Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Religion is an important factor associated with sustainable development. Based on the data from the International Social Survey Programme (ISSP) – Religion IV, we analysed religiosity in 20 European countries, taking into account declarations of religiosity, frequency of religious practices, religious beliefs, and attitudes towards members of other religious groups and non-believers. We have also examined how declarations of religiosity have changed since 1991 and compared the results with the ones from the European Social Survey.
PL
Religia jest istotnym czynnikiem powiązanym ze zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując dane International Social Survey Programme (ISSP) Religion IV przeprowadzono analizę religijności w 20 krajach Europy. Uwzględniono deklaracje religijności, częstość praktyk religijnych, przekonania religijne oraz stosunek do przedstawicieli innych religii i niewierzących. W zakresie deklaracji religijności prześledzono jej zmiany od 1991 roku oraz porównano z wynikami European Social Survey.
EN
Sociology and sustainable development share many interesting areas of inquiry that offer the potential for closer cooperation between these two disciplines. The aim of the article is to examine the connections between them. The article considers the most promising areas; i.e, environmental issues (environmental sociology), quality of life (which is the key issue for the social pillar of sustainable development), and poverty (poverty eradication is the primary goal of the UN sustainable development agenda). It seems, however, that the cooperation between sociology and sustainable development has stopped at the stage of potential interdisciplinarity.
PL
Między socjologią i zrównoważonym rozwojem istnieje wiele ciekawych wspólnych obszarów badań potencjalnie nadających się do ściślejszej współpracy. Celem artykułu jest pokazanie tych powiązań. W tekście wzięto pod uwagę obszary najbardziej obiecujące: sprawy związane ze środowiskiem (socjologię środowiskową), problematykę jakości życia (kluczowe zagadnienie dla społecznego filaru zrównoważonego rozwoju) i problematykę ubóstwa (likwidacja ubóstwa to podstawowy cel ONZ-owskich planów zrównoważonego rozwoju). Wydaje się jednak, że jak do tej pory współpraca między socjologią i zrównoważonym rozwojem zatrzymała się na stadium potencjalnej interdyscyplinarności.
EN
The aim of the article is to show the relationship between immigration and the social aspect of sustainable development. Data from the German General Social Survey (ALLBUS) study conducted in 2016 on a sample of 3490 respondents (residents of Germany) was used. Research suggests that this relationship is negative: mass immigration from culturally foreign countries and social environments can significantly reduce the quality of life of residents in developed societies. This manifests in opinions about the need to limit or stop immigration. The case of Germany can probably be generalized to other developed countries, especially from the European Union.
PL
Celem artykułu jest ukazanie związku między imigracją i społecznym aspektem zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano dane pochodzące z badań German General Social Survey (ALLBUS) przeprowadzonych w 2016 roku na próbie 3490 respondentów – mieszkańców Niemiec. Wyniki badań sugerują, że związek ten jest negatywny – masowa imigracja z krajów i środowisk obcych kulturowo może znacząco obniżać jakość życia mieszkańców rozwiniętych społeczeństw. Przejawia się to w opiniach o konieczności ograniczenia lub zatrzymania imigracji. Przypadek Niemiec może być prawdopodobnie uogólniony na inne kraje rozwinięte, zwłaszcza z Unii Europejskiej.
EN
The coronavirus Covid-19 pandemic has disrupted social stability in many countries around the world. This has consequences for sustainable development. In a situation of stability, two competing pillars of sustainable development: the economic and the environmental one, are in the lead – as long as the basic needs of most people are satisfied. In the conditions of instability, the social pillar begins to dominate, pushing the economic and environmental pillars to the background. The fight against the pandemic is or has been carried out in different countries in different ways. We can talk about the Chinese, Taiwanese, or European models, among others. In the United Kingdom, the laissez-faire model was used for a short time. This was an interesting strategy (though a very risky one) that attempted to reconcile different pillars of sustainable development in the face of crisis, seeking a compromise between health considerations, social situation, and the requirements of the economy. However, this approach was quickly rejected under the influence of public opinion, the media and scientific authorities. In the situation of impending crisis, the social pillar began to dominate. The dilemma economy vs. security was resolved according to the hierarchy of needs (with security being a more basic need). This is a tip for the future – for social policy and planning in times of stability. In a situation of deep biological crisis (as opposed to economic crises), the social factor comes to the fore in the end, at the expense of all others. Within the social factor, the hierarchy of goals will be established according to the hierarchy of needs.
PL
Pandemia koronawirusa zaburzyła stabilizację społeczną w wielu krajach świata. Ma to konsekwencje dla zrównoważonego rozwoju. W warunkach stabilizacji prym wiodą konkurujące ze sobą filary rozwoju zrównoważonego: ekonomiczny i środowiskowy – o ile zaspokojone są podstawowe potrzeby większości społeczeństwa. W warunkach braku stabilizacji zaczyna dominować filar społeczny spychając filar ekonomiczny i w jeszcze większym stopniu środowiskowy na plan dalszy. Walka z pandemią przebiega lub przebiegła w różnych krajach w różny sposób. Można mówić o modelu chińskim, tajwańskim, europejskim, itp. W Wielkiej Brytanii przez krótki czas postawiono na model liberalny. Był ciekawą propozycją (choć bardzo ryzykowną), pogodzenia filarów zrównoważonego rozwoju w obliczu kryzysu, szukania kompromisu między względami zdrowotnymi, sytuacja społeczną i wymogami gospodarki. Został on jednak dość szybko odrzucony pod wpływem opinii publicznej, mediów i autorytetów naukowych. W sytuacji nadciągającego kryzysu dominować zaczął filar społeczny. Dylemat ekonomia vs. bezpieczeństwo został rozwiązany zgodnie z hierarchią potrzeb (potrzebą bardziej podstawową jest bezpieczeństwo). To wskazówka na przyszłość – dla polityki społecznej i planowania w czasach stabilizacji. W sytuacji głębokiego kryzysu o źródłach biologicznych (w odróżnieniu od kryzysów ekonomicznych) w ostatecznym rachunku dochodzi do głosu przede wszystkim czynnik społeczny, kosztem wszystkich innych. Zaś w obrębie czynnika społecznego hierarchia celów zostanie ustanowiona zgodnie z hierarchią potrzeb.
EN
The article examines opinions on various elements of the social pillar of sustainable development. The analysis is based on the ISSP Role of Government V (2016). The research sample consisted of over 35,600 respondents from 28 different countries. It has been assumed that the most important indicator is the opinion that a given element requires much more government spending than it receives now. From the point of view of public opinion, health and education seem to constitute the crucial elements of the social pillar of sustainable development, whereas security and especially culture and the arts are much less important.
PL
W artykule przedstawiono analizę opinii o elementach społecznego filaru zrównoważonego rozwoju w oparciu o badania ISSP Role of Government V (2016). Próba badawcza liczyła ponad 35 600 osób z 28 krajów. Za najważniejszy wskaźnik przyjęto opinię, iż dany element wymaga znacznie większego finansowania ze źródeł rządowych niż to ma miejsce obecnie. Zdrowie i edukacja – to elementy społecznego filaru zrównoważonego rozwoju, które wydają się być najważniejsze w opinii społecznej. Bezpieczeństwo a zwłaszcza kultura i sztuka – to elementy znacznie mniej istotne.
EN
The aim of the article is to present indicators of the social pillar of sustainable development used in databases that come from large nationwide social science surveys conducted consistently over decades. For this purpose, the following research projects were selected: the American General Social Survey (GSS), the British Social Attitudes (BSA), the German General Social Survey (ALLBUS), and the Polish General Social Survey (PGSS). A Human Wellbeing Index (HWI) developed by the World Conservation Union (IUCN) was adopted as a conceptual basis, in its version put forward by Robert Prescott-Allen. The article includes a compilation of indicators which describe selected aspects of the social pillar of sustainable development and which are used in all of the research projects mentioned.
PL
Celem artykułu jest ukazanie wskaźników społecznego filaru zrównoważonego rozwoju, które stosowane są w bazach danych będących efektem prowadzenia dużych, ogólnokrajowych sondaży społecznych, realizowanych od dziesięcioleci. Dla ilustracji wybrano następujące projekty badawcze: amerykański General Social Survey (GSS), brytyjski British Social Attitudes (BSA), niemiecki German General Social Survey (ALLBUS) i polski Polish General Social Survey (PGSS), Za podstawę koncepcyjną przyjęto Human Wellbeing Index (HWI) wypracowany przez The World Conservation Union (IUCN), w wersji zaproponowanej przez Roberta Prescott-Allena. Artykuł zawiera zestawienie wskaźników niektórych aspektów społecznego filaru zrównoważonego rozwoju dostępnych w każdym z wymienionych projektów badawczych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.