Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BPL
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Secured wired BPL voice transmission system
EN
Designing a secured voice transmission system is not a trivial task. Wired media, thanks to their reliability and resistance to mechanical damage, seem an ideal solution. The BPL (Broadband over Power Line) cable is resistant to electricity stoppage and partial damage of phase conductors, ensuring continuity of transmission in case of an emergency. It seems an appropriate tool for delivering critical data, mostly clear and understandable voice messages. This paper describes such a system that was designed and evaluated in real-time operating conditions. It involved a two-way transmission of speech samples in American English and Polish. The efficiency of the designed solution was evaluated in the subjective study on a group of 15 people.
PL
Opracowanie bezpiecznego systemu transmisji mowy nie jest trywialnym zadaniem. Media przewodowe, z uwagi na niezawodność i odporność na uszkodzenia mechaniczne, zdają się być idealnym rozwiązaniem. Kabel BPL (Broadband over Power Line) jest odporny na przerwy w dostawie prądu i częściowe uszkodzenie przewodników fazowych, zapewniając ciągłość transmisji w przypadku awarii. Wydaje się odpowiednim narzędziem do dostarczania istotnych danych, w szczególności wyraźnych i zrozumiałych komunikatów głosowych. Artykuł ten opisuje taki system, który został opracowany oraz zbadany w rzeczywistych warunkach pracy. Obejmował on dwukierunkową transmisję próbek mowy w języku angielskim (amerykańskim) oraz polskim. Skuteczność zaprojektowanego rozwiązania została oceniona w badaniu subiektywnym na grupie 15 osób.
PL
Monitorowanie pracowników w środowisku podziemnym jest niezwykle ważnym zadaniem. Z uwagi na możliwe zagrożenia, konieczne jest opracowanie niezawodnego systemu komunikacji głosowej pomiędzy personelem a przełożonym. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, kable zasilające pracujące w technice BPL (Broadband over Power Line) wydają się doskonałym rozwiązaniem. W pracy przedstawiono w pełni funkcjonalny dwukierunkowy system transmisji mowy. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych, obejmujących szyb wydobywczy.
EN
Monitoring employees in an underground environment is a crucial task. Due to possible emergencies, it is vital to design a reliable voice communication system between the personnel and their supervisor. Due to high resistance to mechanical damage, power cables working in BPL (Broadband over Power Line) technology seem to be an ideal solution. In this work, we present a fully functional two-way speech transmission system. Tests were carried out in real mining conditions.
PL
Ciągły rozwój cywilizacji, chęć eksploracji przez człowieka nieznanych obszarów oraz konieczność prowadzenia przez niego rozmaitych działań (badania geodezyjne, geologiczne, konserwacja linii energetycznych, dbanie o obszary leśne, misje ratownicze) powoduje, że coraz częściej prace te wykonywane są w trudnodostępnym terenie. Niejednokrotnie jest on niedostępny dla konwencjonalnych pojazdów, stanowiących powszechnie dostępne środki transportu. To z kolei powoduje, że chcąc sprostać postawionym celom, ludzie mogą dostać się w wyznaczone miejsce jedynie pieszo, samodzielnie (lub z wykorzystaniem zwierzyny jucznej). Przenoszą oni w ten sposób sprzęt konieczny do przetrwania w niesprzyjającym środowisku oraz wyposażenie niezbędne do wykonania zadanej pracy. Podejście to jest mało efektywne oraz przy wykonywaniu zadań w obszarach niebezpiecznych może nieść ze sobą zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W referacie przedstawiono alternatywną metodę prowadzenia transportu na obszarach trudnodostępnych z wykorzystaniem bezzałogowej platformy lądowej BPL. Opisano problemy jakie są z tym związane, stawiane wymagania oraz sposoby ich spełnienia. Ponadto przedstawiono projekt BPL, która może być wykorzystana jako alternatywny środek transportu. Zaprezentowano jej dane techniczne oraz możliwości transportowe.
EN
Continuous development of civilization, the human's willingness to explore the unknown domains and the necessity of his various activities (geodetic and geological research, maintenance of power lines, care of forest areas, rescue missions) causes more and more these works are carried out in difficult terrain. Often it is inaccessible to conventional vehicles, which are commonly available means of transport. This in turn causes that in order to achieve this aim, people can get to the designated place only on foot, independently (or with the use of animals). They transport in this way the necessary to survive in a hostile environment and to perform the work equipment. The approach is not effective and in the performance of tasks in dangerous areas may carry with them danger to human health and life. The paper presents the alternative method of carrying out transport in difficult terrains with the use of unmanned ground vehicle UGV. It describes the problems that are associated with this, imposed requirements and ways to meet them. Furthermore it presents the UGV project, which can be used as an alternative means of transport. Presented its specifications and transport capabilities.
PL
Cel: W artykule przedstawiono sposób zastosowania symulacji wirtualnej w zakresie szkolenia operatorów bezzałogowych platform lądowych (BPL). Wprowadzenie: Określono rolę i przeznaczenie BPL oraz przedstawiono zasady szkolenia operatorów BPL wynikające z dotychczasowych doświadczeń w kraju i za granicą. BPL minimalizują bezpośrednie zagrożenie człowieka, stąd rosnące zainteresowanie tego typu konstrukcjami. Na podstawie analizy zastosowanych rozwiązań można stwierdzić, że dominują dwa podstawowe obszary zastosowań BPL: - prowadzenie akcji gaśniczej w strefie niebezpiecznej (roboty gaśnicze) – jako mobilne stanowisko gaśnicze; - prowadzenie rozpoznania, torowanie dróg, prowadzenie prac technicznych w strefie zagrożenia. Metodologia: Działania ratowniczo-gaśnicze (R-G) prowadzone przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) charakteryzują się dużą różnorodnością. Można jednak wydzielić z nich elementy powtarzalne, których doskonalenie skutkuje większą efektywnością działań. Ćwiczenie elementów powtarzalnych podczas szkoleń i działań pozorowanych może być prowadzone z wykorzystaniem rzeczywistego sprzętu określonego rodzaju, w tym wypadku BPL przy ograniczonej liczbie szkolonych operatorów oraz ryzyku uszkodzenia relatywnie drogiego sprzętu. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonywanie ćwiczeń w ramach wirtualnej rzeczywistości, co ogranicza do minimum ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia BPL oraz umożliwia wielokrotne realizowanie zadań w warunkach pełnej powtarzalności sytuacji, jaką możemy zastać przy realnych działaniach R-G przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa operatorowi oraz ograniczeniu kosztów związanych z prowadzonymi ćwiczeniami. Opisano zasady wykorzystania bezzałogowych platform lądowych (BPL) w zakresie zadań realizowanych w ramach KSRG. W celu zwiększenia możliwości treningu w zakresie szkolenia obsług platformy BPL i znaczącego obniżenia kosztów procesu szkoleniowego w opracowaniu przedstawiono projekt przykładowej BPL w środowisku symulacji wirtualnej z opisem możliwego zakresu zastosowań doprowadzenia ćwiczeń w symulacji wirtualnej. Wnioski: Dostępne na rynku zaawansowane środowiska symulacji wirtualnej takie jak VBS3 umożliwiają budowę szerokiego zakresu stanowisk szkoleniowych. Środowiska symulacji wirtualnej charakteryzują się dużą wiernością symulowanych działań oraz wysoką jakością zobrazowania. Przedstawiony model wirtualny BPL odzwierciedla podstawowe właściwości rzeczywistej platformy BPL i umożliwia interakcję z wirtualnym otoczeniem i innymi obiektami.
EN
Aim: The paper describes an approach in the use of virtual simulation for training of unmanned land-based platform (BPL) operators. Introduction: Specified the role and purpose of BPL and presented the principles of operator training. The training programme was determined on the basis of experience gained in Poland and abroad. The use of BPL minimizes dangers to humans and this has influenced a growing interest in such equipment. Based on an analysis of potential use, two key areas for BPL applications were identified: - Robots used for firefighting operations in a danger zone - as a mobile fire-fighting post. - Conveyance for performing reconnaissance, paving of roads and accomplishment of technical work in a danger zone Methodology: Firefighting and rescue operations accomplished by national firefighting units are very diverse. However, it is possible to identify repetitive tasks performed during such operations which, if perfected, can improve the effectiveness of interventions. Drill practice of repetitive elements during training may be carried out with the aid of appropriate equipment such as BPL. Training may be constrained by the availability of machines and risk of damage to relatively expensive equipment. An alternative approach may be the conduct of training with the aid of virtual simulation facilities. Such a solution will minimise the risk of expensive equipment damage and facilitate the programming of repetitive tasks in conditions which, replicate the practical environment. This approach provides a safe training environment for the operator and will minimise costs associated with training. The article describes how BPL equipment can be used for a range of tasks undertaken within the framework of the National System for Firefighting and Rescue Operations. In an endeavour to increase training opportunities for BPL operators and significantly reduce training costs, the article incorporates a project proposal of an illustrative BPL for use in a virtual simulation environment, with a description of potential exercises. Conclusions: Commercially available advanced virtual simulation settings, such as VBS3, allow for the creation of a wide range of training scenarios. The virtual simulation environment is characterized by credible simulations and high quality imaging. The illustrated virtual BPL model mirrors fundamental properties of an actual BPL platform and affords an interaction with the virtual environment, and other entities.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru wybranych parametrów układu napędowego małej platformy z napędem hybrydowym. Opisano obiekt pomiarowy i narzędzia użyte do wykonania pomiarów wielkości elektrycznych oraz prędkości kół pojazdu. Pomiary zostały zarejestrowane za pomocą oprogramowania Database Connect firmy Addi-Data.
EN
In paper, selected parameters of power transmission from small hybrid vehicle, methodology of acquisition was shows. Paper shows short description of measured object, tools used for measuring electrical quantities and wheels speed. Measurements were recorded by Addi-Data Database Connect software.
6
Content available Mikroprocesorowa czterowirnikowa platforma latająca
PL
W pracy poruszone zostały koncepcyjne, implementacyjne oraz stosowalne aspekty projektowania miniaturowej czterowirnikowej platformy latającej. System awioniki pokładowej został zaprojektowany w oparciu o mikrokontroler AT91SAM7S256 i pozwala na autonomiczną nawigację i wymianę danymi z stacją naziemną. Ponadto osprzęt pokładowy posiada kamerę wideo, akcelerometr 3-osiowy, 3 żyroskopy 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, 4 silniki bezszczotkowe oraz 4 regulatory.
EN
Mini and micro UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) are very promising platforms for environment monitoring applications, because of their increased mobility in the space. The mini UAVs are intended to be used in several areas such as camera-based air-surveillance, traffic control, environmental measurements, etc. This paper describes Quadro-AKiT, a complete low-cost, autonomous quadrotor system designed for surveillance and reconnaissance applications. The Quadro-AKiT ground station is custom-made and features a graphical user interface that presents and allows the manipulation of various flight parameters. The aerial platform is a four-rotor vertical takeoff and landing (VTOL) vehicle that features the advantages of traditional helicopters with significant reduction in mechanical complexity. The onboard avionics system was designed based on the AT91SAM7S256 microcontroller and provides autonomous navigation and data exchange with the ground station. The vehicle is outfitted with a video system that provides real-time images to the system operator through the GUI. The system is being developed at the Faculty of Computer Science and Information Technology of the West Pomeranian University of Technology (Szczecin) by a team of graduate and postgraduate students under the supervision of the Department of Computer Architectures and Telecommunications.
7
Content available remote Bezzałogowe pojazdy lądowe w zastosowaniach militarnych
PL
Zastosowanie w działaniach militarnych Bezzałogowych Pojazdów Lądowych (BPL) wynika głównie z dwóch aspektów: troski o ochronę ludzkiego życia i zdrowia, oraz dążenia do szybkiego i precyzyjnego wykonania zadania bojowego. W referacie przedstawiono główne zadania dla pojazdów bezzałogowych w operacjach wojskowych. Następnie opisano wymagane kierunki prac badawczych koniecznych do opracowania i rozwoju technologii zapewniające realizację tych zadań.
EN
This paper showed and described main tasks for the UGV’s in military uses. Using them in such tasks was necessary because of the threat to human life and health. Afterwards research paths for further development of technology assuring vehicle’s autonomy and mutual connection between the UGV’s was presented.
PL
W referacie dokonano skrótowej oceny aktualnego stanu rozwoju bezzałogowych pojazdów lądowych (BPL). Określono główne problemy badawcze oraz przedstawiono koncepcję wykorzystania opracowanego w kraju pojazdu kołowego o dużej mobilności jako zdalnie sterowanego nośnika wyposażenia i uzbrojenia – wskazując jednocześnie, że może on ułatwić proces opracowania krajowych rozwiązań bezzałogowych pojazdów lądowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.