Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 227

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyniki badań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule omówiono sposób wyznaczania wytrzymałości resztkowych z wykorzystaniem zdolności pochłaniania energii przez fibrokompozyt. Badania przeprowadzono przez zginanie płyt o przekroju kwadratowym podpartych przegubowo na obwodzie. Określone w ten sposób wytrzymałości resztkowe cechują się znacznie mniejszym współczynnikiem zmienności niż wyznaczone wg PN-EN 14651:2007. Opisane badanie jest alternatywą dla 3-punktowego zginania belek i pozwala na wyznaczenie tej cechy z większą wiarygodnością.
EN
The article discusses the method of determining residual strength using the energy absorption capacity of fibrecomposite. The research was carried out by bending square cross-section plates simply supported at the perimeter. The residual strengths determined in this way are characterized by a much lower coefficient of variation than those determined using the normative method according to PN-EN 14651:2007. The described test is an alternative to 3-point bending of beams and allows to determine this feature with greater reliability.
2
Content available remote Właściwości fizyczno-mechaniczne autoklawizowanych kompozytów geopolimerowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki podstawowych badań: wytrzymałości na zginanie i ściskanie; nasiąkliwości wagowej i gęstości objętościowej autoklawizowanych kompozytów geopolimerowych z dodatkiem recyklatu geopolimerowego. Jako zmienne przyjęto: zawartość recyklatu z geopolimerów, stanowiącą część mieszanki popiołowo-żużlowej oraz współczynnik aktywator/spoiwo. Wyniki wskazują, że zastosowanie materiału z recyklingu geopolimerów poprawia badane cechy kompozytów.
EN
The article presents the results of basic tests: bending and compressive strength, water absorption by weight and volumetric density of autoclaved geopolymer composites with the addition of geopolymeric recyclate. A variable content of geopolymer recyclate was assumed as part of the ash-slag mixture and a variable activator/binder ratio. The results indicate that the use of geopolymer recycled material improves the examined properties of composites.
PL
Używki (alkohol, papierosy) stosowane przez pracowników na stanowiskach pracy mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ich nadużywanie, incydentalnie czy długookresowo, może stanowić poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Celem prowadzonych badań było określenie parametrów ilościowych określających wpływ stosowania spożywania używek przez pracowników budowlanych, na bezpieczeństwo pracy w pracach na wysokości, m.in. na rusztowaniach. W publikacji przedstawiono wybrane parametry wpływu stosowania używek na poziom wydolności pracownika i związaną z tym wydolność oddechową.
EN
Drugs (alcohol, cigarettes) used by employees at workplaces have a significant impact on occupational safety. Their abuse, whether incidental or long-term, can pose a serious threat to life, health and safety. The purpose of the conducted research was to determine the quantitative parameters determining the impact of the use of stimulant consumption by construction workers, on the safety of work at work at height, including on scaffolding. The publication presents selected parameters of the impact of stimulant use on the worker’s fitness level and associated respiratory capacity.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wielkości współczynnika k (0,6; 0,8; 1,0) na właściwości betonu zawierającego w swym składzie zmielony granulowany żużel wielkopiecowy jako dodatek typu II. Betony o przyjętych wielkościach współczynnika k wynoszących odpowiednio: 0,6 i 0,8 cechowały się optymalnymi właściwościami z punktu widzenia wytrzymałości na ściskanie i trwałości betonu. Uwzględniając, aspekty aplikacyjne oraz politykę zrównoważonego rozwoju wielkość współczynnika k równa 0,8 jest wielkością rekomendowaną.
EN
The aim of the article is to present the effect of the k-factor (0,6; 0,8; 1,0) on the properties of concrete containing ground granulated blast furnace slag as a type II additive. Concrete with the adopted k-factor values, respectively: 0,6 and 0,8, characterized by optimal properties in terms of compressive strength and durability of concrete. Considering the application aspects as the sustainable development policy, the value of the k-factor equals to 0,8 is the recommended value.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań karbonatyzacji zapraw napowietrzonych i nienapowietrzonych oraz wyniki badań napowietrzonych betonów poddanych zamrażaniu/rozmrażaniu w roztworze 3% NaCl. Badania przeprowadzono, stosując innowacyjne cementy portlandzki biały i portlandzki żużlowy zawierające dwutlenek tytanu. Największą trwałość w obu środowiskach wykazała zaprawa z innowacyjnego cementu białego CEM I 52,5R. Ponadto na podstawie wyników badań stwierdzono, że napowietrzenie zapraw znacząco przyspiesza ich karbonatyzację.
EN
The article presents the results of tests on the carbonation of air-entrained and non-aerated mortars as well as the results of tests of air-entrained concretes subjected to freezing/thawing in a 3% NaCl solution. The research was carried out with the use of innovative white Portland and slag Portland cements containing titanium dioxide. The mortar made of the innovative white cement CEM I 52.5R showed the greatest durability in both environments. Moreover, based on the tests results, it was found that air entrainment of the mortars significantly accelerates their carbonation.
6
PL
Wypadkowość jest zjawiskiem negatywnym nie tylko ze względu na związane z nią straty materialne, ale przede wszystkim na niewymierne, trudne do oszacowania, straty moralne. Każdy wypadek przy pracy poprzedzony jest kilkoma zdarzeniami, które nie spowodowały urazu u pracownika, tzw. zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi. Analiza takich zdarzeń może wspomóc projektowanie skutecznych działań w zakresie prewencji wypadkowej. Przeprowadzono badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków przy pracy, zarejestrowanych w dużym przedsiębiorstwie realizującym inwestycje budowlane w Polsce, w latach 2015 ÷ 2020 r. Wykazano, że średnio, w badanym przedziale czasu, stosunek liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych do liczby wypadków przy pracy wynosił 3,3 : 1. Na każdy wypadek przy pracy, w którym została poszkodowana osoba, przypadały średnio ponad 3 zdarzenia potencjalnie wypadkowe, w których tylko dzięki zaistniałym okolicznościom żadna osoba nie została poszkodowana.
EN
Accident rate is a very negative phenomenon, not only because of the related material losses, but above all because of immeasurable, difficult to estimate, moral losses. Each accident at work is preceded by several events that did not cause an injury to the employee, the so-called potentially accidental events. The analysis of such events can help in designing effective actions in the field of accident prevention. Research was carried out on the number of near misses and accidents at work registered in a large enterprise implementing construction investments in Poland in the years 2015 ÷ 2020. The analysis showed that, on average, in the analyzed period of time, the ratio of the number of near misses to the number of accidents at work was 3,3 : 1. For every accident at work in which a person was injured, there were on average more than 3 near misses in which, thanks to the circumstances, no person was injured.
7
Content available remote Zastosowanie cementu CSA w pianobetonie o małej gęstości
PL
Możliwym rozwiązaniem problemu stabilności pianobetonów o małej gęstości oraz poprawy ich właściwości jest zastosowanie cementu CSA. W artykule przedstawiono wyniki badań pianobetonów o małej gęstości, w których zastosowano cement portlandzki CEM I 52,5R oraz alternatywnie cement CSA. Uzyskane wyniki pokazały, że pianobetony z cementem CSA charakteryzują się większą wytrzymałością, mniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła i strukturą o mniejszych porach niż pianobetony z cementem CEM I.
EN
A possible solution to the problem of the stability of low-density foam concrete stability and improvement of its properties is the use of CSA cement. The article presents the results of tests of low-density foam concrete, produced with CEM I 52.5R Portland cement and, alternatively, CSA cement. The obtained results showed that foam concrete with CSA cement is characterized by higher strength, lower thermal conductivity, and a structure with smaller pores than foam concrete with CEM I cement.
8
Content available remote Wybrane właściwości fizykomechaniczne mieszanek kruszywowo-bentonitowych
PL
Mieszanki kruszywowo-bentonitowe są coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem do stabilizacji oraz uszczelnienia obiektów w inżynierii środowiska i budownictwie, np. składowiska, wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne, torowiska drogowe czy kolejowe, a także różnego rodzaju obiekty kubaturowe. W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań właściwości fizykomechanicznych mieszanek na bazie wybranego kruszywa i bentonitu. Przeprowadzone badania wykazały, że mieszanki kruszywowo-bentonitowe można uznać za przydatne w budownictwie, m.in. do stabilizacji wykopów.
EN
Aggregate-bentonite mixtures are an increasingly widely used solution for stabilization and sealing of both environmental and construction engineering facilities, e.g. landfills, flood embankments, earth dams, road and railway tracks, as well as various types of cubature structures. The article presents the results of selected studies of the physical and mechanical properties of mixtures developed in various proportions based on aggregate and bentonite. The conducted research has shown that the aggregate-bentonite mixtures in question can be considered useful in construction, e.g. for the stabilization of excavations.
9
Content available remote Wybrane aspekty badania niepalności wełny mineralnej
PL
W artykule zaprezentowano wpływ Mg(OH)2, Al(OH)3 oraz Roflamu F5 i Roflamu B7 na właściwości palne utwardzonej żywicy epoksydowej Epidian 5. Po analizie szybkości wydzielania ciepła w kalorymetrze stożkowym oraz analizie termograwimetrycznej stwierdzono, że wprowadzone dodatki są skutecznymi antypirenami testowanych materiałów epoksydowych. Najmniejszą wartość maksymalnej szybkości wydzielania ciepła zanotowano dla próbki składającej się z Epidianu 5 oraz 10% wag. Roflamu F5 oraz 5% wag. Al(OH)3.
EN
The article presents the effect of Mg(OH)2, Al(OH)3, Roflam F5 and Roflam B7 on the flammability properties of the hardened epoxy resin Epidian 5. After analyzing the heat release rate in the cone calorimeter and thermogravimetric analysis, it was found that the introduced additives are effective antirenes of the tested epoxy materials. The lowest value of the maximum heat release rate was recorded for the sample consisting of Epidian 5 and 10 wt.% of Roflam F5 and 5 wt. Al(OH)3.
PL
W artykule przedstawiono wpływ ujemnej temperatury i opadów reprezentujących warunki zimowe na właściwości nawierzchni wykonywanej podczas ich występowania. W celu uchwycenia granicznych warunków atmosferycznych, po przekroczeniu których właściwości nawierzchni znacznie odbiegają od wymaganych, wyodrębniono cztery odcinki, na których wykonywano podbudowę z betonu asfaltowego AC22P oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W, w różnych warunkach atmosferycznych. W artykule opisano wady nawierzchni powstałe na skutek wykonywania robót w nieodpowiednich warunkach pogodowych.
EN
The article presents the impact of adverse weather conditions occurring in winter on the properties of the pavement performed during such winter conditions. In order to try to capture the boundary atmospheric conditions, beyond which the properties of the pavement significantly differ from the required ones, four sections were distinguished on which the AC22P asphalt concrete foundation and the AC16W asphalt concrete binding layer were made, in various weather conditions. The article the surface defects caused by the execution of works in inappropriate weather conditions were demonstrated.
PL
Pianobeton powstaje przez wprowadzenie piany, wytworzonej przy użyciu środka pianotwórczego, do zaczynu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu środka spieniającego na właściwości termiczno-mechaniczne pianobetonów o bardzo małej gęstości. Badane próbki pianobetonu z proteinowym środkiem spieniającym charakteryzuje bardziej jednolita struktura, większa wytrzymałość na ściskanie oraz mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu z pianobetonem z syntetycznym środkiem spieniającym.
XX
Foam concrete is made by introducing foam, produced with a foaming agent, into the cement slurry. The article presents the results of research on the effect of the type of foaming agent on the thermo-mechanical properties of ultra-light foam concrete. The examined samples of foam concrete with a protein foaming agent are characterized by a more uniform structure, greater compressive strength and a lower heat conductivity compared to foam concrete based on a synthetic foaming agent.
13
Content available remote Wpływ mączki granitowej na wybrane właściwości zapraw cementowych
PL
Celem badań było określenie wpływu częściowego zastąpienia cementu mączką granitową na wybrane właściwości zapraw cementowych. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości mączki granitowej w zaprawie zmniejsza się średnica rozpływu. Jest to związane z dużą powierzchnią właściwą ziaren mączki granitowej w porównaniu z cementem. Gęstość objętościowa próbki referencyjnej jest mniejsza niż próbek z mączką granitową. Ponadto dodatek mączki granitowej skraca proces wiązania o ok. 25 min i ma pozytywny wpływ na temperaturę świeżej zaprawy w porównaniu z próbką referencyjną. Powoduje jej obniżenie, co może ułatwić proces betonowania w warunkach letnich. Częściowa zamiana cementu mączką granitową powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie do 6% oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu do 18,7% w porównaniu z próbką referencyjną.
EN
The aim of these studies is to determine the effect of partial replacement of cement with granite powder on selected properties of cement mortars. It was found that the spreading diameter decreased with the increase in the content of granite powder in the mortar. This is due to the large specific surface area of granite powder grains compared to cement. The volume density of the reference sample is lower than that of the samples with granite powder. The addition of granite powder shortens the setting process by 25 minutes, compared to the reference sample and has a positive effect on the temperature of the fresh mortar by lowering it, which may have a positive effect on the concreting process in summer conditions. Partial replacement of cement with granite powder results in a reduction up to 6% of the compressive strength compared to the reference sample and a reduction of up to 18.7% of the bending tensile strength.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ agresywnego działania wód gruntowych na wybrane właściwości warstw hydroizolacyjnych wykonywanych z grubowarstwowych powłok polimerowo-asfaltowych, ze szczególnym uwzględnieniem nasiąkliwości tych powłok. Oceniono również, jak zmienia się odczyn pH wody w kontakcie z grubowarstwowymi powłokami asfaltowo-polimerowymi. Analizy te uzupełniono wnioskami, publikowanymi wcześniej w literaturze technicznej, dotyczącymi wpływu podwyższonej nasiąkliwości tych powłok na zachowanie funkcji wodoszczelności oraz podatności powłok na zawilgocenie w efekcie działania wody o różnym pH. W badaniach wykorzystano m.in. metodę badawczą ujętą w normach PN-EN oraz metody własne.
EN
The manuscript analyzes the impact of the aggressive action of groundwater on selected properties of waterproofing layers made of polymer modified bituminous thick coatings, with particular emphasis on the water absorption of these coatings. It was also assessed how the pH of water changes in contact with polymer modified bituminous thick coatings. The analyzes were supplemented with conclusions previously published in the technical literature, regarding the impact of increased water absorption of the above-mentioned coatings to maintain the water-tightness function and the susceptibility of such coatings to moisture as a result of the action of water with different pH. The research used, inter alia, research methodology included in PN-EN standards, supplemented with tests performed using own methods.
15
Content available remote Właściwości termiczne, palność i trwałość farb ogniochronnych
PL
W artykule [1] przedstawiono przesłanki stosowania farb pęczniejących do ochrony elementów konstrukcji stalowych. Ten artykuł jest poświęcony omówieniu wyników badań właściwości użytkowych powłok i trwałości systemu ochrony przeciwpożarowej na podstawie badań termicznych i palności.
EN
The article [1] presents the rationale for using intumescent paints to protect steel structure elements. This article is devoted to the discussion of the results of the tests of the operational properties of coatings and durability of the fire protection system on the basis of thermal and flammability tests.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pomiarów temperatury na wybranych głębokościach wzdłuż pionowych gruntowych wymienników ciepła przy różnej wydajności dolnego źródła w przypadku systemu grzewczego z wykorzystaniem sprężarkowej pompy ciepła. W eksperymencie analizowano wybrane przypadki pracy systemu grzewczego z pompą ciepła - z jednym, dwoma oraz trzema pionowymi gruntowymi wymiennikami, stanowiącymi dolne źródło ciepła. Celem pracy było badanie zachowania się gruntu w przypadku niedoszacowania, dopasowania oraz przewymiarowania dolnego źródła ciepła.
EN
The article presents the results of temperature measurements at selected depths along vertical ground heat exchangers with different efficiency of the lower heat source for a heating system based on a compressor heat pump. The experiment analyzed selected cases of operation of a heating system with a heat pump - with one, two and three vertical ground heat exchangers. The aim of the study was to investigate the behavior of the soil in the event of underestimation, adjustment and oversizing of the lower heat source.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych kruszyw grubych przeznaczonych do warstwy ścieralnej dróg krajowych o kategorii ruchu ≥ KR5 wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Do badań wytypowano dziewięć kruszyw, które wyprodukowano ze skał o zróżnicowanej charakterystyce petrograficznej. Spośród testowanych materiałów jedynie kruszywo granodiorytowe spełnia wymagania określone w Wytycznych Technicznych WT-1:2014 [1]. Przede wszystkim kryteria dotyczące wskaźnika polerowalności PSV, współczynnika LA, współczynnika luminancji Qd ograniczają możliwość wykorzystania kruszywa do warstwy ścieralnej. Należy zaznaczyć, że właściwości fizyczne kruszywa są ściśle związane ze składem mineralnym, strukturą i teksturą skały pochodzącej z danego złoża. W związku z tym nie należy uogólniać wniosków określonych na podstawie otrzymanych wyników badań na inne złoża.
EN
The paper presents the test results of physical properties of coarse aggregates intended for the wearing course made of asphalt mixture for national roads with traffic category ≥ KR5. Nine aggregates were selected for the study that were produced from rocks with different petrographic characteristics. Among the tested materials, only granodite aggregate meets the strict criteria set out in the Technical Guidelines WT-1:2014 [1]. First of all, the requirements for the PSV, the LA coefficient, the Qd luminance coefficient contributed to the elimination of the tested aggregates for wearing course. It should be noted that the physical properties of a given aggregate are closely related with the mineral composition, structure and texture of the rock from a given deposit. Therefore, one should not generalize the conclusions made on the basis of the obtained results to other geological deposits.
18
PL
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed wpływem wysokiej temperatury, np. w wyniku pożaru, najczęściej stosuje się powłoki pęczniejące. W kontakcie z wysoką temperaturą tworzy się spęczniona warstwa izolacyjna. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych matryc żywicznych oraz katalizatora na właściwości barierowe i mechaniczne utwardzonej powłoki.
EN
Intumescent coatings are most often used to protect steel structures against high temperatures, e.g. as a result of fire. Upon contact with high temperatures, a swollen insulating layer forms. The article presents the results of research on the influence of various resin matrices and the catalyst on the barrier and mechanical properties of the hardened coating.
PL
W artykule opisano problem oceny zagrożeń spowodowanych działaniem miękkiej wody na żelbetowe konstrukcje zbiorników do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia. Podstawą tej oceny były wyniki badań trzech eksploatowanych zbiorników betonowych o pojemności 5, 10 oraz 16 tys. m3, eksploatowanych odpowiednio przez 2, 50 i 100 lat. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było określenie wielkości wybranych parametrów wody decydujących o stopniu zagrożenia korozyjnego dla betonu. Opisano rodzaj i zakres uszkodzeń konstrukcji zbiorników i określono przyczyny ich powstania. Dokonano analizy stosowanych materiałów do wykonywania izolacji antykorozyjnych i określono przyczyny częstych ich uszkodzeń.
EN
The article describes the problem of the action of soft water on the reinforced concrete structures of tanks intended for storing potable water. The basis for this assessment were the results of research of reinforced concrete tanks under operation. Three tanks with a capacity of 5, 10, and 16 thousand m3 were tested. The facilities have been operated for 2, 50 and 100 years, respectively. The main purpose of the analyzes was to determine the size of selected water parameters that determine the degree of corrosion risk in concrete. Selected cases of damage to the structures of such tanks were described, with the scope of damage and the reasons for its occurrence being provided. The materials used to make anti-corrosion insulations were also analyzed, and the causes of their frequent failures were determined.
PL
Celem badań było określenie wpływu, jaki ma zastosowanie cementu portlandzkiego z dodatkiem różnych odmian cementu glinowo-wapniowego na podstawowe cechy fizykomechaniczne zaczynów i zapraw. Do badań użyto CEM I 42,5R oraz trzech odmian cementu glinowego zawierającego 40, 50 i 70% Al2O3. Wykonano zaczyny z zawartością 4, 6, 8, 10 i 12% różnych odmian cementu glinowego i określono czas początku i końca wiązania. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono optymalną proporcję cementu portlandzkiego do cementu glinowego i przy tej proporcji wykonano badania wytrzymałości na ściskanie zapraw wykonanych przy ich użyciu po 1, 2, 7 i 28 dniach dojrzewania oraz określono siłę adhezji do podłoża betonowego. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że stosując dodatek 6% cementu wysokoglinowego, można uzyskać podobny efekt wiązania natychmiastowego i wyraźnie lepszą siłę adhezji jak z zastosowaniem 12% cementu niskoglinowego.
EN
The aim of the research was to determine the influence of the use of Portland cement with the addition of various types of aluminum cement on the basic physical and mechanical properties of grouts and mortars. CEM I 42.5R and three types of aluminum cement containing 40, 50 and 70% Al2O3 were used for the tests. Mixtures were made containing 4, 6, 8, 10 and 12% of different grades of alumina cement. The time of the beginning and the end of the bonding was determined for them. Based on the obtained research results, the optimal proportion of Portland cement to alumina cement was established. For this proportion, the compressive strength tests were carried out after 1, 2, 7 and 28 days of maturation of the mortars made with them, and the strength of their adhesion to the concrete substrate was determined. The analysis of the obtained test results showed that by using the addition of 6% high-alumina cement, a similar immediate setting effect can be obtained and a clearly better adhesive strength as when using 12% low-alumina cement.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.