Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spalanie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Wojna w Ukrainie na nowo ożywiła debatę na temat wykorzystywania w Polsce odpadów do wytwarzania energii, przede wszystkim cieplnej.
PL
Niezależnie od typu instalacji, rodzaju spalanego paliwa, mocy czy przeznaczenia, zawsze pozostaje miejsce na ulepszenia. Rozwiązania poprawiające efektywność wprowadzono również w działającej od 4 lat Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Instalacja w skrócie nazywana ITPOE działa na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła, z grupy PGE.
PL
Porównano 4 spalarnie odpadów komunalnych pod względem ich oddziaływania na środowisko, stosując analizę przepływów materiałowych i analizę multikryterialną. Sporządzono bilanse materiałowe spalarni. Najkorzystniejsza okazała się spalarnia w Wuppertal (Niemcy).
EN
Four com. incinerators of municipal waste were compared in respect of their environmental impact. The material flow and multi-criterial anal. were used for the assessment. The material balances of the incinerator were performed. The most abantagenous was the incinerator from Wuppertal (Germany).
EN
Numerous varieties of solid fuels have been employed for the production of heat in buildings and during cooking by utilizing furnaces and boilers. The most commonly used energy carriers include hard and brown coal, coke, and wood-based solid biofuels in the form of various types of pellets, briquettes, and chips. Notably, furnace and boiler users can combine these fuels in any way by changing their proportions. Generally, users of furnaces and boilers are known to co-burn solid fuels and various types of municipal waste. However, the municipal waste contains a number of organic compounds and toxic metals that can be released into the atmosphere during the combustion process; this poses a threat to the health of the environment and public. Herein, chemical and petrographic tests were performed to study the sources of furnace wastes. This research facilitates the identification of unacceptable substances such as plastics, metal filings, and glass.
EN
Four municipal waste incineration plants were visited in Belgium. Facilities mainly consist of grate furnaces. During stopping for maintenance, in situ observations were mainly realized in two plants, refractory and slag samples were collected. These samples were observed and analysed in laboratory: ICP chemical analysis, X-ray diffraction, scanning electron microscopy, EDS analysis, thermo-optical analysis. Three mechanisms of degradation were identified. Their appearance mainly depends on the location in the furnace. On site observation and laboratory investigations allow to understand and to model the degradation mechanisms of materials versus composition, temperature, and their locations in the furnaces.
PL
Odwiedzono cztery belgijskie spalarnie odpadów komunalnych. Obiekty składają się głównie z pieców rusztowych. Podczas postoju z powodu konserwacji w dwóch zakładach przeprowadzono głównie obserwacje in situ i pobrano próbki materiałów ogniotrwałych i żużla. Próbki te obserwowano i analizowano w laboratorium: analiza chemiczna ICP, dyfrakcja rentgenowska, skaningowa mikroskopia elektronowa, analiza EDS, analiza termooptyczna. Zidentyfikowano trzy mechanizmy degradacji. Ich występowanie zależy głównie od lokalizacji w piecu. Obserwacje na miejscu i badania laboratoryjne pozwalają zrozumieć i modelować mechanizmy degradacji materiałów w zależności od składu, temperatury i ich lokalizacji w piecach.
6
Content available remote Best available technologies for waste co-firing applications
EN
Thermal transformation of waste is one way in which the negative impact of human activities on the environment can be reduced. Thermal waste treatment is generally negatively associated by the public as hazardous and harmful to the environment. In this study the authors present the possibility of waste management in the process of co-firing with coal using BAT (Best Available Techniques) for both the combustion process and the exhaust gas purification process. Co-firing of coal with RDF (Refuse Derived Fuel) while ensuring stable production of electricity and heat supports the process of waste management which, if not burned, will end up in landfills, which, according to the authors, is the worst possible way to handle waste both from the point of view of environmental protection itself and from the point of view of energy efficiency.
PL
Spalanie odpadów, według Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, nie może być kierunkiem, w którym podążać powinna gospodarka odpadami komunalnymi. Powinno ono stanowić jedynie uzupełnienie systemu gospodarki odpadami. Spalanie odpadów lub produkcja paliw z odpadów nie przyczynią się też do osiągnięcia wymaganych poziomów ponownego użycia i recyklingu.
PL
Racjonalna gospodarka paliwami naturalnymi jest podstawowym warunkiem funkcjonowania całej gospodarki, zwłaszcza w Polsce, w której zasoby surowcowe w wielu obszarach są ograniczone. Ze względu na fakt, że wszystkie produkty powstające podczas spalania, powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi normami, badania naukowe i aplikacyjne w obszarze dziedzin przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów, stanowią obszar innowacji dla energetyki. Proponowane rozwiązanie idzie w kierunku określenia takich wskaźników technologicznych i materiałowych, które ograniczają ilości emitowanych do atmosfery substancji szkodliwych, powstających w trakcie termicznego przetwarzania. Niskotemperaturowa karbonizacja odpadów i biomasy jest jedną z metod przygotowania tych substancji do wysokotemperaturowego wykorzystania w procesie termicznej waloryzacji. Toryfikacja jest niskotemperaturowym sposobem przygotowania odpadów do wykorzystania w procesie termicznej utylizacji w kotłach energetycznych.
EN
Rational management of natural fuels is a basic condition for the functioning of the entire economy, especially in Poland, where raw material resources are limited in many areas. Due to the fact that all products generated during combustion should be managed in accordance with applicable standards, scientific and application research in the field of processing all types of waste, constitute an area of innovation for the energy sector. The proposed solution goes towards the definition of such technological and material indicators that limit the amount of harmful substances emitted into the atmosphere that are created during thermal processing. Low-temperature carbonization of waste and biomass is one of the methods for preparing these substances for high-temperature use in the process of thermal valorisation. Torrefaction is a low-temperature way of preparing waste for use in the thermal utilization process in power boilers.
PL
Racjonalna gospodarka paliwami naturalnymi jest podstawowym warunkiem funkcjonowania całej gospodarki, zwłaszcza w Polsce, w której zasoby surowcowe w wielu obszarach są ograniczone. Ze względu na fakt, że wszystkie produkty powstające podczas spalania, powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi normami, badania naukowe i aplikacyjne w obszarze dziedzin przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów, stanowią obszar innowacji dla energetyki. Proponowane rozwiązanie idzie w kierunku określenia takich wskaźników technologicznych i materiałowych, które ograniczają ilości emitowanych do atmosfery substancji szkodliwych, powstających w trakcie termicznego przetwarzania. Niskotemperaturowa karbonizacja odpadów i biomasy jest jedną z metod przygotowania tych substancji do wysokotemperaturowego wykorzystania w procesie termicznej waloryzacji. Toryfikacja jest niskotemperaturowym sposobem przygotowania odpadów do wykorzystania w procesie termicznej utylizacji w kotłach energetycznych.
EN
Rational management of natural fuels is a basic condition for the functioning of the entire economy, especially in Poland, where raw material resources are limited in many areas. Due to the fact that all products generated during combustion should be managed in accordance with applicable standards, scientific and application research in the field of processing all types of waste, constitute an area of innovation for the energy sector. The proposed solution goes towards the definition of such technological and material indicators that limit the amount of harmful substances emitted into the atmosphere that are created during thermal processing. Low-temperature carbonization of waste and biomass is one of the methods for preparing these substances for high-temperature use in the process of thermal valorisation. Torrefaction is a low-temperature way of preparing waste for use in the thermal utilization process in power boilers.
PL
Racjonalna gospodarka paliwami naturalnymi jest podstawowym warunkiem funkcjonowania całej gospodarki, zwłaszcza w Polsce, w której zasoby surowcowe w wielu obszarach są ograniczone. Ze względu na fakt, że wszystkie produkty powstające podczas spalania, powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi normami, badania naukowe i aplikacyjne w obszarze dziedzin przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów, stanowią obszar innowacji dla energetyki. Proponowane rozwiązanie idzie w kierunku określenia takich wskaźników technologicznych i materiałowych, które ograniczają ilości emitowanych do atmosfery substancji szkodliwych, powstających w trakcie termicznego przetwarzania. Niskotemperaturowa karbonizacja odpadów i biomasy jest jedną z metod przygotowania tych substancji do wysokotemperaturowego wykorzystania w procesie termicznej waloryzacji. Toryfikacja jest niskotemperaturowym sposobem przygotowania odpadów do wykorzystania w procesie termicznej utylizacji w kotłach energetycznych.
EN
Rational management of natural fuels is a basic condition for the functioning of the entire economy, especially in Poland, where raw material resources are limited in many areas. Due to the fact that all products generated during combustion should be managed in accordance with applicable standards, scientific and application research in the field of processing all types of waste, constitute an area of innovation for the energy sector. The proposed solution goes towards the definition of such technological and material indicators that limit the amount of harmful substances emitted into the atmosphere that are created during thermal processing. Low-temperature carbonization of waste and biomass is one of the methods for preparing these substances for high-temperature use in the process of thermal valorisation. Torrefaction is a low-temperature way of preparing waste for use in the thermal utilization process in power boiler.
EN
The article deals with the research on the impacts of waste incineration processes on the environment within a particular region by the means of mathematical statistics. The area of interest for this case study considers the aspects of practical application of using the above methods and principles in order to reduce the environmental impacts of waste incineration process in the concrete region. The Pearson correlation coefficient rxy = 0.54 indicates that there is a moderate linear relationship, presented by a direct proportion between the values of incinerated waste quantity and the quantity values of produced heat. The statistics results show that the incineration during a one-year period produces about 15,266 tons of plastic and electrical components, and will release about 590,000 GJ of energy and about 199,000 tons of steam and 287 tons of other emissions with only 3 milligrams of dioxins. The mathematical statistics is used to analyse, and subsequently adjust and improve the waste incineration process in order to achieve the desired parameter values, specifically the calorific values, the amount of heat produced, and the amount of generated steam and air pollutants. The results of mathematical statistics show that there is a direct relationship between the amount of incinerated waste (negative aspect) and the production of electricity (positive), but also the amount of heat produced (positive) and the amount of produced flue gas and ash (negative aspect). The environmental assessments are an important step in building and implementing Environmental Management System (EMS), which consists of the development and evaluation of the analysis followed by the adoption of measures to remedy the deficiencies. The aim of the analysis of the environmental situation within the region of the case study company is a fact-finding in the field of protection of environment that affects the production and non-production operations, and should be monitored the manufacturing practice compliance of the company with the current legislation, the status of operational documentation, the status of internal and external communications in the area of the environmental protection, the responsibilities and liabilities between departments and employees.
PL
W artykule omówiono wpływ procesów spalania odpadów na środowisko w danym regionie za pomocą statystyk matematycznych. Obszar zainteresowania niniejszego studium przypadku uwzględnia aspekty praktycznego zastosowania powyższych metod i zasad w celu zmniejszenia wpływu na środowisko procesu spalania odpadów w konkretnym regionie. Współczynnik korelacji Pearsona rxy = 0,54 wskazuje, że istnieje umiarkowana liniowa zależność, wprost proporcjonalna, między ilością spalonych odpadów a ilością wytworzonego ciepła. Wyniki analizy statystycznej pokazują, że spalarnia w ciągu jednego roku generuje około 15 266 ton odzyskanych elementów plastikowych i elektrycznych, około 590 000 GJ energii, około 199 000 ton pary, 287 ton innych emisji przy zaledwie 3 miligramach dioksyn. Statystyka matematyczna służy do analizy, a następnie dostosowania i udoskonalenia procesu spalania odpadów w celu osiągnięcia pożądanych wartości parametrów, w szczególności wartości opałowej, ilości wytwarzanego ciepła i pary oraz zanieczyszczeń powietrza. Wyniki statystyki matematycznej pokazują, że istnieje bezpośredni związek między ilością spalanych odpadów (aspekt negatywny) a produkcją energii elektrycznej (aspekt pozytywny), ale także ilością wytworzonego ciepła (aspekt pozytywny) i ilością wytworzonych gazów spalinowych i popiołów (aspekt negatywny). Oceny środowiskowe są ważnym krokiem w budowaniu i wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskiem, który polega na opracowaniu i ocenie analizy, a następnie przyjęciu środków mających zaradzić niedociągnięciom. Celem analizy sytuacji środowiskowej w regionie firmy ze studium przypadku jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie ochrony środowiska, które ma wpływ na działalność produkcyjną i nieprodukcyjną. To powinno być monitorowane zgodnie z praktyką produkcyjną firmy oraz obowiązującym ustawodawstwem, stanem dokumentacji operacyjnej, stanem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności między działami i pracownikami.
PL
Nie ulega żadnej wątpliwości, że spalanie odpadów stanowi ważny, istotny i wręcz nieodzowny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Doświadczenia większości krajów Europy, w szczególności krajów Unii Europejskiej wskazują na to jednoznacznie. Ale musimy pamiętać, że spalanie nie może zdominować całego modelu gospodarki odpadami, gdyż zgodnie z obowiązującą hierarchią celów pierwszeństwo mają: przygotowanie do ponownego użycia i recykling.
EN
The Republic of Serbia as a candidate country for the EU is obliged to comply with EU directives. This refers to the waste management sector as well. Different goals need to be fulfilled and the current waste management practice has to be improved in order to meet all regulatory EU requirements. Therefore, any piece of information that would support future waste management decisions is of great significance for developing and streamlining future strategies. The life cycle assessment (LCA) is a popular tool widely used for assessment of environmental impacts of waste management systems. This paper focuses on a LCA of four waste management scenarios used in selected region in Serbia (South Backa) and five indicators for the comparison and evaluation of municipal solid waste management strategies. The analysis includes the current situation of waste management in this region, as the base scenario, and three alternative scenarios. The combined life cycle inventory (LCI) model and life cycle impact assessment (LCIA) method has been used to evaluate the municipal solid waste system with the purpose of identifying environmental benefits and disadvantages, as well as economic cost of defined scenarios of waste management systems that could be implemented. The results clearly indicate the difference between the scenarios and show the influence of implementation of composting, RDF treatment, incineration and increased recycling rates on the environmental performance and economic cost of municipal solid waste management in the South Backa region.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań, których celem było opracowanie parametrów technologicznych procesu napawania plazmowego warstw o składzie stopu Inconel 625 na rury kotłowe ø 45x5 mm ze stali 13CrMo4-5, zapewniających zawartość żelaza na powierzchni napoiny poniżej 5%. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe napoin, zbadano skład chemiczny powierzchni napoiny, a także przeprowadzono badania metalograficzne mikroskopowe i mikroanalizę składu chemicznego na przekroju napoiny. Stwierdzono, że zastosowanie napawania plazmowego w określonych warunkach umożliwia wykonanie napoin jednościegowych o bardzo dobrej jakości i grubości poniżej 2 mm z minimalnym wymieszaniem metalu napoiny z metalem podłoża i uzyskanie zawartości żelaza na powierzchni napoiny wynoszącej 2,5%.
EN
The article presents tests aimed to develop technological parameters of the plasma surfacing of Inconel 625 overlay welds onto boiler tubes (φ 45 × 5 mm) made of steel 13CrMo4-5, providing the content of iron on the overlay weld surface below 5%. The research work involved macroscopic metallographic tests of overlay welds, the identification of the chemical composition of the overlay weld surface as well as microscopic metallographic tests and the microanalysis of the chemical composition across the overlay weld. It was ascertained that, under certain conditions, the use of plasma surfacing enables the obtainment of high-quality single-run overlay welds having a thickness of below 2 mm and characterised by the minimum stirring of the overlay weld metal with the substrate metal as well as the obtainment of an iron content of 2.5% on the overly weld surface.
PL
Zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych wpisały się już w polski model gospodarki odpadami. Pięć oddanych do eksploatacji obiektów już teraz dysponuje wydajnością niemal 1 mln Mg/r., a planowane jest podwojenie łącznej wydajności przez realizację nowych projektów. Rozwój branży termicznego unieszkodliwiania odpadów powoduje, że zwraca się coraz większą uwagę na aspekty związane z ciągłością działania instalacji. Średnich rozmiarów zakład termicznego przetwarzania odpadów komunalnych przetwarza ok. 100.000 ton odpadów rocznie. Codziennie przyjmuje ponad 300 ton odpadów przywożonych przez kilkanaście samochodów ciężarowych. Na zdolnościach pojedynczego zakładu bazuje więc nawet kilkadziesiąt gmin.
PL
Spalanie odpadów jest jednym z najważniejszych i nieodzownych elementów nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami. Ma to szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do odpadów komunalnych. Dążąc do osiągnięcia standardów gospodarowania odpadami obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, również w Polsce podjęto kilka lat temu działania zmierzające do wprowadzenia spalania do systemu gospodarki odpadami. W ostatnich latach udało się wybudować 5 dużych nowoczesnych spalarni odpadów (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań), które rozpoczęły pracę w 2016 r. Kolejna (w Szczecinie) powinna ruszyć pod koniec br. Dodając do tego funkcjonującą od 2001 r. małą spalarnię w Warszawie, powinno pozwolić to na przetwarzanie metodą termiczną około 1 mln Mg odpadów komunalnych rocznie, co stanowi tylko ok. 10% ilości odpadów komunalnych powstających w Polsce (wg danych GUS). W bardziej rozwiniętych od nas krajach UE ten odsetek jest znacznie wyższy i sięga 30-50%.
PL
Proces termicznego przekształcania odpadów staje się coraz bardziej atrakcyjnym i pożądanym rozwiązaniem w gospodarce odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów jest to proces spalania, który prowadzi do zredukowania ilości odpadów składowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej].
PL
Elsta, działająca na rynku od 1988 r., ma w swoim portfolio udział w realizacji 21 obiektów typu Waste-to-Energy na bazie technologii duńskiej, francuskiej, szwajcarskiej, koreańskiej, a także brytyjsko-norweskiej. Od lat współpracuje z największymi dostawcami technologii, m.in. w Wielkiej Brytanii, Estonii, Danii. Międzynarodowe doświadczenia z powodzeniem przenosi także na rynek polski.
19
Content available Ciepło systemowe z odpadów komunalnych
PL
Białystok jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w którym prąd i ciepło systemowe trafiające do mieszkańców, produkowane są dzięki spalaniu odpadów komunalnych. Energię z tego paliwa od 2016 r. wytwarza Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych należący do miejskiej spółki PUHP LECH. W Polsce istnieje obecnie sześć spalarni, które dzięki termicznemu przekształcaniu odpadów komunalnych mogą produkować energię elektryczną i cieplną. Takie obiekty znajdują się w Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i właśnie w Białymstoku.
PL
Praca dotyczy możliwości zagospodarowania i wykorzystania odpadów wtórnych z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów do produkcji zeolitów. Do badań wykorzystano popioły lotne i żużle pochodzące z krajowych spalarni odpadów. Badane materiały poddawane zostały hydrotermalnej alkalicznej aktywacji w wodnym roztworze wodorotlenku sodu, przy różnych wariantach stężeń molowych. W wyniku badań stwierdzono przydatność tego rodzaju materiałów do syntezy zeolitów – otrzymano między innymi sodalit. Przedstawiono wyniki analiz SEM/EDS oraz XRD dla najbardziej efektywnych procesów syntezy.
EN
The work concerns the possibility of the use of secondary waste from waste incineration processes for the production of zeolites. The study used fly ash and slag from national waste incineration plants. The test materials were subjected to hydrothermal alkaline activation in aqueous solution of sodium hydroxide, the molar concentrations of the various variants. The research revealed the usefulness of this type of material for the synthesis of zeolites – obtained sodalite. Presents the results of analyzes of the SEM / EDS and XRD for the most efficient synthesis processes.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.