Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stator faults
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Induction motor stator faults identification using modified MRAS type estimator
EN
In the paper, the possibility of the MRAS (Model Reference Adaptive System) estimator application to estimate the stator resistance of an induction motor during stator short-circuits is presented. To increase the accuracy of the motor parameter reconstruction, a modified induction motor model was used, taking into account the possibility of simulating short circuits to develop a resistance estimator. The tests were performed in the DTC-SVM vector control system. The simulation results made in Matlab Simulink environment are presented under different drive conditions.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania estymatora typu MRAS (Model Reference Adaptive System) do estymacji rezystancji stojana silnika indukcyjnego podczas zwarć zwojowych. W celu zwiększenia dokładności odtwarzania parametru silnika estymator opracowano w oparciu o zmodyfikowany model maszyny, uwzględniający możliwość symulowania zwarć. Badania wykonano w układzie sterowania wektorowego DTC-SVM. Przedstawiono wyniki symulacyjne wykonane w środowisku Matlab Simulink.
EN
In this paper deep neural networks are proposed to diagnose inter-turn short-circuits of induction motor stator windings operating under the Direct Field Oriented Control method. A convolutional neural network (CNN), trained with a Stochastic Gradient Descent with Momentum method is used. This kind of deep-trained neural network allows to significantly accelerate the diagnostic process compared to the traditional methods based on the Fast Fourier Transform as well as it does not require stationary operating conditions. To assess the effectiveness of the applied CNN-based detectors, the tests were carried out for variable load conditions and different values of the supply voltage frequency. Experimental results of the proposed induction motor fault detection system are presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono szczegółową analizę wpływu uszkodzenia uzwojenia stojana silnika indukcyjnego na jakość estymacji strumienia skojarzonego wirnika w układzie sterowania wektorowego. Analizie poddano dwa układy, powszechnie znane jako symulatory zmiennych stanu, stosowane są często w przemysłowych układach napędowych. Badania przeprowadzono w układzie sterowania polowo zorientowanego (ang. DFOC – Direct Field Oriented Control). Uzyskane wyniki wykazały, że zwarcia zwojowe mogą prowadzić do niestabilnej pracy układu regulacji automatycznej. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości estymacji - i w konsekwencji regulacji - nawet po wystąpieniu zwarć zwojowych zaproponowano zastosowanie zmodyfikowanych estymatorów strumienia wirnika. W pracy zaprezentowano szczegółową analizę teoretyczną oraz wyniki symulacji, które przeprowadzono w środowisku MATLAB/Simulink.
EN
The paper presents a detailed analysis of the impact of stator winding faults on the properties of the rotor flux estimation in the vector controlled induction motor drives. In the paper the two well-known simulators, often used in the industrial drives, were analyzed. The tests were carried out in a Direct Field Oriented Control (FOC) system. It was shown, that during inter-turn short circuits, the vector controlled system can be even unstable. To guarantee the stability during stator faults, a compensation method, based on the modified rotor flux estimators, was proposed. The article presents a detailed theoretical analysis as well as the results of simulations carried out in the MATLAB/Simulink environment.
EN
The paper presents the possibility of using neural networks in the detection of stator and rotor electrical faults of induction motors. Fault detection and identification are based on the analysis of symptoms obtained from the fast Fourier transform of the voltage induced by an axial flux in a measurement coil. Neural network teaching and testing were performed in a MATLAB–Simulink environment. The effectiveness of various neural network structures to detect damage, its type (rotor or stator damage) and damage levels (number of rotor bars cracked or stator winding shorted circuits) is presented.
EN
The paper is concerned with detection of a stator and rotor winding faults in a squirrel-cage induction motor. The idea of the fault detection is based on a hypothesis that each of windings faults results in a sharp increase or decrease of internal parameters’ values of the machine, therefore it can be treated as a suitable fault symptom. Resistances of the stator and rotor windings seem to be adequate quantities due to their direct relationship with the machine windings. An observation and analysis of the parameters’ changes in a realtime domain enables to an incipient detection of the fault. It is evident that internal parameters of the machine can’t be measured directly during operation on the drive system thus the only way is an estimation by specialized algorithms. In the paper two estimators based on Model Reference Adaptive System (MRAS) were utilized to achieve this goal. Two simple algorithms for faults detection are proposed as well. Detailed description of fault detection systems is included in the paper. Proposed systems were tested on computer simulations performed by MATLAB/Simulink software. Then, experimental tests were carried out on the laboratory setup to confirm usefulness of proposed approaches.
PL
Artykuł skupia się na wykrywaniu wybranych uszkodzeń uzwojeń stojana i wirnika silnika indukcyjnego klatkowego. Idea detekcji opiera się na założeniu, że każde uszkodzenie uzwojeń powoduje gwałtowną zmianę wartości wewnętrznych parametrów maszyny, co może być uznane jako miarodajny symptom uszkodzenia. Najbardziej odpowiednimi parametrami wydają się być rezystancje stojana i wirnika ze względu na bezpośrednie powiązanie z uzwojeniami silnika. Obserwacja i analiza zmian wartości tych parametrów w czasie rzeczywistym umożliwia wykrycie uszkodzenia w jego wczesnym stadium. W trakcie pracy napędu nie ma możliwości pomiaru rezystancji uzwojeń, dlatego też jedynym sposobem na uzyskanie informacji o ich aktualnych wartościach jest estymacja z zastosowaniem wyspecjalizowanych algorytmów. W pracy do realizacji tego celu zastosowano układy adaptacyjne z modelem odniesienia (MRAS). Ponadto zaproponowano również dwa proste algorytmy detekcji uszkodzeń uzwojeń stojana i wirnika. W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczący wykrywania uszkodzeń silnika indukcyjnego z zastosowaniem estymatorów parametrów. Proponowane rozwiązanie zostało sprawdzone poprzez analizę symulacyjną przeprowadzoną w środowisku MATLAB/Simulink a także zweryfikowane na stanowisku eksperymentalnym.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wczesnego wykrywania uszkodzeń elektrycznych silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości w zamkniętej strukturze sterownia DFOC. Wzięto pod uwagę uszkodzenia zarówno stojana, w postaci zwarć zwojowych oraz wirnika – pękniętych prętów. Przeprowadzono badania eksperymentalne napędu przy różnych prędkościach oraz wartościach momentu obciążenia. W celu jednoczesnej diagnostyki obu uszkodzeń wykorzystano jeden z sygnałów wewnętrznych układu sterowania.
EN
This paper deals with an early detection of electrical damages of an induction motor supplied by a voltage source inverter in the closedloop control structure DFOC. Both stator damages, in the form of shorted turns, and rotor damages, in the form of broken bars, are taken into consideration. Experimental tests have been conducted for different speed and torque values. In order to diagnose both damages simultaneously one of the internal signals from the control structure is utilized.
7
Content available remote Multicriteria diagnosis of synchronous machine using MCSA
EN
This paper discusses the detection of internal faults in the stator and rotor windings of synchronous machine. The motor current signature analysis, allows using low cost equipment to detect the faults by monitoring the coils currents. The process of detection is fully optimized, to predict the faults in machine before damage. It was shown, how using the stator current harmonic spectrum of the healthy machine as a reference data, the detection of faults can be reliable performed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wczesnego wykrywania uszkodzeń stojana (zwarć zwojowych) silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przemiennika częstotliwości. Zastosowano metodę analizy częstotliwościowej opartej na algorytmie FFT dla sygnałów modułu wektora przestrzennego prądu stojana, chwilowej mocy czynnej i biernej oraz estymowanego momentu elektromagnetycznego. Sygnały te były obliczane na bieżąco na podstawie pomiaru prądów i napięć w silniku. Do obliczenia mocy chwilowej czynnej i biernej wykorzystano pojęcia mocy elektrycznej dla niesinusoidalnych systemów zasilania. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych dla silnika malej mocy, w którym modelowano fizycznie zwarcia zwojowe. Badania przeprowadzono dla różnych częstotliwości zasilania, co pozwoliło dokonać oceny przydatności analizowanych sygnałów w diagnostyce uszkodzeń stojana.
EN
This paperdeals with the problem of the early stator faults detection (the short-circuits) of induction motors supplied from the frequency converter. The method based on the FFT algorithm is used for the spectral analysis of moduls of the spatial current vector, the instantaneous active power, the instantaneous reactive power and the estimated electromagnetic torque. These signals are on-line calculated, basing on the measured currents and voltages of the motor. Computations of the instantaneous active and reactive power use the theory of the electric power for non-sinusoidal power systems. In this poper results of laboratory investigations for low power motor with modeled stator short-circuit are demonstrated. Tests were realized for different supply frequencies, what enabled the evaluating of the usefulness of the propsed analysis in the diagnostics of the stator faults in the converter-fed induction moter drives.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.