Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kredyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Leasing operacyjny czy kredyt - co musisz wiedzieć?
PL
Leasing operacyjny czy kredyt? Który sposób finansowania bardziej się opłaca? Takie pytania każdego dnia zadaje sobie wielu przedsiębiorców. W artykule porównam leasing operacyjny i kredyt dla maszyny o wartości 500 000 zł netto.
EN
Through years Sony in Japan has shown success in bringing to themarket high quality products, and via technical inventions. Today risk management is one of vital issues in Sony to maintain its reputation in global markets. The purpose of this study is to find out impacts of economic factors at macro level on net profit of a big technological giant like Sony. We found that movement of net profit in big firms such as Sony will reflect the business health of technology system and the whole economy. The results of quantitative research, in a seven factor model, show that the increase in inflation, GDP (increasing too much) and lending rate and reducing risk free rate has a significant effect on reducing Sony net profit with the highest impact coefficient, the second is decreasing the exchange rate. Last but not least, this study proposes risk management solutions and business management plans to lower business risks, cost and enhance its net profit.
3
EN
The article presents the basic techniques of data mining implemented in typical commercial software. They were used to assess the risk of credit card debt repayment. The article assesses the quality of classification models derived from data mining techniques and compares their results with the traditional approach using a logit model to assess credit risk. It turns out that data mining models provide similar accuracy of classification compared to the logit model, but they require much less work and facilitate the automation of the process of building scoring models.
EN
The objective of this article is to maximize the joint profit for supplier and retailer by constructing a combined supplier–retailer inventory model wherein supplier and retailer both have implemented trade credit policies, and some defective items are received by the retailer. The customer’s demand is expressed as a function of time, price and credit period, which is appropriate for the products for which demand increases initially and after some time it starts to decrease. Production, directly proportional to the customer’s demand rate, is considered as one of the decision variables for the purpose of reducing the holding cost of the supplier. The article estimates the optimum replenishment cycle, customer’s credit period, retail selling price by a classical optimization technique. For validation of the derived model, various numerical examples are demonstrated. Finally, implementing sensitivity analysis on the decision variables by varying the inventory parameters, effective managerial insights are generated which is beneficial for the players of supply chain by practically gaining the maximum joint profit through advising to opt for the case N ≤ M ≤ T , i.e., when the customer’s trade credit period offered by the retailer is lesser than the retailer’s trade credit period offered by the supplier and which is lesser than the replenishment cycle length.
EN
The article concerns the comparative analysis concerning credit market situation on the background of economic growth changes in Poland, the Czech Republic, Lithuania and Hungary. The main objective of this article is to identify the similarities and differences in the economic situation of the whole economies and credits market conditions in individual countries. This relationship has been verified for each country. To determine the strength of the relationship between the dynamics of changes in the value of credits and GDP, Pearson correlation analysis was used. The basis of the analysis presented in the article was data from central banks, Central Statistical Office and Eurostat. Time horizon under investigation covered the period of 2004-2013. The results of analysis indicate that both the economic condition of entire economies, as well as the situation in the credit market remained diverse in all analyzed countries. Among the most significant similarities there was found that changes in the rate of economic growth in the analyzed countries remained at a moderate depending on the dynamics of changes in the credit market. Although the analyzed countries experienced a financial crisis, not all of them recorded a negative growth rate of GDP and credits.
PL
Artykuł, na wstępie którego dokonano krótkiej charakterystyki bieżącego rynku leasingu pojazdów prezentuje porównanie alternatywnych form finansowania - leasingu i kredytu ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych oraz bilansowych. Porównanie przedstawiono na przykładzie, który pozwoli ocenić korzyści z inwestycji finansowanej leasingiem operacyjnym i kredytem bankowym.
EN
This paper, which has brief characteristics of the current market of leasing vehicles analysed in the introduction presents a comparison of the alternative forms of financing- leasing and credit with particular regard to tax and balance issues. This comparison is presented on the basis of an example which facilitates the evaluation of the benefits of the financial investment in operational leasing and bank credit.
PL
W artykule szczegółowo omówiono i przeanalizowano różne formy pozyskiwania pojazdów, w tym: zakup gotówkowy, leasing (operacyjny i finansowy), kredyt (raty stałe i zmienne), na jem (krótko i długoterminowy) oraz pojazd dedykowany. Każdą z owych form szczegółowo opisano uwypuklając jej istotę i najważniejsze cechy. Na tej podstawie opracowano zestawienie porównawcze poszczególnych form pozyskiwania pojazdów i ich cech. Finalnie dokonano oceny poszczególnych cech (wskazując typowe i nietypowe oraz pozytywne i negatywne), a także form pozyskiwania pojazdów (wskazując ich zalety i wady). Oceniono też poszczególne formy pozyskiwania pojazdów pod względem licz by pozytywnych i negatywnych cech.
EN
The article discusses and analyses in details different forms of financing vehicle investment, such as: buy for cash, leasing (operating and finance), credit (with fixed and changing loans), hiring (short and long term) and dedicated vehicle. Each one of the listed forms has been carefully described in the article showing its essence and crucial features. Based on this the comprehensive comparison of the particular forms of financing vehicle investment has been done. Finally the assessment of the particular features of the analyzed forms has been done (indicating typical and rare features, positive and negative as well). The same has been done with the particular forms that have been assessed also (indicating its advantages and disadvantages). Moreover, particular forms of financing vehicle investment have been assessed according to the number of their advantages and disadvantages (indicating more and less appropriate forms).
PL
Zastanawiając się nad sposobem finansowania deficytu z komercyjnych źródeł, każdy samorząd powinien rozważyć wszystkie aspekty prawne, finansowe i organizacyjne związane z wyborem pomiędzy kredytem bankowym a emisją obligacji. Poszukując kapitału na sfinansowanie deficytu, każdy samorząd powinien przeprowadzić dogłębną analizę, przedstawiającą, które ze źródeł finansowania inwestycji będzie bardziej korzystne.
PL
Inwestycje prowadzone przez spółki komunalne lub JST mogą być finansowane ze środków własnych lub obcych. Warto więc porównać kredyt i leasing jako zewnętrzne źródła finansowania, choć trzeba podkreślić, że na pytanie, która z tych form jest korzystniejsza, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda ma swoje wady i zalety, a przed wyborem najlepszej dla danego podmiotu formy finansowania należy wziąć pod uwagę kilka istotnych różnic między leasingiem i kredytem.
PL
Jednostki samorządu terytorialnego (jst) na realizację swoich ustawowych obowiązków, w tym także na wydatki inwestycyjne, czerpią środki z kredytów, pożyczek i sprzedaży obligacji. Czy jednak zobowiązania te są zaciągane prawidłowo i czy środki z nich pochodzące są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? - odpowiedzi na te i inne pytania szukała Najwyższa Izba Kontroli.
PL
Instytucją finansującą inwestycje energetyczne, w tym inwestycje energetyki odnawialnej, jest m. in. Bank Ochrony Środowiska S.A., który oferuje komercyjne i preferencyjne formy ich kredytowania. Zasady i warunki udzielania poszczególnych kredytów omówiono w niniejszym artykule.
EN
Bank Ochrony Środowiska S.A. is one of the instłtutions which finance investments in sources of energy, like investments concerned renewable energy, for example. This Bank offers commercial and preferential forms of financing such investments. All rules and conditions of lending individual credits are shown in the present article.
14
Content available remote Zależny rozkład dwumianowy, zastosowanie w reasekuracji i kredytach
PL
Praca jest poświęcona zależnemu rozkładowi dwumianowemu. Założenie o niezależności zmiennych losowych, charakterystyczne dla klasycznego rozkładu dwumianowego, zostało usunięte i otrzymany model jest bardziej realistyczny. Przedstawiono podstawowe definicje i własności omawianego rozkładu. Zależność zmiennych losowych opisano za pomocą funkcji łączących. Rozpatrzono różne przypadki zależne od postaci funkcji łączących: wymienność, niezależność, współmonotoniczność, mieszanki tych dwóch funkcji łączących oraz archimedesowe funkcje łączące. Dwa rozszerzenia prezentowanego rozkładu zostały rozpatrzone. Pierwsze uwzględnia wartości badanego procesu, a drugie losową liczbę zmiennych losowych. Omówiono zastosowania zależnego rozkładu dwumianowego w zagadnieniach dotyczących reasekuracji nadwyżki szkody oraz ryzyka kredytowego.
EN
The paper is devoted to the dependent binomial distribution. The assumption of independence of the random variables in the classical binomial distribution is omitted, so we obtain a more realistic situation. The definition and basic properties of such distribution are presented. The dependent structure of the random variables is characterized by the copula. The cases, which are dependent on the different copulas: exchangeable, independent, comonotonicity, the mixture of such copulas, and Archimedean are studied. The two extensions of our model; i.e., the values of process and the random number of variables, are investigated, too. The applications of the dependent binomial distribution to the excess-of-loss reinsurance and the credit risk management are presented.
15
Content available remote Analiza ubezpieczenia kredytu konsumpcyjnego
PL
W niniejszym referacie przedstawiono system ubezpieczenia kredytu konsumpcyjnego. Kredyt ten może być rozpatrywany w walucie danego kraju (waluta bazowa) lub w walucie innego kraju (waluta alternatywna). Spłata kredytu zależy od warunków rynkowych (oprocentowanie proste lub składane ze stopą stałą lub zmienną) oraz sposobu spłaty kredytu (raty waloryzowane, raty indeksowane, negocjowane). W referacie przedstawiono tylko analizę nominalną. Nie uwzględniono wpływu inflacji na ubezpieczenie kredytu (analiza realna).
EN
This paper is about system of insurance consumer credit. This credit can be treated in currency of given country (currency baseline) or in currency of other country (currency alternative). Repayment of credit depends on market conditions (simple and folding interest-bearing) and index installemnts mannger or repayment of credit. This paper present nominal analysis. Abstract doesn't remove real analysis insurance consumer credit.
PL
W ramach wszystkich możliwych źródeł finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska wyróżnia się między innymi środki krajowe, które są przeznaczone dla przedsiębiorców i mają na celu osiągnięcie efektu ekologicznego.
EN
In the frame of all possible sources for financing investments in the area of environmental protection, there are also national sources that are considered for entrepreneurs and have in the objective to achieve an ecological effect.
PL
System kształcenia inżynierów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dużej mierze zależny jest od uniwersytetu, który to kształcenie prowadzi. Kształcenie w dziedzinie inżynierii cywilnej (civil engineering), jest różnorodne i trudno jest przeprowadzić analizę zawierającą wszystkie aspekty tych studiów. Są jednak pewne wspólne cechy, które można wyodrębnić i które są podobne w większości uniwersytetów i wyższych szkół inżynierskich. Cechami tymi są: rekrutacja, podział ciągu kształcenia na ogólny i specjalistyczny, indywidualizacja oraz częściowa, lecz bardzo podkreślana humanizacja studiów. Wiele uniwersytetów oferujących studia inżynierskie prowadzi również studia magisterskie i doktoranckie (graduate studies) które obejmują dalsze kształcenie w dziedzinie technologii. Głównym nurtem studiów są studia dzienne, ale są uniwersytety, które prowadzą studia popołudniowe lub wieczorowe dla pracujących. Studia magisterskie prowadzone są dwoma sposobami, tj.: z pracą i bez pracy magisterskiej, ale za to z większymi wymaganiami dotyczącymi egzaminów i zaliczeń. Studia doktoranckie obejmują egzamin kwalifikacyjny, egzaminy kursowe, pracę doktorską, a w wielu uniwersytetach również obowiązkowe, zazwyczaj dwie, publikacje przed obroną pracy doktorskiej. Cały proces jest skomplikowany i zróżnicowany. Są jednak cechy i charakterystyki wspólne dla większości prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych. Cechy te i tendencje oraz niektóre problemy związane z programami nauczania i wymaganiami dotyczącymi uzyskania dyplomu inżyniera i magistra (Bachelor and Master of Science in Engineering) oraz doktora (Doctor of Philosophy in Engineering) przedstawione są w niniejszym artykule.
EN
Engineering education in the United States is diverse and depends on a particular university's customs and individual faculty preparations and views. Because of this diversity, it is difficult to perform an analysis that would contain all the aspects of engineering education. There are however certain characteristics that are common for the majority of universities and engineering schools. These are: applications for the studies, general engineering education, advanced individual study of a specialty, and an introduction to humanities. Universities that conduct graduate work have additional systems of studies for Masters and PhD degrees. The traditional stream of studies is full-time day studies, but there are universities that offer evening courses for working students. Master studies have two options: with Master thesis, or a no thesis option which requires extended course work and a final master examination. PhD studies include the qualifying examination, course work and PhD thesis and in some case publishing of two papers. Problems encountered in the education of engineers of the different levels (Bachelor and Master of Science in Engineering and Ph. D. - Doctor of Philosophy in Engineering) are presented in this paper.
EN
In the market economy products made by the companies are bought aud sold in the merchant's credit form. It is very important to norrow (to tighten ) the credit connections between companies which are co - operating with each other. Medium aud small companies giving aud taking credit aud having a very weak financial condition - can be rescued from bankruptcy by that credit. The adjounment of the term of reckoning from the date of receiving the invoice after the performance of buying or selling - in that case the provider gives the credit to the receiver. If the receiver pays immediately after the receiving of documents, then he has a possibility to get a discount. When he pays in the postponed term, he has to make a full pay and looses right to get a discount - these are the costs of merchant's credit. With merchant's credit are connected dues and obligations. Dues are made at a provider of material, produkt or service and are called dues from receivers. Obligations are made at a receiver of material, produkt or service and are called obligations towards providers. There should be a connection kept between dues and obligations in order to keep a financial fluency (availability). The company having a very weak financial availability, low position on the market and having no credit assurance for designation of bank credibity, is not able to get any bank credit. Also the weak credibility makes the companies to use the credit in the typical form. In Polish economy in above 3A companies, merchant's credit is often used and the adjounment of the term of reckoning is a merchant's credit agreement. Besides the typical form of credit there is also unusual form. The company gives the credit in 3 strategies: dynamic, moderate and conservatist, but takes the credit in 2 strategies: negotiation max discounts and max adjounments terms of reckoning.
19
Content available remote Możliwości kredytowania inwestycji budowlanych
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.