Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie w czasie rzeczywistym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper is devoted to approaches to creating in energy management system with dynamic control of components based on modern information technologies. It is proposed to implement the energy management strategy of local objects by coordinating supply and demand in real time. The balance between own generation and consumption in micro-energy systems with several sources should be ensured by the maximum share in their energy balance of renewable sources. It has been established that the structural-algorithmic synthesis of the dynamic management system of the polygeneration microgrid means ensuring its functional integrity based on the selected structure of sources and the coordination of the power balance of the local facility in real time, taking into account the stochastic generation of electricity from renewable sources. The conditions for creation of energy information connections are investigated. The technical platforms for the realisation of the basic principles of the dynamic energy management system using modern IT infrastructure and the possibility of remote monitoring and control of final current collectors based on the current cost of electricity is proposed.
PL
Artykuł poświęcony jest podejściu do tworzenia w systemie zarządzania energią dynamicznego sterowania elementami w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. Proponuje się realizację strategii zarządzania energią lokalnych obiektów poprzez koordynację podaży i popytu w czasie rzeczywistym. Równowaga między wytwarzaniem a zużyciem własnym w mikrosystemach wieloźródłowych powinna być zapewniona poprzez maksymalny udział w ich bilansie energetycznym źródeł odnawialnych. Ustalono, że synteza strukturalno-algorytmiczna dynamicznego systemu zarządzania mikrosiecią poligeneracyjną polega na zapewnieniu jej integralności funkcjonalnej w oparciu o wybraną strukturę źródeł oraz koordynację bilansu mocy lokalnego obiektu w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem stochastyczne wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Badane są warunki tworzenia powiązań informacji o energii. Zaproponowano techniczne platformy realizacji podstawowych zasad dynamicznego systemu zarządzania energią z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz możliwości zdalnego monitorowania i sterowania końcowymi odbiornikami prądu w oparciu o aktualny koszt energii elektrycznej.
PL
Trwająca transformacja w stronę gospodarki niskoemisyjnej powoduje, że systemy elektroenergetyczne przechodzą gwałtowne przemiany. W różnym tempie na całym świecie konwencjonalne generatory synchroniczne są wycofywane z eksploatacji i zastępowane odnawialnymi źródłami energii (OZE) podłączonymi do sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej. Duża zmienność generowanej mocy źródeł OZE skutkuje okresami, gdy większość mocy pochodzi z generacji synchronicznej oraz momentami, gdzie znaczną część stanowią źródła odnawialne. Generatory synchroniczne zapewniają usługi niezbędne do utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego, takie jak: inercja, regulacja częstotliwości i napięcia, wsparcie przy odbudowie systemu, tłumienie oscylacji mocy, odpowiednio duża moc zwarciowa. Przyszły system elektroenergetyczny będzie zdominowany przez źródła, które są połączone z siecią za pomocą energoelektroniki. Źródła te mają odmienne charakterystyki dynamiczne i inne możliwości świadczenia usług na rzecz systemu. Operatorzy systemów muszą być przygotowani na taką sytuację. Rosnący sprzeciw społeczny wobec budowy nowych linii napowietrznych, w połączeniu z wysokimi kosztami i ograniczonym doświadczeniem w projektowaniu długich kabli podziemnych powoduje powolne tempo realizacji nowych linii przesyłowych, a długi czas potrzebny na zbudowanie dodatkowych zdolności przesyłowych zwiększa prawdopodobieństwo eksploatacji systemu w punktach pracy blisko ograniczeń i granic bezpieczeństwa. W rezultacie istnieje potrzeba zwiększenia elastyczności systemu i efektywnego wykorzystania nowych technologii dostępnych obecnie i w przyszłości. Jedną z podstawowych kwestii jest poznanie wyzwań operacyjnych związanych z przyszłym systemem elektroenergetycznym.
EN
The ongoing transformation in the direction of low-emission economy results in violent changes in power systems. In the whole world the conventional synchronous generators are withdrawn from operation at a different pace and replaced by RES sources connected to transmission and distribution networks. High variability of the power generated by RES sources results in situations when sometimes majority of power in a network comes from synchronous generation and sometimes from RES sources. Synchronous generators ensure services indispensable to maintain stability of a power system such like inertia, frequency and voltage control, system restoring support, power oscillation damping and high enough short-circuit power. A future power system will be dominated by sources connected to networks with the help of power electronics. These sources have different dynamic characteristics and different possibilities of providing services for a system so the system operators must be prepared for such situation. Growing public opposition against building new overhead lines coupled with high costs and limited experience in designing long underground cables results in slow pace of new transmission lines realization and a long time needed for building additional transmission capacities increases probability of system operation in ways close to limitations and safety bounds. Consequently, there is a need to improve flexibility of a system and effectively utilize new technologies accessible now and in future. One of the basic problems is recognition of operational challenges connected with future power systems.
EN
A test stand with a high speed spindle equipped with an active support, which provides the possibility of changing the preload of the bearings, was presented. The LabVIEW software environment was used for control. The benefits resulting from the use of the active system to reduce the amplitude of the vibration displacement of the spindle tip are presented.
PL
Przedstawiono stanowisko badawcze z wrzecionem szybkoobrotowym wyposażonym w podporę aktywną, która umożliwia zmianę napięcia wstępnego łożysk. Do sterowania wykorzystano środowisko programowe LabVIEW. Pokazano korzyści wynikające z zastosowania układu aktywnego do redukcji amplitudy przemieszczenia drgań końcówki wrzeciona.
PL
Przedstawiono wybór referatów dotyczących kluczowych zagadnień leżących w zakresie zainteresowania Komitetu Studiów C2, zajmującego się sterowaniem i prowadzeniem ruchu systemu elektroenergetycznego. Zakres ten jest niezwykle szeroki. Przede wszystkim dotyczy zagadnień rozwoju narzędzi wspomagających w czasie rzeczywistym pracę personelu w punkcie dyspozytorskim oraz rozwoju współpracy operatorów systemów przesyłowych między sobą i z operatorami systemów dystrybucyjnych. Niezwykle istotne z punktu widzenia ruchu systemu są efekty rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w globalnej produkcji energii, a więc problemy z prognozowaniem generacji odnawialnej i niwelowaniem skutków jej dużej zmienności. Rozwój OZE powoduje liczne zmiany w systemie, jak zmniejszająca się inercja i kwestie utrzymania stabilnej częstotliwości oraz z zmiany dotyczące systemu dystrybucyjnego, który obecnie jest obszarem sieci odpowiedzialnym za rosnącą część produkcji energii. To wymusza zmiany w relacjach pomiędzy operatorami systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, które wymagają większego poziomu współpracy i koordynacji, np. w trakcie odbudowy systemu po awarii. Liczne z prezentowanych referatów dotyczą wykorzystania nowych technologii, jak: zastosowanie bateryjnych magazynów energii, urządzeń pomiaru fazorów synchronicznych, możliwości świadczenia usług systemowych w zakresie regulacji częstotliwości, regulacji napięcia czy likwidacji przeciążeń przez źródła wiatrowe i fotowoltaiczne.
EN
Presented is selection of papers relating to the key issues in the area of interest of Study Committee C2 dealing with system operation and control. The area is extremely wide and first of all concerns the problems of development of tools supporting in the real time the work of personnel in a control center as well as the development of cooperation of TSOs between one another and with DSOs. Extremely important, from the point of view of running a system, are the effects of the increasing participation of RES in the global energy production i.e. the problems connected with renewable generation forecasting and offsetting the effects of its high volatility. RES advancement causes numerous system changes like decreasing inertia and issues relating to maintaining of stable frequency as well as changes concerning distribution systems which are now this area of networks that is responsible for the growing part of energy production. This, in turn, forces changes in relations between TSOs and DSOs that need a greater degree of cooperation and coordination e.g. during a system restoration after an outage. Many of the presented papers refer to deployment of new technologies like application of battery energy storages, synchronous phasor measurement units or possibility to provide system services in the range of frequency and voltage control as well as elimination of overloads caused by wind and PV sources.
5
Content available remote Optimal and robust control of 3D crane
EN
This paper concerns the time-optimal control of 3D crane, based on a tenth order nonlinear mathematical model. The idea of neighboring optimal trajectories is employed to ensure robustness of the time-optimal control calculated for the nonlinear model. An LQ controller supervises the control process and additionally eliminates unwanted properties of the optimal trajectory. The results of open-loop and closed-loop experiments are discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki rozważań na temat możliwości optymalno-czasowego sterowania suwnicą 3D. Zaimplementowano ideę optymalnych trajektorii sąsiadujących w celu zapewnienia odporności sterowania optymalno-czasowego, obliczonego na podstawie nieliniowego modelu. Regulator LQ nadzoruje proces regulacji i dodatkowo eliminuje niepożądane własności trajektorii optymalnej. Zamieszczono krótkie omówienie wyników eksperymentalnych przeprowadzonych zarówno w otwartej jak i zamkniętej pętli sterowania.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2368--2377, CD 1
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące sterowania prądnicy synchronicznej połączonej z przekształtnikiem dwukierunkowym w układzie back-to-back. Opisano najważniejsze cechy zastosowanego rozwiązania i przedstawiono równania matematyczne opisujące zastosowaną prądnicę.Zaprezentowane zostały wyniki z badań eksperymentalnych układu prądnica-przekształtnik-sieć. Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące stabilizacji wartości napięcia stałego przy zmieniającym się obciążeniu i prędkości wirowania generatora w cyfrowym układzie sterowania wykorzystującym procesor sygnałowy DSP.
EN
The paper describes selected issues of variable speed synchronous generatorusing back-to-back inverter in ship electrical power grid. Mathematical formulas and chosen equations of synchronous machine were presented. Vector control of machine side VSI inverter in connection with machine provides wide rotational speed range operation and constant voltage stabilization. An experimental rig, which represents 5,5 kVA machine, DSP controlled inverter and power grid DSP controlled converter is described and experimental results are given. Problems associated with maintain of constant voltage value on DC bus while changing angular speed and electrical load were presented.
EN
A pendulum on a cart system is often regarded as benchmark for control algorithms. In the paper such feature of the inverted pendulum is used to verify complex control system. Design and implementation of a networked control system containing a PLC and a servo driver is described. A control algorithm for inverted pendulum is shown and experiments results are presented. The findings may be used in a networked control system verification.
PL
Wahadło odwrócone jest powszechnie uznanym wzorcem do testowania algorytmów sterowania. W pracy wykorzystano powyższą cechę wahadła odwróconego w celu weryfikacji złożonego systemu sterowania. Omówiono projekt i implementację sieciowego systemu sterowania złożonego ze sterownika PLC i sterownika napędu. Przedstawiono budowę algorytmu sterującego układem wahadła odwróconego oraz zaprezentowano wyniki rzeczywistych eksperymentów. Przeprowadzone badania mogą zostać użyte w celu weryfikacji sieciowych systemów sterowania.
EN
This paper analyses the behaviour of industrial network PROFINET for time determinism during the transfer of controls and measurements in real time. The subject of interest is the performance of the network control system. An experimentation platform is described. An analysis of jitter in sampling period is provided. Test results demonstrating advantages of communication using PROFINET standard are presented.
PL
W pracy analizowano zachowanie się przemysłowej sieci PROFINET pod kątem determinizmu czasowego przy przesyłaniu sterowań i pomiarów w czasie rzeczywistym. Przedmiotem zainteresowania jest wydajność sieciowego systemu sterowania. Zostało opisane użyte środowisko testowe. Zamieszono analizę odchyłek czasowych (jitter) w cyklicznej wymianie danych. Przedstawione zostały wyniki eksperymentów obrazujące zalety wykorzystania standardu PROFINET.
EN
This work presents the static and dynamic configuration of the controller, which is embedded into the hardware layer of an industrial programmable analog controller. Signal processing is carried out in the hardware layer by an analog signal processor, which constitutes the basic component of the newly-developed controller. The static and dynamic configuration for an active magnetic levitations system is used as an illustration.
PL
Praca przedstawia statyczną i dynamiczną konfigurację parametrów układu regulacji zrealizowanego w warstwie sprzętowej programowanego analogowego sterownika przemysłowego. Bezpośrednie wykonywanie formuły regulatora jest realizowane przez procesor analogowy stanowiący element sterownika. Uruchomienie i rekonfiguracja regulatora zostały przedstawione dla systemu aktywnego magnetycznego zawieszenia.
PL
Przedstawiono problematykę regulacji przepływu ścieków opadowych poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych wyposażonych w układy sterowania w czasie rzeczywistym. Opracowany autorski algorytm o nazwie CORT umożliwia regulację odpływu ścieków przy współdziałaniu dwóch lub większej liczby zbiorników retencyjnych. Przykład wykorzystania algorytmu CORT do szeregowego połączenia dwóch zbiorników retencyjnych przy występującej nierównomierności opadu na poszczególnych zlewniach umożliwił porównanie pasywnego i dynamicznego wariantu sterowania przepływem. Wyniki symulacji wykazały, że dynamiczne sterowanie przepływem pozwala w pełni wykorzystać zdolności retencyjne zbiorników, co przekłada się zarówno na redukcję podtopień w obrębie zlewni, jak i minimalizację objętości odprowadzanych do odbiornika nieczyszczonych ścieków opadowych.
EN
Majority of urban drainage systems operate statically, relies on gravity to discharge runoff from an urban area. Statically operated systems have no control possibility whatsoever and therefore sometime lead to serious operational problems. The paper presents potential possibilities for improving hydraulic efficiency of storage tanks by dynamic regulation of the outflow-rate in a real time. The proposed original algorithm (CORT) have been developed to optimize the operation of storage tanks and it contains two main modules: optimization and simulation. The simulation module is based on the simplified scheme of the drainage system and original rainfall-runoff model. Connection between both modules makes possible to search the best control strategy for two or more storage units in a real time. Flow regulation strategy is determined by how the inflows are to be distributed between storage, spillage and transport downstream. The practical significance of the algorithm CORT was presented for the example of series connection of two tanks. Simulation results show significant advantages of RTC utilization over traditional approach as result of utilizing the full storage capacity. Significant reduction is observed in volume of pollution spills as well as in risk of local flooding.
PL
Niniejsza praca stanowi wprowadzenie do tematyki związanej z komunikacją satelitarną. Są w niej poruszane zagadnienia związane z określeniem niezbędnej dokładności pozycjonowania anteny satelitarnej oraz minimalnej prędkości, z jaką pracować powinien układ motoreduktorów. Istotą pracy jest opis algorytmów regulacji, uwzględniających wymagania nałożone na układ sterownia. W pracy zostają również przedstawione wyniki doświadczalne, związane ze sterowaniem orientacji anteny satelitarnej.
EN
This paper contains introductory information on satellite communications. It takes up issues of antenna pointing precision and minimal tracker velocity. On that account it takes attempt of verification efficiency of regulation algorithm implementations. It also presents author's own work on practical satellite antenna tracking device.
EN
Paper presents the robust controller design for the Active Magnetic Levitation System (AMLS) using the µ-synthesis method. Non-linear and linear models are given. The system uncertainties are illustrated by the Bode plots of nominal and mass perturbed plant. For the sake of µ-synthesis the weighted functions were designed. the obtained continuous time controller was discretized at the specified sample time value, and executed in the real-time mode. The stabilisation of four objects characterised by variable mass and shape is presented by the experimental data. Finally, the conclusions devoted to the µ-synthesis method and the controller implementation are given.
PL
Praca przedstawia syntezę regulatora odpornego dla systemu aktywnej lewitacji magnetycznej. Jest on projektowany z zastosowaniem µ-syntezy na podstawie modelu liniowego uzwględniającego peturbację masy lewitującego obiektu. W pracy przedstawiono model nieliniowy i liniowy systemu oraz charakterystyki amplitudowo-fazowe przy zmiennej masie obiektu lewitującego. Na podstawie przyjętych postaci funkcji wagowych dokonano syntezy regulatora ciągłego, a następnie jego dyskretyzacji celem uruchomienia w reżimie czasu rzeczywistego. W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dla czterech obiektów ferromagnetycznych o różnych masach i kształtach. Wyniki przeprowadzonych badań opatrzono stosownym komentarzem.
PL
W artykule przedstawiono możliwości środowiska LabVIEW w zakresie projektowania, implementacji, testowania oraz strojenia układów automatycznej regulacji na przykładzie regulatora rozmytego dla suwnicy trójwymiarowej. Kolejne podrozdziały opisują projekt teoretyczny regulatora rozmytego, sposób implementacji w LabVIEW oraz wyniki wybranych eksperymentów. Eksperymenty przeprowadzono w czasie rzeczywistym na modelu laboratoryjnym suwnicy 3D.
EN
The paper presents a fuzzy controller, designed and built in the labVIEW environment. The controller is dedicated for the tower crane laboratory model. Its aim is to transport a suspended payload in a save way. All oscillations of the payload (caused by the crane movement as well as disturbances) should be dumped. The controller is realized with the labVIEW toolkits: Fuzzy Logic Toolkit, PID Control Toolkit. For construction purposes a typical Mamdani type fuzzy controller has been chosen. It is assumed, a structure of the controller is separated. So, the controller contains: three position fuzzy controllers type P, each for axes: x, y and z and two ones type PD minimizing the payload fluctuation.
PL
W pracy przedstawiono regulator PID zaprojektowany dla stabilizacji obiektu kwitującego w pożądanym położeniu. Regulator ciągły został poddany dyskretyzacji metodami podtrzymania zerowego rzędu (ZOH) aproksymacji biliniowej (TUSTIN), trójkątnej (FOH) i odwzorowania zer i biegunów (MATCHED). Badaniom poddano również wpływ częstotliwości próbkowania na jakość regulacji. Szczególną uwagę zwrócono na własności dynamiczne, które ulegają zmianie w zależności od wyboru metody dyskretyzacji. Nie bez znaczenia jest również częstotliwość próbkowania, której ograniczony zakres jest kluczowy dla działania układu aktywnego zawieszenia magnetycznego. Badania eksperymentalne przeprowadzono w zintegrowanym środowisku komputerowym celem ilustracji efektów dyskretyzacji i próbkowania. Wnioski z nich płynące stanowią ważny etap w procesie projektowania układu regulacji realizowanego w cyfrowych układach sterowania.
EN
In paper the PID controller designed for stabilization task of the levitated object at the desired level is presented. The continuous in time controller has been discredited with the use of the foliowing methods like: zero-order-hold, bilinear, first-order hold, and matched. The investigation of the sampling period and its influence on the control quality has been included into this research. The dynamical properties that depend on the discretisation and sampling are discussed. The sampling frequency is also considered due to the structural instability of the levitated system. The experimental investigation were provided in the integrated computer environment for illustration of the considered problems. The remarks are important for the designing stage of the control system implemented in the sampled control hardware units.
EN
The paper deals with introduction of safety rules to the software designed for railway control systems. The basic assumption is related to software designed using high level language UML with possibility of modelling, verification, functional testing and simulation in CASE environment. The object methodology the base of UML regards the software implementation with respect to safety and real time control corresponding to UIC recommendations and CENELEC standards.
PL
Praca dotyczy metody wprowadzania reguł bezpieczeństwa do oprogramowania przeznaczonego dla systemów sterowania ruchem kolejowym. Przyjęto, że oprogramowanie jest tworzone w języku wysokiego poziomu UML, który daje możliwość modelowania, weryfikacji, testowania funkcjonalnego oraz symulacji w środowisku CASE. Metodologia obiektowa będąca podstawą języka UML obejmuje implementację oprogramowania uwzględniającą bezpieczeństwo i sterowanie w czasie rzeczywistym zgodnie ze standardami i zaleceniami UIC i CENELEC.
PL
Autor przedstawia nieliniowy model aktywnego zawieszenia magnetycznego sterowanego prądowo, jego linearyzację w punkcie pracy oraz syntezę stabilizującego sprzężenia zwrotnego ze szczególnym nastawieniem na własności dynamiczne układu zamkniętego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń prezentowany jest rozkład biegunów układu otwartego i zamkniętego. Analizuje się własności dynamiczne układu zamkniętego, jakie możliwe są do uzyskania w skutek zamknięcia pętli sprzężenia zwrotnego. Dokonane obliczenia rozszerza się na obszar dopuszczalny stabilizacji obiektu celem zilustrowania zmian parametrów regulatora stabilizującego. Przeprowadzone badania eksperymentalne pokazują możliwości programowej zmiany własności układu zawieszenia magnetycznego ze sprzężeniem zwrotnym.
EN
The Author presents the nonlinear model of the active magnetic suspension system controlled by current, its linearization and stabilizing controller synthesis with a special attention given to the dynamical properties of the closed-loop system. The open and closed loop poles are given using analytical forms. The detailed analysis of closed loop poles and system properties is specially discussed. The analytical calculations show a range of controller parameters and their influence on system dynamics. The experimental results confirms the analytical considerations and shows the object levitation with a given performance.
PL
Aktywne systemy magnetycznej lewitacji (MagLev) stanowią przykład urządzeń o programowalnych własnościach dynamicznych. Zastosowanie technologii FPGA do zadań kontrolno-pomiarowych umożliwiło opracowanie indywidualnych rozwiązań sprzętowo-programowych zwiększających jakość i wydajność pracy systemu sterowania. Na dzień dzisiejszy układy te są wykorzystywane nie tylko do odciążenia warstwy programowej i przeniesienia zadań do warstwy sprzętowej, lecz również do realizacji zadań regulacji cyfrowej. Zwiększająca się pojemność tych układów pozwala stwierdzić, że możliwe będzie zrealizowanie dedykowanych programowalnych sterowników sprzętowych. Aktualne badania są zorientowane na metody i narzędzia umożliwiające implementację złożonych algorytmów sterowania w układach rekonfigurowalnych.
EN
The Active Magnetic Levitation systems (MagLev) represents the programmable dynamics devices. The application of FPGA technology to measurement and control tasks allowed to develop individual hardware-software solutions that increases quality and performance of the control system. Nowadays these tools also used for control purposes. The increasing FPGA capacity, shows that it will be possible to realize dedicated and programmable hardware controllers. Current research is oriented to methods and tools that will allow too implement in FPGA complex control algorithms.
EN
The most popular configuration of the controlled laboratory test-rigs is the personal computer (PC) equipped with the I/O board. The dedicated software components allow to conduct a wide range of user-defined tasks. The typical configuration functionality can be customized by PC hardware components and their programmable reconfiguration. The next step in the automatic control system design is the embedded solution. Usually, the design process of the embedded control system is supported by the high-level software. The dedicated programming tools support multitasking property of the microcontroller by selection of different sampling frequencies of algorithm blocks. In this case the multilayer and multitasking control strategy can be realized on the chip. The proposed solutions implement rapid prototyping approach. The available toolkits and device drivers integrate system-level design environment and the real-time application software, transferring the functionality of MATLAB/Simulink programs to PCs or microcontrolers application environment.
PL
Najbardziej popularną konfiguracją wykorzystywaną do sterowania systemami laboratoryjnymi jest komputer klasy PC, wyposażony w kartę wejść/wyjść. Dedykowane oprogramowanie pozwala na realizację wielu zadań definiowanych przez użytkownika. Typowa funkcjonalność karty może być dostosowana w sposob programowy do potrzeb użytkownika. Ta platforma sprzętowo-programowa pozwala na opracowanie i zweryfikowanie działania algorytmów sterowania. Kolejnym krokiem w projektowaniu układu sterowania jest wykorzystanie docelowego systemu dedykowanego. Dostępne oprogramowanie i sterowniki urządzeń pozwalają na wykorzystanie funkcjonalności pakietu MATLAB/Simulink podczas uruchomienia algorytmów na PC lub w jednostce mikrokontrolera.
19
Content available remote Comparison of Linear Control Methods for an AMB System
EN
The contactless nature of active magnetic bearings brings about many advantages over the conventional bearing while industrial real-time applications are often limited by the significant complexity of control algorithms. This paper presents the application of an LQ controller to an active magnetic bearing system (AMB). Two control strategies are presented and compared: local and global. In the first case the rotor is modelled as two separated masses located at the bearing. In the second case rotor stabilization is considered globally as a problem of the rotating rigid body suspended in a magnetic field. The second approach is especially important for high-speed rotating machines. The control performance of both algorithms was analysed using an experimental AMB laboratory system.
20
Content available remote Tracking Control Algorithms for a Laboratory Aerodynamical System
EN
The tracking control problem of a strongly nonlinear MIMO system is presented. The system shares some features with a helicopter, such as important interactions between the vertical and horizontal motions. The dedicated I/O board allows for control, measurements and communication with a PC. The RTWT toolbox in the MATLAB environment is used to perform real-time experiments. The control task is to track a predefined reference trajectory. A mathematical model of the system, containing experimental characteristics, is used to design the controllers: a multidimensional PD, a suboptimal controller in the sense of a quadratic performance index and a variable gain controller.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.