W artykule opisane zostały analizy dokonane na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych wykonywanych w funkcjonującym budynku mieszkalnym z zastosowaniem współpracujących układów turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, generatora na biopaliwo oraz magazynu wyprodukowanej energii elektrycznej.
EN
With the increasingly widespread use of renewable energy power supply system using photovoltaic generators (PV) and wind turbines (WT) it is possible to implement these systems to autonomous power supply of the residential buildings. A very important factor influencing the effectiveness of multi-system systems is the proper balance of the whole system. This article describes the analysis made on the basis of actual measurement data in a functioning residential building using co-operating wind turbine systems, photovoltaic panels, biofuel generator and the storage of produced electricity.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.