Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 384

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available remote Removal of textile dyes from water using cellulose aerogel
EN
In this study, removal of textile dyes from artificially contaminated water was investigated using sorbent synthesised from cardboard waste. Aerogel - lightweight adsorbent - a material with a low density and large surface area. Aerogels obtained from cellulose, chitosan, lignin or pectin have good adsorption properties for removing organic pollutants from wastewater. The aim of this study was to determine the adsorption efficiency of naphthol green B, congo red, methylene blue and rhodamine B from artificially contaminated water using sorbent synthesised from cardboard waste. The mass of the cellulose aerogel (5 mas. %) adsorbents, that were used in the experiments varied from 1.6 g to 2.74 g. The optimal adsorption conditions were determined as pH = 6.0, concentration of dyes - 10 mg L–1 and 18.0 °C -19.0 °C temperature. Under the optimal conditions, the maximum removal efficiency of naphthol green B using aerogel was 16.45 %; congo red - 98.44 %; methylene blue 79.28 %; and rhodamine B - 52.44 %.
EN
The work presents an examination of Poland's environmental condition, with a focus on the contamination of air and surface waters by various chemical elements. The composition and quality of the air impact ecosystems, plant growth, the animal kingdom, and shape human living conditions. These factors play a significant role in driving global climate change. The repercussions of air pollution encompass phenomena such as smog, acid rain, ozone layer depletion, as well as impacts on industrial and municipal facilities, contributing to global warming. The article conducts an analysis of air pollution, surface water contamination, and electromagnetic radiation pollution in Subcarpathian, utilizing the city of Stalowa Wola and the Stalowa Wola county as case studies. This choice is informed by the fact that Stalowa Wola stands as one of the largest industrial cities in the Subcarpathian Voivodeship, suggesting that environmental pollution levels in this county might surpass those in other regions. The article also delineates the features of air and surface water pollution, along with electromagnetic radiation characteristics. It scrutinizes pollution sources in the mentioned county, explicates the causes of such pollution, and proposes strategies for environmental amelioration. The analysis of the environmental status of Stalowa Wola county during the years 2018 to 2020 is presented, accompanied by recommendations for initiatives that could enhance its condition. The research findings indicate that the condition of uniform segments of surface waters, as evaluated through conducted studies, is deemed poor. The discharge of wastewater from specific pollution points, particularly wastewater from municipal origins, emerges as the predominant cause of subpar water quality.
3
Content available remote Wpływ bisfenolu A na człowieka oraz wybrane organizmy wodne i lądowe
PL
Podjęto problematykę szkodliwego oddziaływania bisfenolu A (BPA) w środowisku naturalnym. Opisano obecność BPA w opakowaniach produktów, w których na co dzień przechowuje się żywność. Rozpatrzono jego szkodliwy wpływ na zwierzęta lądowe oraz wodne, na rośliny, a także na zdrowie człowieka. Przedstawiono sposoby jego rozprzestrzeniania oraz działanie analogów. Omówiono też regulacje prawne dotyczące stosowania BPA.
EN
A review, with 42 refs., of both bisphenol A and products of its conversion to resins and their decomp. during waste storage were taken into consideration. In particular, their harmful effects on animals and plants were discussed. The legal regulations regarding the use of bisphenol A were also presented.
EN
This study investigated the nexus between environmental pollution measured by carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (N2O) and net Foreign Direct Investment (FDI), along with some other variables, namely economic growth by gross domestic product per capita, trade openness, manufacturing, political stability, urbanization, and population growth, using annual data of 11 countries from Southeast Asia for the period from 1999 to 2019. After testing the suitability of the fixed effects and random effects model, this study used the former. The results show that FDI inflows cause CO2 levels to increase in Southeast Asia, supporting Pollution Heaven Theory. However, as for N2O level, the result is not significant, meaning that there is no relationship between FDI inflows and N2O level. Other variables, including GDP and trade openness, negatively affect the environment in Southeast Asia as well. Some recommendations for the Southeast Asia government are also provided to improve the environmental condition in this region.
PL
W niniejszym badaniu zbadano związek między zanieczyszczeniem środowiska mierzonym dwutlenkiem węgla (CO2), dwutlenkiem azotu (N2O) i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi netto (BIZ), wraz z kilkoma innymi zmiennymi, a mianowicie: wzrostem gospodarczym według produktu krajowego brutto na mieszkańca, otwartością handlową, produkcją, stabilnością polityczną, urbanizacją i wzrostem liczby ludności, wykorzystując roczne dane 11 krajów z Azji Południowo-Wschodniej za okres od 1999 do 2019 roku. Po przetestowaniu przydatności modelu efektów stałych i losowych, w niniejszym badaniu wykorzystano ten pierwszy. Wyniki pokazują, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych powoduje wzrost poziomu CO2 w Azji Południowo-Wschodniej, co potwierdza teorię nieba zanieczyszczeń. Jednak jeśli chodzi o poziom N2O, wynik nie jest znaczący, co oznacza, że nie ma związku między napływem BIZ a poziomem N2O. Inne zmienne, w tym PKB i otwartość handlowa, również negatywnie wpływają na środowisko w Azji Południowo-Wschodniej. Przedstawiono również pewne zalecenia dla rządu Azji Południowo-Wschodniej w celu poprawy stanu środowiska w tym regionie.
EN
In the contemporary global landscape, characterised by increasing concerns about climate change, sustainable development, and corporate responsibility, it is necessary to study and address pressing issues at the intersection of environmental consciousness, technological advancement, and governance practices. This paper aims to examine the relationship between the environmental, social, and governance (ESG) pillars of a country’s development, green brand and digitalisation. To achieve the study’s goal, partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) was applied. The object of investigation was EU countries for 2016-2020. The findings allow us to conclude that a country's green brand is conducive to ESG performance by attracting green investment in renewable energies, social projects, and innovations. The results confirm that governments should prioritise sustainability initiatives, such as investing in renewable energy, adopting sustainable practices, and implementing environmental and social policies. Such efforts can enhance a country's green brand and lead to positive ESG outcomes, attracting more responsible businesses and investors. Moreover, digitalisation promoted governance by 0.142. The results showed that digitalisation could be a powerful tool for improving a country's green brand and ESG performance. Digital technologies can help countries monitor and manage environmental resources, promote sustainable practices, and engage with stakeholders.
PL
W obecnym globalnym krajobrazie, charakteryzującym się rosnącymi obawami dotyczącymi zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej, istnieje potrzeba zbadania bieżących kwestii na przecięciu świadomości ekologicznej, postępu technologicznego i praktyk zarządzania. Celem niniejszej pracy jest określenie zależności pomiędzy środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi (ESG) filarami rozwoju kraju, zieloną marką i cyfryzacją. Do realizacji celu badania zastosowano modelowanie równań strukturalnych metodą częściowych najmniejszych kwadratów (PLS-SEM). Obiektem badania były kraje Unii Europejskiej w latach 2016-2020. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zielona marka kraju sprzyja wynikom ESG poprzez przy-ciąganie zielonych inwestycji w odnawialne źródła energii, projekty społeczne i innowacje. Wyniki potwierdzają, że rządy powinny nadać priorytet inicjatywom zrównoważonego rozwoju, takim jak inwestowanie w energię odnawialną, przyjmowanie zrównoważonych praktyk oraz wdrażanie polityki środowiskowej i społecznej. Takie działania mogą wzmocnić zieloną markę kraju i doprowadzić do pozytywnych wyników ESG, przyciągając bardziej odpowiedzialne firmy i inwestorów. Ponadto, cyfryzacja promowała zarządzanie o 0,142. Wyniki pokazały, że cyfryzacja może być potężnym narzędziem do poprawy zielonej marki kraju i wyników ESG. Technologie cyfrowe mogą pomóc krajom monitorować i zarządzać zasobami środowiskowymi, promować zrównoważone praktyki i angażować się w relacje z interesariuszami.
EN
Based on the rapid development of green finance and the panel data of 30 provinces in China (excluding Tibet, Taiwan, Hong Kong and Macao) from 2007 to 2020, to deeply discuss the relationship between financial development (FD), technological innovation and environmental pollution (EP) control is the centre of this article by using panel fixed-effect and intermediary effect model. The influence of FD on EP is tested by building a benchmark regression model. In addition, the intermediary effect model is adopted to explore how FD affects EP control through technological innovation mechanism. The conclusions show that China’s FD can effectively promote regional EP control on the whole, and FD can improve EP through technological innovation mechanism, but there is significant regional heterogeneity: compared with high government intervention areas, FD can promote EP control through technological innovation in low government intervention areas. Therefore, it is suggested that all regions promote the construction of financial infrastructure, upgrade the level of regional financial marketisation, speed up the realisation of regional technological innovation and EP control. This work is conducive to the formulation of appropriate government policies to promote the improvement of the financial system and the establishment of innovative mechanisms, and the reasonable reduction of government intervention and the improvement of the efficiency of financial resource allocation based on the needs of financial market players.
PL
Celem pracy było wykorzystanie procedury, dzięki której możliwa jest kwantyfikacja charakterystyki eksploatacyjnej ciągników siodłowych, jednego zasilanego olejem napędowym (ON) i drugiego zasilanego skroplonym gazem ziemnym (LNG). Przedmiotem badań było ustalenie, który z tych ciągników podczas eksploatacji w drogowym transporcie towarowym jest mniej szkodliwy dla środowiska i generuje mniej spalin oraz zużywa mniej paliwa. Oceny pojazdów dokonano na podstawie prób drogowych na określonej trasie z wykorzystaniem zestawów transportowych składających się z ciągnika siodłowego oraz naczepy z cysterną. Podczas pomiaru rejestrowano dane pomiarowe z analizatora spalin samochodowych oraz aparatury diagnostycznej podłączonej do układów sterowania silników, zamontowanych w ocenianych samochodach ciężarowych.
EN
The compn. of exhaust gases (CO, CO₂, HC and NOx emitted by 2 trucks powered by diesel oil or liquefied natural gas, covering the same route with or without a load, was analyzed. A procedure was used to quantify the operational characteristics of the tractor units. Lower CO₂, HC and NOx emissions and higher CO emissions were found for the LNG-powered vehicle compared to the diesel-powered vehicle.
EN
The article contains the results of measurements and analysis of partial discharges (PD) generated on the surface of a composite insulator. PDs were recorded with a specialized camera as the number of photon emission counts in the UV range. The study comparatively analyzed the number of photon counts emitted by PD on wet, dry, clean, and contaminated surfaces with different concentrations of salt solution and kaolin.
PL
Artykuł zawiera wyniki pomiarów i analiz WNZ generowanych na powierzchni izolatora kompozytowego. WNZ rejestrowano za pomocą specjalistycznej kamery jako liczbę zliczeń emisji fotonów w zakresie UV. W badaniach poddano analizie porównawczej liczbę zliczeń fotonów emitowanych przez WNZ na powierzchniach mokrych, suchych, czystych i zanieczyszczonych różnej wielkości stężeniami roztworu solnego i kaolinu.
PL
We współczesnych koncepcjach rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu akcentowane są kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Wśród przyczyn tej sytuacji można wymienić: zanieczyszczenie środowiska naturalnego, co jest czynnikiem motywującym do działań ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz usuwanie zalegających w środowisku odpadów; ograniczenie zasobów naturalnych, co motywuje do ograniczenia zużycia surowców i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych uniezależniających gospodarkę od tego typu ograniczeń oraz wzrost „odpowiedzialności za środowisko” przez społeczeństwa.
12
Content available remote Koszty zanieczyszczenia środowiska na drogach ekspresowych
PL
W artykule omówiono koszty emisji spalin wynikające z ruchu kołowego na drodze ekspresowej. Podzielono je na koszty spowodowane zanieczyszczeniem środowiska oraz związane ze zmianami klimatu. Na przykładzie odcinka drogi o długości 10 km przedstawiono prognozę kosztów na 15 lat oraz zaproponowano rozwiązania, które w istotnym stopniu mogą zmniejszyć koszty emisji spalin.
EN
The article presents the costs of exhaust emissions resulting from road traffic on the expressway. These costs are divided into costs caused by environmental pollution and costs related to climate change. The cost forecast for 15 years was presented on the example of a 10-kilometer section also the results and conclusions were presented. In conclusion, solutions are proposed that can significantly reduce the costs of exhaust emissions.
EN
The increasing demand for noble metals boosts their price. In order to meet the increasing demand for elements, a number of technologies are being developed to recover elements already present in the environment. Traffic-related metal pollution is a serious worldwide concern. Roadside soils are constantly subjected to the deposition of metals released by tailpipe gases, vehicle parts, and road infrastructure components. These metals, especially platinum group elements from catalytic converters, accumulating in the soil pose a risk both for agricultural and residential areas. Phytomining is suggested as a novel technology to obtain platinum group metals from plants grown on the contaminated soil, rock, or on mine wastes. Interest in this method is growing as interest in the recovery of rare metals is also increasing. Based on the research of many authors, the sources and amounts of noble metals that accumulate in soil along communication routes have been presented. The paper presents also plants that can be used for phytomining.
PL
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na metale szlachetne poszukuje się technologii odzyskiwania pierwiastków już obecnych w środowisku. Gromadzące się w glebie metale, zwłaszcza pierwiastki z grupy platynowców pochodzące z katalizatorów, stanowią zagrożenie dla środowiska. Fitoekstrakcja jest technologią wykorzystywaną do pozyskiwania metali z grupy platynowców z roślin rosnących na zanieczyszczonej glebie, skale lub odpadach kopalnianych. Zainteresowanie tą metodą rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania odzyskiem metali rzadkich. Na podstawie wyników badań różnych autorów przedstawiono ilości metali szlachetnych gromadzących się w glebie wzdłuż szlaków komunikacyjnych. W pracy przedstawiono także rośliny, które można wykorzystać do fitoekstrakcji.
15
Content available remote Chloride content of street cleaning waste and its potential environmental impact
EN
According to the data of the Central Statistical Office for 2017, the average amount of municipal waste generated per capita is 486 kg. Poland ranks last but one in terms of the amount of municipal waste generated. About 56% of municipal waste is processed, but still about 40% is landfilled. They may contain chlorides, especially those from the winter period, result- ing from the use of deicing agents. Chlorides cause salinity of surface and ground waters and soil salinity, which in turn leads to deterioration of water purity and a decrease in biodiversity of aquatic organisms, changes in the microbiological structure and increased toxicity of metals. Chlorides also damage road surfaces and bridges, corrosion of plumbing pipes. Once the chlorine-containing sweepers are deposited in a landfill, this waste may contribute to an increase in chemical aggressiveness, which is important in the design of anti-filtration barriers, and in the rehabilitation of contaminated land and soil. The level of water and soil salinity has a significant impact on the critical infrastructure, especially in terms of water supply - the risk of corrosion of pipes and their decline in species biodiversity. An important role in the critical infrastructure is played by the storage of dust muds - the risk of failure of security measures in storage yards. Therefore, it is very important to determine the salinity level in this stored waste. The salinity level of street sweeping waste from different street locations is not commonly studied. Therefore, such a study was conducted for a midsized city. The study shows that the highest chloride concentrations in street and sidewalk sweeping waste are found around manholes and the lowest concentrations are found on sidewalks. The aim of the research is to determine the amount of chlorides in sweepings in the annual cycle to determine the potential risk associated with their impact on selected aspects of the environment.
PL
Poznanie niejednorodności, składu morfologicznego oraz mineralnego i chemicznego mikrocząstek popiołów lotnych węgli, kamiennego i brunatnego, jest niezbędne do oceny ich potencjalnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.
PL
W ostatnim 20-leciu polimery IIP były tematem intensywnych badań, których wynikiem oprócz poprawy selektywności i rozwoju nowych metod syntezy tych materiałów jest opracowanie polimerów zdolnych do jednoczesnego wydzielania dwóch (DIIP) oraz kilku jonów (MIIP).
PL
W Rządowym Centrum Legislacji analizowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Zawarte w nim zmiany dotyczą stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Nowelizacja nakłada nowe obowiązki na zarządy województw.
20
PL
Dzisiejsze społeczeństwo jest w pełni świadome, że zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Dyrektywy Unii Europejskiej oraz Konkluzje BAT zainicjowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań proekologicznych w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń. Aby zminimalizować skutki działalności przemysłowej, przedsiębiorcy zostali postawieni przed trudnym wyborem i poważnymi decyzjami.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.