Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
PL
Obowiązujący w naszym kraju system prawny chroni dane osobowe wszystkich mieszkańców Polski. System ten wykształcił się wraz ze zmianami ustrojowymi w latach 90. ubiegłego wieku. Przez czas jego stosowania był nowelizowany pod kątem stworzenia bardziej skutecznego i efektywnego sposobu chroniącego dobro wszystkich ludzi. Tworzenie prawa to zadanie Sejmu i Senatu, jednak jako członek Unii Europejskiej jesteśmy również zobowiązani stosować prawo unijne. W tym zakresie działalność legislacyjna jest stosunkowo dynamiczna, ponieważ od wielu lat dąży się do wprowadzenia w całej Unii Europejskiej jednakowych standardów ochrony. Te standardy wchodzą w życie już w maju 2018 r. i faktycznie zmieniają wiele regulacji w obowiązujących zasadach ochrony. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych zasad ochrony oraz omówienie najważniejszych regulacji wprowadzonych przez prawo unijne i skutków ich stosowania tam, gdzie będą one najbardziej widoczne, czyli w polskich przedsiębiorstwach.
EN
The legal system in force in Poland protects personal data of all Polish citizens. This system was developed along with political changes in the 90s of the last century. For several decades of its application, it was amended to create tools for a more effective and efficient system that protects the well-being of all inhabitants. Creating a system of law is the task of the Lower House and the Senate, but as a member of the European Union, Poland is also obliged to apply EU law. In this respect, legislative activity is relatively dynamic, since for many years the aim has been to introduce uniform security standards throughout the whole European Union. These standards come into force as early as of May 2018 and actually change many regulations in the existing protection rules. The aim of the paper is to present the current principles of protection and discuss the most important regulations introduced by the EU law and the effects of their application on Polish entrepreneurs.
PL
W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca wkładu polskich wynalazców do rozwoju nauki i techniki na przełomie XIX i XX wieku. Wynalazcy sprzed 100 lat, często zapomniani, podobnie jak i ich wynalazki, które pomimo upływu czasu towarzyszą nam do dnia dzisiejszego. Takim okresem szczególnym był czas I wojny światowej i w jej wyniku uzyskanie własnej państwowości. To z tym okresem ściśle jest związane utworzenie Urzędu Patentowego RP oraz po raz pierwszy w naszej historii opracowanie podstaw dla ochrony prawnej wynalazków powstałych już w wolnej Polsce. W oparciu o przyjęty w tamtym okresie system prawny i ciągle nowelizowane przepisy prawa krajowego, nieprzerwanie od 100 Polski Urząd Patentowy udziela praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe zgłaszane do ochrony w naszym kraju.
EN
The article presents the problems concerning the contribution of Polish inventors to the development of science and technology at the turn of the 19th and 20th centuries. Inventors of 100 years ago, who are often forgotten, as well as their inventions, which despite the passage of time accompany us to this day. Such a particular period was the time of the First World War and, as a result, obtaining its own statehood. It is closely related to the establishment of the Patent Office of the Republic of Poland and for the first time in our history the basis for the legal protection of inventions have been developed. On the basis of the legal system adopted at that time and constantly amended, national law, continuously from 100 the Polish Patent Office grants exclusive rights for inventions and utility models submitted for protection in Poland.
3
Content available remote Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe
PL
W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca znaku towarowego, który odróżnia towary i usługi tego samego rodzaju pochodzące od różnych przedsiębiorców. Współcześnie prawa do posiadania znaków towarowych odgrywają ogromną rolę, stając się podstawą do budowania wizerunku i reputacji firmy. Faktycznie jest to bardzo cenny składnik majątku przedsiębiorstwa. Jednocześnie jego rejestracja to istotny element promocji przedsiębiorstwa, niektórych towarów tego przedsiębiorstwa lub świadczonych usług. Po stosunkowo długim okresie stabilizacji prawa regulującego problematykę ochrony znaków towarowych w ostatnim okresie zostały dokonane zmiany, które mają ułatwić przedsiębiorcom sposób uzyskania praw wyłącznych, tym samym dostosowano przepisy do wymogów Unii Europejskiej.
EN
The article presents the issue of a trademark that distinguishes goods and services of the same type that come from different entrepreneurs. Nowadays, the rights to possess trademarks play a great role, becoming the basis for building the company’s image and reputation. In fact, it is a very valuable asset of the company’s property. At the same time, its registration is an important element of the company promotion, considering some of the company’s goods or services provided. After a relatively long period of stabilization concerning the law regulating the issue of trademark protection, recently changes have been made to make easier for entrepreneurs to obtain exclusive rights, thereby adapting the regulation to the requirements of the European Union.
EN
The paper presents the most important events in the history of the development of the thermovision usage in Fire Services in Poland. The first attempts to use the thermal imaging cameras in fire protection in Poland and in the world have been described. Firefighting and Rescue Units were first equipped with thermal cameras for tactical operations in 1997. In the following years the Fire Service Units were continuously provided with more thermal equipment. Attempts have been made to use infrared pyrometers to detect fires. The paper also presents the current state of thermal imaging cameras equipment in Fire Services and information how the cameras are used. In order to present the usage of cameras in the actions of Fire Services, the statistics on thermal devices contribution in actions in the selected poviat has been drawn up. The data are presented in Table 1 and Table 2. The final conclusions show the directions for development of the thermovision usage in fire protection and rescue actions.
5
Content available Test pożarowy autobusu w pełnej skali
PL
W artykule opisano próbę pożarową autobusu przeprowadzoną w pełnej skali. Opisano dynamikę rozwoju pożaru i przebieg akcji gaśniczej. Przedstawiono fotografie ilustrujące przebieg testowego pożaru. Zamieszczono wykresy przebiegu temperatury podczas procesu spalania w wybranych punktach pojazdu. Określono czas na przeprowadzenie ewakuacji. Wyznaczono średnią wartość mocy pożaru.
EN
The article describes the full scale bus fire test. The dynamics of the development bus-fire was described Time to the evacuation was designated. The average value heat release rate was determined.
PL
W artykule został przedstawiony Urząd Patentowy RP jako organ, który ustawowo jest upoważniony do przyznawania zgłaszającym praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Autor zaprezentował genezę i warunki, w jakich tworzono podstawy działalności Urzędu, jego organizacji i zadań. W dalszym ciągu omówiono rolę i zadania ekspertów UP, którzy zostali powołani do orzekania w sprawach własności przemysłowej. Jednocześnie zostały przedstawione warunki uzyskiwania kwalifikacji na stanowisko eksperta, ich naboru, szkolenia i uprawnień. Ważnym aspektem zadań Urzędu oprócz postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego jest działalność kolegiów orzekających do spraw spornych, które rozstrzygają w sprawach istotnych dla wielu współczesnych przedsiębiorców.
EN
The article presents the Polish Patent Office as an agency, which is licensed, according to the law, to grant the applicants the exclusive rights on the objects of industrial property protection. The author presents the genesis and conditions of creation of the basis of the Office’s activities, organization and tasks. In the article, there are also discussed the role and tasks of the experts of the Polish Patent Office, who are appointed to adjudicate on matters of the industrial property. There are also presented the conditions for obtaining the qualifications for the positions of experts, their recruitment, training, and permissions in this paper. An important aspect of the Office’s tasks, except application and registration procedures, is the activity of the board handling minor offences in the litigious matters, which settle in matters relevant to many of today’s entrepreneurs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych rozwoju pożaru samochodu osobowego ze szczególnym uwzględnieniem szybkości przemieszczania się strefy spalania. Przedstawiono wykresy temperatury w wybranych miejscach auta. Podano czasy przejścia ognia przez przegrody oddzielające przedział osobowy od komory silnika i przestrzeni bagażowej.
EN
The article presents the results of experimental studies on passenger car fire development with particular emphasis on the speed of the combustion zone movement. Graphs of temperatures in selected locations of the car are presented. The paper includes transition times for fire to pass the partition separating the passenger compartment from the engine compartment and luggage compartment.
8
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady dotyczące zarządzania prawami autorskimi. Zasady te to możliwość zarządzania osobistego i poprzez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Uwzględniono w nich również słabszą pozycję twórcy i artysty, a także tego, co dotyczy społecznej presji związanej ze swobodnym dostępem do dóbr kultury. Wszystkie zaprezentowane regulacje wraz z przepisami dotyczącymi działalności Komisji Prawa Autorskiego mają na celu pomoc przedsiębiorcom w zgodnej z prawem eksploatacji utworów.
EN
The article presents the basic principles for management the copyright. These principles are the ability of the personal management as well as through organizations of collective management the copyright and related. They also take into account the weaker position of authors and artists, as well as everything what is regarding the social pressure resulting from free access to cultural goods. All presented regulations, including those relating to the activities of the Copyright Commission, are designed to help entrepreneurs in the lawful use of works.
9
Content available Determining of a passenger car fire temperature
EN
A fire test was carried out. In the test a lift back passenger car with LPG system was burnt. Fire footprints, visible only in IR were observed with a thermal camera. Temperature was measured at specific points of the car and results were presented in graphs. Comparative measurements of surface temperature were taken by a thermocouple and thermal camera. Value of emissivity coefficient was delimited using ThermaCAM Researcher programme, by Flir Co.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8366--8372, CD2, cz. 5
PL
Przedstawiono zagrożenia stwarzane przez instalacje gazowe LPG samochodach osobowych i stosowane zabezpieczenia przed wybuchem i pożarem. Przeprowadzono trzy próby pożarowe na samochodach zasilanych gazem LPG. Podczas eksperymentów mierzono temperaturę w wybranych miejscach aut, w tym przy instalacji LPG. Wyniki przedstawiono na zamieszczonych wykresach. We wszystkich przypadkach zadziałały zawory bezpieczeństwa uwalniające gaz, aby zapobiec rozerwaniu zbiornika. Zaobserwowano i przedstawiono na fotografii charakterystyczną kulę płomieni powstałą w wyniku zapłonu chmury gazu zmieszanego powietrzem. Przedstawiono fotografie ilustrujące wypływ strumieni płonącego gazu wydobywającego się pod ciśnieniem ze zbiorników instalacji LPG. Strumienie miały zasięg do 9 m. W jednym przypadku strumień płomieni skierowany był prawie poziomo, stanowiąc bardzo poważne zagrożenie dla ratowników i obiektów znajdujących się w pobliżu palącego się samochodu. W fazie w pełni rozwiniętego pożaru temperatura we wnętrzu auta osiągała wartość ponad 1000̊ C.
EN
The paper presents threats created by LPG systems in passenger cars and examples of protection used against explosions and fire. Three fire tests in passenger cars fueled with LPG were carried out. During theseexperiments temperature was measured in specific parts of the cars, including areas close to the LPG system. The results were presented in the graphs. In all cases, safety valves worked correctly, releasing gas in order to prevent tank explosion. A distinctive ball of flame resulting from ignition of gas clouds mixed with air was observed and shown in photographs. Pictures illustrating a flow of burning gas streams coming out under pressure from the tanks of LPG system were presented. These streams were up to 9 m long. In one case, the stream of fire was directed almost horizontally, constituting a very serious threat to the rescuers and objects located near the burning car. In the phase of a fully developed fire the temperature inside the car reached the value of over 1000̊ C.
PL
Przeprowadzono próbę pożarową, w której zbadano przebieg spalania samochodu osobowego marki Fiat Uno. W czasie eksperymentu mierzono temperaturę w wybranych miejscach samochodu za pomocą termopar. Prowadzono ciągłą obserwację w świetle widzialnym i w podczerwieni. Załączono fotografie ilustrujące proces spalania w istotnych momentach. Przedstawiono w chronologicznym porządku zjawiska związane ze spalaniem samochodu. Podczas spalania nastąpiły eksplozje elementów konstrukcji samochodu, stanowiąc zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Zawory bezpieczeństwa instalacji gazowej zadziałały prawidłowo.
EN
A fire test was conducted, which examined the process of a Fiat Uno passenger car fire. During the experiment the temperature was recorded at selected areas by thermocouples. Continuous observation was conducted in visible light and IR. Photographs illustrating the combustion process at the relevant moments were attached. Events relating to the car burning were presented in the chronological order. During the combustion, explosions of car design elements occurred, posing a threat to people present nearby. Gas safety valves worked properly.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa dysponujące prawami do dóbr niematerialnych potrzebują także fachowej pomocy w zakresie zarządzania nimi. Zadania takie spełniają wykwalifikowani rzecznicy patentowi, którzy znając określone procedury, potrafią zaproponować rozwiązania najbardziej korzystne dla przedsiębiorców. W zawiązku z tym w artykule przybliżono rzecznika patentowego jako zawód zaufania publicznego, jak również zaprezentowano podstawowy zakres zadań wykonywanych na korzyść zgłaszającego, a także genezę tego zawodu.
EN
In this article the author presents the role and tasks of the patent attorney in the protection system of the industrial property. Today the company uses intangible assets which in the Polish system are protected by law. Apart from this formal regulation the practice is showing that they are playing more and more greater role in the contemporary economy. Therefore entrepreneurs and individuals were equipped with the possibility of using the professional assistance of persons who have specific skills to manage these goods. These persons are patent attorneys which offer the professional assistance in every case concerning intangible goods. Special their participation was provided in the proceedings concerning the protection of industrial property.
PL
W artykule przedstawiono przykłady rzeczywistych akcji gaśniczych w budynkach, obrazujące w jaki sposób kamera termowizyjna przyczynia się do: skrócenia czasu trwania akcji; ograniczenia zużycia środka gaśniczego, a więc zmniejszenia strat pożarowych; zwiększenia bezpieczeństwa strażaków; zmniejszenia wysiłku strażaków. Jednostki PSP mają proste kamery obserwacyjne oparte na bolometrycznych detektorach. Są przystosowane do pracy w środowisku pożarowym. Mają wbudowany pirometr podczerwieni, mierzący temperaturę powierzchni w jednym punkcie. Dobrze sprawdzają się w działaniach ratowniczo-gaśniczych, prowadzonych w budynkach. Natomiast w profilaktyce ich przydatność jest bardzo ograniczona. Wprzyszłości kamera powinna zostać zintegrowana z hełmem strażackim i systemem transmisji obrazów do stanowiska kierowania. W kamery termowizyjne powinny być wyposażone też jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
EN
The paper presents some examples of real fire fighting actions carried out in buildings. These examples show how thermal camera contributes to shortening the duration of action; minimizing the use of fire extinguishing agent, and thus reducing fire damage; increasing the security of firefighters; minimizing efforts undertaken by firefighters. The State Fire Service units are equipped with simple observation cameras based on bolometric detectors. They are adapted for operating in fire environment. The cameras are equipped with a built in infrared pyrometer measuring the surface temperature at a specific point. It must be said that these cameras are well suited for fire and rescue operations conducted in buildings but their usefulness in prevention is very limited. In future a thermovision camera should be integratedwith a fire fighting helmet and a systemof transmission pictures to the command post. The Volunteer Fire Department should also be equipped with units with thermal cameras.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania termowizji w działaniach gaśniczych, prowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W badaniach uczestniczą studenci studiów niestacjonarnych, którzy są funkcjonariuszami PSP i w pracy zawodowej zajmują się gaszeniem pożarów. Dokonano oceny sprzętu termowizyjnego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek ratowniczo gaśniczych. Przedstawiono sposoby wykorzystania kamer termalnych w gaszeniu pożarów. Ze zgromadzonych wynika, że kamery termalne najczęściej wykorzystywane do rozpoznania sytuacji pożarowej oraz podczas dogaszania i kontroli pogorzeliska. Podano przykłady wykorzystania termowizji w wybranych akcjach gaśniczych, zilustrowane fotografiami i termogramami. Przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania kamer termalnych. Zaproponowano kierunki zmian dotyczące sposobów wykorzystywania kamer termalnych w działaniach taktycznych. Wskazano na potrzebę wyposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kamery termalne. Określono wymagania odnośnie sprzętu termowizyjnego, który w przyszłości powinien znaleźć się na wyposażeniu jednostek straży pożarnych.
EN
The paper includes findings of researches conducted in the Main School of Fire Service in Warsaw, on the usage of thermovision in fire fighting actions. The researches have been conducted by extramural students who work as firefighters in the State Fire Service and deal with extinguishing fires on everyday basis. The evaluation of thermovision devices included in the equipment of firefighting and rescue units has been performed. Examples of using thermovision cameras in firefighting actions have been presented. The collected data shows that thermal cameras are mostly used for recognizing the fire situation, during completing the extinguishing actions and controlling the conflagration site. The paper includes examples of using the thermovision in some fire fighting actions, illustrated by pictures and thermograms. The advantages of using thermal cameras have been presented. There is a number of suggested changes regarding ideas of using thermal cameras in tactical actions. There are also some indications suggesting the need of including the thermal cameras in the equipment of the Volunteer Fire Units. The paper includes requirements for thermal equipment that should be included in the fire fighting units equipment in future.
PL
W Szkole Głównej Służby Pożarniczej prowadzone są badania dynamiki pożaru samochodu osobowego. Dotychczas przeprowadzono testy pożarowe na kilkunastu samochodach w różnych warunkach. W artykule opisano test pożarowy, w którym zainicjowano pożar za pomocą „koktajlu Mołotowa”. Wybór tego sposobu inicjacji podyktowany został nasilającym się zjawiskiem umyślnych podpaleń samochodów na ulicach Warszawy i zdarzającymi się podpaleniami towarzyszącymi demonstracjom ulicznym. Przedstawiono przebieg pożaru, wartości temperatury w wybranych miejscach, obciążenie ogniowe oraz efekty związane z eksplozją gazu LPG, siłowników, amortyzatorów i opon. Zamieszczono fotografie ilustrujące ważne efekty zaistniałe podczas testu pożarowego. Zasygnalizowano trudności, na które napotkano podczas pomiaru temperatury za pomocą kamery termowizyjnej. Wyznaczono przybliżoną wartość współczynnika emisyjności powierzchni karoserii. Przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonego testu i innych badań pożaru samochodu osobowego wykonanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
EN
The experiments on the dynamic of passenger car fire have been conducted in the Main School of Fire Service. So far fire tests on a number of cars have been conducted in different conditions. The article includes a fire test where the fire was initiated by “Molotov cocktail”. Choosing this type of initiation was dictated by the increasing number of arsons of cars in Warsaw and some examples of setting fire during street demonstrations. The article presents the process of fire, the values of temperature in specific places, fire load and the effects connected with the gas explosion of LPG, shock absorbers and tyres. The work includes also a number of photographs illustrating various effects occurring during the test fire. Signaled the difficulties that were encountered during the measurement of temperature using a thermal imaging camera. Determined the approximate value of the bodywork surface emissivity. The conclusions arising from the test and other car fire tests performed at the Main School of Fire Service.
PL
W artykule opisano częstotliwość i sposoby wykorzystania kamery termowizyjnej w działaniach taktycznych na terenie wybranej jednostki ratowniczej gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono termogramy i fotografie wykonane w trakcie rzeczywistych działań gaśniczych. Ilustrują one przykłady, w których kamera przyczyniła się do szybkiej i precyzyjnej oceny sytuacji pożarowej, pozwoliła w warunkach silnego zadymienia wykryć pęknięcie ściany nośnej budynku, stwarzającego zagrożenie dla ratowników, pozwoliła zmniejszyć do niezbędnego minimum zużycie kosztownego środka gaśniczego. Dokonano oceny jakości sprzętu termowizyjnego i sposobów jego wykorzystywania.
EN
The paper presents some examples of using thermal cameras in fire fighting. It includes descriptions of using thermal cameras in fire fighting actions. Cameras enable running identification of the situation with higher precision. All the factors improve the fire fighting action, let the firefighters get to the source of fire more quickly, increase level of firefighters security, enable lowering the usage of extinguishing agents and reducing losses caused by using those agents. The literature includes many examples of using thermovision in safety engineering but there are no original works on real fire fighting actions. The paper presents thermograms and photographs taken during real fire fighting actions. They illustrate example actions where the camera contributed to quick and precise assessment of fire situation. It also allowed for detecting a crack in the supporting wall of the building that posed a risk for the rescuers in extremely smoky conditions. The camera allowed for minimizing the usage of expensive extinguishing agent as well (Figs. 1, 2, 3). The paper presents frequency and ways of using a thermal camera during tactical actions run by a particular rescue and firefighting unit of the State Fire Service. There are also some comments on functional advantages of thermal cameras included in the State Fire Service equipment that prove the decision of enquiring the cameras was right. These cameras are observational ones (in colour) with the ability of measuring temperature at one point. The cameras are easy to operate, they have been adopted for fire conditions and their indications are adequate enough. Their usefulness is highly appreciated by firefighters. Thermal cameras should be part of the Volunteer Fire Departments because their units usually come first to the fire especially in the countryside. Thermal cameras are especially useful at the beginning of fire fighting actions.
PL
W artykule opisano przebieg testowego pożaru samochodu osobowego. Podczas eksperymentu mierzono temperaturę w wybranych miejscach samochodu za pomocą termopar i kamery termowizyjnej. Przebieg eksperymentu rejestrowano w podczerwieni i świetle widzialnym. Wyodrębniono i scharakteryzowano fazy tego pożaru. W szczelnie zamkniętym pojeździe pożar rozwijał się powoli. Gwałtowny wzrost jego dynamik następuje po rozszczelnieniu okien. W ciągu kilku minut temperatura w kabinie wzrasta do ponad 10000C. Na rys. 3 i rys. 5 zamieszczono wykresy, na których przedstawiono zależność temperatury od czasu dla wybranych miejsc wnętrza samochodu i powierzchni karoserii. Temperaturę powierzchni karoserii mierzono kamerą termowizyjną i równocześnie termoparą w celu porównania wskazań tych przyrządów. Przedstawiono trudności związane z pomiarem temperatury karoserii za pomocą kamery termowizyjnej wynikające z nieznajomości emisyjności powierzchni obiektu i niestabilnych warunków zadymienia.
EN
The Main School of Fire Service carries out a full scale research on development of fire in a passenger car. The research is aimed at improving the security of both car users and rescuers. Thermal cameras are used in such experiments in order to obtain visualization of the object surface and measure the temperature. Similar researches are conducted at the University in Zilina (Slovakia). The paper presents the process of test fire of a passenger car Opel Ascona. During the experiment the temperature was measured using thermocouples and a thermal camera in specific car parts. The experiment was recorded in IR and the visible light. The fire was developing slowly in the tightly closed car. A rapid increase in its dynamics was recorded after unsealing windows and was caused by high temperature. Within a couple of minutes the temperature in the car increased to over 10000C. Fig. 3 shows the graphs of the temperature dependence on time for specific inside parts of the car and its bodyshell surface. The temperature of the bodyshell surface was measured simultaneously by the thermal camera and the thermocouple in order to compare their indications. The precise temperature measurement made by the thermal camera washampered due to lack of knowledge of the object surface emissivity and unstable smoky conditions.
18
Content available remote Wybrane problemy zarządzania prawami własności przemysłowej
EN
In the article the author presented chosen problems of managing intangibles good, focusing in the area of the industrial property. Managing them is posing an actual challenge for contemporary entrepreneurs, since they have an own specificity. The effectiveness of made managerial decisions often determines whether the enterprise is competing. This area is in many accidents what is deciding on the market position of the contemporary enterprise.
PL
W artykule przedstawiono częstotliwość i sposoby wykorzystania kamer termowizyjnych w akcjach ratowniczych. Opisano przebieg akcji gaszenia pożarów z użyciem kamery termowizyjnej w dwóch zakładach produkcyjnych. Zamieszczono termogramy i fotografie dokumentujące działania straży pożarnej. Oceniono przydatność kamer termowizyjnych w poszczególnych elementach działań. W opisanych poniżej akcjach strażacy dysponowali obserwacyjną kamerą termowizyjną z możliwością pomiaru temperatury w jednym punkcie. Kamera zaprojektowana została do pracy w warunkach pożarowych. Kamerę wykorzystano w akcji gaszenia pożaru w fabryce w Czechowicach-Dziedzicach, w 2011 roku. Użyto jej do pomiaru temperatury wewnątrz pieca hartowniczego, w którym wybuchł pożar. Kamery użyto do kontroli przewodów kominowych. Zaobserwowano spadek temperatury, podawanie środków gaśniczych nie było konieczne. Kamerę termowizyjną zastosowano również do kontroli przewodów wentylacyjnych. W celu wykluczenia powstania pożaru wtórnego lub pożaru sąsiedniej części hali produkcyjnej przeprowadzono pomiary temperatury ciągów tych przewodów. Następny pożar, w którym użyto kamery, miał miejsce w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Bielsku-Białej w 2011 roku. Po sprawieniu drabiny mechanicznej przeprowadzono z niej ogląd dachu kamerą termowizyjną w celu lokalizacji źródła pożaru. Gęsta konstrukcja więźby dachowej, duże zadymienie oraz znaczne ilości wytwarzającej się pary wodnej utrudniały lokalizację źródeł ognia. Strażak obserwujący obraz w kamerze termowizyjnej z łatwością lokalizuje miejsca mocno nagrzane, żarzące się i palące. Pomiary z użyciem kamery wykonano również wewnątrz hali zakładu. Kamera termowizyjna pomogła sprawnie i szybko przeprowadzić akcję gaśniczą. Bez niej zużytoby więcej środków gaśniczych, strażacy musieliby niepotrzebnie wybijać otwory w ścianach i stropach. W rezultacie czas akcji byłby dłuższy, a straty większe. Termowizja jest pomocna w ocenie sytuacji pożarowej. Pomaga w lokalizacji źródeł pożaru, gaszeniu pożarów ukrytych w niedostępnych przestrzeniach, w kontroli pogorzeliska. Umożliwia pomiar temperatury trudno dostępnych elementów obiektu, przewodów kominowych, kanałów wentylacyjnych, rozdzielni elektrycznych, instalacji, maszyn i urządzeń. Znajomość temperatury obiektu pozwala ograniczyć straty do minimum. Kamera termowizyjna pozwala prowadzić akcje szybko i sprawnie przy zużyciu minimalnej ilości środków gaśniczych oraz ogranicza straty do minimum.
EN
The paper presents the frequency and ways of using thermovision cameras in rescue actions. It includes a report on firefighting actions with thermovision cameras performed in two production plants. The work includes also thermograms and pictures presenting a documentation of Fire Service actions. The usefulness of thermovision cameras in particular action elements was estimated. The paper includes authors’ comments on demands that should be met by thermovision cameras used in Fire Service actions. In the actions described below, the firefighters could use a thermovision camera with the ability of measuring the temperature in one point. The camera itself is very convenient and designed for work in fire environment. A thermovision camera was used in a firefighting action during a fire in a factory in Czechowice-Dziedzice, in 2011. The camera was used to measure the temperature inside the hardening furnace, where the fire started. After that, the thermovision camera was used to control the flue ducts. Due to decrease of the temperature applying of the extinguishing media was not necessary. A thermovision camera was also used to control the ventilation ducts. The measurements of temperature in ventilation ducts was conducted to eliminate a secondary fire or a fire in a neighbouring part of the production hall. Next fire where the thermovision camera was used, took place in a meat processing plant, in Bielsko-Biała, in 2011. After checking the mechanical ladder, it was used to localize the fire source. The roof was examined with a thermovision camera. Thick structure of rafter framing, big smoke and a lot of water steam significantly inhibited the location of fire sources. Firefighter who was observing the picture in thermovision camera, could easily localize places that were strongly heated, embers and fire. Measurements taken by the camera were conducted inside the plant hall as well. Thermovision camera helped to run the firefighting action fast and smoothly. More extinguishing media would have been used without such a camera and the firefighters would have to make unnecessary holes in walls and ceilings. As a result the action would have lasted longer, the losses would have been bigger. Thermovision is helpful in estimating the fire situation. It helps in localizing sources of fire, extinguishing fires hidden in unapproachable spaces and inspecting sites of the fire. It also enables to measure temperature of difficult to access elements, chimney ducts, ventilation ducts, electrical switchboards, systems, machines and devices. Knowing the temperature of an object lets minimize the losses. The camera enabled to perform the actions fast and efficiently with minimum extinguishing media and minimizing any losses.
20
Content available Fire s of passenger car s in Poland
EN
The results of the research on the development dynamics of passenger car fires as presented in this study resemble those given in articles [3] and [4]. The following conclusions can be drawn from the analysis of its results: 1. The dynamics of a car fire development mainly depends on ventilation. 2. It is difficult to start a fire in a tightly closed car. 3. The maximum temperature of a car fire in each experiment exceeded 1,000°C (by not more than several dozen °C). 4. Under the engine cover, plastic elements are damaged, while parts from an aluminium alloy partly melt. 5. After the fire damages window panes or the car is opened the temperature inside the vehicle grows very fast to more than 1000°C. This takes 2 to 5 minutes. 6. In the course of the fire, dangerous phenomena take place, posing risks for persons near the car, such as e.g. the breakup of servos. 7. A passenger car fire can last for more than an hour.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.