Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  młot matrycowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
PL
Omówiono konstrukcję dwóch fundamentów największych polskich młotów matrycowych MPM 31500B – typowego zrealizowanego pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku oraz zbudowanego w 2008 r. w Stalowej Woli. Opisano nowy sposób ukształtowania obiektu, w którym kowadło młota oparto na indywidulanie opracowanych zestawach wibroizolatorów sprężynowych z tłumikami lepkościowymi. Porównano oba obiekty pod kątem powierzchni zabudowy, głębokości posadowienia i proporcji głównych mas układu. Podano podstawowe parametry wibroizolacji w nowym rozwiązaniu oraz zalety tego sposobu posadawiania. Nowy fundament zapewnia sprawne tłumienie drgań i znaczną redukcję obciążeń dynamicznych przekazywanych do otoczenia podczas kucia.
EN
The article presents design of the two largest Polish die-hammer MPM 31500B foundations – one typical, implemented in the late seventies of the last century and other carried out in 2008 in Stalowa Wola. A new way of shaping the hammer foundation in which the anvil is based on individually designed sets of visco-spring vibroinsulation have been described. Both objects were compared considering size of the building area, foundation depth and proportions of the main structure masses. The basic parameters of vibroinsulation in a new solution and advantages of direct placing of hammer anvils on visco-spring vibroinsulation are presented. The new foundation provides efficient damping and an effective reduction of dynamic forces transmitted to the environment during hammer service.
PL
Przedstawiono przypadek poważnego zniszczenia młota matrycowego MPM 10000 B uniemożliwiającego dalszą pracę urządzenia. Opisano zasadę oraz przebieg prac związanych z modernizacją sposobu posadowienia młota. W obiekcie przebudowano wnętrze skrzyni fundamentowej, umożliwiając bezpośrednie oparcie kowadła młota na zestawie własnej konstrukcji wibroizolatorów sprężynowych zespolonych z tłumikami lepkościowymi, które zapewniają znaczną redukcję obciążeń dynamicznych przekazywanych do otoczenia podczas kucia. Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych pomiarów dynamicznych młota po kilkunastu miesiącach pracy na przebudowanym fundamencie.
PL
Przedstawiono zniszczenia fundamentu młota matrycowego MPM 10 000 B, uniemożliwiające dalszą pracę urządzenia. Opisano zasady oraz przebieg prac związanych z modernizacją sposobu posadowienia młota. Przebudowano wnętrze skrzyni fundamentowej, umożliwiając bezpośrednie oparcie kowadła młota na zestawie własnej konstrukcji wibroizolatorów sprężynowych zespolonych z tłumikami lepkościowymi, które zapewniają znaczną redukcję obciążeń dynamicznych przekazywanych do otoczenia podczas kucia. Przedstawiono wyniki pomiarów dynamicznych młota po kilkunastu miesiącach pracy na przebudowanym fundamencie.
EN
The case of serious MPM 10 000 B forging hammer foundation damage preventing further device's work is presented. The principles and the course of the works connected with the modernization of the hammer's founding method are described. In the structure the interior of foundation pit was rebuilt. This enabled to put the hammer anvil directly on the own construction of spring vibroinsulators with viscosity dampers, which ensure significant reduction of dynamic load transmitted to the environment during hammering. The results of hammer's dynamic measurements after several months of work on the rebuilt foundation are also presented.
PL
Przedstawiono zasady obliczania maksymalnych wartości przemieszczeń układu oraz sił dynamicznych przekazywanych na podłoże, powstających podczas pracy młotów matrycowych opartych na wibroizolacji sprężynowo-lepkościowej. Podano związki umożliwiające dobór sił tłumienia wibroizolacji młota. Sformułowano wnioski z obserwacji nowych rodzajów fundamentów pod młoty, eksploatowanych w kuźniach na terenie kraju.
EN
The principles of calculation the maximal values of transfering configuration and dynamic forces on the base, arised during operations of hammers supported on anti-vibration visco-elastic insulation. Conclusion from observation of the new kind of hammer's foundations exploited in drop forging shops of our Country are formulated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.