Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  masa celulozowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono nowoczesne filtry wielotarczowe światowych producentów maszyn i urządzeń branży celulozowo-papierniczej. Opisano korzyści ekonomiczne i produkcyjne wynikające z zastosowania nowoczesnych filtrów tarczowych w układzie przygotowania masy włóknistej. Zaprezentowano szereg innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w zagęszczaniu masy włóknistej i wyławianiu włókien celulozowych z wody przemysłowej.
PL
Jest to kolejny artykuł poświęcony nowoczesnym filtrom tarczowym światowych producentów maszyn i urządzeń branży celulozowo-papierniczej [5]. Zaprezentowano w nim innowacyjne rozwiązania stosowane w filtrach tarczowych firm Voith i ANDRITZ, w celu uzyskania produktu energooszczędnego o dużej wydajności, mogącego pracować w różnych warunkach. Nowoczesne rozwiązania stosowane w filtrach tarczowych ograniczają w znaczny sposób występujące w nich problemy operacyjne, np. zatykanie segmentów filtracyjnych, zmiany stężenia oraz poziomu masy włóknistej/wody przemysłowej w kadzi urządzenia.
PL
Masa celulozowa rynkowa jest kluczowym towarem w przemyśle celulozowo-papierniczym i stałym elementem światowych przepływów handlowych.
PL
W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązania stosowane w automatyzacji procesów w przemyśle celulozowo-papierniczym, umożliwiające zwiększenie wydajności produkcji oraz stabilizujące parametry procesów na określonym poziomie.
PL
Międzynarodowy handel jest jednym z najważniejszych fundamentów zwiększenia produkcji i optymalizacji zysków w przemyśle celulozowo-papierniczym. W niektórych regionach świata miejscowi producenci obawiają się wpływu importu na ich rentowność. W innych, znalezienie nowych klientów poza granicami jest głównym motorem wzrostu i zwiększa wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
EN
The article describes a new solution for pulper feed systems. A fully automated pulper feed system delivers higher productivity and efficiency, cost savings, and, importantly, it improves staff safety by eliminating the risks associated with manual dewiring routines. A fully automatic line includes automatically unit dewiring machine where the bale units are dewired and destacked into single bales, dewiring single bales, metal detektor, manual dewiring station where the bale goes through a manual inspection and dewiring and chain and slat conveyors. The automatic pulp feed systems from Valmet and MERI/ Voith, are presented.
PL
W artykule przedstawiono zdjęcia 10 mas celulozowych (4 z drewna liściastego, 2 z drewna iglastego, 4 z roślin jednorocznych) wykonane skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM) Quanta 200 firmy FEI. Opisano zwizualizowaną w ten sposób morfologię powierzchni tych mas, uzupełniając opisy danymi literaturowymi, dotyczącymi zarówno właściwości włókien (wymiary), jak i samych mas (główne obszary ich zastosowań). Zamieszczono ponadto skrócony opis działania mikroskopu SEM. Podano także ogólną charakterystykę badanych mas z drewna iglastego, liściastego i z roślin jednorocznych. Przedstawione wstępne wyniki badań wykazały możliwość oceny parametrów takich jak: przeciętna długość, szerokość, grubość, wskaźnik wysmukłości i sztywności włókien.
EN
The article presents photos of 10 cellulose pulps (4 from hardwood, 2 from softwood, 4 from annual plants) made by FEI’s Quanta 200 scanning electron microscope (SEM). The surface morphology of these pulps was visualized in this way, complementing the descriptions with literature data regarding both the properties of the fibers (dimensions) and the pulps themselves (the main areas of their applications). The article also presents a shortened description of the operation of the SEM microscope. The general characteristics of tested pulps of softwood, hardwood and annual plants were also given. Preliminary test results showed possibility of evaluating parameters such as: average length, width, thickness, slenderness and stiffness of fibers.
PL
Mielenie włókien jest jednym z ważniejszych subprocesów w ramach produkcji papierniczej, jednakże charakteryzuje się zdecydowanie niską efektywnością energetyczną. Artykuł pokazuje podstawowe i nowe aspekty mielenia włókien. Dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej, technologicznej i eksploatacyjnej instalacji mielenia musi być wielokierunkowe. Powinno m.in. obejmować modernizacje zmierzające do obniżenia mocy biegu jałowego oraz lepszego wykorzystania mocy efektywnej poprzez zwiększenie homogeniczności obróbki włókien. Należy też zadbać o zapewnienie warunków umożliwiających dokładną ocenę efektywności technologicznej mielenia włókien z uwzględnieniem wpływu intensywności generowania frakcji drobnej (krylu) w trakcie mielenia. Nie można też pomijać konieczności zastosowania właściwej obróbki masy jeszcze przed młynami. Zapewnienie możliwie dużej jednorodności obróbki włókien warunkuje stopień wykorzystania papierotwórczego potencjału włókien oraz powoduje zmniejszenie jednostkowego zużycia energii efektywnej wymaganej do zmielenia masy. Duża wartość skutecznej długości noży oraz mała średnica wirnika wpływają na zwiększenie energetycznej efektywności mielenia. Warunki takie spełnia innowacyjna koncepcja młyna o małym kącie rozwarcia stożka z komorą deflokulacji masy przed wlotem do strefy mielenia. W artykule przedstawiono również innowacyjne młyny o małym kącie stożka z napływem poprzecznym masy do strefy mielenia.
EN
Pulp beating is one of the most important subprocesses within the scope of papermaking – it has, however, an extraordinarily bad energetic efficiency. The article shows basic and new aspects of pulp beating. The striving to increase the energy, technological and operational efficiency of the refining installation must be multi-directional. It should include upgrades to reduce idling power and better use of effective power by increasing the homogeneity of fiber processing. It should also be ensured that conditions enabling accurate assessment of the technological effectiveness of fiber refining are taken into account, taking into account the influence of the intensity of the fines (krill) generation during refining. One cannot omit the necessity of applying proper stock treatment before the mills. Ensuring the highest homogeneity of fiber processing determines the degree of papermaking potential of fibers and reduces the unit energy consumption required to refining the stock. The high value of the effective length of the knives and the small diameter of the rotor increase the energy efficiency of refining. Such conditions are met by the innovative concept of a refiner with a small angle of opening of the cone with a stock deflocculating chamber before entering the refining zone. The article also presents innovative refiners with a small angle of the cone with a lateral inflow of mass to the refining zone.
PL
Przedstawiono wpływ stopnia roztwarzania wysoko wydajnej masy siarczanowej na właściwości wytrzymałościowe papieru pakowego. Porównano efekty mielenia masy celulozowej uzyskanej w laboratoryjnym młynie PFI z przemysłowymi młynami stożkowymi. Otrzymane arkusiki papieru poddano badaniom m.in. na rozciąganie, samozerwalność. Stwierdzono, że mielenie w młynie laboratoryjnym PFI ma korzystny wpływ na frakcyjność włókien masy celulozowej. Właściwości wytrzymałościowe papieru takie, jak samozerwalność, rozciągliwość oraz wskaźnik przepuklenia są wyższe w przypadku zastosowania młynka PFI.
EN
The effect of pulping degree of high-performance sulfate mass on the strength properties of kraft paper is presented. Effects of cellulose mass grinding obtained in a laboratory PF1 mill with industrial conical mills were compared. The produced paper sheets were subjected to, among others, tensile and homogeneity tests. It was found that grinding in the PFI laboratory mill had a more favorable effect on pulp fibers fractionation. Paper strength properties such as flatness, elongation, and puncture index were higher when using a PFI grinder.
PL
Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost globalnego produktu krajowego brutto w 2015 r. na poziomie 3,1% – o 0,3% niższy niż w roku poprzednim. Na tempo wzrostu gospodarczego na świecie oddziałuje wysoka dynamika PKB w rozwijających się krajach azjatyckich (wzrost o 6,5%), w tym w Indiach (o 7,3%), Chinach (o 6,8%) oraz w krajach należących do ASEAN-5 (wzrost o 4,6%). Znaczny spadek PKB przewiduje się w Rosji (o 3,8% wobec wzrostu o 0,6% w 2014 r.), a także w Brazylii (o 3,0% wobec wzrostu o 0,1% w roku poprzednim). PKB w Stanach Zjednoczonych ma zwiększyć się o 2,6% wobec 2,4% w 2014 r. W Australii, Nowej Zelandii oraz Kanadzie wzrost będzie słabszy niż przed rokiem i wyniesie odpowiednio: 2,4%, 2,2% i 1,0%, natomiast w Japonii PKB zwiększy się 0,6% wobec spadku w 2014 r.
PL
Przedstawiono wyniki weryfikacji przydatności zastosowania techniki wodnej chromatografii wykluczania przestrzennego (SEC) do analizy produktów hydrolizy drewna topoli białej (Populus alba L.). Przeanalizowano hydrolizaty uzyskane z zastosowaniem stężonego kwasu siarkowego, rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego oraz preparatów enzymatycznych zawierających celulazy i ksylanazy. Wyniki badań potwierdzają przydatność techniki SEC do analizy hydrolizatów.
EN
White popular wood pulp was hydrolyzed with concd. H₂SO₄, dild. HCl, cellulases and xylanases. The hydrolyzates were analyzed for simple sugars by aq. size exclusion chromatog. (SEC). Xylanase was the most efficient hydrolyzing agent. The SEC was proved as an usefull anal. method.
PL
Produkcja papieru i tektury na świecie w 2013 r. (tylko dane z 2013 r. są obecnie dostępne) wyniosła 402,60 mln ton (rok wcześniej 399,98 mln ton), co daje średnią produkcję na jednego mieszkańca na rok w wysokości przeszło 59,5 kg. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitej produkcji papieru na świecie, wyprodukowano w Chinach (26,0%), w krajach europejskich należących do CEPI (22,6%), i w USA (18,3%) (1).
PL
Pierwsze zastosowanie bibułki higienicznej datuje się na lata 20. ub. w. Od tego czasu jej wykorzystanie rośnie w sposób ciągły, a wyroby z bibułki tissue stały się jednym z najważniejszych przedmiotów codziennego użytku.
PL
Istotny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego na świecie ma wysoka dynamika PKB w krajach rozwijających się, zwłaszcza w Indiach i Republice Południowej Afryki. W Japonii odnotowano przyspieszenie dynamiki PKB z 2,4% w IV kw. roku ubiegłego do 2,8% w I kw. 2014 r. Spowolnieniu uległo tempo wzrostu w Chinach (odpowiednio z 7,7% do 7,4%) oraz w Stanach Zjednoczonych (z 2,6% do 1,5%).
PL
Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalny produkt krajowy brutto zwiększy się w 2014 r. w skali roku o 3,6% (wobec 3,0% w 2013 r.). Istotny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego na świecie w 2014 r. będzie miała wysoka dynamika PKB w krajach rozwijających się. Poprawę dynamiki gospodarczej prognozuje się w Indiach (5,4%) i Rep. Południowej Afryki (2,3%), natomiast osłabienie tempa wzrostu przewiduje się w Chinach (do 7,5%) oraz Brazylii (1,8%). Relatywnie wysoki wzrost PKB w 2014 r. odnotują Stany Zjednoczone (2,8%) i Japonia (1,4%).
EN
In the first quarter of 2014, the economic situation in Poland was strengthened. Sold production of an industrial sector was higher by 4.8% than in the same period of the previous year. All the sectors recorded a growth in the sold production except energy related goods. Retail sales were increased by 5.5% (1). Thanks to the latest investment projects, the paper industry in Poland has resisted recession and kept its competitive position on the external markets. When compared to the first quarter of 2013, exports of paper and board went up by 4%, paper and board products increased by 10%. Paper and board production was 1 027 000 t and it was 6.3% higher than in the same period of 2013.
PL
Produkcja papieru i tektury na świecie w 2012 r. (tylko dane z 2012 r. są obecnie dostępne) wyniosła 399,98 mln ton (rok wcześniej 399,0 mln ton), co daje średnią produkcję na jednego mieszkańca na rok przeszło 59,1 kg. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitej produkcji papieru na świecie, wyprodukowano w Chinach (25,6%), w krajach europejskich należących do CEPI (23,0%) i w USA (18,6%) (1).
Przegląd Papierniczy
|
2014
|
R. 70, nr 9
499--502, 504--506, 508--509
PL
Zużycie papieru i tektury w 18 krajach europejskich należących do CEPI (Confederation of European Paper Industries) w 2013 r. wyniosło 76,4 mln ton. W krajach tych wyprodukowano łącznie 91,1 mln ton papieru i tektury. Produkcja papieru i tektury w krajach CEPI stanowi ok. 22,8% produkcji światowej, nieco więcej niż w Ameryce Płn. i znacznie mniej niż w Azji (1).
EN
In the first quarter of 2014, the economic situation in Poland was strengthened. Sold production of an industrial sector was higher by 4.8% than in the same period of the previous year. All the sectors recorded a growth in the sold production except energy related goods. Retail sales were increased by 5.5%.
EN
In 2013, 10 member companies of the Association of Polish Papermakers’ Paper Section produced 3,264,100 t of paper and board. It accounts for 79.5% of total production in Poland. 2 paper mills produced 1,070,700 t of paper for printing purposes (3.3% up), 2 mills produced 1,884,600 t of packaging grades (an increase of 13.3%), 6 – 308,700 t of household and sanitary papers (an increase of 6.2%).
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.