Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fracture resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The IDEAL cracking test was developed in 2019 in the Texas A&M Transportation Institute as an alternative to evaluate the fracture tolerance of asphalt mixtures by the same indirect tensile strength test but with a different interpretation. In this methodology, the fracture area is described as a plane surface. However, the fracture of the asphalt mix is characterized by its irregularity and a non-uniform failure surface. For this reason, this work presents a model to determine the actual area of the failure for a set of asphalt mixtures with different characteristics using a 3D scanner. The main goal is to determine a possible correction factor of the actual fracture surface and observe the IDEAL test modification. This study shows that it is possible to standardize the correction factor for four of the five mixtures.
EN
The results of tests on the brittle fracture and abrasive wear of conical picks sintered carbides taking into account the size of tungsten carbide grains and the content of cobalt are presented. The tests were carried out on the innovative laboratory stand for tribological tests using the method for determination of resistance to edge fracture and abrasive wear. Test results have shown that an increase in the size of tungsten carbide grains, and thus an increase in the cobalt content, reduces the wear resistance and increases the resistance to brittle fracture. The results of the tests of sintered carbides inserts in the aspect of their durability are presented.
EN
The paper presents the results of mechanical and tribological tests of Ti/a-C:H nanocomposite carbon coatings and a-C:H hydrogenated carbon coating. All coatings were deposited by magnetron sputtering technique at various acetylene gas flows in a vacuum chamber, resulting in different coatings properties. The conducted study determines hardness, elasticity modulus, fracture resistance, and tribological properties – wear and friction coefficient of deposited coatings. The lowest wear and coefficient of friction were exhibited coatings deposited at higher acetylene flows, 15-20 sccm. However, they are atch testing is several times smaller than in a case of softer coatings deposited at lower acetylene flow up to 10 sccm.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mechanicznych i tribologicznych nanokompozytowych powłok węglowych Ti/a-C:H, które porównywano z właściwościami powłok węglowych a-C:H. Powłoki wytwarzano techniką magnetronowego rozpylania przy różnym przepływie acetylenu od 1 do 20 sccm przez komorę próżniową, co skutkowało różnymi właściwościami powłok. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie twardości, modułu sprężystości, odporności na pękanie oraz właściwości tribologicznych – wskaźnika zużycia i współczynnika tarcia wytworzonych powłok. Najmniejszym zużyciem oraz najmniejszymi wartościami współczynnika tarcia charakteryzowały się powłoki wytworzone przy największych przepływach acetylenu 15–20 sccm. Natomiast są one kruche, a obciążenie krytyczne określone w teście zarysowania jest kilkukrotnie mniejsze niż dla miększych powłok osadzanych przy przepływie acetylenu do 10 sccm.
PL
Artykuł dotyczy właściwości zbrojonych murów z betonu komórkowego. Prezentuje wyniki badań niewielkich ścian poddanych próbie ukośnego ściskania zgodnie z amerykańską normą ASTM E519-81. Zbadano 18 modeli, w których zastosowano 2 typy zbrojenia, 2 typy zapraw, 3 typy spoin wspornych i 2 typy spoin czołowych (bez lub z zaprawą). Badania wykazały m.in., że najkorzystniejszy wpływ na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie uzyskano, stosując zbrojenie w postaci kratowniczek przy nakładaniu zaprawy na powierzchnię wsporną dolnej warstwy elementów murowych i na dolną powierzchnię wsporną górnej warstwy elementów murowych (taką technologię umownie nazwano podwójną spoiną). Układając zbrojenie w spoinach wspornych na ułożoną wcześniej zaprawę na powierzchniach wspornych dolnej warstwy elementów murowych (taką technologię umownie nazwano jednostronną spoiną), zaobserwowano obniżenie wartości naprężeń rysujących i niszczących w porównaniu z elementami niezbrojonymi.
EN
In the article on the properties of reinforced AAC walls presented results of a small specimens in an attempt to diagonal compression in accordance with the American code ASTM E519-81. 18 models examined, using two types of reinforcement, two types of mortar, and 3 types of bed joints and two types of head joints (with or without mortar). Research has shown, that the most beneficial effect on cracking shear stresses and shear strength obtained using truss type reinforcement when mortar applying on the upper and down bed surfaces of units (this technology conventionally called double joints). Arranging reinforcement in the mortar applying only on the down surfaces of units (this technology conventionally called single joints) was observed a decrease the cracking and ultimate shear stress to the unreinforced specimens.
PL
W pracy zbadano odporność na wysokie temperatury ogniotrwałego betonu z cementu glinowego zbrojonego włóknami bazaltowymi. W serii próbek cement zastępowano metakaolinem w ilości od 5% do 25%. Właściwości próbek betonowych, a mianowicie wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz energię pękania, zbadano po podgrzaniu do temperatury 600°C i 1000°C. Ustalono, że stosunkowo mały dodatek metakaolinu, w zakresie 5% do 10% zapewnia większą wytrzymałość, jednak w przypadku równoczesnego zastosowania włókien bazaltowych wzrasta nawet przy dodatku 10% i 20%. Korzystny dodatek włókien jest mały: 0,25% do 0,5% objętościowo. Pomiary energii pękania pokazują duży wpływ włókien na propagację pęknięć w próbkach ogrzewanych do 600°C i 1000°C.
EN
In the paper the resistance to high temperature of refractory concrete from calcium aluminate cement reinforced with basalt fibres was studied. In the series of samples cement was replaced by metakaolin from 5% to 25%. The properties i.e. flexural, compressive strength and fracture energy of concrete samples heated at 600°C and 1000°C were examined. It was established that relatively low metakaolin addition, in the range of 5% to 10%, is ensuring higher strength, but with simultaneous basalt fibres application is higher from 10% to even 20%. The optimum fibres percentage is low, 0.25% to 0.5 % by volume. The fracture energy determination show the significant fibres influence on cracks propagation in samples heated at 600°C and 1000°C.
EN
Purpose: To show the influence of retentive cavity, cavity wall preparation and different luting techniques on the fracture resistance of severely damaged teeth restored with adhesive core build-ups and monolithic zirconium crowns. Methods: Extracted molars were prepared with 2 mm ferrule height and divided into eleven groups (n = 8/group). In nine groups a retentive occlusal cavity with a width and depth of 1 or 2 mm was prepared. Two control groups without a retentive cavity were made. Zirconium crowns were manufactured. 48 copings were cemented with glass-ionomer cement (Ketac Cem), the others (n = 40) with adhesive resin cement (Panavia F 2.0). Artificial ageing was carried out in the following way: n = 88, thermocycling (10,000 cycles, 6° C/60° C), n = 80 chewing simulation (1,200,000 cycles, 64 N). The samples were tested for load at first damage and fracture load with non-axial force. For statistical analysis ANCOVA with post hoc, Bonferroni-adjusted t-test were used ( p ≤ 0.05). Results: No differences between the tested cements were detected. Influence of the cavity wall thickness was significant ( p = 0.001). Mostly, the samples with wall thickness of 2 mm showed better results. Both control groups (no cavity) showed results comparable to study groups with cavity. Conclusions: Retentive cavity is most likely not mandatory. However, if prepared, the cavity wall thickness is of higher importance than cavity depth. Glass-ionomer and adhesive resin cement are comparable for use with zirconia crowns.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu (MK). Przeprowadzono badania wytrzymałościowe: wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na pękanie, określając krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIc S. Badania zaprogramowano według planu centralnego kompozycyjnego rotalno-quasi-uniformalnego, przyjmując jako zmienne niezależne stosunek woda/spoiwo oraz udział dodatku metakaolinitu w stosunku do masy cementu. Wytrzymałość na ściskanie fc oraz krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIc S określono po 28, 90 i 180 dniach dojrzewania betonu. Podano uzyskane zależności funkcyjne umożliwiające określenie badanych właściwości mechanicznych (fc i KIc S) po 28, 90 i 180 dniach twardnienia w zależności od stosunku woda/spoiwo w/s oraz udziału metakaolinitu w stosunku do masy spoiwa MK/s. Wykazano statystycznie istotny wpływ zmiany zarówno składu betonu, jak również jego wieku na wzrost badanych właściwości mechanicznych (fc i KIc S).
EN
In the paper the results of experiments on concrete with metakaolinite addition were presented. The following properties were measured: compressive strength fc and the critical stress intensity factor KIcS after 28, 90 and 180 days of concrete hardening. There was observed a statistically significant effect of changing both the composition of concrete and its age on the growth of the mechanical properties (fc and KIc S). Increasing the ratio of water/binder always resulted in a decrease of compressive strength and the critical stress intensity factor. An increased share of MK, however, caused an increase of both mechanical properties (fc and KIc S). The results of investigations and analysis prove that there are important statistical dependencies between the variables used in experiments and concrete compressive strength and fracture toughness. The increased compressive strength fc is accompanied by a simultaneous increase of the critical stress intensity factor KIc S.
EN
In secondary aluminium alloys iron is the main detrimental impurity. It forms intermetallic phases which have lamellar shape, high brittleness and weak crystallographic conformity with the matrix. In the work the influence of intermetallic phases on the initiation and propagation of microcracks, mechanical and service properties of aluminium alloys has been investigated.
9
Content available remote Relation between stress state and fracture resistance in mismatched weld joints
EN
After formulating a simplified model of under- and overmatched welded joints an analysis was made of stress at interface for the cases of perpendicular and non - perpendicular orientation of the zones (soft layer and hard layer) relative to the load action direction under tension. Conclusions from the theoretical analysis form a basis to an assessment of effort and fracture of the mismatched welded joints. Conditions for producing brittle and ductile fracture in mismatched welded joints in relation to geometrical conditions of the layer (W), expressed by k, and the mechanical properties of the layer materials, W e R , 0 R and equivalent stresses H s , v s are established in further experiments.
PL
Analizowane stale węglowe z borem zaliczane są przez producentów do grupy stali odpornych na ścieranie i przeznaczonych do konstrukcji w wielu dziedzinach, również na konstrukcje w przemyśle górniczym. Stale te jednak dostarczane są w różnych stanach, z odmiennymi strukturami. Własności tych stali są zatem różne, zależnie od struktury. Dużym niebezpieczeństwem w konstrukcjach jest wystąpienie przełomu kruchego, które to niebezpieczeństwo wzrasta wraz z maksymalizacją parametrów wytrzymałościowych stali i jest inne dla różnych struktur. W prezentowanej pracy wykonano badania udarności oraz przeprowadzono analizę fraktograficzną dwóch gatunków stali dwóch uznanych producentów europejskich. Badaniom poddano stal gatunku B27 produkcji RautaruukkiCorporation oraz gatunek 28MCB5 produkcji ZerneriAcciai Company. Stale badano w trzech stanach: w stanie dostarczenia, po normalizowaniu oraz po hartowaniu i niskim odpuszczaniu. Przedstawiono zasadniczą różnicę w odporności na kruchy przełom między analizowanymi stanami. Wskazano na różnice w ocenie temperatury przejścia z plastyczności w kruchość przy stosowaniu odmiennych kryteriów.
EN
The analyzed carbon steels with boron are classified by producers as abrasion resistant steels and designed for constructions in many areas, including constructions in mining industry. However, these steels are delivered in different states, with different structures. The properties of these steels are therefore different, depending on the structure. There is danger in the construction occurring of a brittle fracture. The danger increases with maximization of the strength parameters of steel and is different for different structures. In the present paper impact test and the fractographic analysis of two grades of steel two recognized European producers was performed. Steel grade B27 manufactured by Rautaruukki Corporation and steel 28MCB5 manufactured by ZerneriAcciai Company were examined. Steels were tested in three states: the state of delivery, after normalize non, and after hardening and low tempering. An essential difference in the resistance to brittle fracture between the analyzed states is presented. It was indicated, that there is a difference in the evaluations of a ductile to brittle transition temperature using different criteria.
11
EN
The paper presents strength examination for premolar dental crowns recontructed with glass fibre dowels in terms of normal occlusal loadings. For comparison, strength examination of fillings retention was also done for crown reconstructions without dowels as well as for the so-called healthy teeth. The analyses of the results have shown a good quality of fillings reconstructed using the glass fibre technique and proved their durability and high strength properties.
PL
W pracy przedstawiono badania wytrzymałościowe symulujące zwarcie zgryzowe dla koron zębów przedtrzonowych odbudowywanych z wykorzystaniem wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych z włókien szklanych. Badania retencji wypełnień przeprowadzono porównawczo dla rekonstrukcji koron bez wkładów implantacyjnych oraz dla grupy zębów zdrowych. Badania wykazały dobrą jakość zakładanych wypełnień w technice szklanych wkładów koronowo-korzeniowych oraz potwierdziły ich trwałość i wysokie własności wytrzymałościowe.
PL
W pierwszej kolejności scharakteryzowano trudności oceny stopnia uwrażliwienia połączeń spajanych, przyjmując za miarę tego procesu ich odporność na pękanie. Dalsza część pracy została poświęcona analizie stosowanych obecnie procedur mechaniki pekania w ocenie odporności na pękanie niejednorodnych połączeń spajanych. Dążąc do uściślenia tego procesu, wprowadzono do modelu ETM-MM współczynnik [...] w jego zmodyfikowanej postaci, uwzględniając wpływ więzów mechanicznych (constraint effect) na proces pękania niejednorodnych połączeń spajanych.
EN
At the first part of this work are presented some difficulties of assess the susceptibility degrees of welded joints. As a dimension of susceptibility is took the fracture resistance of welded joints. The further part of this work is devoted analysis of presently applicable procedure of fracture mechanics in estimate fracture resistance of heterogeneous welded joints. Tend at correction this process it introduce constraint factor [...] to ETM-MM model for assessment of the ratio of driving forces δR for over- and under-matching welded joints.
PL
W pracy przedstawiono ogólną metodę określania wpływu więzów geometrycznych na odporność na pękanie w momencie inicjacji wzrostu pęknięcia elementów konstrukcyjnych. Przeanalizowano sytuacje, w których różne mechanizmy pękania mogą występować indywidualnie lub jednocześnie. Dla tego drugiego przypadku podano ogólny wzór na obliczenie "wypadkowej" odporności na pękanie. Zdefiniowano wielkości charakteryzujące więzy geometryczne płaskie (in-plane) oraz w kierunku elementu (out-of-plane). Zaproponowano model dla obliczania więzów geometrycznych na odporność na pękanie Jc (Kc) w przypadku pęania kruchego.
EN
The general methodology of the geometrical constraint influence on fracture resistance of structural elements has been presented. Two different situations were analyzed: one mechanism of failure dominates fracture process, two or more mechanisms of fracture take place at the same time. For the later case a new formula was proposed to compute "resultant" fracture resistance. Definitions of parameters characterising in- and out- of plane constraint have been provided. A new model to compute fracture resistance of cleavage fracture has been presented.
PL
W pracy przedstawiono model i wzory dla określenia wpływu więzów geometrycznych na odporność na pękanie materiałów ciągliwych. Obliczono nuemrycznie funkcje charakteryzujące więzy geometryczne dla próbek badanych w programie doświadczalnym. Przeprowadzono badania doświadczalne w celu określenia wartości JC. Porównano wyniki doświadczalne z uzyskanymi na podstawie modelu. Uzyskano dobrą zgodność wyników dla dwóch przebadanych materiałów.
EN
The model formulas were presented to define the influence of geometrical constraint on fracture resistance of elements made of ductile materials. FEM analysis provided values of parameters characterizing in- and out- plane constraint for specimens tested in experimental program. Theoretical assessment and experimental results were compared. Good correlation between theoretical model an experimental results was obtained.
EN
The effect of constraint on the fracture safe design and the relation between the microstructure and selected mechanical properties are discussed. After formulating a simplified model of mismatched weld joints there is made quantitative assessment of constraint effect by form a constraint parameters.
PL
W artykule przedyskutowano wpływ więzów mechanicznych na pękanie oraz relację między mikrostrukturą i wybranymi cechami mechanicznymi. Po określeniu uproszczonego modelu niejednorodnych połączeń wykonano ilościową ocenę wpływu więzów mechanicznych.
EN
The paper deals with some aspects of the fracture resistance of mismatched weld joints. At first was made characteristic of classical Engineering Treatment Model (ETM). Conclusions from the theoretical analysis farm some basis for the application of constraint factors KunW , KovW to an assessment of the fracture parameters. For example, there an assessment of the ratio of driving forces δR for over- and undermatching cases were made. Furthermore, some analytical examples were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.