Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Nowadays, aluminum-based composites have been produced by pure alumina (Al2O3) or pure graphene nanoplatelets (GNPs) in aluminum matrix because of the high compressive strength of alumina and the solid lubricant properties of graphene. However, there are no studies on the influence of both alumina and graphene reinforced aluminum composites. In this study, Al-Al2O3 and Al-Al2O3-GNPs composites were reinforced with pure alumina (between 0 and 30 wt.%), pure graphene (0, 0.1, 0.3, 0.5 wt.%), and their hybrid forms (Al2O3-GNPs) by the powder metallurgy method. This method involved ultrasonic dispensing, mixing, filtering, drying, pressing, and sintering processes. From the test results, the micro Vickers hardness of pure aluminum (28.2±1 HV) improved to 51.5±0.8 HV (Al-30Al2O3) and 63.1±1 HV (Al-30Al2O3-0.1GNPs). Similarly, the ultimate compressive strength (UCS) enhanced from 92.4±4 MPa (pure aluminum) to 165±4.5 MPa (Al-30Al2O3) and 188±5 MPa (Al-30Al2O3-0.1GNPs), respectively. In conclusion, the Vickers hardness and ultimate compressive strength of aluminum hybrid composites improved up to 0.1 wt.% graphene content. After 0.1 wt.% graphene content, these mechanical properties decreased because of the clumping of graphene nanoparticles.
PL
W ostatnich latach dąży się do jak największego ograniczenia szkodliwego oddziaływania pojazdów trakcji spalinowej na środowisko naturalne. Dlatego też konstruktorzy projektując nowoczesne układy trakcyjne, starają się zminimalizować zużycie przez nie oleju napędowego oraz środków smarnych poprzez zastosowanie nowoczesnych silników spalinowych napędu głównego. Ostatnio dąży się również do zastosowania innych rodzajów napędów, w tym napędu hybrydowego, w którym zasilanie silników trakcyjnych odbywa się z wysokowydajnych zasobników energii (ogniwa akumulatorowe, kondensatory) lub z zasobników wspomaganych energią wytworzoną przez zabudowany na lokomotywie zespół prądotwórczy (silnik spalinowy, prądnica prądu przemiennego, prostownik). Pierwsze pojazdy hybrydowe powstały na bazie samochodów, autobusów, trolejbusów i tramwajów. Dopiero od kilkunastu lat rozpoczęto prace nad stworzeniem układu hybrydowego napędu z zastosowaniem do lokomotyw przeznaczonych najczęściej do ruchu manewrowego i przetokowego. W Polsce pierwsze prace nad stworzeniem układu napędu hybrydowego, w zastosowaniu do modernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych, rozpoczęto w 2010 roku.
EN
In recent years, efforts have been made to reduce as much as possible the harmful environmental impact of diesel traction vehicles. Therefore, when designing modern traction systems, designers try to minimize their discharge of diesel oil and lubricants by using modern internal-combustion engines. In recent years, other types of propulsion have also been sought, including a hybrid drive, in which the traction motors are powered from high-performance energy storage (battery cells, capacitors) or from storage tanks supported by energy generated by the current set installed on the locomotive – creative (internal combustion engine, AC generator, rectifier). The first hybrid vehicles have been created on the basis of cars, buses, trolleybuses and trams. It has only been a dozen or so years of work to develop a hybrid propulsion system with the use of locomotives most often intended for shunting and shunting traffic. In Poland, preliminary work on the creation of a hybrid propulsion system, in application to modernized diesel shunting locomotives, began in 2010.
3
Content available remote Houses and skyscrapers of Manhattan – a horizontal or vertical city?
EN
Residential towers undeniably changed the reality that surrounds us. Vertical structures have influenced the landscape of cities by shaping new, previously unknown panoramas. Infinite peripheries were split and reassembled again in the vertical form. Is it possible to create a comfortable living space in a small area? Can residential towers fit into a fully fledged and well-functioning urban structure? Problematic aspects of this scenario are discussed on the basis of the most representative example in the world, which is Manhattan, located in New York City. Analysis of the urban structure of specific districts and examples of residential towers enables the presentation of the differences, advantages and disadvantages resulting from a specific given forms of architecture and urban planning.
PL
Wieże mieszkalne niezaprzeczalnie zmieniły otaczającą nas rzeczywistość. Wertykalne struktury wpłynęły na krajobraz miast, kształtując nową, nieznaną wcześniej panoramę. Nieskończone peryferia zostały poddane rozczłonkowaniu funkcjonalnemu i ponownie scalone w formie pionowych konstrukcji. Czy dzięki temu udało się stworzyć dogodną przestrzeń życia na niewielkim terenie? Czy wieże mieszkalne mogą wpisać się w pełnowartościową i dobrze funkcjonującą strukturę miejską? Problematykę omówiono na podstawie najbardziej reprezentatywnego w świecie przykładu, jakim jest nowojorski Manhattan. Analiza struktury urbanistycznej poszczególnych dzielnic wyspy oraz konkretnych przykładów wież mieszkalnych pozwoli na dokładne przedstawienie różnic, zalet i wad wynikających z danej formy architektury i urbanistyki.
EN
Air pollution in cities is an increasing problem. The increased concentration of toxic harmful substances, including PM10 and PM2.5, is noticeable in the autumn and spring period. This is when the heating period begins. However, the industrial sector is not always responsible for air pollution. Transport also has its share. The share of transport depends on the terrain and buildings. The lack of proper air flow causes emitted suspended dust and other particulates to remain above the city creating smog. In Poland, there are up to 40,000 deaths per year because of PM10 and PM2.5 emissions. The same problem applies to other European cities. Therefore, it is necessary to take specific measures to limit as much as possible the emission of toxic substances. In the case of activities in the transport sector, several solutions are possible. One of them is the use of vehicles with alternative power systems. In the short-term, it is reasonable to use hybrid alternative drives. In order to verify the advantages of using vehicles with hybrid systems, the authors of the article performed comparative tests on a chassis dynamometer. The objects of the study were two vehicles - one with a classic propulsion system and the other with a hybrid system in the current WLTC homologation cycle (WLTP procedure).
PL
Zanieczyszczenie powietrza w miastach stanowi coraz większy problem. Zwiększone stężenia toksycznych szkodliwych substancji, w tym PM10 i PM2.5, jest zauważalne jesienią i wiosną. Jest to początek okresu grzewczego. Jednak sektor przemysłowy nie zawsze jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie powietrza. Transport ma również swój udział. Udział transportu zależy od terenu i budynków. Brak odpowiedniego przepływu powietrza powoduje emisję między innymi zawieszonego pyłu, który pozostaje nad miastem, tworząc smog. W Polsce umiera do 40 000 osób rocznie z powodu PM10 i PM2,5. Ten sam problem dotyczy innych miast europejskich. Dlatego konieczne jest podjęcie szczególnych środków w celu ograniczenia w jak największym stopniu emisji toksycznych substancji. W przypadku działań w sektorze transportu możliwe są różne rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystanie pojazdów z alternatywnymi systemami energetycznymi. W perspektywie krótkoterminowej rozsądne jest stosowanie hybrydowych alternatywnych napędów. Aby zweryfikować zalety stosowania pojazdów z układami hybrydowymi, autorzy artykułu przeprowadzili testy porównawcze na hamowni podwoziowej. Przedmiotem badań były dwa pojazdy - jeden z klasycznym układem napędowym, a drugi z układem hybrydowym, w aktualnym cyklu homologacji WLTC (procedura WLTP).
EN
Vehicles are equipped with more and more devices to improve the comfort of traveling. They are usually powered by electricity generated by the engine, which translates into an increase in its loads and, as a consequence, fuel consumption and emission. However, there is no information about the possible increase in the amount of other harmful components contained in the exhaust gases. Often this result is inadequate to that obtained during the operation of the vehicle, where the obtained fuel consumption is higher. As part of this article, tests were carried out in real hybrid vehicle traffic conditions on the same test route using an analyzer from the PEMS (Portable Emission Measurement System) ¬ SEMTECH DS Sensors Inc. The analysis of gaseous components of exhaust gases together with the exhaust mass flow probe and the GPS system made it possible to calculate the pollutant emission. On this basis, the actual mileage fuel consumption of the tested vehicle was calculated using the road emission of carbon-containing compounds (carbon balance method).
EN
Comparative analysis of harmful compounds emission of classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider, taking into account the perspective of the development of hybrid propulsions. A novel path is indicated by so-called distributed aircraft propulsion. The advantages and disadvantages of this type of solutions are presented, as well as the conceptual design of the distributed propulsion for the AOS 71 motor glider. In the paper there were compared the emissions of harmful compounds generated by a hybrid power unit developed for the airframe of AOS 71 motor glider - traditional propulsion, so-called focused (one-propeller) and dispersed propulsion (multi-propelled). Functional diagrams of both types of propulsions solutions are presented. Construction and aerodynamic constraints of both propulsions are discussed and comparative analysis is made. In the traditional version of the propulsion (so-called focused propulsion). the propeller is driven by an Emrax 228 electric engine with effective parameters: N = 55 kW, M = 120 Nm. The power source is a battery set with a capacity of 16 Ah and a range extender powered by a LCR 407ti rotating piston engine with maximum power of 28 kW. In the variant of the distributed propulsion. Ten electric engines of AXI 8120 type were used to drive small propellers arranged along the wingspan. The power source in this variant is analogous to the variant with the Emrax electric engine. For the adopted variant of the flight mission of the motor glider. a flight trajectory model was developed, which was used to determine the load of the power unit. In laboratory conditions. emission tests of both propulsions were conducted. The results are summarized in charts and discussed in the conclusions.
EN
Comparative analysis of combustion and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere. For the propulsion of the AOS 71 motor glider, two types of propulsion were planned as development versions. The first analysed propulsion is based on a combustion engine, but of the Wankel type (LCR 814 engine with the power of 55 kW). The second designed propulsion is an hybrid based on a LCR 407 combustion engine with a power of 28 kW, which is connected in series with an electric generator propelling the engine (Emrax 228 engine), total power of the propulsion is 55 kW. The comparison of emissions of harmful compounds emitted to the atmosphere generated by the combustion and hybrid power unit intended for assembly in the AOS 71 motor glider, assuming various loads and methods of hybrid propulsion control, was made. The tests were conducted in laboratory conditions. Several different programs were designed to simulate different energy management methods in a hybrid system, depending on the predicted mission and load of the motor glider. On the basis of laboratory tests, exhaust emission was determined from both propulsions as a function of rotational speed and load. Then, based on the assumed flight trajectory and collected test data, the emission for both propulsions variants was determined. The values of emission parameters were compared and the results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
EN
Analysis of the possibility of using an engine with a rotating piston as the propulsion of an electric generator in application to a motor glider propulsion The paper presents an analysis of the possibilities of application of a rotating piston engine (Wankel type) as a propulsion for an electric generator in the motor glider propulsion system. This generator would be a part of the propulsion system of a hybrid motor glider using the AOS 71 motor glider airframe. In the research, the rotational characteristics of the LCR 407ti engine were determined experimentally. Driving torque run, power and fuel consumption were determined as a function of engine speed. The obtained results are presented in diagrams. The conceptual diagram of the hybrid drive is presented. The current generator was selected and the effectiveness of the generator and the entire propulsion were assessed from the motor glider's performance point of view. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn and there were indicated the objectives and directions of further research on hybrid propulsion with specific aerodynamic and mass limitations of the aircraft.
9
Content available remote Hybridity : hallmarks of a new warfare
EN
The term ‘hybrid’, used in connotation with military domain, proved to be very popular at the beginning of the current century. It is linked with using other than military tools in combination with military pressure to influence security situation in other opposing nations. It is based on valid assumption that it is not necessary to use combat power in globalized world to impact other nation’s internal situation, which could lead to their partial or complete subordination.
PL
Termin „hybrydowy” używany w odniesieniu do domeny wojskowej okazał się bardzo popularny na początku obecnego stulecia. Związane jest to z wykorzystaniem innych niż wojskowe narzędzi w połączeniu z wojskową presją, aby wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w innych przeciwnych narodach. Opiera się na prawidłowym założeniu, że nie jest konieczne wykorzystywanie siły bojowej w zglobalizowanym świecie do wpływania na wewnętrzną sytuację innych narodów, co może prowadzić do ich częściowego lub całkowitego podporządkowania.
EN
The performance of conventional concrete is enhanced by the addition of fibres in concrete. Consequently the brittleness in concrete is reduced, and its acceptable ductility is also ensured by this addition. In this paper the strength of concrete cubes, cylinders and beams cast using M25 grade concrete and reinforced with steel and polypropylene fibres is presented. Also hybrid fibres with crimped steel and polypropylene were used in a concrete matrix to study improvements in the strength properties of steel, polypropylene and hybrid polypropylene as well as steel (crimped) fibres of various proportion i.e., 0.25%, 0.5%, 0.75%, 1% and 0.5% (0.25% of steel and 0.25% of polypropylene), 0.75% (0.5% of steel and 0.25% of polypropylene, 0.25% of steel and 0.5% of polypropylene) and 1% of various combinations of hybrid fibres for 7,14 and 28 days. The main reason for synthetic fibres in the concrete matrix is to improve the post cracking response of the concrete to improve the energy absorption capacity and ductility as well as to provide crack resistance and control. The introduction of this type of concrete was brought in as a solution to develop concrete with enhanced flexural and tensile strength. In this paper we analysed and present a comparison between conventional concrete and fibre reinforced concrete, leading to a crack free structure.
PL
W pracy zbadano właściwości mechaniczne betonu wzmocnionego włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości kostek, cylindrów i belek wykonanych z czystego betonu i betonu wzmocnionego włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Zastosowano również włókna hybrydowe z karbikowaną stalą i polipropylenem w matrycy betonowej w celu zbadania poprawy właściwości wytrzymałościowych. Użyto włókien w różnych proporcjach tj. 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1% i 0,5% (0,25% stali i 0,25% polipropylenu), 0,75% (0,5% stali i 0,25% polipropylenu, 0,25% stali i 0,5% polipropylenu) oraz 1% różnych kombinacji włókien hybrydowych. Zastosowanie włókien syntetycznych w matrycy betonowej poprawiło zdolność pochłaniania energii, a co za tym idzie spowodowało polepszenie odporności betonu na pękanie. Wprowadzenie betonu wzmocnionego włóknami stalowymi i polipropylenowymi zaproponowano jako rozwiązanie do opracowania betonu o zwiększonej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie.
11
Content available remote U progu biznesu – All seasons hotel – Koncepcja dla firmy Wiśniowski
PL
Tendencje rozwoju przemysłu hotelarskiego świadczą o nasilającym się dążeniu do poszerzania oferowanych usług. Królują obiekty wielofunkcyjne, hybrydowe, o elastycznej ofercie, które są w stanie sprostać oczekiwanemu obrotowi finansowemu. Politechnika Krakowska, nawiązując współpracę z firmą Wiśniowski, umożliwiła studentom Wydziału Architektury stworzenie projektów koncepcyjnych hybrydowego hotelu nad Jeziorem Rożnowskim. Uczestnicy zmierzyli się z wymaganiami wobec architekta od strony planowania biznesowego, starając się osiągnąć kompromis pomiędzy zasadami dobrego rzemiosła a ekonomią użytkowania.
EN
The trends in the development of the hotel industry are the evidence of an intensifying drive to expand the amount of services they offer. The dominant are the multifunctional, hybrid, flexible ones, which are able to meet the expected financial expectations. Cooperating with Wiśniowski company, the Cracow University of Technology enabled the students of the Architecture Faculty to create conceptual designs for a hybrid hotel by the Rożnowskie Lake. Participants were able to meet the architectural requirements from the business planning point of view, trying to reach a compromise between the principles of good craftsmanship and the economics of use.
PL
Dążenie do zmniejszenia masy jest jednym z najważniejszych czynników w procesie projektowania jednostek morskich oraz innych środków transportu. Niższa masa konstrukcyjna umożliwia zastosowanie bardziej ekonomicznego systemu napędowego, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i eksploatacji, jak również wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Jednym ze sposobów zmniejszenia masy konstrukcji jest zastosowanie materiałów kompozytowych, a wykorzystanie na ich składowe recyklatów podnosi tylko ich atrakcyjność ze względu na ekonomiczność i ekologię. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z wytwarzaniem kompozytów poliestrowych z udziałem recyklatów. Scharakteryzowano technologię wytwarzania tych materiałów. Celem pracy było opisanie wpływu struktury, dodatków i rodzaju fazy wzmacniającej na efekt formowania. Wytworzono kompozyt, o osnowie z żywicy poliestrowej zawierający recyklatową piankę poliuretanową oraz hybrydowy kompozyt o osnowie z żywicy poliestrowej wzmacniany recyklatową pianką poliuretanową i włóknem szklanym. Zaprezentowano również właściwości fizyko-chemiczne wytwarzanego materiału tj. gęstość, nasiąkliwość, udarność oraz wytrzymałość na rozciąganie.
EN
Attempts to reduce product weight will probably never stop as weight is one of the most important factors in the process of designing seagoing ships, road vehicles and aircraft. Lower construction weight of vehicles enables the application of a smaller propulsion system, and thereby the reduction of production and operating costs, as well as limitation of the environmental impact of these vehicles and other structures. One of the ways to reduce the weight of structures and vehicles is the application of composite materials. This work addresses major problems associated with the production of recycled polyester composites. Besides an outline of the manufacturing process of these materials, this study discusses the test results concerning issues associated with the production of composites, i.e. influence of the structure, additives and the type of reinforcing phase on the composite forming effect. The tests aimed at experimentally made composites with polyester resin matrix containing recycled polyurethane foam and a hybrid composite with polyester resin reinforced with recycled polyurethane foam and glass fibre. Besides, physico-chemical properties of the produced material are presented, including density, absorbability, impact resistance and tensile strength.
PL
Rozsiewcze radio cyfrowe DAB+, o znacznie większej efektywności widmowej, energetycznej i ekonomicznej względem radia analogowego, zastąpi niebawemradio FM. Norwegia już wyłącza FM. Radio cyfrowe DAB obecne jest w wielu krajach świata, w Europie i w Polsce. W różnych krajach procesy wdrażania przebiegają w odmienny sposób. Lokalni nadawcy obawiają się pozostawienia ich poza platformą cyfrową. Rozwiązaniem może być projekt realizowany przez Radio Wrocław, Politechnikę Wrocławską i Instytut Łączności we Wrocławiu.
EN
DAB+ digital radio broadcasting, of much higher spectral, energy and economic efficiency in comparison to analog radio, will replace FM radio. Norway is switching off FM already. Digital radio DAB is present in many countries in the world, in Europe and in Poland. Implementation of DAB in various countries goes in different ways. Local broadcasters are afraid to be left outside digital platform. The solution might be the project run by Radio Wroclaw, Wroclaw University of Technology and The Institute of Telecommunications from Wroclaw.
14
Content available remote Sposoby poprawy właściwości eksploatacyjnych obrabiarek ciężkich
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą elementów skończonych korpusu ciężkiej frezarki. Celem modelowania było znalezienie takiej struktury obrabiarki lub zastosowanie korpusu hybrydowego, który pozwoliłby na znaczące obniżenie poziomu drgań w istniejącej obrabiarce. W istniejącej ciężkiej frezarce zaobserwowano występowanie drgań, których poziom nie gwarantuje osiągnięcie zadowalającej jakości powierzchni obrabianej i które ograniczają możliwość pełnego wykorzystania zainstalowanych mocy. Przeanalizowano możliwe do wprowadzenia zmiany konstrukcyjne oraz ewentualne wypełnienie korpusu polimerobetonem. Kryterium oceny jakości obrabiarki była odległość częstotliwości rezonansowej od częstotliwości wymuszeń dynamicznych od sił skrawania oraz obniżenie amplitudy drgań wymuszonych w obszarze częstotliwości rezonansowych.
EN
The paper presents some results of modeling of heavy machine tool frames using Finite Element Method. The main goal of the modeling was finding such a structure of the machine tool or application of hybrid frame, which make possibly on significantly decreases of vibration level in existed machine tool. In the existed heavy milling machine tool a high level of vibration was observed which makes inaccessible to achieve satisficed quality of cutting surface and which doesn’t allowed to use full installed power. Possible variations of design changes were analyzed and application of hybrid frame was verified. The main criterions of machine tool quality were the distance between the resonance frequency and the excited frequency of dynamic cutting forces and decreasing of excited magnitude of displacement in the field of resonance frequency.
15
Content available remote Modelowanie hybrydowych korpusów obrabiarek
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą elementów skończonych tzw. hybrydowego korpusu obrabiarki. Celem modelowania było wyznaczenie związków pomiędzy strukturą korpusu hybrydowego a takimi wskaźnikami jak: podatność statyczna, wartości własne, podatność dynamiczna, masa korpusu. Dalekosiężnym celem badań było opracowanie procedur, które umożliwiłyby optymalizację hybrydowego korpusu, rozumianą, jako najkorzystniejszą strukturę z punktu widzenia oczekiwanych własności statycznych, dynamicznych i kosztu korpusu. W artykule, pod pojęciem struktury korpusu rozumie się procentowy udział składnika metalowego (żeliwa, stali) i składnika niemetalowego (polimerobetonu). Wykazano, że tak rozumiana struktura istotnie zmienia właściwości statyczne i dynamiczne korpusu obrabiarki, masę i koszt jego wytworzenia.
EN
The paper presents some results of modeling hybrid frames using Finite Element Method. The main goal of the modeling was identification of relationship between the structure of the hybrid frame and such features like static flexibility, natural frequencies, dynamic flexibility, and mass of the body. Far-reaching goal of the modeling was to work-up procedures which make possible optimization of the hybrid frame, i.e. finding the best structure from the point of view of expected exploitation static and dynamic properties and cost. The best structure of hybrid frame is here understood as the best percentage participation of metal (cast iron, steel) and non-metal (polymer concrete) in the weight of the frame. It was shown that application of such hybrid structures of the frames influence static and dynamic properties as well as mass and cost of the machine very much.
16
Content available remote Evaluation of traction parameters of small electric vehicle
EN
The modern automotive industry is looking for more efficient and environmentally friendly power sources for vehicles heading toward electric drives. The article presents the prototype of a small electric vehicle, which was developed in the Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Building at Lodz University of Technology. This vehicle is equipped with an electric drive system by replacing the manufacturing combustion engine (SI), asynchronous electric motor with an electronic power converter. It describes the process of creating a mathematical model, numerical modeling and its solving. The results of tests carried out on the real vehicle and numerical research obtained from the numerical model were analyzed. Based on that there were presented conclusions of the numerical model and further working on the project and development of a prototype of the vehicle. The possibility of wireless power electricity of vehicle was considered.
17
Content available remote Flexural strength of hybrid epoxy composites with carbon fiber
EN
The paper presents a flexural strength comparison of hybrid epoxy composites with different reinforcing phases and amounts of used fillers. As the reinforcement, carbon fiber was used in mat and fabric forms. As the matrix, an epoxy resin and a mixture of the epoxy resin with a filler in the form of coal fly ash was used. The samples were produced according to the PN-EN ISO 178 standard and bending stress values of the studied composites were determined. The work is a part of studies related to selecting material for the hull of an innovative yacht with a hybrid drive, fueled by renewable energy sources, in the scope of the “RepSail” project in the “Era Net Future Travelling” contest realized at the Maritime University of Szczecin.
PL
Porównano wytrzymałość na zginanie hybrydowych kompozytów epoksydowych w postaci laminatów różniących się rodzajem fazy zbrojącej oraz ilością użytego napełniacza. Zbrojenie stanowiło włókno węglowe w postaci: maty i tkaniny, osnową była żywica epoksydowa oraz mieszanina żywicy epoksydowej z napełniaczem w postaci popiołu lotnego. Próbki wykonano zgodnie z PN-EN ISO 178, określono wielkości naprężeń zginających dla badanych kompozytów. Praca stanowi części badań, związanych z wyborem materiału do zastosowania na kadłub innowacyjnego jachtu z napędem hybrydowym, zasilanego z odnawialnych źródeł energii, w ramach projektu "RepSail" w "Era Net Future Travelling" konkursu realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie.
EN
The article presents a study of a city bus in real operating conditions (RDE) from the perspective of the latest regulations for the assessment of specific emissions compliance for heavy-duty vehicles (Euro VI standard). The object of the research was a serial configuration hybrid drive vehicle. Measurements were made in the real driving conditions in Poznan agglomeration. The latest mobile equipment PEMS was used for the measurements. This article presents the details of the EU 582/2011 Procedure in operational conformity assessment, the methodology of the study was discussed, and the obtained results were presented, both in terms of vehicle operating conditions and engine operation, as well as specific emissions evaluation.
19
Content available remote Wnętrze totalne
20
Content available remote Proposals for increase the tensile characteristic of the vehicle Aligator 4x4
EN
The objective of this work is through the various proposals to point to an increase in the tensile characteristics of the vehicle Aligator 4x4. The work is divided into two parts. The first section describes the technical data of vehicle Aligator 4x4 and the calculation procedure tensile characteristics. The second part focuses on the evaluation of the calculation of four proposals to increase the tensile characteristics of the vehicle Aligator 4x4. The proposals are based on the exchange of original gear groups such as the engine and transmission for more modern and more powerful units. One proposal is based on retaining the original motor-gear system, complemented by a parallel connected electric drive. Images of mechanisms and graphs of calculations are referred in work. The calculated values are placed in tables in the Attachment of this work. In conclusion there is a summary of the results, which were obtained by comparing the tensile characteristics of the original vehicle with each proposal.
PL
Celem tego opracowania jest, poprzez pokazanie różnych propozycji, wzrostu elastyczności podczas przyspieszania pojazdu 4x4 Aligator. Praca jest podzielona na dwie części. Pierwsza sekcja opisuje dane techniczne pojazdu Aligator 4x4 oraz obliczenia elastyczności. Druga część skupia się na ocenie obliczonych wcześniej czterech propozycji zmian w napędzie pojazdu, w celu zwiększenia elastyczności pojazdu 4x4 Aligator. Propozycje skupiają sie na wymianie elementów oryginalnego układu napędowego, takich jak silnik i skrzynia biegów na bardziej nowoczesne i bardziej wydajnych jednostki. Jedną z propozycji jest zachowanie oryginalnego układu silnik-skrzynia biegów i uzupełnianie go o równolegle podłączony napęd elektryczny. Rysunki mechanizmów i wykresów z obliczeń, zostały pokazane w pracy. Obliczone wartości są umieszczone w tabelach w Załączniku do niniejszej pracy. Na zakończenie jest podsumowanie wyników, które zostały uzyskane przez porównanie elastyczności pojazdu dla każdej propozycji.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.