Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ubezpieczenia komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza tematykę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczeń komunikacyjnych. Omówiono w nim definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiono ich klasyfikację oraz wyjaśniono pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w lipcu 2019 r. wśród mieszkańców Radomia, posiadających polisę ubezpieczenia komunikacyjnego. Badania te dotyczyły zadowolenia osób ubezpieczonych z posiadanego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz miały na celu zbadanie znajomości przez te osoby pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i znajomości warunków nawiązanych przez nich umów ubezpieczeniowych. Wnioski z badań mogą posłużyć do określenia stanu wiedzy i poziomu zadowolenia ubezpieczonych z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
The paper deals with topics related to one of the most popular types of insurance - motor insurance. It discusses the definition of motor insurance, presents their classification and defines the concept of insurance subrogation. The aim of the article is to present the conclusions of the research conducted by the author in May 2019 among the residents of Radom who have a motor insurance policy. The research concerned the satisfaction of insured persons with their motor insurance package and the aim of research was examining the knowledge of insured people concerned concepts related to motor insurance and knowledge about the terms of insurance agreement signed by them. The conclusions from the research can be used to determine the state of knowledge and level of satisfaction of the insured people with insurance products available on the Polish motor insurance market.
PL
W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki dotyczącej zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym na przykładzie roli agenta ubezpieczeniowego w procesie weryfikacji danych wpływających na kształtowanie się składki ubezpieczeniowej. Dla celów empirycznych posłużono się badaniami polegającym na ocenie stopnia weryfikacji danych podawany przez stronę popytową w przypadku chęci zawarcia ubezpieczenia autocasco i odpowiedzialności cywilnej. Zamierzeniem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w systemach zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, co w przyszłości prowadzić może do poprawnej weryfikacji i oceny ryzyka przez agenta ubezpieczeniowego.
EN
In the article an attempt was made indicated of the issues concerning the risk management insurance on the example of the subject from the micro sector of enterprises of the school research of role of the insurance agent in the process of the forming of insurance premiums. In order to identify mutual correlation they used examinations concerning analysis of the role of the insurance agent in the process of the forming of insurance premiums in case of the motor vehicle insurance. Indicating is planning the article indicating existing restrictions of formal and desired perspective directions of changes in risk management systems is insurance, what in the future to lead perhaps to the correct verification and the risk assessment insurance by the insurance agent.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
1485--1492, CD
PL
W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki dotyczącej oceny i analizy skutków ekonomicznych wpływu systemów eksperckich na proces szacowania kosztów napraw samochodów osobowych w Polsce. Rozważania uzupełniono o autorskie symulacje obejmującą zastosowanie poszczególnych systemów eksperckich w procesie szacowania kosztów napraw wspierając eksperyment numeryczny metodą kosztorysową. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej oraz zasygnalizowanie pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w procesach unifikacji programów służących szacowaniu kosztów napraw samochodów osobowych w na polskim rynku motoryzacyjnym.
EN
In the article an attempt to signal the issues concerning the parameter estimate of economic costs of repairs of exploitation passenger cars in Poland- to the school was made comparative original parts but alternative parts of the Deliberation were supplemented for author's simulations of costs of repairs, including applying individual categories of the spare parts in processes of exploitation repair of passenger cars in Poland. Keeping an eye on the being of taken research issues is planning the article as well as remedy indicating desired perspective directions of changes in processes of exploitation passenger cars in on the Polish automotive market.
PL
Znacznemu wzrostowi wskaźnika motoryzacji oraz ruchliwości mieszkańców Polski w ostatnich dwóch dekadach, towarzyszy zauważalna, wciąż jednak mała, poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W roku 2012 na polskich drogach zarejestrowano 36505 wypadków, dla porównania w 2011 r. odpowiednio 40065. W roku 2012 zgodnie ze statystyką zarejestrowanych wypadków zginęło 3520 osób, a w 2011 r. 4189. Pozytywnym zmianom, towarzyszą niepokojące zjawiska, jak np. utrzymujący się wysoki udział wypadków z udziałem pieszych (30%). W sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych obserwowany jest systematyczny wzrost stawek. Nadal dominuje restrykcyjna strategia kształtowania stawek ubezpieczeniowych w zakresie wybranych grup wiekowych oraz w odniesieniu do charakterystyki trakcyjnej pojazdów. Tymczasem obraz ruchu drogowego ulega zmianom. Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy system ubezpieczeń komunikacyjnych stosowany obecnie jest zasadny? Współczesne narzędzia informatyczne i technologie stwarzają podstawę dla formułowania zasadnych modeli kształtowania indywidualnych stawek ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
Strong rise the numbers of vehicles and people mobility in the past two decades in Poland, accompanied by a slight improvement in terms of road safety (BRD). Number of persons killed and injured in road accidents is decreasing, but the author believes, disproportionately to be taken in this regard, a cost of operations. The rising cost of BRD refers to both the road infrastructure as well as vehicles technical equipment. On polish road in 2012 recorded 36,505 accidents, compared to 40,065 in 2011, respectively. In 2012, according to statistics reported accidents killed 3,520 people in 2011, 4189. Positive developments, accompanied by worrying process such as the continuing high proportion of accidents involving pedestrians (30%). At the same time in car insurance is observed steady growth rates. Owners of the vehicles are informed about the planned drastic increases insurance rates. Still dominates the restrictive strategy the insurance rates for selected age groups and in relation to the characteristics of the car. Meanwhile, the image of traffic in recent years numerous changes. This paper is an attempt to answer the question of whether such a system for monitoring the rates of insurance which is currently used is well founded. Modern tools and technologies listed areas of expertise are the basis for the formulation of reasonable models shaping insurance rates in traffic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.